Quran əxlaqı və təfəkkür

Dövrümüzdə Səmud qövmü, Quranda bəhsi keçən qövmlər içində haqqında ən çox məlumata sahib olunanlardan biridir. Tarix qaynaqları Səmud adlı qövmün həqiqətən yaşadığına işarə edir. Quranda bəhsi keçən Hicr xalqı və Səmud qövmünün əslində eyni qövm olduqları təxmin edilir, çünki Səmud qövmünün başqa adı da Əshab-ı Hicrdir. Bu vəziyyətdə “Səmud” sözü xalqın adı, Hicr şəhəri isə bu xalqın qurduğu şəhərlərdən biri ola bilər. Necə ki, yunan coğrafiyaçısı Plininin təsvirləri də bu istiqamətdədir. Plini, Səmud qövmünün oturduğu yerlərin Domatha və Heqra olduğunu yazmışdır ki, buralar günümüzdəki Hicr şəhəridir.

Səmud qövmündən bəhs edən ən qədim qaynaq, Babil Kralı II. Sarqonun bu qövmə qarşı qazandığı zəfərləri izah edən Babil dövlət qeydləridir. (E. ə. 8-ci əsr) Sarqon, Şimali Ərəbistanda etdiyi döyüş sonunda onları məğlub etmişdir. Yunanlar da bu qövmdən bəhs edir və Aristo, Ptolomey və Plininin yazılarında adları “Thamudaei”, yəni “Səmudlar” olaraq xatırlanır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən əvvəl, təxminən 400-600-cü illər arasında isə izləri tamamilə silinmişdir. (Ətraflı məlumat üçün baxın. Harun Yəhya, Qövmlərin Həlakı, Araşdırma Nəşriyyat)

petra(1)

Hicr əhli də elçiləri yalançı saydı. Biz onlara ayələrimizi göndərdik, lakin onlar bu ayələrdən üz döndərdilər. Onlar təhlükəsizlikdə qalmaq üçün dağlarda evlər yonurdular. Onları sübh çağı qorxunc səs yaxaladı. Qazandıqları dünya malı isə onlara heç bir fayda vermədi. (Hicr surəsi, 80-84)… ardı...

 

Quranın indiyə qədər araşdırdığımız möcüzəvi xüsusiyyətlərindən əlavə bir də “riyazi möcüzə”ləri vardır. Bu möcüzəyə bir nümunə, Qurandakı bəzi söz təkrarlarının verdiyi ortaq ədəddir. Bir-biriylə əlaqədar bəzi sözlər təəccüblü şəkildə eyni ədəddə təkrarlanarlar. Aşağıda, bu cür sözlər və Quran içindəki təkrarlanan ədədlər verilmişdir.

“Yeddi göy” təbiri 7 dəfə keçir. “Göylərin yaradılışı (halku səmavat)” ifadəsi də 7 dəfə təkrarlanır.

 

YEDDİ GÖY (seb’a semavat)

GÖYLƏRİN YARADILIŞI

(halku’s semavat)

7 dəfə

7 dəfə

 

“Gün (yevm)” tək olaraq 365 dəfə keçərkən, çoxluq yəni “günlər (eyyam və yevmeyn)” sözləri 30 dəfə təkrarlanır. “Ay” sözünün təkrar sayı isə 12-dir

 

GÜN

GÜNLƏR

AY

yevm

eyyam,yevmeyn

şehr

365

30

12

 

“Bitki” və “ağac” sözlərinin təkrar sayı eynidir: 26

 

BİTKİ

AĞAC

26 dəfə

26 dəfə

 

“Cəza (qarşılıq)” sözü 117 dəfə yer alarkən, Quranın təməl əxlaq xüsusiyyətlərindən olan “bağışlama” ifadəsi, bu ədədin tam 2 misli qədər, yəni 234 dəfə təkrarlanır.

 

CƏZA

BAĞIŞLAMAQ

117 dəfə

2×117=234 dəfə

 

“De” sözlərini saydığımızda çıxan nəticə 332-dir. “Dedilər” sözünü saydığımızda da eyni rəqəmi əldə edərik.

 

DE

DEDİLƏR

332 dəfə

332 dəfə

 

“Dünya” sözü və “axirət” sözünün təkrar ədədləri də eynidir: 115

 

DÜNYA

AXİRƏT

115 dəfə

115 dəfə

 

“Şeytan” sözü Quranda 88 dəfə keçir. “Mələk”… ardı...

 

Ərəb əlifbasındakı hər hərfin ədədi dəyəri vardır. Yəni ərəbcədə hər hərf bir rəqəmə uyğun gəlir. Bundan istifadə edilərək müxtəlif hesablamalar edilir. Məhz edilən bu hesaba “əbcəd hesabı” ya da “hisabı cümel” deyilir. 239

Əbcəd əlifba nizamının hər bir hərfinin bir rəqəmə uyğun gəlməsi xüsusiyyətindən faydalanan müsəlmanlar, bunu müxtəlif sahələrdə istifadə etmişlər. Cifr elmi də bu üsullardan biridir.

arapatablocopy

Cifr; gələcəkdə olacaq işlərdən xəbər verən elmin adıdır. Buna görə simvolik şəkillər və hərflərin əbcəd ədəd qarşılıqları üzərində edilən şərhlər, bu sahəylə məşğul olan kəslərin üz tutduqları yollardan biridir. Əbcəd ilə cifr üsulları arasındakı ən əhəmiyyətli fərq, əbcəd reallaşmış olanın, cifr isə reallaşması ehtimal olanın elmidir. 240

Bu hesab üsulu, çox keçmiş tarixlərə qədər uzanan və hələ Quran endirilməzdən əvvəl istifadəsi çox geniş yayılan orfoqrafik şəklidir. Ərəb tarixində keçən bütün hadisələr, hərflərə rəqəm dəyəri verilərək yazılar və beləcə hər hadisənin tarixi də qeydə keçmiş olardı. Bu tarixlər, hər istifadə edilən hərfin xüsusi rəqəm dəyərlərinin toplanmasıyla əldə edilirdi.

