ifadə etmək

Səid Nursi Həzrətləri özünün ”Mehdi olmadığını” Risalə-i Nurda açıq-aşkar ifadə edir

BİR QİSİM NUR TƏLƏBƏLƏRİNİN SƏİD NURSİYƏ “MEHDİ” DEMƏLƏRİ HARAMDIR. BİR ADAM HAQDA “MEHDİDİR” DEMƏK O ADAM ÜÇÜN “İMTAHANA TABE DEYİL, “QƏTİ CƏNNƏTLİK” MƏNASINI VERƏR Kİ, BU ÇOX BÖYÜK BİR GÜNAHDIR. ÇÜNKİ ALLAH QATINDAN BİR VƏHYƏ ƏSASLANAN OLMADIĞI MÜDDƏTCƏ HEÇ KİMSƏ ÜÇÜN “QƏTİ CƏNNƏTLİKDİR” DEYİLƏ BİLMƏZ.

 

-1-

 

Şüalar, səh. 368:

 

Səid etiraznaməsində demiş ki: “Mən seyid deyiləm. MEHDİ SEYİD (PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V) SOYUNDAN BİRİ) OLACAQ.” deyə onları rədd etmiş.

 

-2-

 

 Emirdağ Lahikası-1, səh. 267:

 

Mən də onlara demişdim: “Mən, özümü seyid (Peyğəmbərimizin soyundan) bilmirəm. Bu zamanda nəsillər bilinmir. Halbuki, Axırzamanın o böyük şəxsi, Ali-beytdən (Peyğəmbərimizin ailəsindən) olacaq.”

 

-3-

 

 Sikkə-Təsdiqi Qeybi, səh. 10:

 

 

O gələcək şəxsin adını vermək, üç vəzifəsi birdən xatirə gəlir; səhv olar. Həm heç bir şeyə vasitə olmayan nurdakı ixlas zədələnir, avam-ı möminin nəzərində həqiqətlərin qüvvəti bir dərəcə nöqsanlaşar. Yəqiniyyəti-bürhaniyə (qəti dəlil) belə qəzayanı-makbulədəki (qəbul olunmuş) zənni-qalibə (üstün zənnə) inqilab edər; daha muannid (inadkar) dəlalətə və inadkar zındıkaya (Allaha və axirətə inanmayan) tam qələbəsi, mütəhayyir(çaşqınlıq) əhli-imanda (iman edənlərdə) görünməməyə başlayar. Əhli-siyasət yanlış fikrə və bir qisim müəllimlər etiraza başlayar. Onun üçün Nurlara o… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) və hz. İsa (ə.s)-ın bir şəxs olduqlarını ifadə etmişdir

Halbuki, demişdik: Bu dünya təcrübə meydanıdır. Ağıla qapı açılar, lakin insanların iradələri əlindən alınmaz. (1) ELƏ İSƏ O EŞHAS (yəni Axırzamanın vacib şəxsləri -HZ. MEHDİ (Ə.S) və HZ. İSA (Ə.S)), hətta o Dəccal da ÜZƏ ÇIXDIĞI VAXT (2)ÇOXLARI, hətta özü də BİDAYƏTƏN (BAŞLANĞICDA) Dəccal olduğunu BİLMƏZ. (3) BƏLKƏ NURUİMANIN DİQQƏTİYLƏ, O EŞHASI AXIRZAMAN (yəni Axırzamanın vacib şəxsləri HZ. MEHDİ (Ə.S) və HZ. İSA (Ə.S)) TANINA BİLƏR. (Hz. Mehdi (ə.s), hz İsa (ə.s) yalnız dərin iman sahibi bəzi möminlərin diqqətləriylə tanına biləcək.)  (Sözlər, səh. 343-344)

 16bd7b19b552f5515cbe7a3a7b2a42d6

(1)  “…ELƏ İSƏ O EŞHAS (yəni Axırzamanın vacib şəxsləri -HZ. MEHDİ (Ə.S) və HZ. İSA (Ə.S))… ÇIXDIĞI ZAMAN…

Ustad Axırzamanda zühur edəcək hz. Mehdi (ə.s) və yenə Axırzamanda nüzul edəcək hz. İsa (ə.s)-a diqqət çəkir. Səid Nursi həzrətləri burada bu iki möhtərəm şəxsdən bir şəxsi mənəvi kimi bəhs etməmişdir. Əksinə onlar üçün “o eşhas” yəni “şəxslər” ifadəsini istifadə edərək hz. Mehdi (ə.s) və hz. İsa (ə.s.)-ın bir adam, bir şəxs olduqlarını və Axırzamanda gələcəklərini ifadə edir.

