1 – ci   HƏQİQƏTİN SƏSİ. 27 Mart 1909

            Hz. Məhəmməd (s.ə.v)-in yolu, şübhə və hiylədən münəzzəh  olduğuna görə, şübhə və hiyləni eyham edən gizləməkdən də müstağnidir. Həm də o dərəcə böyük və geniş, hər şeyi əhatə edən bir həqiqət, xüsusilə bu zaman əhlinə qarşı heç bir səbəblə saxlanmaz. Okean necə səhəngdə saxlanacaq! DƏFƏLƏRLƏ BİLDİRİRƏM Kİ, İSLAM BİRLİYİ HƏQİQƏTİNDƏ OLAN BİRLİYİ MƏHƏMMƏD (S.Ə.V), BİRLİK İSTİQAMƏTİ ALLAHIN BİRLİYİNƏ İMAN VƏ ONDAN BAŞQA İLAH OLMADIĞINI TƏSDİQ ETMƏKDİR. ƏHD VƏ ANDI DA İMANDIR. DAXİL OLANLARI, BÜTÜN MÖMİNLƏRDİR. NİZAMNAMƏ MƏTNİ, PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN SÜNNƏSİDİR. ƏMRLƏRİ, QANUNLARI ŞƏRİƏTİN QADAĞAN ETDİYİ ŞEYLƏRDİR. BU BİRLİK ƏNƏNƏ, VƏRDİŞ DEYİLDİR, İBADƏTDİR. GİZLƏNMƏK, QORXMAQ İKİÜZLÜLÜKDƏN İRƏLİ GƏLİR. FƏRZDƏ NÜMAYİŞ YOXDUR.

BU ZAMANIN ƏN BÖYÜK FƏRZ VƏZİFƏSİ İSLAM BİRLİYİDİR. BİRLİYİN HƏDƏF VƏ MƏQSƏDİ, O QƏDƏR UZUN, QOLLARA AYRILMIŞ, HƏR ŞEYİ ƏHATƏ EDƏN, QƏRAR YERLƏRİNİ VƏ İSLAMIN İBADƏT YERLƏRİNİ BİRBİRİNƏ BAĞLAYAN NURANİ BİR SOYU HƏRƏKƏTƏ KEÇİRMƏKLƏ, ONUNLA BAĞLANMIŞ OLANLARI XƏBƏRDAR ETMƏ VƏ YÜKSƏLMƏ YOLUNA BİR İSTƏK VƏ VİCDANI ƏMR İLƏ SÖVQ ETMƏKDİR. BU BİRLİYİN YOLU SÖHBƏTDİR. DÜŞMƏNLİYİMİZ İSƏ, CƏHALƏTƏ, İKİÜZLÜLÜYƏ VƏ MÜNAFİQLİYƏDİR. MÜSƏLMAN OLMAYANLAR ƏMİN OLSUNLAR Kİ, BU BİRLİYİMİZ BU ÜÇ XÜSUSİYYƏTƏ QARŞI ÇIXMAQDIR. MÜSƏLMAN OLMAYANA QARŞI HƏRƏKƏTİMİZ RAZI SALMADIR. ÇÜNKİ ONLARI MƏDƏNİ, İNSAFLI ZƏNN EDİRİK.

Dindən uzaq olanlar yaxşı bilsinlər ki, dinsizliklə özlərini heç bir özgəyə sevdirə bilməzlər. Çünki peşəsizliklərini göstərmiş olarlar. Peşəsizlik, anarxiyalıq sevilməz və bu birliyə araşdıraraq daxil olanlar, onları (yəni diqqətsizləri) təqlid edib çıxmazlar. Birliyi Məhəmmədi əleyhissalatu vəssalam olan İslam Birliyinin fikirlərini, peşə və həqiqətini xalqın fikirlərinə ifadə edirik. Kimin bir etirazı varsa etsin, cavaba hazırıq: Dünyanın bütün aslanlarının bağlandığı bu zənciri hiyləgər bir tülkünün qoparmasına imkan vardırmı?  (Xütbəsni Şamiyə, Sədani Həqiqət, səh. 94)        

 

