Günəşin 70%-i hidrogen (H), 28%-i də helium (He) atomlarından ibarətdir. 1 Yerdə qalan digər maddələrin hamısı 2%-dən daha az nisbətlərdədir. Günəşdə hər saniyə 600 milyon ton hidrogen, 596 milyon ton heliuma çevrilir. Qalan 4 milyon ton isə istilik və işıq enerjisi olaraq ortaya çıxır. 2 Bu baxımdan Günəş deyildiyində ağıla ilk olaraq, H (Hidrogen) və He (Helium) atomlarını işarələyən hərflər gəlir. Qurandakı “Günəş” mənasını verən “Şəms” surəsində isə, surədəki on beş ayənin hamısı istisnasız olaraq H və E hərfləriylə bitir. Bu hərflərin ərəbcədəki qarşılıqları belədir:

he harfi (Ərəbcədə He hərfi)   –  (Ərəbcədə Əlif hərfi)   elif harfi

Aşağıda Şəms surəsindəki ayələrin ərəbcə yazılışları və son sözlərinin oxunuşları görünür:

 

gunesin hidrojen_helyum_icerigiCədvəldən də görüldüyü kimi Şəms (Günəş) surəsindəki bütün ayələrin sonu, bu ayələrin hamısının sonu he və əlif hərfləri ilə bitir. Hidrogenin simvolu “H” və Heliumun simvolu “He” hərflərini əhatə edir. Quranda Şəms surəsindən başqa heç bir surə başdan sona He hərfləriylə bitməz. Bu baxımdan Quranda yalnız bu surədə belə bir hərf düzülməsinin olması son dərəcə diqqəti çəkir. Ayrıca Şəms surəsinin nömrəsi olan 91 rəqəmi də xüsusidir. Hidrogen xaricində təbiətdə təbii olan 91 element daha vardır və bunlar Hidrogen atomlarından meydana gəlir. Başqa sözlə, ən yüngül element olan Hidrogendən ağır 91 elementdəki bütün atomlar, Hidrogenin intra-atomik (atomlararası) qarışıqlarıdır. Bu səbəbdən Günəşdə yer alan H (Hidrogen) atomu, təbiətdəki digər 91 elementi də meydana gətirir.3

Kainatı içində var olan bütün incəlikləri ilə Uca Allah yaratmışdır və yaratmağa davam edir. Bu təfərrüatlara aid bütün elmlər də, Rəbbimizin sonsuz məlumatını qavramağımıza icazə verdiyi qisimləridir. Bir ayədə belə buyurulur:

 

Allah, Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, əbədi Yaşayandır, bütün yaratdıqlarının Qəyyumudur. Onu nə mürgü, nə də yuxu tutar. Göylərdə və yerdə nə varsa, Ona məxsusdur. Onun izni olmadan Onun yanında kim havadarlıq edə bilər? O, məxluqatın gələcəyini və keçmişini bilir. Onlar Onun elmindən, Onun istədiyindən başqa heç bir şey qavraya bilməzlər. Onun Kürsüsü göyləri və yeri əhatə edir. Bunları qoruyub saxlamaq Ona ağır gəlmir. O, Ucadır, Uludur. (Bəqərə surəsi, 255)

 

 

1 http://observe.arc.nasa.gov/nasa/exhibits/sun/sun_2.html; http://www.nineplanets.org/sol.html

2 http://observe.arc.nasa.gov/nasa/exhibits/sun/sun_5.html

3 http://periodic.lanl.gov/elements/1.html; William D. Harkins, “The Abundance of the Elements in Relation to the Hydrogen-Helium Structure of the Atoms”, Proceedings of the Natonal Academy of Sciences of USA, aprel 1916,  4-cü cild, səh. 216–224.