mühit

Adnan Oktarın 26 fevral 2011 Kocaeli Tv və Aba Tv-dəki  canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınırıq. Hud surəsi, 80-ci ayə “Dedi ki: “Sizə çatacaq gücüm olsaydı və ya möhkəm bir yerə sığına bilsəydim.” O zamankı dinsiz, imansız dəstə, Peyğəmbərin o qədər üstünə gəlirlər ki, o qədər çətinlik çəkir ki, “Sizə çatacaq gücüm olsaydı və ya möhkəm bir yerə sığına bilsəydim.” 80-ci ayə, əbcədi də 1986-cı illəri verir. Mehdiyyətin inkişaf etdiyi bir dövrü verir, inşaAllah. “(Elçilər) Dedilər ki: “Ey Lut, biz Rəbbinin elçiləriyik. Onlar sənə qəti olaraq çata bilməzlər. Gecənin bir qismində ailənlə birlikdə get (yola çıx).” Baxın, müsəlmanlar üçün həmişə gecələr, təbliğin edildiyi, İslamın izah edildiyi, müsəlmana uyğun rəftarların edildiyi, bir qisim insanların da qəflətə daldığı bir  mühitdir, amma müsəlmanlar hərəkət halındadır.

“Gecənin bir qismində ailənlə birlikdə get (yola çıx). Əsla, heç biriniz dönüb arxasına baxmasın; lakin sənin arvadından başqa. ” Allah onu ayırır. “Çünki onlara üz verəcək olan, ona da üz verəcək. Onlara vəd olunan (əzab) səhər vaxtıdır. Səhər də yaxın deyilmi?” İslamın səhəri yaxındır, inşaAllah, Allahın icazəsiylə. 69-cu ayə “And olsun, elçilərimiz İbrahimə müjdə ilə gəldikləri zaman; “Salam” dedilər.” Deməli, müsəlmanlar bir-birləriylə qarşılaşdıqlarında bir-birlərinə salam deyəcəklər, Quranın bir işarəsidir, mənasıdır. “O da:… ardı...

 

Savaşların sona çatması:

… Xalq xalqa qılınc qaldırmayacaq, döyüş təlimi verməyəcəklər artıq. (Yeşaya, 2:4; Mika, 4:3)

Döyüş arabalarını Əfrayimdən, atları Yerusəlimdən uzaqlaşdıracağam. Döyüş yayları sınacaq… (Zekeriya, 9:10)

O dövrdə aclıq ya da savaş, həsəd ya da düşmənçilik olmayacaq… (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Qanunları 12:5)

Silahlanmanın sona çatması:

… silahları yandıracaqlar. Böyük, kiçik qalxanları, yayları, oxları, çubuqları, mizraqları alova atacaqlar… Yandırmaq üçün silahları istifadə edəcəklər… (Hezekiel, 39: 9-10)

… İnsanlar qılınclarını çəkiclə döyüb şum dəmiri, mizraqlarını bağban bıçağı edəcəklər… (Yeşaya, 2:4; Mika, 4:3)

Sülh və təhlükəsizlik mühitinin olması:

Hər kəs öz üzüm, əncir ağacının altında oturacaq. Kimsə bir-birini qorxutmayacaq… (Mika, 4:4)

… Doğruluğun bəhrəsi əmin-amanlıq, nəticəsi, daimi rahatlıq və təhlükəsizlik olacaq… əmin-amanlıq dolu evlərdə, etibarlı və rahat yerlərdə yaşayacaq. (Yeşaya, 32:16-18)

Onun dövründə canavarla quzu bir yerdə yaşayacaq, bəbirlə oğlaq birlikdə yatacaq, buzov, gənc aslan və bəslənmiş mal-qara yan-yana dayanacaq, onları kiçik bir uşaq güdəcək. İnəklə ayı birlikdə otlayacaq, balaları bir yerdə yatacaq… Əmzikdəki körpə kobra dəliyi üzərində oynayacaq, süddən kəsilmiş uşaq əlini gürzə yuvasına salacaq… heç kəs zərər verməyəcək, yox etməyəcək… (Yeşaya 11:6-9)

… onları qorxudan olmayacaq. (Sefenya, 3:13)

… Onu hər yandan əhatə edən düşmənlərindən xilas edib rahatlıq verəcəyəm. (1. Tarixlər, 22:9)

… fəlakətə məruz qalan uşaqlar doğmayacaqlar… (Yeşaya,… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) sevgi insanıdır:

 

Hz. Mehdi (ə.s) hər dindən, hər düşüncədən, hər fikirdən olan insanı sevgiylə bir yerə gətirəcək, qardaşlıq və dostluq duyğularını gücləndirərək insanların bir-birlərinin gözəl tərəflərini görmələrini, bir-birlərinə anlayışla baxmalarını təmin edəcək. Hz. Mehdi (ə.s) ortaya çıxanda yer üzünə sevgi hakim olacaq, insanlar kin, hirs, nifrət duyğularını tamamilə geridə qoyacaqlar.

Belə ki, hədislərdə, hz. Mehdi (ə.s)-ın vəsilə olduğu gözəllik və sevgi mühitindən dənizdəki balıqlardan göydəki quşlara qədər hər kəsin razı olacağı, bütün insanların ürəklərinə Mehdi sevgisi yerləşəcəyi izah edilir. İnsanların hz. Mehdi (ə.s)-a qarşı hiss etdikləri qəlbən, səmimi sevgi bir-birlərinə qarşı da sevgiylə, şəfqətlə, mərhəmətlə yaxınlaşmalarına vəsilə olacaq. Hz. Mehdi (ə.s) sevgidən və sülhdən bəhs edəcək, eyni zamanda bunu ən güclü şəkildə ruhunda yaşayacaq və ətrafına da yaşadacaq.

