İman həqiqətləri və yaradılış möcüzələri

Xeyr! Onların qəlbini qazandıqları günahlar bürümüşdür. (Mutaffifin surəsi, 14)

 

Mutaffifin surəsinin 14-cü ayəsində ürəklər üçün istifadə edilən “paslanma” ifadəsi, ürəkdə baş verən biokimyəvi reaksiyaya işarə edə bilər. (Doğrusunu Allah bilir.) Pas bilindiyi kimi, dəmirin oksigenlə reaksiyaya girməsi –oksidləşməsi- nəticəsində meydana gəlir. Havadan aldığmız oksigen də, qandakı hemoqlobində olan dəmir sayəsində bədəndə hərəkət edir. Bu əsnada oksigen, qandakı dəmir ilə reaksiyaya girir. Beləcə, insan bədənindəki qanda –bu səbəbdən, dövran sisteminin mərkəzi olan ürəkdə- davamlı olaraq paslanmağa bənzər reaksiya meydana gəlir.

Hətta bədəndəki dəmir çoxluğu, eynilə paslanmaya bənzər oksidləşmə edərək, bütün bədən hüceyrələrinin erkən yaşlanmasına səbəb olur. 1 Bədəndə həddindən artıq dəmir yığılması nəticəsində yaranan “hemoxromatoz” xəstəliyində də, dəmir zəhərli bir təsir meydana gətirərək, ürək, qaraciyər kimi orqanların iflasına səbəb olar. Bu hadisə, dəmirin oksidləşməsi nəticəsində meydana gəldiyi üçün, orqanlarda “pas yığılması” ya da orqanların “paslanması” olaraq tərif edilir. 2 “Science News” jurnalında Dr. Sharon McDonnell, dəmirin orqanları meydana gətirən hüceyrələri oksidləşdirməsini “Bu paslanmadır” ifadəsiylə bildirmişdir. 3

Bir başqa mənbədə isə, bu xəstəliklə əlaqədar belə qeyd edilir:

…Hemoxromatozu olanlar dəmirin yayılmasını orqanlarında yığaraq reallaşdırarlar. Zaman ərzində bu, toksik miqdarlarda yığılaraq, orqanların iflasına səbəb olar; çünki sözün əsl mənasında paslanırlar. 4

Bədəndəki dəmirin oksigenlə reaksiyasını -qandakı oksidləşməni- müəyyən edə bilmək, ancaq yüksək… ardı...

 

Nəhayət, günəşin doğduğu yerə çatdıqda onu elə bir qövm üzərində doğan gördü ki, onlar üçün günəşə qarşı heç bir örtük yaratmamışdıq. (Kəhf surəsi, 90)

 

Kəhf surəsinin 90-cı ayəsində keçən “sitran” sözü, “örtü, sipər, pərdə” mənalarını verir. Ayədəki “lem necal lehim min duniha sitran” ifadəsində isə, Günəşə qarşı sipəri, örtüsü, qoruyucusu olmayan mühit təsvir edilir. Bu ayə müasir bilikləri nəzərə alaraq oxunduqda, Günəşin zərərli şüalarına qarşı canlıları qoruyan ozon təbəqəsi ağıla gəlir.

Dünya ətrafındakı ozon təbəqəsində, yəni Günəşin zərərli şüalarına qarşı qoruyucu layda ən çox incəlmənin göründüyü bölgələr qütblərdir. 1 Aparılan elmi tədqiqatlarda, Günəşin çıxma anında Şimal Qütbünün ozon təbəqəsində ciddi nazilmə olduğu müəyyən edilmiş 2 və hətta bu elmi təsbit, indiki vaxtda “Gün doğuşunda ozon parçalanması” (Sunrise Ozona Destruction (SOD) olaraq təyin olunmuşdur. 3

Necə ki, aparılan tədqiqatlar əsnasında, amerikalı elm adamları -Günəş doğandan əvvəl heç bir əlamət yoxkən- Günəş doğulduğu anda, ozon konsentrasiyasında çox sürətli azalma olduğunu müəyyən etmişlər. 4 Bu hadisəyə xüsusilə Şimal Qütb (Arktika) bölgəsində rast gəlinir və Günəşin doğuşunun dərhal ardınca bir neçə saat boyunca ciddi ozon itkisi baş verir.

Bu ayədə Günəşin “doğuş yeri, doğuş zamanı” mənasını verən ərəbcə “matlia” sözünün istifadə edilməsi də, ozon təbəqəsi ilə əlaqədar bu elmi təsbitə işarə edə… ardı...

 

Məgər Biz sizi dəyərsiz bir sudan (nütfədən) xəlq etmədikmi? Biz onu etibarlı bir yerdə yerləşdirmədikmi məlum bir vaxta kimi? (Mürsəlat surəsi, 22)

 

Həqiqətən, Biz insanı palçıq cövhərindən yaratdıq. Sonra nütfə halında möhkəm yerdə yerləşdirdik. Sonra nütfədən laxtalanmış qan yaratdıq, sonra o qandan bir parça ət yaratdıq, sonra o bir parça ətdən sümüklər yaratdıq, sonra da sümükləri ət ilə örtdük. Sonra da onu başqa bir məxluq olaraq xəlq etdik. Yaradanların ən yaxşısı olan Allah nə qədər xeyirxahdır! (Muminun surəsi, 12- 14)

 

İnsanın yaradılışı ilə əlaqədar yuxarıdakı ayələr, embriologiya sahəsinə aid təməl məlumatları ehtiva edir. Ayələrdəki rəhm bölgəsini təsvir edən “müdafiəsi möhkəm yer” ifadəsi isə, müasir tibb elmi ilə daha yaxşı aydın olan, əhəmiyyətli xüsusiyyətə işarə edir. (Doğrusunu Allah bilir.) Sperma və yumurta hüceyrələrinin birləşməsi ilə yaranan ziqotdan, trilyonlarca hüceyrənin uyğunlaşaraq çalışdığı, bir insan olana qədərki müddət ana rəhmində keçir. Embrionun 9 aylıq bir müddətdə inkişafını tamamladığı bu yer -rəhm- ayədə də bildirildiyi kimi “möhkəm qorunan” məkandır.

