Ona qarşı Əhli-beyti Nəbəvinin silsilə-i nuranisinə (Peyğəmbərimizin nurani soyuna) bağlanan, əhli vəlayət (vəlilərin) və əhli kamalın (kamil iman sahiblərinin) başına keçəcək Əhli-beytdən Məhəmməd hz. Mehdi adında bir şəxsinurani (nurlu bir şəxs), o Süfyanın şəxsimənəvisi olan cərəyanı münafiqanəni (münafiqlik axınını) öldürüb (təsirsiz hala gətirib) dağıdacaq…

(Mektubat, səh. 56-57)

1

Ustad Səid Nursi həzrətləri Məktubatında hz. Mehdi (ə.s)-ın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan bir adam olacağını ifadə etmişdir. Bu sözündə hz. Mehdi (ə.s)-ın bir camaat ya da bir birlikdən ibarət bir şəxsimənəvi olduğunu deyil, soyu Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyu olan, kamil iman sahibi və vəlilərin başında onlara liderlik edəcək nurani bir adam olduğunu açıq şəkildə bəyan etmişdir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın Axırzaman şəxslərindən olan Süfyanın şəxsimənəvisi olaraq vəzifə yerinə yetirən münafiqanə axınlarla fikri bir mübarizə edəcəyi və onları mənəvi şəkildə təsirsiz hala gətirəcəyini ifadə etmişdir.

…Axırzamanın o böyük şəxsi, Əhli-beytdən (Peyğəmbərimizin soyundan) olacaq.

(Şüalar, səh. 442)

Ustad Şüalar səh. 442-də də yenidən hz. Mehdi (ə.s)-ın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan olan bir şəxs olduğunu təkrarlamışdır. Ancaq bir insan bir soya daxil ola bilər, bir şəxsimənəvinin Əhli-beytdən olması kimi bir vəziyyət söz mövzusu ola bilməz. O zaman, Ustadın “Axırzamanın o böyük şəxsi” deyərək bir şəxs olduğunu açıqca ifadə etdiyi hz. Mehdi (ə.s)-ın, şəxs deyil, şəxsimənəvi olduğunu iddia etmək həqiqətdən uzaq bir iddia olar.

Ustadın ən xas tələbələrindən olan seyid Saleh Özcan, Ustadın onunla şəxsən bir danışması əsnasında hz. Mehdi (ə.s)-ı özünün deyil, amma seyid Saleh Özcanın görəcəyini söylədiyini ifadə etmişdir. Demək ki, həm Ustad həzrətləri, həm də Saleh Özcan müəllim həzrətləri hz. Mehdi (ə.s)-ın bir şəxs olduğunu və Ustadın vəfatından sonra zühur edəcəyini bilirlər.

<http://cubbeliahmethocayacevap.com/>

…O şəxs, o tayfanın uzun tədqiqatı (o birliyin uzun araşdırmaları, araşdırmaları) ilə yazdıqları əsəri ÖZÜNƏ hazır bir proqram edəcək, onun ilə o birinci vəzifəni tam etmiş olacaq.... (Emirdağ Lahikası-1, səh. 266-267)

Ustad şəxs, yəni bir adam olaraq xitab etdiyi hz. Mehdi (ə.s)-ın uzun bir tədqiqatı nəticəsində hazırlanmış və zühur etdiyi dövrdə hazır bir əsər olaraq mövcud olacaq olan Risaləi Nuru özünə proqram edəcəyini və Risalə-i Nur ilə bu birinci vəzifəsini tam olaraq edəcəyini ifadə etmişdir. Ustadın şəxs şəklində xitab etməsi Axırzamanda zühur edəcək olan hz. Mehdi (ə.s)-ın bir şəxs olduğuna inandığını göstərir. Həmçinin, Ustad yenə bu sözündə “Özünə” sözünü istifadə edərək hz. Mehdi (ə.s)-ın bir şəxsimənəvi olaraq deyil, şəxsən bir şəxs olaraq Risaləi Nur külliyyatından faydalanacağını da ifadə etmişdir. Bilindiyi kimi “özünə” əvəzliyi, 3-cü şəxsintəki üçün istifadə edilən bir şəxs əvəzliyidir.. Yalnız bu ifadəsi belə Ustadın özündən sonra gələcək hz. Mehdi (ə.s)-ın bir şəxs olduğunu bildiyini göstərən əhəmiyyətli bir sübutdur.

