HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN HZ. MEHDİ (Ə.S) İLƏ BAĞLI HƏDİS İZAHLARI

 

160- Gaybet Numani: İbn Ukdahdan, Əli ibn Faddaldan, Məhəmməd ibn Həmzədən, Məhəmməd ibn Səiddən, Osman ibn Hammaddan, Süleyman ibn Harun Ajalidan, İmam Cəfəri Sadiq (ə.s)-ın belə dediyi rəvayət edildi:

 

 Qaim (Mehdi)-nin köməkçiləri onun üçün saxlanmışdır. Hər kəs getsə də, Allah onun (Mehdi)-nin müavinlərini ona (Mehdi)-yə gətirəcəkdir. Allahın bu ayədə bildirdiyi onlardır:

 

… Əgər kafirlər ayələri inkar etsələr, Biz onları inkar etməyən bir qövmə həvalə edərik. (Ənam surəsi, 89) 

Və belə bildirmişdir:

 

“… Allah onun əvəzinə Özünün sevdiyi və Onu sevən, möminlərə qarşı mülayim, kafirlərə qarşı isə sərt olan, Allah yolunda cihad edən və tənə edənin tənəsindən qorxmayan bir camaat gətirər…” (Maidə surəsi, 54)

 

Demək ki, o dövrdə insanlar o qədər bəlaya getmiş olacaqlar ki, elə bölünmüş olacaqlar ki, Mehdi (ə.s)-ın ətrafında toplaşacaq insanlar çox az sayda, barmaqla sayılacaq dərəcədə az olacaq. Peyğəmbərimiz (s.ə.v), “təxminən 313 nəfərdirlər” deyir. Axırzamanda ümmətin pərişanlığını düşünün. 4000 ildən bəri müjdələnən bir insanın ətrafında 313 nəfər toplanır Axırzamanda. Axırzaman bəlasının gücünü göstərir məhz bu. Ki, çünki mövhumatçılar Mehdi (ə.s)-ın çox səhv yolda olduğuna, dəlalətdə olduğuna inanacaqlar. Halbuki, onun münasibətilə dünya ayaqdadır, Allah onu vəsilə edir. Qiyamətin durması onun vəsiləsi… Continue reading

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN ƏNAM SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

 

Ənam surəsi, 123-cü ayə

 

Beləliklə hər bir ölkədə oranın günahkarlarını başçılar təyin etdik ki, onlar orada mümkün qədər yaramaz işlər görsünlər. Halbuki onlar o yaramaz işləri yalnız özlərinə qarşı edirlər və bunu da hiss etmirlər.

 

Beləliklə hər bir ölkədə oranın günahkarlarını Oradakı zəngin, idarəçi yəni, oranın dərin dövləti kimi tiplər. -onlar orada mümkün qədər yaramaz işlər görsünlər- günahkarlarını başçılar təyin etdik. Kapitalist bəzi zənginlər, bəzi rəhbərlər, bəzi siyasətçi olur, bürokrat olur, yəni dərin dövlət təşkilatı. “Oranın bəla çıxaran, çirkab çıxaran adamları etdik” deyir Allah. Halbuki onlar o yaramaz işləri yalnız özlərinə qarşı edirlər. Öz başlarını bəlaya salırlar, deyir Allah. Həqiqətən, baxırsan dərin dövlət çaqqalları sonunda sürünürlər. Ya öldürülürlər, ya həbs edilirlər,… Continue reading

MİRAC ALLAHIN PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-Ə GÖZƏL BİR İKRAMIDIR (HƏDİYYƏSİDİR)

 

Mirac çox təəcüblü, çox gözəl bir hadisədir. Allahın, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə bir ikramıdır. Bir çox möcüzə görməyi nə gözəldir. Cəhənnəmi görür, cənnət pərdələnir, peyğəmbərləri görür, Mehdi (ə.s)-ı görür, Mehdi (ə.s)-ı tərifləyir. Hamısı möcüzədir.

 

İsra surəsi, 1. “Dəlillərimizdən bəzisini ona (Peyğəmbərə) göstərmək üçün” -yəni möcüzələri, mühüm məsələləri, cəhənnəmi, peyğəmbərləri, Mehdi (ə.s)-ı- “Öz qulunu gecə vaxtı Məscidulharamdan ətrafına xeyir-bərəkət verdiyimiz Məsciduləqsaya aparan (Allah) pak və müqəddəsdir. Həqiqətən O, Eşidəndir, Görəndir. Deməli, Məsciduləqsanın ətrafı bərəkətlidir.

 

Nəcm surəsi, 7. “O, ən uca üfüqdə idi”. Cəbrayıl (ə.s).

 

Nəcm surəsi, 8. “Sonra yaxınlaşdı, və aşağı endi”. Bütün üfüqü qanadları örtür.

 

Nəcm surəsi, 9. “O, iki yay uzunluğunda, hətta ondan da yaxın məsafədə idi”.

