risalə-i nur

Səid Nursi Həzrətləri özünün ”Mehdi olmadığını” Risalə-i Nurda açıq-aşkar ifadə edir

BİR QİSİM NUR TƏLƏBƏLƏRİNİN SƏİD NURSİYƏ “MEHDİ” DEMƏLƏRİ HARAMDIR. BİR ADAM HAQDA “MEHDİDİR” DEMƏK O ADAM ÜÇÜN “İMTAHANA TABE DEYİL, “QƏTİ CƏNNƏTLİK” MƏNASINI VERƏR Kİ, BU ÇOX BÖYÜK BİR GÜNAHDIR. ÇÜNKİ ALLAH QATINDAN BİR VƏHYƏ ƏSASLANAN OLMADIĞI MÜDDƏTCƏ HEÇ KİMSƏ ÜÇÜN “QƏTİ CƏNNƏTLİKDİR” DEYİLƏ BİLMƏZ.

 

-1-

 

Şüalar, səh. 368:

 

Səid etiraznaməsində demiş ki: “Mən seyid deyiləm. MEHDİ SEYİD (PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V) SOYUNDAN BİRİ) OLACAQ.” deyə onları rədd etmiş.

 

-2-

 

 Emirdağ Lahikası-1, səh. 267:

 

Mən də onlara demişdim: “Mən, özümü seyid (Peyğəmbərimizin soyundan) bilmirəm. Bu zamanda nəsillər bilinmir. Halbuki, Axırzamanın o böyük şəxsi, Ali-beytdən (Peyğəmbərimizin ailəsindən) olacaq.”

 

-3-

 

 Sikkə-Təsdiqi Qeybi, səh. 10:

 

 

O gələcək şəxsin adını vermək, üç vəzifəsi birdən xatirə gəlir; səhv olar. Həm heç bir şeyə vasitə olmayan nurdakı ixlas zədələnir, avam-ı möminin nəzərində həqiqətlərin qüvvəti bir dərəcə nöqsanlaşar. Yəqiniyyəti-bürhaniyə (qəti dəlil) belə qəzayanı-makbulədəki (qəbul olunmuş) zənni-qalibə (üstün zənnə) inqilab edər; daha muannid (inadkar) dəlalətə və inadkar zındıkaya (Allaha və axirətə inanmayan) tam qələbəsi, mütəhayyir(çaşqınlıq) əhli-imanda (iman edənlərdə) görünməməyə başlayar. Əhli-siyasət yanlış fikrə və bir qisim müəllimlər etiraza başlayar. Onun üçün Nurlara o… ardı...

 

Risalə-i Nurun hüquqi olaraq sərbəst buraxılması da çox mühüm bir dövrə işarə edir

13-cü əsrin böyük mücəddidi Bədiüzzaman Səid Nursi həzrətləri Risalə-i Nurda müəyyən illərə və bu illərdə yaşanacaq hadisələrə xüsusilə diqqət çəkmişdir. 1956-cı ildə reallaşan hadisələrə nəzər saldıqda, Səid Nursinin təxminlərinin nə qədər məqsədə uyğun və mükəmməl olduğunu bir daha da görürük.

 

Həqiqətən, münafiqlər Odun (cəhənnəmin) ən aşağı təbəqəsində olacaqlar və sən onlara heç bir köməkçi tapa bilməzsən.(Nisa surəsi, 145)

 

… Əgər şəddə iki nun sayılsa, oxunmayan həmzələr və (ye) də hesab edilsə 1376-cı ili (1956-1957) verir vəbu zülmətli nifaqın (dinsizlik və zülmlü, ikiüzlü münafiq sistemin) sükut mərtəbəsinə (susma, sona çatma dərəcəsinə)… işarə edir.”  (Emirdağ Lahikası (1), Mektup no: 15)

 

Bədiüzzaman Səid Nursi “Əmirdağ Lahiqəsi” adlı əsərində, Nisa surəsinin 145-ci ayəsinin əbcədinin “1956 -cı ilə “ işarə etdiyini ifadə etmişdir. Bədiüzzaman buradakı “bu zülmətli nifaqın sükut mərtəbəsinə”  sözləri ilə, 1956-cı ilin, dünya səviyyəsində İslam dünyası və müsəlmanlar üçün böyük bir əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirir. Bədiüzzamana görə, bu ilə qədər hökm sürən zülm, dəlalət və nifaq mühiti, 1956-cı ildən sonra bütün dünyada azalmağa başlayacaq və Allahın izni ilə sona çatacaq.

 

Bədiüzzaman Səid Nursi, “Əmirdağ Lahiqəsi” adlı… ardı...

 

… Bu həqiqətdən aydın olur ki; “SONRA GƏLƏCƏK O MÜBARƏK ŞƏXS RİSALƏ-İ NURU BİR PROQRAM OLARAQ NƏŞR VƏ TƏTBİQ EDƏCƏK (yazma və paylama yoluyla yayacaq).(Sikkei Tasdik-i Gaybi, səh. 9)

 screen400x400

 Bədiüzzaman bu sözüylə bir daha hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişini müjdələmiş və bu mübarək şəxsin fəaliyyətlərini yerinə yetirərkən, özünü “Hz. Mehdi (ə.s)-a zəmin hazırlayan bir qabaqcıl” kimi təyin edərək özünün əsərlərindən də istifadə edəcəyini ifadə etmişdir.