Ayələrdəki “möhkəm qorunan” olaraq çevrilən “mekiynin” ifadəsi, “sarsılmaz, sağlam, möhkəm, güclü, yerindən ayrılmayan, möhkəm şəkildə yerinə yerləşmiş” kimi mənalar verir. “Qərar” sözü isə “yerləşmə məkanı, qalma, sabitlik, möhkəmlik, dayanma yeri” kimi mənalara gəlir. Bu sözlər rəhmin möhkəm, qorunan bir məkan olduğunu çox hikmətli… ardı...

 

Biz Nuhu öz qövmünə peyğəmbər göndərdik. O, min ildən əlli il az bir müddət ərzinə onların arasında qaldı. Tufan onları zülm etdikləri zaman yaxaladı. (Ənkəbut surəsi, 14)

 

Hz. Nuh, peyğəmbər olaraq göndərildiyi qövmünə, Allaha şərik qoşmadan iman etmələri və azğınlıqlarından imtina edərək Allahın dininə uymaları mövzusunda uzun illər öyüd vermişdir. Qövmünü Allahın əzabına qarşı dəfələrlə xəbərdar etdiyi halda, onlar hz. Nuhu yalanlamış və şərik qoşmağa davam etmişlər. Bunun üzərinə Allah hz. Nuha, inkar edib zülm edənlərin suda boğularaq əzablandırılacağını və iman edənlərin qurtarılacağını xəbər vermişdir. Quranda Nuh qövmünün həlakı və iman edənlərin qurtuluşu ayədə belə bildirilir:

 

Kafirlər onu yalançı hesab etdilər. Biz onu və onunla birlikdə gəmidə olanları xilas etdik. Ayələrimizi yalan hesab edənləri isə suya qərq etdik. Doğrudan da, onlar kor adamlar idilər. (Əraf surəsi, 64)

 

Allahın vədi olan əzab vaxtı gəldiyində, reallaşan hadisələr Quranda belə təsvir edilir:

 

Nəhayət, əmrimiz gəldiyi və təndir qaynayıb daşdığı zaman Biz Nuha dedik: “Heyvanların hər növündən bir cüt, barələrində söz keçmiş kəslər istisna olmaqla, öz ailəni və bir də iman gətirənləri gəmiyə mindir”. Lakin, onunla birlikdə az adam iman gətirmişdi. (Hud surəsi, 40)

 

Yuxarıdakı ayədə əzab vaxtının başlanğıcı “ təndir qaynayıb daşdığı zaman “ olaraq təsvir edilir. “… ardı...

 

Yandırdığınız odu gördünüzmü? Onun ağacını siz yaradırsınız, yoxsa Biz? Biz onu Cəhənnəmi yada salmaq və müsafirlərin istifadəsi üçün yaratdıq. Elə isə Ulu Rəbbinin adına təriflər de! (Vaqiə surəsi, 71-74)

 

Ağacın quruluşunu meydana gətirən təməl kimyəvi maddələrdən biri “liqnosellüloza”dır. Bu maddə, oduna möhkəmliyini qazandıran “liqanın” və “sellüloza” deyilən maddələrin qarışığından meydana gəlir. Ağacın kimyəvi quruluşu araşdırıldığında 50% sellüloza, 25% hemisellüloza və 25% liqnin maddələrindən meydana gəldiyi görülər. Bu maddələrin kimyəvi düsturlarına baxıldığında isə, meydana gəlmələrində üç həyati kimyəvi elementə rast gəlinər: Hidrogen, oksigen və karbon.

Hidrogen, oksigen və karbon elementləri, təbiətdəki milyonlarla maddənin təməl daşlarıdır. Ancaq bu üç təməl element bir yerə gələrək, Allahın möcüzəsi olaraq bitkilərin quruluşundakı “liqnosellüloza”nı meydana gətirərlər. Elm adamları bu vəsaitlərə sahib olduqları halda, bitkinin quruluşundakı bu xüsusi maddəni istehsal edə bilməzlər. Təbiətdə bol olan bu elementləri asanlıqla təmin edə bilmələrinə baxmayaraq, üstəlik önlərində ağac nümunəsi olmasına qarşı, elm adamları süni yollarla bir parça odun da yarada bilməzlər. Halbuki ətrafımızda gördüyümüz bütün ağaclar, havada olan oksigen və karbonu, su və günəş işığını birləşdirərək, bu birləşməni yer üzündə var olduqlarından bu yana milyonlarla ildir davamlı hazırlayırlar.

Digər tərəfdən liqnosellüloza maddəsinin komponentlərin biri H2O formulu ilə ifadə edilən sudur. Taxtanın tərkibində olduqca çoxlu miqdarda su olmasına… ardı...