 … BU ZAMANIN ƏN BÖYÜK FƏRZ VƏZİFƏSİ İSLAM BİRLİYİDİR. BİRLİYİN HƏDƏF VƏ MƏQSƏDİ; O QƏDƏR UZUN QOLLARA AYRILMIŞ, HƏR ŞEYİ ƏHATƏ EDƏN, QƏRAR YERLƏRİNİ VƏ İSLAMIN İBADƏT YERLƏRİNİ BİRBİRİNƏ BAĞLAYAN NURANİ BİR SOYU HƏRƏKƏTƏ GƏTİRMƏKLƏ, ONUNLA BAĞLANMIŞ OLANLARI XƏBƏRDAR ETMƏ VƏ YÜKSƏLMƏ YOLUNA BİR İSTƏK VƏ VİCDANI ƏMR İLƏ SÖVQ ETMƏKDİR. …

            Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın! Allahın sizə olan nemətini xatırlayın ki, siz (birbirinizə) düşmən idiniz, O, sizin qəlblərinizi birləşdirdi və Onun neməti sayəsində (birbirinizlə) qardaş oldunuz. Siz odlu bir uçurumun lap kənarında idiniz. O, sizi ondan xilas etdi. Allah Öz ayələrini sizə beləcə bəyan edir ki, bəlkə doğru yola gələsiniz. (Əli İmran surəsi, 103)  

Malik ibn Zəmra deyir ki: Əmirəlmöminin Əli əleyhissalam mənə belə buyurdu: Xeyirin çoxu o zamandadır (axır zamandadır) ey Malik! O ZAMANDA QAİMİMİMİZ (HZ. MEHDİ (Ə.S)) QİYAM EDƏCƏKDİR, … SONRA ALLAH HƏR KƏSİ ONUN ƏTRAFINDA YIĞACAQDIR.” (Şeyx Muhəmməd b. İbrahimi Numani, Qaybəti Numani səh. 242)

Rəsulullah (s.ə.v) buyurur: “… ALLAH SİZİN ÜÇÜN, SİZİ BİRLƏŞDİRƏCƏK VƏ SİZİ DAĞINIQ İKƏN BİR YERƏ GƏTİRƏCƏK BİRİNİ (HZ. MEHDİ (Ə.S)-I) ÇIXARANA QƏDƏR GÖZLƏSƏNİZ, MÜKAFATLANDIRILACAQSINIZ VƏ SİZİN HAQSIZLIĞA UĞRADILMANIZIN İNTİQAMINI ALACAQ (DARVİNİZMƏ, MATERİALİZMƏ VƏ ATEİZMƏ ELMİ ZƏMİNDƏ LAZIM OLAN CAVABI VERƏCƏK) OLANIN VƏ HAQLARINIZIN QURTARICISI OLANIN O (HZ. MEHDİ (Ə.S)) OLDUĞUNU ŞÜBHƏ ETMƏDƏN ANLAYACAQSINIZ…” (Kitabül Qaybət, [Biharul Ənvar, 51-ci cild], Ansariyan Nəşriyyat, Yığan: Muhəmməd Bağır əlMəclisi, İranQum, 2003, səh. 182)      

            O İLDƏ QIRMIZI BAYRAĞIN VƏ SONRA YAŞIL BAYRAĞIN SAHİBİ OLAN OĞLUMUN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN) QEYBİ ELAN OLUNCAQDIR. (Şeyh Muhəmməd b. İbrahimi Numani, Qaybəti Numani, səh. 170)    

 

… İbrahim ibn  Übeydullah ibn Ala atasının belə dediyini nəql edir. İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam belə buyurdu: Əmirəlmöminin əleyhissalam (Hz. Əli) özündən sonra Qaimin qiyamına qədər həqiqətə çevriləcək olan hadisələrdən bəhs etdi. VƏ HƏR YERDƏN MƏNİM OĞLUMA (HZ. MEHDİYƏ) KÖMƏK EDƏCƏK OLAN DAĞINIQ TÜRK BAYRAQLARI ZÜHUR EDƏCƏKDİR. (Qaybəti Numani, səh. 323)

Allah ona (Hz. Mehdiyə) Rumu, Deyləmi, Sindi, Hindistanı, Qabilşahı və Xəzəri fəth etdirəcəkdir. eyx Muhəmməd b. İbrahimi Numani, Qaybəti Numani səh. 274)

Səid Özdəmirin Bədiüzzaman həzrətləri ilə əlaqədar bir xatirəsi: Mən Hicaza getmək istədiyimi söylədim.

O da: “niyə?” deyə soruşdu.

Dedim: “Məmləkətin halını görürsünüz. Getdikcə daha da pisləşəcəkdir. Orada olsam mən də, uşaqlarım da xilas olar.”

