Digər inanç və fəlsəfələrə baxış

A9 TV, 24 aprel 2015 xoş söhbətlər

Quranın hökmünə, Allahın qanunlarına görə PKK məğlubiyyətə məhkumdur.

PKK məğlub olmağa məhkumdur. (Əhzab surəsi, 25) “Allah, inkar edənləri” PKK inkarçı mı? İnkarçı. Küfr, tağut və dəccaliyyət. “Kin və qəzəbləri ilə geri çevirdi– deyir, Allah. Bunlar kinli mi? Kinli. Qəzəbli mi? Qəzəbli. Amma, Allah geri çevirdi. Onlar heç bir xeyirə nail ola bilmədilər Allah: ”Müvəffəqiyyətli ola bilməyəcəklər”-deyir. Döyüşdə Allah (köməkçi və zəfər nəsib edici olaraq) möminlərə kifayət etdi.” Demək ki, Türk ordusu qalib gələcək. “Allah ən güclü, üstün və qalib olandır.” Bu ayəyə görə açıqdır. O qədər çox elə ayə var ki. Möminlərin daima qalib gələcəyinə dair, inananların. Küfrün də ziyana uğrayacağına dair.

(Nisa surəsi, 141) “…Allah, kafirlərə möminlərin əleyhinə qətiyyən yol verməz.” Bu ayəyə görə də PKK-nın qalib olması imkansızdır.… ardı...

 

Tövratda hz. Mehdi (ə.s) dünya hakimiyyətinə işarə edən sözlər

Soyunu göydəki ulduzlar qədər çoxaldacağam. Bu ölkələrin hamısını onlara verəcəyəm. YER ÜZÜNDƏKİ BÜTÜN XALQLAR SƏNİN SOYUN VASİTƏSİLƏ MÜQƏDDƏS HESAB EDİLƏCƏK. (Yaradılış, 26:4)
Yerin tozu qədər saysız bir soya sahib olacaqsan. ŞƏRQƏ, QƏRBƏ, ŞİMALA, CƏNUBA DOĞRU YAYILACAQSINIZ. YER ÜZÜNDƏKİ BÜTÜN XALQLAR SƏN VƏ SOYUN VASİTƏSİLƏ MÜQƏDDƏS HESAB EDİLƏCƏK. (Yaradılış, 28:14)
Səni (hz. İbrahim (ə.s)-ı) çox mübarək edəcəyəm. Sənin nəslini, göydəki ulduzlar kimi, dəniz kənarında olan qum kimi çoxaldacağam; SƏNİN NƏSLİN DÜŞMƏNLƏRİNİN QAPISINA HAKİM OLACAQ VƏ NƏSLİN VASİTƏSİLƏ YER ÜZÜNDƏKİ BÜTÜN MİLLƏTLƏR MÜBARƏK QILINACAQLAR. Çünki sözümü dinlədin. (Yaradılış, 22:17-18)
O (HZ. MEHDİ (Ə.S)) BÜTÜN DÜNYANI ALLAHA BİRLİKDƏ QULLUQ ETMƏLƏRİ ÜÇÜN İSLAH EDƏCƏK. Çünki belə yazılmışdır: “O zaman, birlikdə Mənə yalvarmaları, çiyin çiyinə Mənə xidmət etmələri üçün, xalqların dodaqlarını pak edəcəyəm.” [Sefenya, 3:9] (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Qanunları 11:4)

Ona [hz. Mehdi (ə.s)-a] suverenlik, ucalıq və krallıq verildi. HƏR DİLDƏ DANIŞAN İNSANLAR VƏ BÜTÜN XALQLAR ONA XİDMƏT ETDİ… (Daniel, 7:14)
… SƏNİ (HZ. MEHDİ (Ə.S)-I)… XALQLARA İŞIQ EDƏCƏYƏM. Belə ki, kor gözləri açasan, zindandakı məhbusları, həbsxana qaranlığında yaşayanları azad edəsən. (Yeşaya, 42:6-7)
… XALQLARA BAYRAQ OLACAQ, XALQLAR ONA (HZ. MEHDİ (Ə.S)-A) YÖNƏLƏCƏK… (Yeşaya, 11:10)
BÜTÜN MİLLƏTLƏR ONU (HZ. MEHDİ (Ə.S)-I) DİNLƏMƏYƏ GƏLƏCƏKLƏR… (Maimonides,… ardı...

 

(Yeşaya 41: 25-28.) “Şimaldan birini hərəkətə keçirdim”.

Allah Kral Məsih üçün söyləyir. Baxın, İsraildə demir, şimalda deyir. İsrailin şimalında Türkiyədir. Allah “Şimaldan birini hərəkətə keçirdim, gəlir” deyir. Azadlıq qəzeti nə deyirdi? “Mehdi (ə.s) gəlir”. Baxın, gəlir.“Gün doğuşunda Məni addımla çağıran biri. Səhər namazında Mənə dua edən biri deyir.“Qüdsə müjdəçi göndərdim”  deyir, yəni Mehdi (ə.s)-ı.“Şimalda olan Kral Moşiyah çıxdığında” baxın, yer də söyləyir. Onsuz da onlar İstanbulda, Romada deyirlər.İsrailli qaynaqlarda yenə, “Məsihi axtaracaqsınızsa, Romanın qapılarında axtarın” deyir.“Qüdsdə axtarın”  deyir. Roma haradır? İstanbuldur. İstanbul o dövrdə Romanın paytaxtı idi. İstanbula Roma deyilirdi. “Şimalda olan Kral Moşiyah çıxdığında gələcək və cənubdakı Süleyman Məscidini tikəcək”. (Mişna Midos 2:1, Qüds Talmudu Megillah 1:11)

