Ayə təfsiri

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN DABBƏT-ÜL ƏRZ İLƏ ƏLAQƏLİ HƏDİS İZAHI

 

Dabbət-ül Ərz üçün Quranda qadın və ya kişidir deyə ifadə edilən bir şey yoxdur. Yəni, elə bir şey olduqda, Allah onu açıq şəkildə vurğulayar. Belə eyhamla Qurandan hökm çıxmaz. Nə deyir Allah, “Axırzamanda insanların dini unutduğu, darvinizm və materializmin yayıldığı, dinsizliyin yayıldığı, insanları inandırmağın çətin olduğu bir vaxtda, dinin qəribələşdiyi bir dövrdə yerdən məmulat” deyir bax, “bir varlıq çıxararıq” Bir dabbə, “Tərpənən şey çıxararıq”. Məsələn, almanın çürüdüyündə, o çürüyün kif atıb çoxalması, ona dabbə deyilir. İçkinin bədəndə yayılmasına da dabbə deyilir. Yəni gözlə görülməsi çətin olub hərəkət edən şeylərə də, belə xırda-xırda tərpənən şeylərə də dabbə deyilir. Debi, məsələn, qarışqanın hərəkəti və ya bir maşının, cihazın hərəkəti. Debabe, debbe, yəni, çırpınan, hərəkət edən, qımıldayan bir şey mənasındadır.

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) izah edir Dabbət-ül Ərzi: “Dabbə danışanda bütün dünya eyni anda eşidər” deyir. Sırf bu izahdan başa düşülür internet olduğu, kompyuter olduğu, dərhal başa düşülür. Çünki bax,

 

“Bir yerdə danışar, bütün dünya eşidər” deyir. Bu necə olar? Bu şəkildə olar.

 

“Üzü insan üzü kimidir” deyir. Açdığın zaman insan üzü görürsən orada. İnsan üzü, yəqin ki, Mehdi (ə.s)-ın üzü görüləcək Dabbədə. Çünki;

 

“Saqqallı bir insandır” … Continue reading

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN NİSA SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

 

Nisa surəsi, 172-ci ayə

 

Nə İsa Məsih Allahın qulu olmağı özünə ar bilər, nə də Allaha yaxın olan mələklər. Allah Ona ibadət etməyi özlərinə ar bilənlərin və təkəbbürlük göstərənlərin hamısını Öz hüzuruna toplayacaqdır.

 

“Məsih” hz. İsa Məsih (ə.s), İbni Məryəm “Allaha yaxın olan mələklər,” Cəbrayıl, Mikayıl həmişə bərabərdirlər. Onun üçün xüsusilə bildirir Allah. Eyni yerdədirlər. “Allahın qulu olmağı özlərinə ar bilməzlər.” Hz. İsa Məsih (ə.s) ibadətə davam edir. Ölən bir insan ibadətə davam edə bilərmi? Eyni məkandadırlar. İbadət bitir, amma hz. İsa Məsih (ə.s)-ın ibadətə davam etdiyini söyləyir Allah. “Allah Ona ibadət etməyi özlərinə ar bilənlərin və təkəbbürlük göstərənlərin hamısını Öz hüzuruna toplayacaqdır.”

 

Nisa surəsi, 174-cü ayə

 

Ey insanlar! Sizə Rəbbinizdən bir dəlil gəldi və Biz sizə parlaq bir nur (Quran) nazil etdik.

“Ey insanlar! Sizə Rəbbinizdən bir dəlil gəldi” Yəni, mehdiyyət, başda Quran, amma ikinci işarəli mənası hz. Mehdi (ə.s).  “və Biz sizə parlaq bir nur (Quran) nazil etdik” Yenə Qurana işarə, Quran nəzərdə tutulur, amma mehdiyyətə də ikinci dərəcədən işarə var.

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN ƏNFAL SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

 

Ənfal surəsi, 63-cü ayə

Allah onların qəlblərini birləşdirdi. Əgər sən yer üzündə olanların hamısını sərf etsəydin belə, onların qəlblərini birləşdirə bilməzdin. Lakin Allah onları birləşdirdi. Həqiqətən, O, Qüdrətlidir, Müdrikdir.