 

(2) …ÇOXLARI, hətta özü də BİDAYƏTƏN (BAŞLANĞICDA) Dəccal… ardı...

 

Ona qarşı Əhli-beyti Nəbəvinin silsilə-i nuranisinə (Peyğəmbərimizin nurani soyuna) bağlanan, əhli vəlayət (vəlilərin) və əhli kamalın (kamil iman sahiblərinin) başına keçəcək Əhli-beytdən Məhəmməd hz. Mehdi adında bir şəxsinurani (nurlu bir şəxs), o Süfyanın şəxsimənəvisi olan cərəyanı münafiqanəni (münafiqlik axınını) öldürüb (təsirsiz hala gətirib) dağıdacaq…

(Mektubat, səh. 56-57)

1

Ustad Səid Nursi həzrətləri Məktubatında hz. Mehdi (ə.s)-ın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan bir adam olacağını ifadə etmişdir. Bu sözündə hz. Mehdi (ə.s)-ın bir camaat ya da bir birlikdən ibarət bir şəxsimənəvi olduğunu deyil, soyu Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyu olan, kamil iman sahibi və vəlilərin başında onlara liderlik edəcək nurani bir adam olduğunu açıq şəkildə bəyan etmişdir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın Axırzaman şəxslərindən olan Süfyanın şəxsimənəvisi olaraq vəzifə yerinə yetirən münafiqanə axınlarla fikri bir mübarizə edəcəyi və onları mənəvi şəkildə təsirsiz hala gətirəcəyini ifadə etmişdir.

…Axırzamanın o böyük şəxsi, Əhli-beytdən (Peyğəmbərimizin soyundan) olacaq.

(Şüalar, səh. 442)

Ustad Şüalar səh. 442-də də yenidən hz. Mehdi (ə.s)-ın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan olan bir şəxs olduğunu təkrarlamışdır. Ancaq bir insan bir soya daxil ola bilər, bir şəxsimənəvinin Əhli-beytdən… ardı...

 

Səid Nursinin HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN BİR ŞƏXSİ MƏNƏVİ DEYİL, ŞƏXS OLDUĞU İSTİQAMƏTİNDƏKİ ŞƏRHLƏRİ:

1.

Dördüncü sualınızın tərcüməsi: Axırzamanda həzrəti İsa əleyhissalam dəccalı öldürdükdən sonra insanlar əksəriyyətlə dini-haqqa girərlər. Halbuki, rəvayətlərdə gəlmişdir ki, “Yer üzündə Allah Allah deyənlər olduqca qiyamət qopmaz.” (Müslim, 1: 131; 4:2268; Müsnəd, 3:107, 201, 268; Kenzül-ummal, 14:227, 228.)Belə, ümumiyyətlə, imana gəldikdən sonra necə ümumiyyətlə küfrə gedərlər?

Əl-cavab: Hədisi-səhihdə rəvayət edilən həzrəti İsa əleyhissalamın gələcəyini və şəriəti-İslamiyyə ilə əməl edəcəyini, dəccalı öldürəcəyini” (Buxari, 4205; Müslim, 1: 136; Fethü’-Kəbir, 2:335.2) imanı zəif olanlar şübhə edirlər. Onun həqiqəti izah edilsə, heç şübhə yeri qalmaz. Belə ki: O hədisin və Süfyan və Mehdi haqqındakı hədislərin ifadə etdikləri məna budur ki: Axırzamanda dinsizliyin iki cərəyanı qüvvə tapacaq:

