Quran əxlaqı və təfəkkür

(Bu hissə Ömər Çelakılın “Qurani Kərimdə kainatın elementlər” kitabından faydalanılaraq hazırlanmışdır. Bu hissədə doğruluğu təsdiq edilmiş təsbitlərə yer verilmişdir.)

Qurani Kərimin endirildiyi dövrdə, kvant fizikası və atom altı hissəciklər bilinmirdi. Lakin Qurani Kərim istər işarə etdiyi elmi məlumatlar, istərsə hərf düzülüşləri baxımından keçmiş və gələcək bütün elmləri əhatə edən işarələr ehtiva edir. Bunun bir başqa nümunəsi də Kəhf surəsinin 37 və 39-cu ayələrində görülür, kainatımızı meydana gətirən bu təməl hissəciklərin adlarına və ağırlıqlarına işarə edən möcüzə yer alır. (Doğrusunu Allah bilir.)

“Neytron” sözünü meydana gətirən hərflər (Ərəbcə Nun-Te-Re-Nun hərfləri), bütün Qurani Kərimdə başdan sona yalnız iki ayədə keçir. Bunlardan birisi 18:39 nömrəli ayədir və “neytron kütləsi = 1839 me” olaraq ifadə edilir.

matematik09 clip_image002(1)matematik09 clip_image004(1)

Görüldüyü üzrə, Kəhf surəsinin 39-cu ayəsində həm neytron adına, həm də ayə nömrəsiylə neytronun ağırlığına açıq şəkildə işarə edilir. (Doğrusunu Allah bilir.) Digər minlərlə ayədə bu hərflər yan-yana gəlməməkdə, tam 18:39 nömrəli ayədə “neytron” sözü ortaya çıxmaqdadır.

Eyni vəziyyət “Proton” üçün də keçərlidir. Proton sözünü meydana gətirən hərflər (Ərəbcə Be-Re-Te-Nun hərfləri) Quranı Kərimdə neytrona nisbətlə daha çox keçir. Ancaq Kəhf surəsinin 37-ci ayəsində, yəni 18:37 nömrəli ayədə, proton sözünü meydana gətirən hərflər soldan sağa yan-yana gəlir. Protonun kütləsi isə “1836-1837 me arasındadır” və “1837 me… ardı...

 

(Bu hissə Ömər Çelakılın “Qurani Kərimdə kainatın elementləri” kitabından faydalanaraq hazırlanmışdır. Bu hissədə doğruluğu təsdiq edilmiş təsbitlərə yer verilmişdir.)

“Ozon” sözü ərəbcədə, türkcədə və digər bütün xarici dillərdə demək olar ki, eyni şəkildə oxunub yazılır. Ozon sözünü meydana gətirən hərflər, Cin surəsinin 6-cı ayəsində yan-yana keçir. Üstəlik, bu ayədən sonrakı ayələrdə isə, səmanın “qoruyucu” xüsusiyyətinə diqqət çəkilir:

matematik09 clip_image002_0000(1)matematik09 clip_image004_0000(1)

Biz səmaya qalxdıqda onun sərt gözətçilər və yandırıb-yaxan alovlarla dolu olduğunun şahidi olduq. (Cin surəsi, 8)

 

Ayədə səma ilə əlaqədar təsvir edilən “qoruyucu”luq, atmosferin Ozon təbəqəsi ilə çox üst-üstə düşən şərhdir. Çünki Ozon, səmadakı qoruyucu təbəqədir və dünyanı təhlükəli günəş şüalarından qoruyur.

Ozon sözünü meydana gətirən hərflərin yan-yana gəlməsi, üstəlik də ardından gələn ayədə səmanın “qoruyucu” xüsusiyyətindən bəhs edilməsi təsadüflərlə açıqlana bilməz. Bu Rəbbimizin Quranda yaratdığı möcüzələrdən biridir.