Şeyx Nazim Kıbrisi həzrətlərinin vəkili Şeyx Əhməd Yasin də, içində yaşadığımız hicri 1400-cü illər üçün hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış vaxtının tamam olduğunu ifadə etmişlər.

Şeyx Əhməd Yasinin hz. Mehdi (ə.s)-ın hazırda yaşadığımz Axırzamanda zühur edəcəyini söylədiyi bu şərhlərini http://cubbeliahmethocayacevap.com/ internet ünvanındakı videosundan izləyə bilərsiniz.

… Mən də onlara demişdim: “Mən özümü seyid (Peyğəmbərimizin soyundan) bilmirəm. Bu zamanda nəsillər bilinmir. Halbuki,Axırzamanın o böyük şəxsi, Əhli-beytdən (Peyğəmbərimizin ailəsindən) olacaq. (Emirdağ Lahikası-1, səh. 267)

Ustad özünün seyid olmadığını öz dövründə seyidlik ilə əlaqədar bir nəsil araşdırması edilə bilmədiyini ancaq Axırzamanda zühur edəcək olan hz. Mehdi (ə.s)-ın qəti olaraq Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan, yəni seyid olacağını ifadə etmişdir. Deməli, hz. Mehdi (ə.s) dövründə nəsillər bilinəcək və hz. Mehdi (ə.s)-ıneyni zamanda şəxs olduğunun bir sübutu olan- seyidliyi sənədlərlə müəyyən edilə biləcək.

O irəlidə gələcək əcaib bir şəxsin (təəccüblü və heyrət oyandıran şəxsin) bir xidmətçisi və ona yer hazır edəcək bir dümdarı (əvvəldən gələn təqibçisi) və o böyük komandirin pişdar bir nəfəri (qabaqcıl bir əsgəri) olduğumu zənn edirəm.

(Barla Lahikası, səh. 162)

Ustad hz. Mehdi (ə.s)-dan əcaib bir şəxs olaraq bəhs edir. Demək ki, hz. Mehdi (ə.s) bir şəxs olaraq zühur edəcək. Yenə Ustad bu sözündə bu şəxs üçün; “İRƏLİDƏ GƏLƏCƏK” ifadəsini istifadə etmişdir. İrəlidə gələcək ifadəsi daha sonrakı illərdə gələcək mənasını verər ki, bu söz, Ustad bu sözü söylədiyi vaxtda o əcaib (təəccüblü və heyrət oyandıran şəxsin) şəxsin hələ gəlməmiş olduğunu ifadə edər. Deməli, Ustad burada özü xaricində başqa bir adamdan bəhs edir. Həmçinin, Ustad xüsusilə “BİR ŞƏXS” ifadəsini istifadə edərək burada bəhs etdiyinin şəxsimənəvi deyil, tək bir adam olduğunu da ifadə etmişdir.

Yenə eyni sözündə irəlidə gələcək bu şəxs üçün BÖYÜK KOMANDİR sifətini istifadə etmişdir. Komandir şəxsə verilən bir ünvandır. Heç bir zaman bir birlik üçün böyük komandir ifadəsi istifadə edilməz. Bu da, Ustadın Axırzamanda zühur edəcək olan hz. Mehdi (ə.s)-ın bir şəxs olaraq gələcəyini ifadə etdiyini göstərən bir başqa sübutdur. Hətta Ustad hazırladığı Risalələriylə; böyük komandir ifadəsiylə təyin etdiyi, ancaq özünün görə bilməyəcəyini ifadə etdiyi hz. Mehdi (ə.s)-a öndərlik etdiyini də ifadə etmişdir.

Axırzamanın ən böyük fəsadı zamanında; əlbəttə, ən böyük bir müctəhid (ictihad edən böyük İslam alimi), həm ən böyük bir mücəddid (hər əsr başında dini həqiqətləri dövrün ehtiyacına görə dərs vermək üzrə göndərilən böyük İslam alimi, yeniləyən, yeniləyici), həm hakim, həm hz. Mehdi, həm mürşid (doğru yolu göstərən adam), həm Qütbü-əzəm (Müsəlmanların özünə bağlandıqları böyük övliyalardan, zamanın ən böyük mürşidi) olaraq bir şəxsi-nuranini göndərəcək və o şəxs də Əhli-beyti Nəbəvidən (Peyğəmbərimizin soyundan) olacaq.

