(Bu hissə Ömər Çelakılın “Qurani Kərimdə kainatın elementlər” kitabından faydalanılaraq hazırlanmışdır. Bu hissədə doğruluğu təsdiq edilmiş təsbitlərə yer verilmişdir.)

Qurani Kərimin endirildiyi dövrdə, kvant fizikası və atom altı hissəciklər bilinmirdi. Lakin Qurani Kərim istər işarə etdiyi elmi məlumatlar, istərsə hərf düzülüşləri baxımından keçmiş və gələcək bütün elmləri əhatə edən işarələr ehtiva edir. Bunun bir başqa nümunəsi də Kəhf surəsinin 37 və 39-cu ayələrində görülür, kainatımızı meydana gətirən bu təməl hissəciklərin adlarına və ağırlıqlarına işarə edən möcüzə yer alır. (Doğrusunu Allah bilir.)

“Neytron” sözünü meydana gətirən hərflər (Ərəbcə Nun-Te-Re-Nun hərfləri), bütün Qurani Kərimdə başdan sona yalnız iki ayədə keçir. Bunlardan birisi 18:39 nömrəli ayədir və “neytron kütləsi = 1839 me” olaraq ifadə edilir.

matematik09 clip_image002(1)matematik09 clip_image004(1)

Görüldüyü üzrə, Kəhf surəsinin 39-cu ayəsində həm neytron adına, həm də ayə nömrəsiylə neytronun ağırlığına açıq şəkildə işarə edilir. (Doğrusunu Allah bilir.) Digər minlərlə ayədə bu hərflər yan-yana gəlməməkdə, tam 18:39 nömrəli ayədə “neytron” sözü ortaya çıxmaqdadır.

Eyni vəziyyət “Proton” üçün də keçərlidir. Proton sözünü meydana gətirən hərflər (Ərəbcə Be-Re-Te-Nun hərfləri) Quranı Kərimdə neytrona nisbətlə daha çox keçir. Ancaq Kəhf surəsinin 37-ci ayəsində, yəni 18:37 nömrəli ayədə, proton sözünü meydana gətirən hərflər soldan sağa yan-yana gəlir. Protonun kütləsi isə “1836-1837 me arasındadır” və “1837 me” olaraq qəbul edilir. Bu səbəbdən burada da ayənin nömrəsi 18:37, protonun ağırlığı olan “1837 me” yə işarə edir. (Doğrusunu Allah bilir.)

“Neytron” və “Proton” sözləri türkcə, ingiliscə, ərəbcə və fərqli dillərdə demək olar ki, eyni şəkildə yazılıb oxunur. Atomları, zərrələri meydana gətirən bu hissəciklərə Quranda işarə edilən bir başqa ayə isə belədir:

matematik09 clip_image006(1)matematik09 clip_image008(1)

… Nə yerdə, nə də göydə zərrə qədər bir şey Rəbbindən gizli qalmaz. Bundan daha kiçiyi və daha böyüyü yoxdur ki, açıq-aydın Yazıda (Lövhi-Məhfuzda) olmasın. (Yunis surəsi, 61)