 

“Allah onların qəlblərini birləşdirdi.” Öncə qəlblərin birləşməsindən danışır Allah. Qəlblərdə sevgi olması və birləşmə. Başa düşürsən, yəni eyni fikirdə. “sən yer üzündə olanların hamısını sərf etsəydin” İstədiyin qədər pul ver deyir Allah, istədiyin qədər iqtisadi zənginlik meydana gətir “belə, onların qəlblərini birləşdirə bilməzdin.” Yəni, qəlb birləşməsi zənginlik ilə olmur, pul ilə olmur. Deyirlər; “İqtisadiyyat düzəlsə bir şey olmaz.” O qurtarmır. “Lakin Allah onları birləşdirdi.” Bütün güc Allahın əlində. Demək ki, möminlər səmimi olarsa Allah, rahat şəkildə bu imkanı təmin edir. “Həqiqətən, O, Qüdrətlidir, Müdrikdir.” 

 

Ənfal surəsi, 64-cü ayə

Ey Peyğəmbər! Sənə və sənin ardınca gedən möminlərə Allah kifayət edər.

“Ey Peyğəmbər!” deyir Allah. “sənə” Bax, “sənə” Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in şəxsən özünə. “və sənin ardınca gedən möminlərə” Kimlər? Bizlər; bütün dünya müsəlmanları. “Allah kifayət edər.” deyir Allah. Yəni, filankəsin gücü, filankəsin dəstəyi filan bunlara heç ehtiyac yoxdur deyir Allah.

 

Ənfal surəsi, 65-ci ayə

Ey Peyğəmbər! Möminləri döyüşə ruhlandır. Əgər… Continue reading

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN HZ. MEHDİ (Ə.S) İLƏ BAĞLI HƏDİS İZAHLARI

 

160- Gaybet Numani: İbn Ukdahdan, Əli ibn Faddaldan, Məhəmməd ibn Həmzədən, Məhəmməd ibn Səiddən, Osman ibn Hammaddan, Süleyman ibn Harun Ajalidan, İmam Cəfəri Sadiq (ə.s)-ın belə dediyi rəvayət edildi:

 

 Qaim (Mehdi)-nin köməkçiləri onun üçün saxlanmışdır. Hər kəs getsə də, Allah onun (Mehdi)-nin müavinlərini ona (Mehdi)-yə gətirəcəkdir. Allahın bu ayədə bildirdiyi onlardır:

 

… Əgər kafirlər ayələri inkar etsələr, Biz onları inkar etməyən bir qövmə həvalə edərik. (Ənam surəsi, 89) 

Və belə bildirmişdir:

 

“… Allah onun əvəzinə Özünün sevdiyi və Onu sevən, möminlərə qarşı mülayim, kafirlərə qarşı isə sərt olan, Allah yolunda cihad edən və tənə edənin tənəsindən qorxmayan bir camaat gətirər…” (Maidə surəsi, 54)

 

Demək ki, o dövrdə insanlar o qədər bəlaya getmiş olacaqlar ki, elə bölünmüş olacaqlar ki, Mehdi (ə.s)-ın ətrafında toplaşacaq insanlar çox az sayda, barmaqla sayılacaq dərəcədə az olacaq. Peyğəmbərimiz (s.ə.v), “təxminən 313 nəfərdirlər” deyir. Axırzamanda ümmətin pərişanlığını düşünün. 4000 ildən bəri müjdələnən bir insanın ətrafında 313 nəfər toplanır Axırzamanda. Axırzaman bəlasının gücünü göstərir məhz bu. Ki, çünki mövhumatçılar Mehdi (ə.s)-ın çox səhv yolda olduğuna, dəlalətdə olduğuna inanacaqlar. Halbuki, onun münasibətilə dünya ayaqdadır, Allah onu vəsilə edir. Qiyamətin durması onun vəsiləsi… Continue reading

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN ƏNAM SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

 

Ənam surəsi, 123-cü ayə

 

Beləliklə hər bir ölkədə oranın günahkarlarını başçılar təyin etdik ki, onlar orada mümkün qədər yaramaz işlər görsünlər. Halbuki onlar o yaramaz işləri yalnız özlərinə qarşı edirlər və bunu da hiss etmirlər.

 

Beləliklə hər bir ölkədə oranın günahkarlarını Oradakı zəngin, idarəçi yəni, oranın dərin dövləti kimi tiplər. -onlar orada mümkün qədər yaramaz işlər görsünlər- günahkarlarını başçılar təyin etdik. Kapitalist bəzi zənginlər, bəzi rəhbərlər, bəzi siyasətçi olur, bürokrat olur, yəni dərin dövlət təşkilatı. “Oranın bəla çıxaran, çirkab çıxaran adamları etdik” deyir Allah. Halbuki onlar o yaramaz işləri yalnız özlərinə qarşı edirlər. Öz başlarını bəlaya salırlar, deyir Allah. Həqiqətən, baxırsan dərin dövlət çaqqalları sonunda sürünürlər. Ya öldürülürlər, ya həbs edilirlər,… Continue reading