Dedi: “Qardaşım, mən orada olsam bura gələrdim. İslam aləminin qapısının kilidi Türkiyədir. BU KİLİD BU QAPINI İSLAM ALƏMİ  ÜZƏRİNƏ AÇACAQ. BURADAN GETMƏK ÜÇÜN QƏTİYYƏN İCAZƏ YOXDUR.” (Nəcmətdin Şahinər, Son Şahidlər)    

 … BU BİRLİYİN YOLU SÖHBƏTDİR…. VƏ İSLAMİYYƏTİ SEVİMLİ VƏ UCA GÖSTƏRMƏKDƏDİR…(Xutbəsini Şamiyə, Sədanı Həqiqət, səh.94)

 

Rəsulullah (s.ə.v) öyüdlərində bizə bu müjdəni verdi: dünya pislərdən təmizlənəcək və islah olacaqdır, … SONRA SEVGİ VƏ SÜLH HAKİM OLACAQDIR.” (əl-Səhifə Əl-Mehdiyədən Seçmə Dualar, Seyid Murtaza Müctəhidi Sisdəni, səh. 69)     

Mahmud ibn Vahib Qızoğlu Bağdadini Hənəfi:  “Cəvhərətul Kəlam” adlı kitabında belə yazır: O, (HZ. MEHDİ (Ə.S)) İSTİQANLI VƏ GÖZƏL BİR GƏNCDİR… (Cəvhərət-ul Kəlam, səh. 157)       

Tavus: “…HZ. MEHDİ  ACİZLƏRƏ QARŞI ÇOX MƏRHƏMƏTLİDİR.” (əl-Havi, 2-ci cild, səh. 150)

Naim ibn Hammad və Əbu Naim, Məkhul vəsiləsiylə hz. Əlidən nəql etdilər. Dedi ki: “Dedim Ya Rəsulullah (s.ə.v) hz. Mehdi Əli Məhəmməddənmi, yoxsa deyilmi?”

Buyurdu ki: “Xeyr,  bizdəndir. Allah bu dini necə bizimlə başlatmışdırsa, onunla sona çatdıracaqdır və onlar bizimlə necə şirkdən xilas olmuşdularsa, onunla da fitnədən xilas olacaqlardır. ALLAH BİZİMLƏ İNSANLARI NECƏ MÜŞRİK TƏRƏFİNDƏN DÜŞMƏNLİKDƏN QURTARARAQ, ONLARIN ÜRƏKLƏRİNƏ ÜLFƏT VƏ GÖZƏLLİK YERLƏŞDİRMİŞ VƏ DİN QARDAŞI ETMİŞDİRSƏ, HZ. MEHDİ İLƏ KİN, BUĞZ, QƏRƏZ VƏ DÜŞMƏNÇİLİKDƏN QURTARACAQ VƏ QARDAŞ EDƏCƏKDİR.”

 Təbarani, Əvsadda Əmr. ibn Əli tariki ilə hz. Əli ibn Əbi Talibdən nəql etdi. Hz Əli Peyğəmbər (s.ə.v)-dən soruşdu: “Ya Rəsulallah  hz. Mehdi bizdənmi, yoxsa bizdən deyilmi?”. Buyurdular ki: “Bizdəndir. Cənabı Haqq islamı necə bizimlə başlatmışdırsa, onunla sona çatdıracaqdır. Necə bizimlə onlar aralarındakı şirk və düşmənlikdən xilas olmuş və ÜRƏKLƏRİNƏ ÜLFƏT VƏ MƏHƏBBƏT YERLƏŞMİŞDİRSƏ, (HZ. MEHDİNİN GƏLİŞİ İLƏ) YENƏ ELƏ OLACAQDIR.” (Cəlaləddin Suyudinin Təsnifindən Hədislər, Axır Zaman Hz. Mehdinin Əlamətləri, (Kitabül Burhan fi Əlamətil Hz. Mehdiyyil Muntazar), səh. 23, Tərcümə: Müşərrəf Gözçü – Qəhrəman Nəşriyyat) 

            İmamı Zaman (hz. Mehdi (ə.s)) bərəkətiylə İNSANLARIN ÜRƏKLƏRİ QARŞILIQLI SEVGİ VƏ BİRLİKLƏ DOLACAQDIR.  (Bihar-ül Ənvar, 53-cü cild, səh.187; Mikyaal al-Makaarəm, 1-ci cild, səh. 52)     

