reallaşmaq

Hz. Mehdi (ə.s)-ın İmam Rəbbani tərəfindən bildirilən yeni bir əlaməti daha reallaşdı

Mükərrər olaraq ŞƏRQ TƏRƏFİNDƏ DOĞAN AMUDƏİ-NURANİDƏN  (nurlu sütundan) soruşursunuz.

Biləsən ki, səhabələrin verdiyi xəbərə görə, Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) belə buyurmuşdur:

“Vəd edilən Mehdinin zühur müqəddimələri olan Abbasi Məlik Xorasana çatdığı zaman ŞƏRQ TƏRƏFİNDƏ İKİ DİŞLİ (1) MÜNƏVVƏR (2) BİR BUYNUZ (3) ÇIXAR.”

 

Bu rəvayətin edildiyi haşiyədə yazıldığına görə, o sütunun iki başı var idi.

Bu sütunun ilk doğuşu Nuh (ə.s) qövmünün həlakı zamanında oldu. Eyni şey İbrahim (ə.s) peyğəmbəri alova atdıqları zamanda da doğuldu. Fironun və onun qövmünün zamanında belə doğuldu.

Bir də, Yəhya (ə.s) peyğəmbərin qətlə yetirildiyi zaman doğuldu.

Hər kim onu ​​görsə, fitnələrin şərindən Allaha sığınsın.

Şərq tərəfində meydana gələn o işıq; əvvəllər nurlu bir sütun halında idi. Sonra ona bir əyrilik gəldi; buynuz şəklini aldı.

Ehtimaldır ki, onun üçün:

– “iki başlı” adının verilməsi bu xüsusiyyətinə görə ola bilər: Hər iki tərəfində də bir incəlik olub dişə bənzəyərlər, bunun üçün hər iki tərəfdə baş etibardır. Necə ki, bir süngünün də hər iki tərəfi incəlik daşısa, onun üçün də:

“İki başlı” təbirini istifadə edərdilər.

Qardaşım Şeyx Məhəmməd Tahir Bedahşi Confordan gəldi. Belə izah edir:

-O sütunun üst tərəfində də iki başı var; iki dişə… ardı...

 

R0428Hz. Mehdi (ə.s)-ın çox möhtəşəm bir insan olacağını və zühur edər-etməz dərhal kimliyinin aydın olacağını irəli sürmək Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədisləri və Allah (c.c)-in Adətullahı ilə tamamilə ziddiyyət təşkil edən bir iddiadır. İnadla bu iddiada olan şəxslərə görə hz. Mehdi (ə.s)-a guya tank, top, silah hətta atom bombası belə təsir etməyəcək. Həmçinin, hz. Mehdi (ə.s)-ın başının üstündə insanların baxanda görəcəkləri formada bulud üstündə mələklər olacaq və davamlı hz. Mehdi (ə.s)-ı işarə edərək insanlara tanış edəcək.

Halbuki, PEYĞƏMBƏRİMİZ (s.ə.v) HƏDİSLƏRİNDƏ AXIRZAMANIN BÖYÜK MEHDİSİNİN DƏCCALİYYƏT SİSTEMİNİN TƏZYİQLƏRİNƏ, ZÜLM VƏ ƏZİYYƏTLƏRİNƏ MƏRUZ QALACAĞINDAN, HƏBS EDİLƏCƏYİNDƏN , ÖLDÜRÜLMƏ TƏHLÜKƏSİ ALTINDA YAŞAYACAĞINDAN, ƏLLƏRİNDƏN VƏ AYAQLARINDAN ZƏNCİRLƏNƏCƏYİNDƏN, BOYNUNA MİS LÖVHƏ ASILARAQ AĞRI VƏ ÇƏTİNLİK İÇİNDƏ QALACAĞINDAN, TƏCRİD EDİLƏCƏYİNDƏN bəhs edilir.

Hz. Mehdi (ə.s)-ın yanında mələklərin olacağı və bu mələklərin özünə kömək edəcəkləri Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərindən də açıq şəkildə aydın olur. Mələklər insanlara görünməyəcəklər. Mələklər, hz. Mehdi (ə.s)-a görünmədən kömək edəcəklər, insanların ürəyinə Allahın diləməsiylə, “bu adam hz. Mehdi (ə.s)-dır” deyə ilham edəcəklər. Bəzi kəslərin dediyi kimi göydən mələklər insanlara görünəcək şəkildə “bu hz. Mehdi (ə.s)-dır.

Ona tabe olun” desə, həmçinin, buluddan bir əl çıxsa və hz. Mehdi (ə.s)-ı göstərərək ona beyət edilməsini işarə etsə və milyonlarla insan bu hadisəyə şahid olsa, bütün bu açıq və qəti dəlillərə… ardı...

 

Günəş tutulmasının yenidən izlənilməsi mümkün olmayacaq

22 iyul 2009-cu ildə reallaşan və yalnız Asiyadan izlənilə bilən Günəş tutulması, yaşadığımız 21-ci əsrin ən böyük Günəş tutulması sayılır. 6 dəqiqə 39 saniyə davam edən bu Günəş tutulmasını digərlərindən fərqləndirən ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti, digərləriylə müqayisədə insanlar tərəfindən daha uzun müddət izlənilmiş olmasıdır. Bu şəkildə bir Günəş tutulmasının bir daha ancaq 123 il sonra reallaşacağını söyləyən elm adamları bunun üçün tarix kimi 2132-ci ili yəni hicri 1557-cı ili göstərirlər.