 

Nəcm surəsi, 10. “Sonra (Allah) Öz quluna nazil edəcəyini vəhy etdi”. İlk vəhy.

 

Nəcm surəsi, 11. “Qəlbi gördüyünü yalan saymadı”.

 

Nəcm surəsi, 12. “İndi siz onunla gördüyü şey barəsində mübahisəmi edirsiniz?” O dövrdə müşriklər, münafiqlər, ağlı zəif olanlar Peyğəmbər (s.ə.v) ilə mübahisə edirlər. İnanmırdılar.

 

Nəcm surəsi, 13. “And olsun ki, başqa bir dəfə də görmüşdü”. İki dəfə görür.

 

Nəcm surəsi, 14. “Sidrətül-Müntəhanın yanında (son həddəki Sidr ağacının yanında.).

 

Nəcm surəsi, 15. “Məva Cənnəti onun… Continue reading

TAHA SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

Taha surəsi, 39. Şeytandan Allaha sığınıram. “Onu” -yəni hz. Musa (ə.s)-ı “sandığın içinə qoyub, …” Sandıq, su keçirməyən bir sandıqdır. Dördbucaq, taxtadan bir-birinə yaxşıca bərkidilmişdir. “Onu sandığın içinə qoyub, çaya burax ki, çay onu sahilə atsın və həm Mənim düşmənim, həm də onun düşməni olan biri onu götürsün. Gözlərim önündə boya-başa çatdırılasan deyə, Öz tərəfimdən sənə qarşı məhəbbət oyatdım”. Allah, həmişə hər şeyi, hər yerdə görür. Dünyada bir imtahan vəsiləsi və bir süs kimi gör Allah orada necə bir macəra yaradır. Məsələn, sandığın içinə qoymaq kimi. Qayıq da deyil, sandıqdır. Suyun içində sandıq. Bir dalğa olsa çevrilər, dağılar. “Çaya burax”-yəni təvəkkül etməlidir. “Həm Mənim düşmənim, həm də onun düşməni olan birisi onu götürsün”. Allah, əvvəla “Mənim düşmənim” -deyir. Allahın düşmənidirsə peyğəmbərin də düşməni olur.

Peyğəmbərin düşmənidirsə Allahın da düşməni olur. Bu, bir qanundur. Məsələn, hz. Mehdi (ə.s)-a düşmən olan Allaha da düşməndir. “Gözlərim önündə boya-başa çatdırılasan deyə” –yəni hamı, hər şey həmişə Allahın gözü qabağındadır, eləcə də o sandıq və o sandığın yaradılması da. “Gözlərim önündə boya-başa çatdırılasan deyə, Öz tərəfimdən sənə qarşı məhəbbət oyatdım”. Sevgini verən də Allahdır. İnsan bacardığı qədər sevilmək istəsə də, Allah, sevdirməsə sevilə bilməz. Sevilməyi yaradan… Continue reading

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN BAĞIŞLAYICI OLMAQLA ƏLAQƏDAR AYƏ İZAHLARI

 

Maidə surəsi 13-cü ayə

İsrail oğulları verdikləri əhdi pozduqlarına görə Biz onları lənətlədik və qəlblərini sərtləşdirdik. Onlar Kitabda olan kəlmələrin yerlərini dəyişdirirlər. Onlar özlərinə öyrədilmiş şeylərin bir hissəsini unutdular. İçərilərindən az bir qismi istisna olmaqla, sən onlardan daim xəyanət görəcəksən. Onları əfv et və təqsirlərindən keç. Şübhəsiz ki, Allah yaxşılıq edənləri sevir.

“İçərilərindən az bir qismi istisna olmaqla, sən onlardan daim xəyanət görəcəksən”. Xəyanət nə deməkdir? Xainlik görəcəksən. Allah “Onları əfv et” –deyir. “Xainlik etsələr də bağışla” -deyir. “… təqsirlərindən keç”. Təqsirlərindən keç; maraqlanma. “Şübhəsiz ki, Allah yaxşılıq edənləri sevir”. Allah, “yaxşılıq edənlər onsuz da qorunacaq” -deyir. “Qoruyacağam” -deyir.

Əraf surəsi 199-cu ayə

Sən bağışlama yolunu tut, yaxşı iş görməyi əmr et və cahillərdən üz döndər.

Bağışlama yolunu, bağışlamağı mənimsə, İslama uyğun olanı əmr et, insanlara Qurana uyğun olanı söylə və cahillərdən üz döndər. Cahillərlə həmsöhbət olma. Cahillərlə söz duelinə girmə.

Nur surəsi 22-ci ayə

Qoy aranızda olan fəzilət və sərvət sahibləri qohumlara, miskinlərə və Allah yolunda hicrət edənlərə heç bir şey verməyəcəklərinə and içməsinlər. Qoy əfv edib bağışlasınlar. Məgər siz Allahın sizi bağışlamasını istəmirsinizmi? Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.

Allah “Qoy aranızda olan fəzilət və sərvət sahibləri qohumlara, miskinlərə və… Continue reading