            (Hz. Mehdi (ə.s) zamanında) SEVGİ VƏ ŞƏFQƏT DÜNYANIN HƏR YERİNƏ HAKİM OLACAQDIR.  (İkbalul-Amal Səhifə 507; Bihar-ül Ənvar, 21-ci cild, səh. 312)

           HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ZÜHUR VƏ QİYAMINDA HƏR ŞEY DOSTLUQ VƏ BİRLİKLƏ OLACAQDIR… (əl-İxtisas (Şeyx Müfid), səh. 24)    

HZ. MEHDİ (Ə.S) ZAMANINDA ÜRƏKLƏRDƏKİ KİNLƏR ARADAN QALXACAQ, HƏR YERİ DİNCLİK VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK ƏHATƏ EDƏCƏKDİR.  (Biharül Ənvar, 10-cu cild)           

             MÜSƏLMAN OLMAYANLAR ƏMİN OLSUNLAR Kİ, BU BİRLİYİMİZ BU ÜÇ XÜSUSİYYƏTƏ (YƏNİ CƏHALƏT, İKİÜZLÜLÜK VƏ MÜNAFİQLİYƏ) QARŞI ÇIXMAQDIR. MÜSƏLMAN OLMAYANA QARŞI HƏRƏKƏTİMİZ RAZI SALMAQDIR. ÇÜNKİ ONLARIN MƏDƏNİ OLDUQLARINI BİLİRİK. (Xütbəsni Şamiyə, Sədani Həqiqət, səh. 94)

Cabir ibn Yezid əl-Cofi, İmam Məhəmməd Baqirdan rəvayət edir: “…Hz. Mehdi (ə.s)-ın, hz. Mehdi (ə.s) deyə adlandırılmasının səbəbi budur ki, gizli bir işə doğru istiqamətləndiriləcək, Tövrat və digər səmavi kitabları Antakyada bir mağaradan çıxardacaqdır və YƏHUDİLƏR ARASINDA TÖVRATLA, XRİSTİANLAR ARASINDA İNCİLLƏ HÖKM EDƏCƏKDİR. (əl-Mehdiyy-il Məvud, 1-ci cild, səh. 254-255)

“Ona hz. Mehdi (ə.s) deyilməsinin səbəbi, Şamda olan dağlardan birinə yönəlməsidir. Oradan (HƏQİQİ) TÖVRAT KİTABLARINI ÇIXARACAQ, YƏHUDİLƏRƏ QARŞI DƏLİL GƏTİRƏCƏKDİR.” (Suyudin, əl-Havi lil Fətəva, II. 81)

 “Ona Mehdi deyilməsinin səbəbi budur. O, Yəhudilərin həcc etdiyi Şam dağlarından bir dağın içindəki TÖVRATA DAİR KİTABLARI ÇIXARAR VƏ YƏHUDİLƏRDƏN BİR CAMAAT ONUN ƏLİYLƏ MÜSƏLMAN OLAR. “ (İmam-ı Suyudi)     

 

2- Cİ SÖZ

… (1) O ŞƏXSİN ÜÇÜNCÜ VƏZİFƏSİ, İSLAM XƏLİFƏLİYİNİ İSLAM BİRLİYİNƏ BİNA EDƏRƏK DİNDAR XRİSTİANLARLA İTTİFAQ QURUB İSLAM DİNİNƏ XİDMƏT ETMƏKDİR. (2) BU VƏZİFƏ ÇOX BÖYÜK BİR SƏLTƏNƏT VƏ QÜVVƏT və milyonlarca fədakarlarla tətbiq edilə bilər. Birinci vəzifə, o iki vəzifədən üç-dörd dərəcə daha çox qiymətlidir. Lakin o ikinci, (3) ÜÇÜNCÜ VƏZİFƏLƏR ÇOX PARLAQ VƏ ÇOX GENİŞ BİR DAİRƏDƏ VƏ PARLAQ BİR TƏRZDƏ OLDUĞUNDAN HƏR KƏSİN VƏ XALQIN GÖZÜNDƏ DAHA ƏHƏMİYYƏTLİ GÖRÜNÜRLƏR.  Nurçular və bir qismi övliya olan o qardaşlarımızın şərhə möhtac fikirlərini ortaya atmaq, əhli dünyanı və siyasətçiləri təlaşlandırmışdır. Çünki, birinci vəzifənin həqiqətini və qiymətini görə bilmirlər; o biri istiqamətlərinə atılırlar. (Sikkəsni Təsdiqi Qeybi, 9)

O ŞƏXSİN ÜÇÜNCÜ VƏZİFƏSİ, İSLAM XƏLİFƏLİYİNİ İSLAM BİRLİYİNƏ BİNA EDƏRƏK DİNDAR XRİSTİANLARLA İTTİFAQ QURUB İSLAM DİNİNƏ XİDMƏT ETMƏKDİR.

