HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN NƏHL SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

 

Nəhl surəsi, 125-ci ayə

“(İnsanları) Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır”.

Allah: “(İnsanları) Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et…” –deyir. Bizim etdiyimiz də budur. Yəni “hikmətlə”, qısa və əsaslı danışaraq “gözəl öyüd-nəsihətlə”, sevgi dolu öyüd-nəsihətlə. İnsanların ürəyini fərahladan nəsihətlə Allaha, Qurana çağır. “… və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et”. Söyərək, qışqıraraq deyil. Ateistiylə, dinsiziylə, kommunistiylə ən gözəl bir şəkildə, şəfqətlə, mərhəmətlə, ağılla, sevgiylə haqqa dəvət etmək lazımdır. “Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır”. Yəni Allah: “Dəccalı da bilərəm, Mehdini də bilərəm” -deyir.

 

Nəhl surəsi, 127-ci ayə

Səbir et! Sənin səbrin ancaq Allahdandır. Onlara görə kədərlənmə və qurduqları hiylələrdən ötrü də sıxılma”.

Allah: “…kədərlənmə və qurduqları hiylələrdən ötrü də sıxılma” –deyir. Bu Mehdi (ə.s)-a da, İsa Məsihə də bir işarədir. Yəni inkar edənlərin sözlərindən, danışıqlarından kədərlənmə, sıxılma. Allah kədər və sıxıntını haram buyurmuş. Qadağan etmiş. “Səbir et! Sənin səbrin ancaq Allahdandır”. Yəni insan öz-özünə səbir edə bilməz, səbri etdirən Allahdır. Qədərində varsa, Allah yaratsa səbir edirsən. Yoxsa səbir edə bilməzsən. Xurafat… Continue reading

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN AYƏ İZAHLARI

 

Ali-İmran surəsi, 104-cü ayə

“Qoy sizin içərinizdən xeyrə çağıran, yaxşı işlər görməyi buyuran və pis əməlləri qadağan edən bir camaat çıxsın. Məhz onlar nicata qovuşanlardır”.

Allah: “Hamınız nicata qovuşarsınız” demir. Təbliğ edənlər, İslamı yayanlar, izah edənlər. “Məhz onlar nicata qovuşanlardır”. Aydın olmayacaq kimi deyil. Çox açıqdır

Ənkəbut surəsi, 68-ci ayə

 “Allaha qarşı yalan uydurub böhtan atan və yaxud özünə haqq gəldikdə onu yalan sayan kəsdən daha zalım kim ola bilər? Cəhənnəmdə kafirlər üçün yermi yoxdur”.

“Allah haqqında yalan uydurub böhtan atan”. Yəni “Peyğəmbər (s.ə.v) belə dedi” deyə hədis uydurur. Allah adına yalan danışır. Bu haramdır. “Özünə haqq gəldikdə onu yalan sayan”. Quranın hökmünü söyləyirik, onu da yalan sayır. “Elə bir şey yoxdur” -deyir. Allah söyləyir, deyirik; “Elə bir şey yoxdur” -deyir. Allahın Quran kifayətdir dediyini deyirəm; “Yox, elə bir şey yoxdur” -deyir. Onu da yalan sayır. “Özünə haqq gəldikdə onu yalan sayan kəsdən daha zalım kim ola bilər?” Allah: “Ən zalım olan odur” –deyir. Yəni onlar cəhənnəmin dibinə gedəcək tiplərdir. Müşriklər, yəni mövhumatçı-xurafatçı dəstəsidir. “Cəhənnəmdə kafirlər üçün yermi yoxdur”. Allah bunu inkar etmə olaraq qəbul edir. Onsuz da adam inkar edir, Allahın hökmünü dəyişdirir.

Məryəm surəsi, 12-ci ayə

 “Ey Yəhya,… Continue reading

MÜSƏLMANLAR ƏSL CƏNNƏTDƏ RAHATLAYACAQLAR

 

Dünya bir imtahan yeridir. Burada rahatlığı unutsunlar, elə bir şey olmaz. Bura cənnətlə cəhənnəm qarışığı bir yerdir. Yarı-yarıya cənnət, yarı-yarıya cəhənnəmə bənzərdir. Möminlər cənnətdə rahatlayacaqlar. CƏNNƏTDƏ HƏR ŞEY TƏKTƏRƏFLİDİR. MƏSƏLƏN, QARANLIQ YOXDUR, HƏMİŞƏ İŞIQLIQ VARDIR. PİSLİK YOXDUR, HƏMİŞƏ YAXŞILIQ VARDIR. MƏSƏLƏN, MƏNFİ ELEKTRİK YOXDUR, YALNIZ MÜSBƏT ELEKTRİK VARDIR. HƏR ŞEY TƏKTƏRƏFLİDİR İNŞAALLAH.

 

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN AYƏ İZAHLARI

 

Hədid surəsi, 5-ci ayə

“Göylərin və yerin hökmranlığı Ona məxsusdur. (Bütün) işlər ancaq Allaha qaytarılacaqdır”.

Yəni davamlı bir çevrilmə var. Yerlərin və göylərin mülkü kimindir? Allahındır. Adam, “Mənimdir. Mal-mülk mənə aiddir”. deyir. Sənə aid olan heç bir mal yoxdur, sən gözətçisən. Allahın malı-mülküdür. Mal Allahındır, şəxsə aid mal yoxdur.