(Məktubat, səh. 411, 412, 441)

 

Bədiüzzaman bu sözündə bir “şəxsinurani”dən bəhs edir. Bu şəxsi nuraninin bir xüsusiyyəti Əhli-beytdən olmasıdır. Yəni, bu adam seyid olacaq. Digər xüsusiyyətləri də;

1. … bir müctəhid

2. … bir mücəddid

3. … hakim

4. … Hz. Mehdi

5. … mürşid

6. … qütbü-əzəm

7. … bir şəxsi-nurani

olmasıdır. Görüldüyü kimi Ustadın Axırzamanın ən böyük fəsadı zamanında gələcək bu şəxs üçün istifadə etdiyi xüsusiyyətlərin heç biri bir şəxsimənəviyə deyil şəxsə aid sifətlərdir. Heç bir şəxsi mənəvinin, bir birliyin, bir qrupun sifəti; seyid, müctəhid, mücəddid, hakim, hz. Mehdi (ə.s), mürşid, qütbü əzəm ola bilməz. Bunların hamısı yalnız bir şəxsə, bir adama verilən sifətlərdir. Ustadın bu sifətlərlə xarakterizə etdiyi hz. Mehdi (ə.s) da digər əsrin əvvəllərində gəlmiş olan mücəddidlər kimi bir şəxsdir və Axırzamanda zühur edəcək.

Axırzamanda, həyatın geniş dairəsində əsl sahibləri, yəni hz. Mehdi və şagirdləri, Cənabı-Haqqın icazəsiylə gəlir, o dairəni genişləndirir və o toxumlar sünbüllənər.

(Sikke-i Tasdiki Qaybi, səh. 172) (Kastamonu Lahikası, səh. 72)

sqr05eft0

Ustad bu sözündə də “Hz. Mehdi və şagirdləri”, deyərək hz. Mehdi (ə.s)-ı ayrı, ona bağlı tələbələrini də ayrı bir insan olaraq qeyd etmişdir. Yəni, hz. Mehdi (ə.s)-ı bir camaatın təmsili adı kimi deyil dəqiq və açıq olaraq bir şəxsin ünvanı olaraq ifadə etmişdir. Bu ifadə şəkli Ustadın hz. Mehdi (ə.s)-ın bir şəxs olaraq Axırzamanda zühur edəcəyinə inandığını dəqiq olaraq göstərir. Həmçinin, Ustadın hz. Mehdi (ə.s) və şagirdlərinin gələcəyi vaxtı; “hələ Axırzamanda…” şəklində ifadə edir. Yəni, Ustad öz yaşadığı dövrə deyil də irəlidəki bir zamana diqqət çəkir. Bu ifadə şəkli, Ustadın bu sözü söylədiyi dövrdə hz. Mehdi (ə.s)-ın hələ zühur etmədiyini və tələbələriylə birlikdə vəzifəyə başlamadığını göstərir.

Həm bu üç vəzaifi (vəzifələri) birdən bİr şəxsdə, yaxud camaatda bu zamanda olması və mükəmməl olması və bir-birini yaralamaması (çürütməməsi) çox uzaq, sanki qabil (mümkün) görülmür. Axırzamanda, Əhli-beyti Nəbəvinin (ə.s) (Peyğəmbərimizin soyunun) camaat nuraniyəsini (nurani camaatını) təmsil edən həzrəti Mehdi də və camaatındakı şəxsimənəvi də, ancaq birləşə bilər (toplana bilər).

(Kastamonu Lahikası, səh. 139) (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, səh. 186)

Ustad bu sözündə də yenə hz. Mehdi (ə.s)-ın bir şəxs olduğunu; onun Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan olduğuna diqqət çəkərək ifadə etmişdir. Bilindiyi kimi, ancaq bir şəxs, seyid ola bilər. Bir şəxsimənəvinin, bir birliyin ya da bir camaatın seyid olması kimi bir vəziyyət söz mövzusu ola bilməz. Həmçinin, Ustad “hz. Mehdi (ə.s) da və camaatındakı şəxsimənəvi də…” ifadəsini istifadə edərək hz. Mehdi (ə.s)-ı və ona bağlı camaatını ayrı-ayrı qiymətləndirdiyini də açıqca ifadə etmişdir. Yəni, hz. Mehdi (ə.s) bir şəxs olacaq həmçinin, özünə tabe olan müsəlmanlardan ibarət olan bir də camaatı olacaq.

