Axırzaman, Hz. Mehdi və Hz. İsa

Qab su ilə dolduğu kimi yer üzü sülhlə dolacaqdır. Heç kimsə arasında düşmənçilik qalmayacaq və bütün düşmənçiliklər, boğuşmalar, həsədləşmələr şübhəsiz itib gedəcək.

(Səhihi Müslim, 1/136)

 

… Cənabı Haqq İslamı necə bizimlə başlatmışsa onunla (hz. Mehdi (ə.s) ilə) sona çatdıracaq. Necə, bizimlə onlar aralarındakı şirk və ədavətdən (hüsumət və düşmənçilikdən) xilas olmuş və ürəklərinə ülfət (dostluq) və söhbət (sevgi) yerləşmişsə, (hz. Mehdi (ə.s) gəlişi ilə) yenə elə olacaq.

(Axırzaman Mehdisinin Əlamətləri, Cəlaləddin Suyuti, səh. 20)

 

… Onun (hz. Mehdi (ə.s )) dövründə yaxşı insanların yaxşılığı artar, pislərə qarşı belə yaxşılıq edilər.

(Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 17)

 

 1. MEHDİ (Ə.S) İNSANLAR ARASINDA DÜZGÜNLÜK VƏ ƏDALƏTLƏ HÖKM VERƏCƏK

 

İman edənlərin əfəndisi (ə.s) deyir ki: “… İMAM (HZ. MEHDİ (Ə.S) NƏYİN DOĞRU, NƏYİN SƏHV OLDUĞUNU DAHA YAXŞI BİLƏR. PİS HÖKMLƏRİ ÜZƏRİNİZDƏN GÖTÜRÜB ATACAQ. (HZ. MEHDİ (Ə.S) TƏHLÜKƏLƏRİNİZİN QARŞISINI KƏSƏCƏK VƏ ƏDALƏTSİZ İDARƏÇİLƏRİNİZİ ARADAN QALDIRACAQ VƏ DÜNYANI DÜRÜST OLMAYANLARDAN TƏMİZLƏYƏCƏK. DÜZGÜNLÜK İLƏ HƏRƏKƏT EDƏCƏK VƏ SİZİN ARANIZDA İNSAFLI ƏDALƏT TƏRƏZİSİ QURACAQ… Gözləsəniz, mükafatlandırılacaqsınız və sizin haqsızlığa uğradılmanızın intiqamını alacaq olanın və HAQQLARINIZIN QURTARICISI OLANIN, O OLDUĞUNU QƏTİ OLARAQ ANLAYACAQSINIZ. Həqiqətən Allah adına and içərəm ki, doğrusu Allah dindar olan və yaxşılıqda olan kəslərlə birlikdədir.”

(Kitabül Qaybət, [Büharil Ənvar,… ardı...

 

İmam Sadiq (ə.s) belə buyurmuşdur: …ONLAR YER ÜZÜNÜN ŞƏRQ VƏ YA QƏRBİNDƏ MEHRAB VƏ YA YATAQLARINDA OLDUĞU HALDA İMAM (Ə.S)-IN SƏSİNİ EŞİDƏRLƏR. BU BİR TƏK SƏS ONLARIN HAMISININ QULAĞINA GEDƏR VƏ HAMISI ONA DOĞRU HƏRƏKƏT EDƏRLƏR. Çox keçmədən göz açıb bağlayana qədər hamısı hüzura çatarlar…”

(Büharul-Ənvar, cild 53, səh. 7)

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın dövründə insanlar yatdıqları yerdən, oturduqları kreslodan hətta yüksək bir yerdə olsalar belə hz. Mehdi (ə.s)-ın səsini eşidə biləcəkləri texnologiyaya sahib olacaqlar. Bilindiyi kimi indiki vaxtda televiziya, telefon, radio və kompüter sistemləri həm səsli həm görüntülü canlı verilişləri dünyanın dörd tərəfindəki insanlara həmin anda çatdıra bilməkdədir. Ayrıca hədisdəki izahata görə insanlar hz. Mehdi (ə.s)-ın təbliğinin ardından, onun xəttində hərəkət etməyə, o istiqamətdə əxlaq göstərməyə başlayacaqlar. Hədisdən hz. Mehdi (ə.s) dövründə insanların istədikləri yerə çox qısa müddət ərzində çata bilmələrini təmin edən sürətli nəqliyyat vasitələrinin də olacağı aydın olmaqdadır.