Təkasur surəsi, 1-ci ayə

“Çoxluğa hərisliyiniz başınızı o qədər qatdı ki,”

Allah çoxluqla öyünməyi bəyənmir. Bəzi xurafatçılar, “Bizim sayımız çoxdur”. deyərək, onunla öyünür. Halbuki bərəkətsizdirlər. Yəni çoxluq əhəmiyyətli deyil. Allahın razılığı əhəmiyyətlidir. Keyfiyyət əhəmiyyətlidir.

Tekasür surəsi, 3-4-cü ayələr

Yox-yox! Siz aqibətinizi hökmən biləcəksiniz! Bir də yox! Siz aqibətinizi tezliklə biləcəksiniz!

Allah tezliklə olacaq bir müjdəni verir.

 

Fil surəsi, 1-ci ayə

Rəbbinin fil sahiblərinə nələr etdiyini görmədinmi?

Demək ki, dəccaliyyət və küfr güc sahibləri də olsa məğlub olacaqlar, inşaAllah.

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN AYƏ İZAHLARI

Fil surəsi, 1-5-ci ayələr

“Rəbbinin fil sahiblərinə nələr etdiyini görmədinmi? Məgər Rəbbin onların hiyləsini boşa çıxarmadımı?    Onların üzərinə qatar-qatar quşlar göndərdi. O quşlar ki, onların üstünə odda bişmiş bərk gildən daşlar yağdırdı. Allah onları sanki yeyilmiş əkin yarpağına döndərdi”.

Allah filləri çoxlu sayda quşlarla təsirsiz hala gətirir. Müsəlmanlar da bir araya gələrlərsə, sıx və bərabər olsalar fil kimi gücləri təsirsiz hala gətirə bilərlər. On minlərlə quş, yüzlərlə filə qarşı mübarizə apardılar; Quşlar kiçik olsa da, çox təsirli oldular. Quşlar kiçik daş atır, gücü də azdı, amma birlikdən güc doğar. Quran ona işarə edir. Birlikdə olsanız böyük güc sahibi olarsınız, inşaAllah. Allah: “onların hiyləsini boşa çıxarmadımı?” deyir. Demək ki, küfr hiylə quracaq, Allah da boşa çıxaracaq. inşaAllah.

Kövsər surəsi, 1-3-cü ayələr

Şeytandan Allaha sığınıram. “Həqiqətən, Biz sənə Kövsəri verdik. Sən də Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs! Doğrusu, əsl soyu kəsik olan sənə kin bəsləyəndir”.

“Həqiqətən, Biz sənə Kövsəri verdik”. Əbcədi hicri 1453 tarixini verir. Həm İstanbulun fəthi, həm də dünya hakimiyyətinin tarixi. Hicri baxsaq, 1453 dünya hakimiyyətini, miladi baxsaq, İstanbulun fəthinin tarixini verir. “…Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs”. Demək ki, Allah namazı, qurbanı mübarək edib. Bəzi kəslər qurbana… Continue reading

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN AYƏ İZAHLARI

 

Fil surəsi, 1, 2, 3, 4, 5-ci ayələr

Rəbbinin fil sahiblərinə nələr etdiyini görmədinmi? Məgər Rəbbin onların hiyləsini dolaşığa salmadımı? Onların üzərinə qatar-qatar quşlar göndərdi. O quşlar ki, onların üstünə odda bişmiş bərk gildən daşlar yağdırdı. Allah onları sanki yeyilmiş əkin yarpağına döndərdi”.

 

Quşlar birlikdə hərəkət etdiyində nəticə alar. Bax, quşlar bir ümmət olaraq birlikdə hərəkət edirlər. ALLAH HAVADAN MÜDAFİƏNİN GÜCLÜ OLACAĞINA DA İŞARƏ EDİR. BAX, FİL YERDƏDİR, AMMA HAVADAN MÜDAFİƏYƏ GÜCÜ ÇATMIR. QUŞLAR KİÇİK OLSALAR DA FİLLƏRİN GÜCÜ ÇATMIR. HAL-HAZIRDA DÜNYANIN QƏBUL ETDİYİ ƏN ƏHƏMİYYƏTLİ MÜDAFİƏ SİSTEMİ HAVA QÜVVƏLƏRİDİR, ELƏ DEYİL? ALLAH QURANDA DA HAVA QÜVVƏLƏRİNƏ VƏ TOPLU HƏRƏKƏTİN ƏHƏMİYYƏTİNƏ DİQQƏT ÇƏKİR. QUŞLAR KİÇİKDİRLƏR AMMA TOPLU HƏRƏKƏT ETDİKLƏRİNDƏ ÇOX DƏQİQ NƏTİCƏ ALIRLAR. TƏK, BİR ÜMMƏT OLARAQ HƏRƏKƏT EDİRLƏR. FİLLƏR BÖYÜKDÜRLƏR VƏ YAXŞI NƏTİCƏ ALLACAQLARI ZƏNN EDİLİR, AMMA TOPLU HƏRƏKƏTƏ QARŞI GÜCÜ ÇATMIR.

 

Qədr surəsi, 2-3-cü ayələr

 “Qədr gecəsinin nə olduğunu sənə bildirən nədir? Qədr gecəsi, min aydan daha xeyirlidir”.

Allah: “Qədr gecəsi min aydan daha xeyirlidir” –deyir. Bəlkə də, İsa Məsih də Qədr gecəsində enəcək. Bax, “Mələklər və ruh, onda Rəblərinin icazəsiylə hər bir iş üçün enərlər”. DEMƏK Kİ, MƏSİH DƏ ALLAHIN İCAZƏSİYLƏ QƏDR GECƏSİNDƏ ENƏCƏK. Kral… Continue reading