 MƏRYƏM OĞLU İSA, HZ. MəHƏMMƏD (S.Ə.V) TƏSDİQ EDƏRƏK ONUN MİLLƏTİ (DİNİ) ÜZRƏ BİR İMAM OLARAQ VƏ ƏDALƏTLİ BİR HAKİM (HÖKM VERİCİ) OLARAQ ENƏCƏK  VƏ DƏCCALI YOX EDƏCƏKDİR. (Hakim, əl Müstədrək, cild II, sƏH. 309)       

            HZ. İSA (Ə.S) İSLAMDAN BAŞQA HEÇ BİR DİNİ QƏBUL ETMƏYƏCƏKDİR… DİN MÜTTƏHİD OLACAQDIR… ALLAHDAN BAŞQA HEÇ BİR KİMSƏYƏ VƏ HEÇ BİR ŞEYƏ İBADƏT EDİLMƏYƏCƏKDİR… (Ruhul Məani, 7/60)          

HZ. İSA (Ə.S) ÜMMƏTİ MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏR OLARAQ DEYİL, ŞƏRİƏTİ MƏHƏMMƏDİYYƏNİ  TƏTBİQ ETMƏK ÜÇÜN GƏLƏCƏKDİR. (Əlusi, əl-Cəvabul Fəsih 1-ci cild, 835)  

Hz. İsa (ə.s) enəcək və RƏSULULLAH (S.Ə.V) ŞƏRİƏTİNƏ TABE OLACAQDIR. (Əbul Müntəha, Şərhul Fikhul Əkbər)  

Rəsulallah (s.ə.v)  belə buyurmuşdur: “Daim ümmətimdən bir camaat qiyamətə qədər haqqı yüksəltmək üçün fikri mübarizə edəcək, MƏRYƏM OĞLU İSA (Ə.S) YER ÜZÜNƏ ENƏCƏKDİR. ƏMİRLƏRİ HZ. MEHDİ (Ə.S) ONA (HZ. İSA (Ə.S)-A): “BİZƏ NAMAZ QILDIR” DEDİKLƏRİ ZAMAN, XEYR, DEYƏCƏKDİR … VƏ “İMAM MEHDİNİ” İMAMƏTƏ KEÇİRƏCƏKDİR” (Səhihi Müslim,1-ci cild, səh. 209)          

… BU VƏZİFƏ, ÇOX BÖYÜK BİR SƏLTƏNƏTDİR,….

Əli ibn-İbrahim atası ibn Əbu Ömər, Mənsurdan, Fazıl əl-Əour Əbu Übeydədən bildirmişdir: “PEYĞƏMBƏRİN ƏHLİ BEYTİNDƏN QAİM (HZ. MEHDİ (Ə.S)) GƏLDİYİNDƏ, DAVUD VƏ SÜLEYMAN HÖKMDARLIĞINA GÖRƏ İDARƏ EDƏCƏKDİR.”     

            Mehdi mənim nəvələrimdəndir. ÜZÜ PARLAQ BİR ULDUZ KİMİDİR VƏ YERDƏ YAŞAYAN BÜTÜN CANLILAR VƏ QUŞLAR BELƏ, ONUN HÖKMDARLIĞINDAN VƏ XƏLİFƏLİYİNDƏN XOŞBƏXTLİK DUYACAQDIR. İYİRMİ İL BOYUNCA HÖKM SÜRƏCƏKDİR. “[Əl-Bəyan fi Əhbari Sahibik Zaman]       

            …MEHDİ (Ə.S)-IN QURANLA HÖKMRANLIĞI (QURAN ƏXLAQININ HAKİMİYYƏTİ) ALƏMİN ŞƏRQ VƏ QƏRBİNİ ÖRTƏCƏKDİR(Əl-Mehdiyy-il Məvud, cild: 1, s: 254- 255.)    

            HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN HÖKMRANLIĞI ZAMANINDA ZALIMLARIN VƏ TƏKƏBBÜR GÖSTƏRƏNLƏRİN HÖKMRANLIĞI, MÜNAFİQLƏRİN VƏ XAİNLƏRİN SİYASİ NÜFUZU SONA ÇATACAQDIR. (əl-Mehdiyyil Məvud, 1-ci cild, səh: 252)

… ÜÇÜNCÜ VƏZİFƏLƏR ÇOX PARLAQ VƏ ÇOX GENİŞ BİR DAİRƏDƏ VƏ CƏLBEDİCİ BİR TƏRZDƏ OLDUĞUNDAN,….

“İNSANLARIN ALLAHIN  DİNİNƏ DƏSTƏ-DƏSTƏ GİRDİKLƏRİNİ GÖRDÜYÜNDƏ, DƏRHAL RƏBBİNİ HƏMD İLƏ TƏSBİH ET VƏ ONDAN  BAĞIŞLANMA DİLƏ.” (NƏSR SURƏSİ, 2-3)

Banu Amin Məhəmməd əl-Bəkirdən ayədə keçən doğrular haqqında belə nəql edir: “BUNLAR DÜNYANIN ŞƏRQİNİ VƏ QƏRBİNİ FƏTH EDƏCƏK OLAN AXIR ZAMANDAKI HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN YOLDAŞLARIDIR.”  (Şiə Quran Təfsirçilərinə Görə Quranda Mehdi, Ansariyan Nəşrləri, İran, səh.75, Avqust 2008)  

            …Allah ona (Hz.Mehdi (ə.s)-a) Rumu, Deyləmi, Sindi, Hindistanı, Qabilşahı və Xəzəri fəth etdirəcəkdir. (Şeyx Muhəmməd b. İbrahimi Numani, Qaybəti Numani səh. 274)   

Əbu Basar belə deyir: İmam Cəfər Sadiq (ə.s)-a: “Ey Rəsulallahın övladı siz əhli beytin qaimi kimdir?” deyə soruşduğumda belə cavab verdi: …HZ. MEHDİ (Ə.S) DÜNYANI FƏTH EDƏCƏKDİR, İsa ibn Məryəm (ə.s) nazil olaraq onun arxasında namaz qılacaqdır. O ZAMAN YER ÜZÜ ALLAHIN NURUYLA İŞIQLANACAQ, ALLAHDAN  BAŞQASINA İBADƏT EDİLƏN HƏR YER, ALLAH İBADƏT EDİLƏN YERLƏR HALINA GƏLƏCƏKDİR; MÜŞRİKLƏR İSTƏSƏ DƏ, DİN O GÜN YALNIZ ALLAHIN DİNİ OLACAQDIR.” (Bihar-ul Ənvar, 51-ci cild, səh. 146)

Rəsullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur: “ƏHLİ BEYTİMDƏN BİR ADAM (HZ. MEHDİ (Ə.S)), DÜNYAYA SAHİB OLANA QƏDƏR QİYAMƏT QOPMAZ. O (HZ. MEHDİ (Ə.S)), İSTANBULU VƏ CƏBƏLİ ( İSTANBULUN 7 TƏPƏSİNİ) MƏNƏN FƏTH EDƏCƏKDİR” (Meriy b. Yusuf b. Əbi Bəkir b. Əhməd b. Yusif əl Maqdisi “Fəraidu Fevaidil Fikir Fil İmam əl-Mehdi əl-Muntazar Ukayli “ən-Nəcmus-saqıb fi Bəyanı ənnəl Mehdi ibn Övladı Əli b. Əbi Talib Alət-Mövzum vəl xəncər)      

Hz. Peyğəmbər (s.ə.v) hz. Əli (ə.s)-a belə buyurdu: “İLKLƏRİ SƏN VƏ SONLARI İSƏ ALLAHIN  BÜTÜN DÜNYANI FƏTH ETMƏYİ ÖZÜNƏ NƏSİB EDƏCƏYİ HZ. MEHDİ (Ə.S)-DIR.” (Bihar-ul Ənvar, 52-ci cild, səh. 378)    

            “Tələsik edənlər həlak olar, zühur (hz. Mehdi (ə.s)-ın ortaya çıxışı) yaxındır deyənlər xilas olar, qalanın hasarları kimi yerdə sabitdir, HÜZNDƏN SONRA BÖYÜK BİR FƏTH GƏLƏCƏKDİR. ” (Şeyx Muhəmməd b. İbrahimi Numani, Qaybəti Numani səh. 229)

2ue4nro1