Hz. İsa (ə.s)-ın ikinci dəfə yer üzünə gəlişinin bu əsrdə reallaşacağı İncildə yazılır

İSA PEYĞƏMBƏR: “SİZİNLƏ DÜNYANIN SONUNA QƏDƏR BİRLİKDƏ OLACAĞAM” DEYƏR. (MATTHEW 28:20)

İncildə keçən bu sözdə “dünya” olaraq tərcümə olunan sözün orijinalı “aeon”dur və “dövr” mənasını verir. Yəni İncildə bu söz əslində; “İSA PEYĞƏMBƏR: “SİZİNLƏ DÖVRÜN SONUNA QƏDƏR BİRLİKDƏ OLACAĞAM.” DEYİR. (MATTHEW 28:20)

Bilindiyi kimi Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişinin hicri 1400-cü illərdə reallaşacağı xəbər verilmişdir. Yəni miladi təqvimə görə 1979-ci il etibarilə hz. Mehdi (ə.s) vəzifəyə başlamışdır. Bu tarixdən etibarən hz. Mehdi (ə.s) dinsizliyə, darvinizm və materializmə qarşı çox güclü bir elmi mübarizə icra edəcəkdir. Bədiüzzaman Səid Nursi həzrətləri hz. Mehdi (ə.s)-ın, dinsizliyə qarşı etdiyi fikri mübarizədə qəti bir zəfər qazanmaq və İsəvilər ilə müsəlmanlar haqq din İslamda birləşərkən, hz. İsa (ə.s)-ın şəxsinin də ikinci dəfə yer üzünə gələcəyini deyir:

Qurana iktida edərək (tabe olaraq), o İsəvilik şəxsi mənəvisi tabe və İslamiyyət, metbu (tabe olunan) mövqeyində qalacaqdır. Dini Haqq (haqq din olan İslam), bu iltihaq (iştirak) nəticəsində əzm (böyük) bir qüvvət tapacaqdır. Dinsizlik cərəyanına (axınına) qarşı ayrı-ayrı ikən məğlub olan İsəvilik və İslamiyyət, birlik (birləşmələri) nəticəsində, DİNSİZLİK CƏRƏYANINA QƏLƏBƏ QAZANIB (QALİB GƏLİB) DAĞIDACAQ İSTİDADINDA (QABİLİYYƏTİNDƏ) İKƏN, ALƏMİ SƏMAVATDA (GÖYLƏR ALƏMİNDƏ) CİSMİ BƏŞƏRİSİYLƏ (İNSANİ CİSMİYLƏ, BƏDƏNİYLƏ) OLAN ŞƏXSİ İSA (Ə.S) (HZ. İSA (Ə.S)-IN ŞƏXSİ), O DİNİ HAQQ CƏRƏYANININ (HAQQ DİNİN) BAŞINA KEÇƏCƏYİNİ, bir Müxbiri Sadiq (doğru xəbər axtaran- Peyğəbərimiz hz. Məhəmməd (s.ə.v)-in sifətlərindən biri), bir Qədri Küllü (hər şeyə müqtədir olan Uca Allahın) vədinə istinad edərək xəbər vermişdir. Madam ki, xəbər vermişdir, haqdır. Madam Qədri Küllü (hər şeyə Müqtədir olan Uca Allah) vəd etmişdir, əlbətdə, edəcəkdir. (Məktubat, səh. 54)

Bədiüzzaman iman edənlərin qalib və hakim mövqedə olduqları dövrün, yəni İslam əxlaqının hakimiyyət illərinin isə hicri 1506-cı illərə qədər davam edəcəyini deyir:
“… Birinci cümlə, MİN BEŞ YÜZÜNCÜ İL (1500-cü il) məqamiylə axırzamanda bir tayfə-i mücahidinin (Allah yolunda səy göstərən bir birliyin) son zamanlarına və ikinci cümlə, MİN BEŞ YÜZ ALTINCI İL (1506-cı il) mövqesiylə qalibanə mücahədənin tarixinə (Allah yolunda göstərilən səyin qalibiyyət tarixinə)… işarə edər. (…) Bu tarixə qədər (1506-cı il) zahir və aşkaranə (görünər və açıq bir şəkildə), bəlkə qalibanə davam edəcəyinə rəmzə yaxın (işarə yoluyla) işarə edər.” (Sikkə-i Təsdiqi Qeybi, səh. 46)

Hz. Mehdi (ə.s) mübarizəsinə hicri 1400-cü ildə başladığına, İslam əxlaqının hakimiyyəti 1506-cı illərə qədər davam edəcəyinə və hz. İsa (ə.s) da, hz. Mehdi (ə.s) elmi mübarizəsində zəfər qazanmaq ərəfəsindəykən nüzul edəcəyinə görə, hz. İsa (ə.s)-ın miladi 2000-ci illərin əvvəlində vəzifəyə başlamış olması lazımdır. Bütün bu məlumatlar nəzərə alınarsa, İncildə keçən hz. İsa (ə.s)-ın “SİZİNLƏ DÖVRÜN SONUNA QƏDƏR BİRLİKDƏ OLACAĞAM.” sözünün, hədislərdə və Bədiüzzamanın şərhlərində bildirilən şərhlərlə tam uyğunlaşdığı, bu səbəbdən İncildə də hz. İsa (ə.s)-ın bu əsrdə gələcəyinin xəbər verildiyi” görünəcəkdir.

79