Birincisi: Nifaq pərdəsi altında risaləti-Əhmədiyyə (s.ə.v)-i inkar edəcək Süfyan adında müdhiş bir şəxs, əhli nifaqın başına keçəcək, şəriəti-İslamiyənin pozuntusuna çalışacaq. ONA QARŞI ALİ BEYTİ NƏBƏVİDİR SİLSİLƏ NURANİSİNƏ BAĞLANAN, ƏHLİ-VƏLAYƏT VƏ ƏHLİ-KAMALIN BAŞINA KEÇƏCƏK ALİ-BEYTDƏN MƏHƏMMƏD MEHDİ (I İFADƏ) ADINDA BİR ŞƏXSİ NURANİ (II TƏKRAR), o Süfyanın şəxsi-mənəvisi olan cərəyanı-münafiqanəni (münafiqlik axınını ) öldürüb paylayacaq.

İkinci cərəyan isə: Tabiiyyun, maddiyyun fəlsəfəsindən təvəllüd edən bir cərəyani-nəmrudanə, getdikcə Axırzamanda fəlsəfəi-maddidir vasitəsiylə intişar edərək qüvvə… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunun qışdan sonra baharın gəlməsi

Əlcavab: CƏNABI HAQQ; KƏMALI RƏHMƏTİNİ, ŞƏRİƏTİ İSLAMİYYƏT ƏDƏBİYYƏTİNƏ BİR ƏSƏRİ QORUMA OLARAQ, HƏR BİR FƏSADI ÜMMƏT ZAMANINDA BİR MÜSLİH VƏ YA BİR MÜCƏDDİD VƏ YA BİR MƏŞHUR XƏLİFƏ VƏ YA BİR QÜTBÜ ƏZƏM VƏ YA BİR MÜRŞİDİ ƏKMƏL VƏ YAXUD BİR NÖV MEHDİ HÖKMÜNDƏ MÜBARƏK ŞƏXSLƏRİ GÖNDƏRMİŞ; fəsadı aradan qaldırıb, milləti islah etmiş; Dini Əhmədiyyə (S.Ə.V)-İ mühafizə etmişdir.

Madam adəti elə cərəyan edir, AXIRZAMANIN ƏN BÖYÜK FƏSADI ZAMANINDA, ƏLBƏTTƏ ƏN BÖYÜK BİR MÜCTƏHİD, HƏM ƏN BÖYÜK BİR MÜCƏDDİD, HƏM HAKİM, HƏM MEHDİ, HƏM MÜRŞİD, HƏM QÜTBÜ ƏZƏM OLARAQ BİR ŞƏXSİ NURANİNİ GÖNDƏRƏCƏK VƏ O ŞƏXS DƏ, ƏHLİ BEYTİ NƏBƏVİDƏN OLACAQDIR. CƏNABI HAQQ, BİR DƏQİQƏ ƏRZİNDƏ YER İLƏ GÖY ARASINDAKI ALƏMİ BULUDLARLA DOLDURUB BOŞALTDIĞI KİMİ, BİR SANİYƏDƏ DƏNİZİN FIRTINALARINA TƏSKİNLİK VERİB VƏ YAZIN İÇİNDƏ BİR SAATDA YAY MÖVSÜMÜNÜN NÜMUNƏSİNİ VƏ YAYDA BİR SAATINDA QIŞ FIRTINASINI İCAD EDƏN QADİRİ ZÜLCƏLAL; MEHDİ İLƏ DƏ, İSLAM ALƏMİNİN ZÜLMƏTİNİ DAĞIDA BİLƏR VƏ VƏD ETMİŞDİR, VƏDİNİ ƏLBƏTTƏ EDƏCƏKDİR.

Qüdrəti İlahiyə nöqtəsindən baxılsa, çox asandır. Əgər səbəblər dairəsi və hikmət-Rəbbaniyəsi nöqtəsindən düşünülsə, yenə o qədər məqbul və hadisəyə layiqdir ki, ‘Əgər müxbiri Sadiqdən rəvayət olmazsa belə, hər halda elə olmaq lazım gəlir və olacaq’ deyə düşünənlər hökm edər. Belə… ardı...