Nimətullah müəllim “Feyz” jurnalıyla etdiyi 30 avqust 2008 tarixli reportajında müəllim də yaşadığımız əsrdə hz. Mehdi (ə.s)-ın gələcəyini müjdələmişdir. Nimətullah müəllim hz. Mehdi (ə.s)-dan bəhs edərkən onun Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində bəhs edilən xüsusiyyətlərə sahib, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan gələn böyük bir alim və imam olduğunu ifadə etmişdir. Nimətullah müəllim hz. Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar olaraq etdiyi bu təriflər Nimətullah həzrətlərinin də bir şəxsimənəvini deyil, bir şəxsi gözlədiyini açıqca isbat edir.

Bu əsr İslamın əsri olacaq. Şübhəsiz, Mehdi gələcək. Bəziləri bu mövzuya çox əhəmiyyət vermirlər. Çox səhv edirlər. Mən bir çox böyüklərdən özüm şəxsən eşitdim. Onsuz da bir çox hədis mövcuddur. Mehdilik inancı Peyğəmbərimizin soyundan böyük bir alim, bir imamın qiyamətdən əvvəl bütün müsəlmanları birləşdirib batil dinlərə mənsub kəslərlə döyüşəcək. O zaman batil dinlər İslamın hakim olması ilə varlığını həm elmi, həm də etibar baxımından itirəcəklər…

“Feyz” Jurnalı, 30 Avqust 2008

…Hz. Mehdİ-İ Əhlİ Rəsulun təmsİl etdİyİ qüdsi camaatının şəxsimənəvisinin üç vəzifəsi var.

(Emirdağ Lahikası-1 səh. 265)

Hz. Mehdi (ə.s)-ın və camaatının üç vəzifəsi olacağından bəhs edən Ustadın, onun xüsusilə əhli Rəsuldan, yəni Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan olduğunu vurğulaması son dərəcə əhəmiyyətlidir. Çünki bu qeyd, hz. Mehdi (ə.s)-ın bir şəxs olduğunu ifadə edər. Həmçinin, Ustadın sözündə ona bağlı qüdsi bir camaatdan bəhs etməsi də, hz. Mehdi (ə.s)-ın şəxsinin ayrı, camaatının şəxsimənəvisinin də ayrı anlayışlar olduğunu dəqiq bir şəkildə göstərir.

Ümmətin gözlədiyi, Axırzamanda gələcək şəxsin üç vəzifəsindən ən vacibi (əhəmiyyətlisi), ən böyüyü və ən qiymətdarı (qiymətlisi) olan imanı-təhqiqini yaymaq (həqiqi imanı yayma) və iman əhlini dəlalətdən (iman edənləri azmaqdan) qurtarmaq…

(Sikke-i Tasdik-i Gaybi, səh. 9)

“Ustad Axırzamanda gələcək şəxsin üç vəzifəsindən…” ifadəsini istifadə edərək hz. Mehdi (ə.s)-ın Axırzamanda yerinə yetirəcəyi üç vəzifəsinin bir şəxsi-mənəviyə deyil, şəxsən bir adama aid olduğunu ifadə etmişdir. Digər bəzi sözlərində də (Kastamonu Lahikası, səh. 139) (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, səh. 9)

 hz. Mehdi (ə.s)-ın, camaatı ilə birlikdə bu vəzifələri yerinə yetirəcəyini ifadə etməsi isə hz. Mehdi (ə.s)-ın, şəxsən camaatının başında iştirak edərək bu üç vəzifəsini yerinə gətirəcəyini göstərir.

Bu həqiqətdən aydın olur ki; sonra gələcək O mübarək şəxs Risaləi Nuru bir proqramı olaraq nəşr və tətbiq edəcək … (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, səh. 9)

54tv8

Ustad, “sonra gələcək O mübarək şəxs…” ifadəsiylə özündən sonra gələcək mübarək bir adama diqqət çəkmişdir. Bu mübarək adam Ustadın hazırlamış olduğu Risalə-i Nuru proqramlı bir şəkildə həm həyata keçirəcək, həm də nəşr edəcək biri olacaq. Bu sözündə şəxs sözünü istifadə edən Ustad, öz xaricindəki başqa bir adamdan bəhs edir və bu adamın bir şəxs olduğunu da bu sözlə vurğulayır.