 

(Bu hissə Ömər Çelakılın “Qurani Kərimdə kainatın elementləri” kitabından faydalanaraq hazırlanmışdır. Bu hissədə doğruluğu təsdiq edilmiş təsbitlərə yer verilmişdir.)

Enerji qaynaqlarının başında gələn neft, bu adla ilk dəfə alman mineroloq Qeorqius Aqrikolanın, 1556-cı il tarixli “De Re Metallica” (Mineralların təbiəti üzərinə) adlı əsərində keçir. Qurandan əsrlər sonra adlandırılan bu enerji qaynağına, Quranda əhəmiyyətli işarələr yer alır. (Doğrusunu Allah bilir.)

Neft sözünü meydana gətirən hərflər (Be-Te-Re-Le) bütün Quranda tək bir ayədə yan-yana keçir. Ənam surəsinin 59-cu ayəsində, “yerin qaranlıqlarındakı” mənasını verən “fi zulumati elardi” ifadəsi də, neftin yerin altında meydana gəlməsinə işarə edərcəsinə eyni ayədə yer alır.

 

…. O, quruda və dənizdə nələr olduğunu bilir. Onun xəbəri olmadan yerə düşən bir yarpaq belə yoxdur. Yerin qaranlıqlarında elə bir toxum, elə bir yaş və elə bir quru şey yoxdur ki, açıq-aydın Yazıda (Lövhi-Məhfuzda) olmasın. (Ənam surəsi, 59)

 

Qurandan əsrlər sonra istifadə edilən neft sözünün fərqli dillərdəki yazılışı və ya oxunuşu demək olar ki, eynidir; türkcə, ingiliscə, ərəbcədə olduğu kimi…

matematik10 clip_image002(2)matematik10 clip_image004(1)

* Ərəbcədə “P” hərfi yoxdur, bu səsə bərabər olaraq “Be” hərfi istifadə edilir.

Bundan əlavə elm adamları neftin meydana gəlməsini açıqlayarkən, heyvan və bitkilərə aid  qalıqların uzun müddətdən sonra neftə çevrildiyini ifadə edirlər. Quranda bu yaranışa diqqət çəkən başqa ayə belədir:

 

O Rəbbin ki, otlağı cücərtdi, sonra da qaralmış samana çevirdi. (Əla surəsi, 4-5)

 

(Mövzu ilə əlaqədar ətraflı şərh üçün baxın, Harun Yəhya, Quran Möcüzələri, 1-ci cild, 8-ci nəşriyyat, iyul 2006)

 

(Bu hissə Ömər Çelakılın “Qurani Kərimdə kainatın elementləri” kitabından faydalanaraq hazırlanmışdır. Bu hissədə doğruluğu təsdiq edilmiş təsbitlərə yer verilmişdir.)

Retina, görməyimizi təmin edən hüceyrələrin olduğu göz təbəqəsidir. Quranın endirildiyi dövrdə görmə funksiyasını təmin edən bu təbəqə bilinmirdi və retina sözü də istifadə edilən termin deyildi. Ancaq Quranda “Retina” sözünü meydana gətirən hərflər, tək ayədə -Fatir surəsinin 8-ci ayəsində- yan-yana gəlir. Üstəlik. bu ayədə “görməkdən” və “göstərməkdən” bəhs edilir; bu səbəbdən retinaya işarə olması ehtimalı çoxdur. (Doğrusunu Allah bilir.)

 

Pis əməli özünə gözəl göstərilib onu yaxşı hesab edənlə, doğru yolla gedən kimsə eyni ola bilərmi? Həqiqətən, Allah istədiyini zəlalətə salır, istədiyini də doğru yola yönəldir… (Fatir surəsi, 8)

matematik12 clip_image002(1)matematik12 clip_image004(1)

* Ərəbcə samitlərdən ibarət olan əlifbadır. Əlif hərfi ərəbcədəki sözlərin oxunuşuna təsir etmək surətiylə istifadə edilir.