 
 • Onun ALNI GENİŞ, BURNU İSƏ İNCƏ OLACAQ. (Tirmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5-ci cild, səh. 365)
 • O, açıq alınlı, KİÇİK BURUNLU, iri gözlü, dişləri parlaq … bir adamdır. …(Muhammed ibn Resul Al-Hüseyni El Berzenci, “Kıyamet Alametleri, səh. 163”)
 • “Mehdi məndəndir (mənim nəsilimdəndir). O (hz. Mehdi (ə.s)) açıq alınlı İNCƏ BURUNLUDUR. …” (Ahmed, ibn Hanbel II-291, III-17) (Süneni Ebu Davud Terceme ve şerhi cild 14, Şamil yayıncılık, K. el-Mehdi (35), səh. 404)
 • (Hz. Mehdi (ə.s)-ın) Saçı sıxdır, alnı genişdir və alınında yüngül batıq vardır. BURNU KİÇİKDİR…Yanağında xaricə çıxıq bir xalı vardır. (Bihar-ül Envar, 13-cü cild
 • Əbu Səid Əl Hüdri (r.ə)-dən rəvayət edildiyinə görə, Rəsulullah (s.a.v) belə buyurmuşdur: “Mehdi məndəndir (mənim nəslimdəndir). O (hz. Mehdi (ə.s)) açıq alınlı və İNCƏ BURUNLUDUR…. (Ahmed ibn Hanbel II-291, 111-17, Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/403-404.)
 • Əbdülməlik İsami (1111): Məkkədə yaşayan tanınmış tarixçilərdəndir. O, “Sımt-ul Nucum-il Avali” deyə bilinən dörd cildlik tarix kitabında belə yazır:

“… O (HZ. MEHDİ (Ə.S)) MUTƏDİL, GÖZƏL ÜZLÜ VƏ GÖZƏL SAÇLI, İNCƏ BURUNLU və geniş üzlü gəncdir.” (Sımt-ul Nucum-il Avali, cild 4, səh. 138) (Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-i Taha, səh. 157)

 • İmam Əhmə Əbu Yala, Səmuyəh, Ziyaül-Məqdisi əl-Muxtarədə Əbu Səid (r.ə)-dən rəvayət etdiklərinə görə həzrəti Peyğəmbər (s.a.v) belə buyurmuşdur: Əhli Beytimdən saçı düz, alnı açıq, BURNU MÜNTƏZƏM BİR KİMSƏ yer üzünü özündən əvvəl zülmlə doldurulması kimi, ədalətlə doldurmadan qiyamət qopmayacaq. (Muhammed ibn Salih ed-Dimaşki, Peygamber (saas) Külliyatı, sayfa:202)

 
 • “Allah Elçisi sallallahu əleyhi və səlləm çox yaraşıqlı və cazibədar idi. Mübarək üzü ayın on dördüncü günündəki kimi bütöv ay kimi parlayardı… BURNU ÇOX GÖZƏL İDİ… Gur saqqallı, iri gözlü, düz yanaqlı idi. Ağzı geniş, DİŞLƏRİ İNCİ KİMİ PARLAQ İDİ… Boynu sanki bir gümüş kimi parlaq idi… İKİ ÇİYNİ ARASI GENİŞ, çiyin sümük başları qalın idi…” Böyük Hədis Külliyatı, Cem’ul-fevaid min Cami’il-usul ve Mecma’iz-zevaid, İmam Muhammed Bin Muhammed bin Süleyman er-Rudani, 5-ci cild, İz Yayıncılık, səh. 31
 • Ənəs ibn Malik (r.ə) belə izah edir: “Rəsulullah əfəndimizin boyu; nə çox uzun, nə də çox qısa idi. BƏDƏNİ DƏ NƏ DURU AĞ, NƏ DƏ TÜND ƏSMƏR İDİ. SAÇLARI İSƏ NƏ DÜZ, NƏ DƏ BURUQ İDİ. … Bu fani həyata vidalaşdıqda, saçında və saqqalında 20 tel ağ saç yox idi.” Sünen-i Tirmizi Tercümesi, Çeviren: Osman Zeki Mollamehmetoğlu, Yunus Emre Yayınevi, İstanbul, 4.-cü cild, səh.201
 • “RƏSULULLAH (S.Ə.V) AĞ, GÖZƏL VƏ MUTƏDİL (yavaş və mülayim, etidallı) idi.” Et-Tirmizi İmam Ebu İ’sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 2-ci cild, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, səh. 7-8
 • Ənəs ibn Malik (r.ə) belə izah edir: “Peyğəmbərimiz ORTA BOYLU İDİ; uzun da deyildi, qısa da deyildi; xoş bir görünüşü vardı. Saçı isə nə buruq, nə də düz idi. Mübarək (İlahi xeyirin olduğu… ardı...

 

Əbu Cəfər, imam Məhəmməd Baqir (ə.s) həzrətləri babaları yoluyla, Əhli beytin lideri, həzrətləri, möminlərin Əmri (ə.s)-ın minbərdən söylədiklərini nəql etmişdir, “AXIRZAMANDA SOYUMDAN BİR ADAM ÇIXACAQ, AZ AL RƏNGLƏ QARIŞIQ AÇIQ RƏNGLİ OLACAQ, … PEYĞƏMBƏRİN RƏNGİNDƏ İKİ ƏT XALI OLACAQ. O (HZ. MEHDİ (Ə.S)) YÜKSƏLƏCƏK.”

(İmam Hz. Mehdi (ə.s)-ın Həyatı, Əllamə Baqir Şərif əl- Kureyşi)

“Mehdi mənim nəvələrimdəndir. … BƏDƏNİ ƏRƏBLƏRƏ (qırmızıya çalan ağ), BƏDƏNİ İSRAİLOĞULLARINA BƏNZƏYƏR. …”

[Əl-Bəyan fi Ahbari Sahib-üz Zaman]