Məhz, bəhs olunan bu əbcəd üsuluyla, Quranda keçən bəzi ayələr araşdırıldığında, bu ayələrin mənalarına uyğun olaraq bəzi tarixlərə bərabər gəldiyini görərik. Və bu ayələrdə bəhs edilən hadisələrin, əbcəd hesablarıyla əldə edilən tarixlərdə reallaşdığını gördüyümüzdə isə, bəhs olunan ayələrdə hadisəyə bağlı gizli işarə olduğunu anlayarıq. (Doğrusunu Allah… ardı...

 

Bu hissəyə qədər Quranın, elmi və tarixi bucaqlardan möcüzəvi xüsusiyyətlərinə toxunduq. Bütün bunlarla yanaşı, Quran eyni zamanda ədəbi istiqamətdən də heyranlıq oyandırıcı, bənzərsiz üsluba malikdir.

Əvvəlcə ifadə edilməlidir ki, Quran hər dövrdən, hər cür insan qrupuna xitab edən izahata sahibdir. Oxuyan adamın məlumat və mədəniyyət səviyyəsi nə olursa olsun, Quran hər kəsin anlaya biləcəyi kimi açıq, aydın dilə malikdir. Bir ayədə Allah Quran haqqında belə bildirir:

 

Biz Quranı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq… (Qamər surəsi, 22)

 

Quranda bu qədər asan, aydın olan üslub olmasına baxmayaraq, heç bir istiqamətdən Quranın təqlidi mümkün olmamışdır. Allahın Quranın bənzərsizliyinə diqqət çəkdiyi ayələrdən bir qismi belədir:

 

Əgər qulumuza nazil etdiyimizə şübhə edirsinizsə, onda ona bənzər bir surə gətirin və əgər doğru deyirsinizsə, Allahdan savayı bütün şahidlərinizi köməyə çağırın! (Bəqərə surəsi, 23)

 

Yoxsa: “Məhəmməd onu özündən uydurdu!” – deyirlər. De: “Əgər doğru danışırsınızsa, ona bənzər bir surə də siz gətirin və Allahdan başqa, kimi bacarırsınızsa, köməyə çağırın!” (Yunis surəsi, 38)

 

Quranın möcüzə sözü ilə xarakterizə edilməsinin səbəblərindən biri, yuxarıdakı ayələrdə vurğulandığı kimi insan səyi ilə bənzərinin yazıla bilməməsindən qaynaqlanır. Məhz bu qeyri-mümkünlük nə qədər böyük olsa, möcüzə də o qədər böyükdür. Bu səbəbdən Quranın üslubunun əsrlərdir milyardlarla insan arasından, tək bir adam… ardı...

 

(Bu hissə Ömər Çelakılın “Qurani Kərimdə kainatın elementləri” kitabından faydalanaraq hazırlanmışdır. Bu hissədə doğruluğu təsdiq edilmiş təsbitlərə yer verilmişdir.)

Bütün kainat, içində yaşadığımız dünya, canlı-cansız bütün varlıqlar, elementlərin müxtəlif şəkillərdə birləşməsiylə meydana gəlmişdir. Elementləri meydana gətirən bütün atomlar eyni parçacıqlardan meydana gəldiyi halda, bir-birlərindən fərqli xüsusiyyətlərə sahibdirlər. Elementləri təməldə bir-birlərindən fərqli edən şey, atom nömrələri, yəni atomlarının nüvələrindəki proton saylarıdır. Ən yüngül element olan hidrogen atomunda bir proton, ikinci ən yüngül element olan helium atomunda iki proton, qızıl atomunda 79 proton, oksigen atomunda 8 proton, dəmir atomunda 26 proton vardır. Qızılı dəmirdən, dəmiri oksigendən ayıran xüsusiyyət, yalnız atomlarının proton saylarındakı bu fərqlilikdir. Tənəffüs etdiyimiz hava, insan bədəni, hər hansı bitki və ya heyvan ya da kosmosdakı planet, canlı-cansız, acı-şirin, qatı-duru hər şey, Allahın üstün yaratmasındakı dəlillərindən biri olaraq, proton, neytron və elektronlardan meydana gəlir. (Ətraflı məlumat üçün baxın. “Atom möcüzəsi” və “Molekul möcüzəsi” Harun Yəhya)

 

Quranda yer alan Hədid surəsi, element olan “Dəmir” mənasını verir. Bu surədə digər elementlərə də atom nömrələriylə və ağırlıqlarıyla işarə edilir. (Doğrusunu Allah bilir.) Digər sözlə dəmir elementinin adına sahib Hədid surəsində, təxminən 1400 il əvvəl kainatdakı maddələri meydana gətirən atomlarla əlaqədar məlumatlar təqdim edilir. Elementlərin, atom nömrələrinin hələ kəşf edilmədiyi dövrdə,… ardı...