Quran əxlaqı və təfəkkür

Günəşin 70%-i hidrogen (H), 28%-i də helium (He) atomlarından ibarətdir. 1 Yerdə qalan digər maddələrin hamısı 2%-dən daha az nisbətlərdədir. Günəşdə hər saniyə 600 milyon ton hidrogen, 596 milyon ton heliuma çevrilir. Qalan 4 milyon ton isə istilik və işıq enerjisi olaraq ortaya çıxır. 2 Bu baxımdan Günəş deyildiyində ağıla ilk olaraq, H (Hidrogen) və He (Helium) atomlarını işarələyən hərflər gəlir. Qurandakı “Günəş” mənasını verən “Şəms” surəsində isə, surədəki on beş ayənin hamısı istisnasız olaraq H və E hərfləriylə bitir. Bu hərflərin ərəbcədəki qarşılıqları belədir:

he harfi (Ərəbcədə He hərfi)   –  (Ərəbcədə Əlif hərfi)   elif harfi

Aşağıda Şəms surəsindəki ayələrin ərəbcə yazılışları və son sözlərinin oxunuşları görünür:

 

gunesin hidrojen_helyum_icerigiCədvəldən də görüldüyü kimi Şəms (Günəş) surəsindəki bütün ayələrin sonu, bu ayələrin hamısının sonu he və əlif hərfləri ilə bitir. Hidrogenin simvolu “H” və Heliumun simvolu “He” hərflərini əhatə edir. Quranda Şəms surəsindən başqa heç bir surə başdan sona He hərfləriylə bitməz. Bu baxımdan Quranda yalnız bu surədə belə bir hərf düzülməsinin olması son dərəcə diqqəti çəkir. Ayrıca Şəms surəsinin nömrəsi olan 91 rəqəmi də xüsusidir. Hidrogen xaricində təbiətdə təbii olan 91 element daha vardır və bunlar Hidrogen atomlarından meydana gəlir. Başqa sözlə, ən yüngül element olan Hidrogendən ağır 91 elementdəki… ardı...

 

Biz Musaya: “Əsanla dənizə vur!” – deyə vəhy etdik. Dəniz dərhal yarıldı, on iki yol açıldı və hər biri nəhəng bir dağ kimi oldu. (Şuəra surəsi, 63)

 

Hz Musa_denizFiron olaraq tanınan Misir kralları, köhnə Misirin çoxtanrılı batil dinində, özlərini ilah olaraq qəbul edirdilər. Allah həm Misir xalqının haqq dinə qarşı batil bir sistemi mənimsədiyi, həm də İsrailoğullarının kölələşdirildiyi bir dövrdə, hz. Musanı elçisi olaraq Misir qövmünə göndərmişdir. Ancaq köhnə misirlilər -başda Firon və ətrafı olmaqla- hz. Musanın haqq dinə dəvətinə baxmayaraq, bütpərəst inanclarından imtina etmirdilər. Hz. Musa Firona və yaxın ətrafına çəkinmələri olduqları şeyləri açıqlamış və onları Allahın əzabına qarşı xəbərdar etmişdi. Buna qarşılıq onlar üsyan edib hz. Musaya böhtanlar ataraq dəlilik, cadugərlik və yalançılıqla günahlandırmışdılar. Firon və qövmünə çoxlu sayda bəla verilməsinə baxmayaraq, onlar Allaha təslim olmamış, Allahı tək İlah olaraq qəbul etməmişdilər. Hətta başlarına gələnlərə görə hz. Musanı günahlandıraraq, onu Misirdən sürgün etmək istəmişdilər. Buna görə Allah hz. Musa və onunla olan möminlərə olduqları yeri tərk etmələrini bildirmişdir:

 

Biz Musaya: “Qullarımla birlikdə gecə yola çıx. Çünki siz təqib olunacaqsınız” – deyə vəhy etdik. Firon şəhərlərə əsgər toplayanlar göndərdi. O dedi: “Bunlar kiçik bir dəstədir. Onlar bizi qəzəbləndirmişlər.Biz hamımız ayıq-sayıq olmalıyıq”. Biz onları (o zalım tayfanı) bağlardan və… ardı...

 

ayagidis

Bədirlənmiş on dörd gecəlik aya! Siz mütləq haldan-hala keçib dəyişəcəksiniz. Onlara nə olub ki, iman gətirmirlər? (İnşiqaq surəsi, 18-20)

 

Yuxarıdakı ayələrdə Aya diqqət çəkildikdən sonra haldan-hala keçib dəyişəcəkləri deyilmişdir. “Terkebu” ifadəsi, (vasitəyə) minmək, bir yol üzərində getmək, arxasına düşmək, izləmək, girişmək, cəhd etmək, qatılmaq, hakim olmaq mənalarını verən “rakibe” felindən törəmişdir. Bu mənalar diqqətə alındığında, “haldan-hala keçib dəyişəcəksiniz” ifadəsində, miniləcək vasitəyə işarə edilə bilər.

Necə ki, Aya gediş üçün minilən kosmos vasitələri, atmosfer təbəqələrini bir-bir keçdikdən sonra kosmos boşluğuna və oradan da Ayın cazibə sahəsinə girərlər. Beləcə, bir-birindən ayrı bir çox təbəqə ard-arda keçilərək Aya gedilər. Bunlarla yanaşı İnşiqaq surəsinin 18-ci ayəsində Ay üzərinə and içilməsi də vurğunu ayrıca gücləndirir. Bu səbəbdən yuxarıdakı ayə ilə, Aya gedişin reallaşacağına işarə edilə bilər. (Doğrusunu Allah bilir.)

 

dunyahayati

Atları, qatırları və uzunqulaqları sizə həm minik, həm də zinət olsun deyə Allah yaratdı. O, sizin hələ bilmədiyiniz bir çox şeyləri də yaradır. (Nəhl surəsi, 8)

 

Yuxarıdakı ayədə nəqliyyat vasitəsi olaraq sayılan heyvanlardan başqa, insanların bilmədikləri nəqliyyat vasitələrinin də olacağına diqqət çəkilir. Aşağıdakı ayədə isə gəmi kimi kütləvi nəqliyyat vasitələrinin olacağına işarə edilir:

 

Onların nəslini yüklü gəmidə daşımağımız da onlar üçün bir dəlildir. Biz onlar üçün buna bənzər daha neçə-neçə minik vasitələri yaratdıq. (Yasin surəsi, 41-42)

 

Related image

Atları, qatırları və uzunqulaqları sizə həm minik, həm də zinət olsun deyə Allah yaratdı. O, sizin hələ bilmədiyiniz bir çox şeyləri də yaradır. (Nəhl surəsi, 8)

 

Yuxarıdakı ayədə nəqliyyat vasitəsi olaraq sayılan heyvanlardan başqa, insanların bilmədikləri nəqliyyat vasitələrinin də olacağına diqqət çəkilir. Aşağıdakı ayədə isə gəmi kimi kütləvi nəqliyyat vasitələrinin olacağına işarə edilir:

 

Onların nəslini yüklü gəmidə daşımağımız da onlar üçün bir dəlildir. Biz onlar üçün buna bənzər daha neçə-neçə minik vasitələri yaratdıq. (Yasin surəsi, 41-42)