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən dünyanın ömrü ilə əlaqədar olaraq bəzi hədislər rəvayət edilmişdir. Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərini qaynaq götürən böyük əhli sünnə alimi Mədinəli Allame Məhəmməd ibn Rəsul əl-Hüseyni əl-Bərzənci (k. s) Həzrətləri;

 

ÜMMƏTİN ÖMRÜ MİN İLİ KEÇƏCƏK, LAKİN MİN BEŞ YÜZ İLİ KEÇMƏYƏCƏK…”  

 

 

(Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, səh. 299) şəklində bildirilən, yenə eyni şəkildə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən hədisə əsaslanaraq, etdiyi şərhdə bir başqa böyük əhli sünnə alimi Suyuti (k. s) Həzrətləri də belə ifadə etmişdir:

 

“MƏNİM ÜMMƏTİMİN ÖMRÜ 1500 İLİ KEÇMƏYƏCƏK.”  (Suyuti, el-Keşfu an Mücavezeti Hazihil Ümmeti el-Elfu, el-havi lil Fetavi, Suyuti. 2/248, tefsiri Ruhul Beyan. Bursevi. (Arapça) 4/262, Ahmed bin Hanbel, Kitâbu’l-İlel, səh. 89.)

 

 

Bu… ardı...

 

Axırzaman əlamətlərinin son 30 ildə toplu şəkildə reallaşması

·   Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən və ən böyük hədis imamlarından olan imam Suyutinin nəql etdiyi 8 səhih hədisdə dünyanın ömrünün 7000 il olduğu, Peyğəmbərimizə qədər bu müddətin 5600 ilinin keçdiyini xəbər verilmişdir.

·   7000-dən 5600-ü çıxdıqda geriyə 1400 il qalır.

·   Başqa bir hədisdə isə Peyğəmbərimiz “ümmətin ömrünün 1500 ili çox keçməyəcəyini” xəbər vermişdir.

·   Hal-hazırda hicri 1430-ci ildə olduğumuzu və hicri 1500-cü ilə qədər də hicri 14-cü əsrdə olduğumuzu hesabayarsaq, onda hz. Mehdinin mütləq bu əsrdə gəlməsinin lazım olduğu ortaya çıxır.

·   Çünki geriyə hz. Mehdinin çıxa biləcəyi başqa bir əsr qalmamışdır.

·Hicri 1400-cü ilin əvvəlindən etibarən Peyğəmbərimizin hədislərində bildirdiyi Axırzaman əlamətlərinin hamısının ard-arda reallaşması Axırzamanda olduğumuzu və hz. Mehdinin bu əsrdə gələcəyini açıq-aydın göstərir.

·   Bundan əlavə bütün bu əlamətlərin son 30 ildə toplu şəkildə reallaşması, dünyanın ömrünün 7000 il olduğunu, Peyğəmbərimizə qədər bu müddətin 5600 ilinin keçdiyi və İslam ümmətinin qəbul edilmiş ömrünün də 1500 ili o qədər də keçməyəcəyi baxımından hədisləri təsdiq edir.

 

yelroseglbql6

 

HİCRİ 1400-CÜ İLİN ƏVVƏLİNDƏN ETİBARƏN SON 30 İL İÇİNDƏ ARD-ARDA REALLAŞAN ƏLAMƏTLƏR İSƏ BUNLARDIR:

 

1. 1975-ci ildə… ardı...

 

Hz. İsa (ə.s)-ın ikinci dəfə yer üzünə gəlişinin bu əsrdə reallaşacağı İncildə yazılır

İSA PEYĞƏMBƏR: “SİZİNLƏ DÜNYANIN SONUNA QƏDƏR BİRLİKDƏ OLACAĞAM” DEYƏR. (MATTHEW 28:20)

İncildə keçən bu sözdə “dünya” olaraq tərcümə olunan sözün orijinalı “aeon”dur və “dövr” mənasını verir. Yəni İncildə bu söz əslində; “İSA PEYĞƏMBƏR: “SİZİNLƏ DÖVRÜN SONUNA QƏDƏR BİRLİKDƏ OLACAĞAM.” DEYİR. (MATTHEW 28:20)

Bilindiyi kimi Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişinin hicri 1400-cü illərdə reallaşacağı xəbər verilmişdir. Yəni miladi təqvimə görə 1979-ci il etibarilə hz. Mehdi (ə.s) vəzifəyə başlamışdır. Bu tarixdən etibarən hz. Mehdi (ə.s) dinsizliyə, darvinizm və materializmə qarşı çox güclü bir elmi mübarizə icra edəcəkdir. Bədiüzzaman Səid Nursi həzrətləri hz. Mehdi (ə.s)-ın, dinsizliyə qarşı etdiyi fikri mübarizədə qəti bir zəfər qazanmaq və İsəvilər ilə müsəlmanlar haqq din İslamda birləşərkən, hz. İsa (ə.s)-ın şəxsinin də ikinci dəfə yer üzünə gələcəyini deyir:

Qurana iktida edərək (tabe olaraq), o İsəvilik şəxsi mənəvisi tabe və İslamiyyət, metbu (tabe olunan) mövqeyində qalacaqdır. Dini Haqq (haqq din olan İslam), bu iltihaq (iştirak) nəticəsində əzm (böyük) bir qüvvət tapacaqdır. Dinsizlik cərəyanına (axınına) qarşı ayrı-ayrı ikən məğlub olan İsəvilik və İslamiyyət, birlik (birləşmələri) nəticəsində, DİNSİZLİK CƏRƏYANINA QƏLƏBƏ QAZANIB (QALİB GƏLİB) DAĞIDACAQ İSTİDADINDA (QABİLİYYƏTİNDƏ) İKƏN, ALƏMİ SƏMAVATDA (GÖYLƏR ALƏMİNDƏ) CİSMİ BƏŞƏRİSİYLƏ… ardı...