 

 

190131901319013

 

Hz. Mehdi (ə.s) tək bir damla qan axıtmayacaq, yatan adamı oyandırmayacaq:

 

Hz. Mehdi (ə.s) döyüşdən qaçan, sülh insanıdır. Hz. Mehdi döyüşlə deyil, sevgiylə, Allahı zikr edərək Quran əxlaqını dünyaya hakim edəcək. Hz. Mehdinin ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri olan sülh və sevgiylə din əxlaqını hakim etməsi, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində belə xəbər verilir:

İnsanlar, bal arılarının bəyləri ətrafında toplanması kimi, hz. Mehdi (ə.s)-ın ətrafında toplanarlar. Daha əvvəl zülmlə dolu olan dünyanı, ədalətlə doldurar. Ədaləti elə olar… ardı...

 

İsmayıl Haqqı Bursəvi həzrətləri, Mehdi (ə.s)-ın dərin elmini izah edir

… Onun üçün Quranda bildirilir: “Ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran…” (Nəml surəsi, 62)

Nəzərdə tutulan çətinlik zamanı gəldiyində duanın Allah tərəfindən qəbul olunması bəyandır. Və bu səbəblədir ki, hər əsrdə olan şiddətli müsibətləri ortadan qaldırmağa tam mənasıyla sahib bir adam zühur etmişdir. Və aləmlərin qarışıqlığı hədd mərhələyə gəldiyi vaxtda hz. Mehdi (ə.s) zühuru lazımdır. Çünki, həkimin qüvvəti xəstəliyin, dərdin və bəla şiddətinə görədir. Axırzamanda isə, dünyanın nə dərəcə xəstəliyə, dərdə, bəlaya mübtəla olacağını o vaxta hazır olanlar bilir.

 

(İsmayıl Haqqı Bursəvi Ruhül məsnəvi səh. 250)

84709850uo5
17- ci əsrdə yaşamış böyük vəlilərdən İsmayıl Haqqı Bursəvi həzrətləri Ruhül məsnəvisində Axırzamana və Axırzamanda zühur edəcək hz. Mehdi (ə.s)-a diqqət çəkmişdir. Bursəvi həzrətləri hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur edəcəyi zamanın çox qarışıqlıqlarla dolu olacağını, onun maddi və mənəvi xəstəliklərin çox sıx və şiddətli olduğu bir dövrdə zühur edəcəyini ifadə etmişdir. Bundan başqa, hz. Mehdi (ə.s)-ın belə böyük mənəvi xəstəliklərə, o zamana qədər görülməmiş sıx qarışıqlığa Allahın vəsilə etməsiylə tam dərman olacaq böyük bir elm sahibi olacağına “Çünki, həkimin qüvvəsi xəstəliyin, dərdin və bəla şiddətinə görədir.” ifadəsiylə xüsusilə diqqət çəkmişdir. Bursəvi həzrətləri öz yaşadığı 17 -ci əsrdə bu zamanın hələ gəlmədiyini də “… Axırzamanda isə dünyanın nə dərəcə xəstəliyə, dərdə, bəlaya mübtəla olacağını o vaxta hazır olanlar bilir… ” şərhiylə işarə etmişdir.

 

 

“Qaim (Hz. Mehdi (ə.s.)) qiyam etdiyi zaman … ZÜLM VƏ ƏDALƏTSİZLİK ONUN DÖVRÜNDƏ YOX OLACAQ. PROSPEKTLƏR, YOLLAR ONUN SAYƏSİNDƏ GÜVƏN VƏ DİNCLİK İÇİNDƏ OLACAQ. YER ÜZÜÖZ BƏRƏKƏTİNİ AŞKARA (ORTAYA) ÇIXARACAQ. HAQQ SAHİBİ ÖZ HAQQINA QOVUŞACAQ. XALQ  İÇƏRİSİNDƏ EYNİLƏ DAVUD (Ə.S) VƏ PEYĞƏMBƏR (S.Ə.V) KİMİ HÖKM VERƏCƏK. Məhz bu dövrdə yer üzü öz xəzinələrini aşkar edəcək, bərəkətlərini ortaya çıxaracaq İNFAQ, SƏDƏQƏ VƏ MADDİ KÖMƏYƏ EHTİYACI OLAN BİR NƏFƏR DƏ  TAPILMAYACAQ. ÇÜNKİ BÜTÜN MÖMİNLƏR  ZƏNGİN VƏ EHTİYACSIZ  OLACAQ. “   (Bihar-ül Envar, 13-cü cild, köhnə təzyiq.)


Axır zamanda hz. Mehdi (ə.s) müsəlmanların mənəvi lideri olacaqdır. Müsəlmanlar və digər insanlar arasında Quran əxlaqına uyğun bir ədalət sistemini hakim edəcəkdir. Onun dövründə Quran əxlaqı tam olaraq tətbiq olunduğundan insanların zülmə, haqsızlığa və ədalətsizliyə uğramaları, hüquqlarının tapdalanması kimi bir vəziyyət söz mövzusu olmayacaq. Hz. Mehdi (ə.s) müsəlmanları Quran hökmlərinə, yəhudiləri və xristianları isə Tövrat və İncilin Quran ayələrinə uyğun olan hökmlərinə uyğun olaraq idarə edəcək. Dövründə insanlar hz. Mehdi (ə.s) vasitəsi ilə mənən (mənəvi olaraq) islah olacaqlar, Allahın razılığını güdməyi, Qurana… ardı...