 54tv8

Tövratda hər yerdə musiqidən, əyləncədən bəhs edir. Baxın, nə deyir: “Gücümüz olan Allaha sevincinizi dilə gətirin, sevinc sözləri söyləyin. Sevinc qışqırıqları atın Yaqubun Allahına! İsrailin Allahına. Çalğıya başlayın, dəf çalın, şirin səsli lir və çənk zingildədin. Eşqdir baxın.(Mezmurlar 81:1)

 

“Mən də Səni, Sənin sədaqətini çənklə (çənk musiqi alətidir) tərifləyəcəyəm, ey Allahım, lir çalaraq səni ilahilərlə tərifləyəcəyəm, Səni ilahilərlə tərifləyərkən dodaqlarımla, varlığımla sevincimi dilə gətirəcəyəm. Çünki Sən məni qurtardın. Dilim gün boyu sənin zəfərindən danışacaq”. (Mezmurlar 71:22-24)

 

“Ey bütün dünya,… ardı...

 

Xurafatçıların səhv din anlayışı və bunun verdiyi zərərlər

Xurafatçıların insanların İslam dinindən çəkinmələrinə səbəb olan səhv din anlayışlarının qaynağı nədir?

Həqiqi İslam inancı ilə xurafatçıların xurafatlarla dolu inancları arasındakı fərqlər nələrdir?

 

yobazlik

Xurafat, Allahın Quranda bildirdiyi və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in yaşadığı İslamdan çox fərqli bir din anlayışı kimi göstərməyə çalışan bir sistemdir. İndiki vaxtda xurafatçılar İslam anlayışını İslamdan kənar tam fərqli bir inanca çevirmişdir. Çünki xurafatçılıqda, Quran və sünnə deyil, xurafatlar və bidətlər əsasdır. Ancaq xurafatçılar İslam adına ortaya çıxdıqlarını iddia edərlər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də Axırzamanda xuraftçılığın bu xüsusiyyətinə diqqət çəkmiş və xurafatçılığın çox əhəmiyyətli bir təhlükə olduğunu hədisi şəriflərində xəbər vermişdir:

“ELM, ALİMLƏRİN QALDIRILMASI (VƏFAT ETMƏLƏRİ, ALLAHIN QATINA ALINMALARI) İLƏ ORTADAN QALXAR. ORTALIQDA HEÇ BİR ALİM QALMAZ. NƏHAYƏT İNSANLAR CAHİLLƏRİ RƏHBƏR VƏ ÖNDƏR EDƏRLƏR; MƏSƏLƏLƏRİNİ ONLARDAN SORUŞARLAR. ONLAR  ELMƏ ƏSASLANMADAN XALQA FƏTVA VERƏR; HƏM ÖZÜ AZAR, HƏM DƏ XALQI AZDIRAR.” (Buxari, nr. 100, 7307; Müslim, Elm 13 (nr. 2673); Tırmizi, Elm 5 (nr. 2652))

 

Xurafatçılar İslam dininin təməli olan sevgi və barışa düşməndirlər

Xurafatçılar hər cür gözəlliyə nifrətlə baxarlar. Çiçəkdən, uşaqdan, heyvanlardan qısası Allahın yaratdığı hər gözəllikdən nifrət edərlər. Ruhlarında sevgiyə dair heç bir şey olmadığından içləri və ruhları bomboş və qapqaradır. Ruhlarındakı bu boşluq səbəbiylə qatı… ardı...

 

0110İncildə bəhs olunan ”dəccal birliyi qan axıdan ”massonluqdur”

İncildə ifadə edilən Dəccal və onun birliyi bəzi xristianlar tərəfindən səhv başa düşülüb, səhv şərh olunur. İncildə ifadə edilən, barışcıl görünüb sonradan zülm edən dəccali sistem – massonluqdur. Və İncildə bəhs olunan   massonik sistem Peyğəmbərimiz  Hz. Məhəmməd (s.ə.v)-dən rəvayət edilən hədislərlə tam uyğunluq təşkil edir. Peyğəmbərimizin hədislərində, İncildə də təsvir edildiyi şəkildə, dünyanın son dövründə Dəccalın yalançı peyğəmbər olaraq ortaya çıxacağı, dindar görünüşü ilə insanları aldadacağı, yanında bir şəxs olacağı və onun da yalançı peyğəmbər olaraq ortaya çıxacağı ifadə edilmişdir. Dəccal İncildə olduğu kimi, hədislərə görə də bütün dünyanı hakimiyyəti altına alacaq, dindar görünüşü ilə kütlələri arxasınca aparacaq, lakin bütün dünyaya bəla, zülm gətirəcək və zülmündən tanınıb aydın olacaqdır.

Dəccal ilə əlaqədar olaraq Peyğəmbərimizdən rəvayət edilən bir hədis belədir:

 

Məndən əvvəlki peyğəmbərlərdən ümmətini Dəccal ilə qorxutmayan kimsə olmadı. Onun sol gözü çəp, sağ gözü isə pərdəlidir və alınında “kafir” deyə yazılıdır. Yanında “cənnət”, “cəhənnəm” deyə iki vadi (ərazi) olar. Cənnət dediyi cəhənnəm, cəhənnəmi isə cənnətdir.
Yanında peyğəmbər paltarında iki mələk olar, biri sağında, biri solundadır. Bu bərabərlik insanların imtahanı üçündür.

Dəccal onlardan soruşar:

“—Mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi? Dirildirəm, öldürürəm.”
Mələklərdən biri:

“—Yalan danışırsan!” deyər.

Ancaq bu… ardı...