 

Bədiüzzaman, hz. Mehdi (ə.s)-dan bəhs etdiyi sözlərinin bir çoxunda təkrarladığı “GƏLƏCƏK” ifadəsini burada da istifadə etmişdir. Bədiüzzaman bu sözləriylə hz. Mehdi (ə.s)-ın, əvvəlki mücəddidlərin və Bədiüzzamanın yaşadığı dövrlərdə gəlmədiyini söyləmiş; bu mübarək şəxsin bunların hamısından “SONRA” gələcəyini ifadə etmişdir. Ayrıca, Bədiüzzaman bu vəziyyəti, yalnız gələcək zamanı ifadə edən “SONRA” sözüylə dəstəkləyərək çox qəti bir üslubla açıqlamışdır.

 

Bədiüzzaman burada, həmçinin, “ŞƏXS” sözünü xarakterizə edir və hz. Mehdi (ə.s)-ın “NECƏ BİR ŞƏXS” olduğunu da açıqlayır. Bədiüzzaman hz. Mehdi (ə.s)-ın”MÜBARƏK BİR ŞƏXS” olduğunu ifadə edir. “MÜBARƏK” sözü “İlahi xeyirin olduğu” mənasını verir. Bədiüzzaman burada istifadə etdiyi bu “mübarək” sifətiylə hz. Mehdi (ə.s)-ın imanını, yerinə yetirəcəyi vəzifələri tərifləyir. Bədiüzzaman verdiyi bütün bu təfərrüatlı məlumatlarla müsəlmanlara hz. Mehdi (ə.s)-ın əxlaqını və mübarizəsini tanıdıb, bu… ardı...

 

 

              ÇÖKƏN ZÜLMƏTIN ŞƏRİNDƏN… (FƏLƏQ SURƏSİ, 3)

MİLADİ: 1971

                     (1971-ci ildə terror və anarxiya hadisələri başladı.)

 

SİZİN XOŞUNUZA GƏLMƏSƏ DƏ, CİHAD SİZƏ VACİB EDİLDİ. OLA BİLSİN Kİ, SEVMƏDİYİNİZ BİR ŞEY SİZİN ÜÇÜN XEYİRLİ, SEVDİYİNİZ BİR ŞEY İSƏ SİZİN ÜÇÜN ZƏRƏRLI OLSUN. ALLAH BİLİR, SİZ İSƏ BUNU BİLMİRSİNİZ. (BƏQƏRƏ SURƏ, 216)

MİLADİ: 2010-2050

(Əhməd Feyzi Qul “Maidet-ül Quran və Hazinet-ül Bürhan” adlı əsərində 2050 tarixini İslam əxlaqının hakimiyyətinin yüksək mərhələyə və kamala çatdığı tarix kimi ifadə edir)

 

 12

Onlar orada Öz tərəfimizdən mərhəmət bəxş etdiyimiz və elm öyrətdiyimiz (ledün elmi) qullarımızdan birinə rast… ardı...

 

Səid Nursinin HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN BİR ŞƏXSİ MƏNƏVİ DEYİL, ŞƏXS OLDUĞU İSTİQAMƏTİNDƏKİ ŞƏRHLƏRİ:

1.

Dördüncü sualınızın tərcüməsi: Axırzamanda həzrəti İsa əleyhissalam dəccalı öldürdükdən sonra insanlar əksəriyyətlə dini-haqqa girərlər. Halbuki, rəvayətlərdə gəlmişdir ki, “Yer üzündə Allah Allah deyənlər olduqca qiyamət qopmaz.” (Müslim, 1: 131; 4:2268; Müsnəd, 3:107, 201, 268; Kenzül-ummal, 14:227, 228.)Belə, ümumiyyətlə, imana gəldikdən sonra necə ümumiyyətlə küfrə gedərlər?

Əl-cavab: Hədisi-səhihdə rəvayət edilən həzrəti İsa əleyhissalamın gələcəyini və şəriəti-İslamiyyə ilə əməl edəcəyini, dəccalı öldürəcəyini” (Buxari, 4205; Müslim, 1: 136; Fethü’-Kəbir, 2:335.2) imanı zəif olanlar şübhə edirlər. Onun həqiqəti izah edilsə, heç şübhə yeri qalmaz. Belə ki: O hədisin və Süfyan və Mehdi haqqındakı hədislərin ifadə etdikləri məna budur ki: Axırzamanda dinsizliyin iki cərəyanı qüvvə tapacaq:

Birincisi: Nifaq pərdəsi altında risaləti-Əhmədiyyə (s.ə.v)-i inkar edəcək Süfyan adında müdhiş bir şəxs, əhli nifaqın başına keçəcək, şəriəti-İslamiyənin pozuntusuna çalışacaq. ONA QARŞI ALİ BEYTİ NƏBƏVİDİR SİLSİLƏ NURANİSİNƏ BAĞLANAN, ƏHLİ-VƏLAYƏT VƏ ƏHLİ-KAMALIN BAŞINA KEÇƏCƏK ALİ-BEYTDƏN MƏHƏMMƏD MEHDİ (I İFADƏ) ADINDA BİR ŞƏXSİ NURANİ (II TƏKRAR), o Süfyanın şəxsi-mənəvisi olan cərəyanı-münafiqanəni (münafiqlik axınını ) öldürüb paylayacaq.

İkinci cərəyan isə: Tabiiyyun, maddiyyun fəlsəfəsindən təvəllüd edən bir cərəyani-nəmrudanə, getdikcə Axırzamanda fəlsəfəi-maddidir vasitəsiylə intişar edərək qüvvə… ardı...