Görməyi təmin edən retina sözünün keçdiyi bu ayədə, “görmək” mənasını verən ərəbcə “raa” felindən bəhs edilir. Sonrakı ayələrə baxıldığında, eyni surənin 19-cu ayəsində “Kor ilə görən bir deyil,” cümləsi keçir. Bilindiyi kimi. retinanın zərər görməsi qalıcı korluğa səbəb olur. Sonrakı 20-ci ayədə isə “Zülmətlərlə nur da bir olmaz” ifadəsi keçir ki, bu izahat retinanın işığa həssas hüceyrələrdən yaranması baxımından çox mənalıdır. Bu saydığımız ayələrdəki görməklə əlaqədar ifadələr bütün Quranda çox nadir keçir. Bu səbəbdən “retina” sözünün minlərlə ayənin arasında, yalnız bu ayələrlə bir yerdə bərabər gəlməsi, Allahın Qurandakı möcüzələrindən biridir.

 

Bu hissə Ahmet Maraşlının, Quranda sirli düzülüş, (Məktəb nəşriyyatı, İstanbul, 2003) kitabından faydalanaraq hazırlanmışdır.

 

 • MUSA İLƏ 40 GECƏ ÜÇÜN SÖZLƏŞİLMƏSİ
 • DAŞDAN 12 ÇEŞMƏ FIŞQIRMASI
 • ÜÇ MİN MƏLƏKLƏ KÖMƏK EDİLMƏSİ
 • BEŞ MİN MƏLƏKLƏ KÖMƏK EDİLMƏSİ
 • 12 ETİBARLI NƏZARƏTÇİ GÖNDƏRİLMƏSİ
 • MUSA İLƏ 30 GECƏ VƏ 10 GECƏ ÜÇÜN SÖZLƏŞİLMƏSİ
 • 12 TOPLULUQ VƏ DAŞDAN FIŞQIRAN 12 BULAQ
 • ALLAH QATINDA AYLARIN SAYININ 12 OLMASI
 • 70 DƏFƏ BAĞIŞLANMA DİLƏMƏ
 • İLLƏRİN SAYINI VƏ HESABI BİLMƏ
 • BƏNZƏR 10 SURƏ GƏTİRƏ BİLMƏMƏLƏRİ
 • YUSİFİN YUXUSU VƏ 11 ULDUZ
 • İNSANDAKI XROMOSOM SAYI
 • PƏTƏKDƏKİ BUCAQLAR
 • KƏHF ƏHLİ VƏ MAĞARADA 309 İL QALMALARI
 • MUSANIN DOQQUZ MÖCÜZƏSİ
 • ŞƏHƏRDƏKİ DOQQUZ DƏSTƏ
 • 99 QOYUN DAVASI
 • YEDDİ GÖY
 • ON GECƏYƏ AND

 

Bu hissədə, içində sayılı rəqəm keçən surələr üzərində edilən, müxtəlif hesablama nəticələri təqdim edilir. Əlaqədar surələrdə fərqli hesablar nəticəsində əldə edilən eyni rəqəmlər, son dərəcə diqqət çəkicidir. Bu çalışmada surələrdəki heca və hərf sayları, hərf növləri, əbcəd dəyərləri kimi müxtəlif istiqamətlərdən hesablamalar çıxarır və ortaya çıxan rəqəmlərdəki təəccübləndirici bənzərlik ortaya qoyulmaqdadır.

 

Qurani Kərim məna baxımından hikmət və elm üstünlüyündən əlavə, ədədi olaraq da zəngin və fövqəladə nizam içindədir. Nəbə surəsinin 29-cu ayəsində Rəbbimiz “Biz hər bir şeyi hesablayıb yazmışıq.” buyurur. Cin surəsinin 28-ci ayəsində isə “… hər şeyi ayrı-ayrılıqda hesaba alır.”… ardı...