… Bu zamanda elə fövqəladə hakim cərəyanlar (fikir axınları) var ki, hər şeyi öz hesabına aldığı üçün, fərazə (fərz edək) həqiqi gözlənililən və bir əsr sonra gələcək O şəxs də bu zamanda gəlsə…

(Kastamonu Lahikası, 57)

Ustad bu sözündə açıq və dəqiq bir şəkildə özündən bir əsr sonra gələcəyini söylədiyi bir adamdan bəhs edir. “BİR ƏSR SONRA GƏLƏCƏK O ŞƏXS” ifadəsi həm bu mübarək şəxsin Ustaddan yüz il sonra gələcəyini, həm də bir şəxsimənəvi deyil, bir adam olduğunu açıq şəkildə ifadə edir.

… Halbuki, Axırzamanın O böyük şəxs, Əhli-beytdən (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in ev xalqından, yəni soyundan) olacaq…

(Emirdağ Lahikası, 247-250)

Ustad Axırzamanda zühur edib üç vəzifəni yerinə yetirəcək gəlmiş-keçmiş ən böyük qütbü-əzəm, ən böyük müctəhid, ən böyük vəli, ən böyük mücəddid olan hz. Mehdi (ə.s)-ın bir şəxs olacağını, onun Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan gələcəyini ifadə edərək dəqiqləşdirmişdir. Bəzi kəslərin iddia etdiklərinin əksinə Axırzamanın böyük Mehdisi bir şəxsimənəvi deyil, bir şəxs olacaq və Əhli-beytdən gələcəkdir.

Rəvayətlərdə, Arzamanın əlamətlərindən olan və Əhli-beyti nəbəvidən (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan) həzrəti Mehdinin (rədiyallahu ənh) haqqında ayrı-ayrı xəbərlər var.

(Şüalar, səh. 465)

Ustad Axırzamanda zühur edəcək hz. Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar olaraq Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in rəvayətlərinə xüsusilə diqqət çəkmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bu rəvayətlərində hz. Mehdi (ə.s)-ın bir şəxs olduğu dəqiq olaraq aydın olur. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu rəvayətlərində hz. Mehdi (ə.s)-ın saçı, saqqalı, alnı, kürəyindəki xalı, yerimə şəkli, fiziki xüsusiyyətləri, danışma şəkli, hz. İsa (ə.s)-ın hz. Mehdi (ə.s)-ın imamlığında namaz qılacağı kimi ancaq bir şəxsdə ola biləcək çox açıq və dəqiq məlumatlar vermişdir.

Onun alnı geniş, burnu isə incə olacaq.

(Tırmizi, Büyük Hadis Külliyyatı, Rudani 5-ci cild, səh 365)

O, alnı açıq… qarnı böyük, iki baldır arası açıq…

(Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar, səh. 13)

Mehdi, orta boylu olacaq.

Kıyamet Alametleri, El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 41

Mehdinin çiynində Peyğəmbərimizdəki, peyğəmbərlik möhürü olacaq.

(Kavlu Fi Muhtasarr Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar,41)

Bu hədislərdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in ifadə etdiyi xüsusiyyətlərin hamısı bir şəxsə aid xüsusiyyətlərdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bu hədisləri istiqamətində Axırzamanı qiymətləndirən heç kim hz. Mehdi (ə.s)-ın bir şəxsimənəvi olduğunu iddia edə bilməz. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hz. Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar hədisləri bu iddianı tamamilə rədd edən yüzlərlə sübut əhatə edir.

… Səid etiraznaməsində demiş ki: “Mən seyid deyiləm. Mehdi seyid (Peyğəmbərimiz (s.ə.v) soyundan olan kimsə) olacaq.” deyə onları rədd etmiş.

(Şüalar, səh. 368)

Ustad Şüalar səhifə 368-də özünü seyid olmadığını açıqca ifadə etmiş, özündən bir əsr sonra gələcək olan hz. Mehdi (ə.s)-ın isə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan olacağını, yəni bir şəxs olaraq zühur edəcəyini açıq və dəqiq bir şəkildə söyləmişdir.

… Lakin çiçəklər baharda gəlir. Elə müqəddəs çiçəklərə zəmin hazır etmək lazım gəlir. Və anladıq ki, bu xidmətimizlə O nurani şəxslərə zəmin göstəririk (hazırlayırıq).(Sikke-i Tasdik-i Gaybi, səh. 9)

 

Ustad Axırzamanın böyük Mehdisindən müqəddəs bir çiçək olaraq bəhs etmişdir. Özünün, hazırladığı külliyyatı ilə hz. Mehdi (ə.s)-a zəmin hazırladığını, belə qiymətli, müqəddəs insanlar üçün zəmin meydana gətirmənin çox əhəmiyyətli bir vəzifə olduğunu ifadə edən Ustad, bu sözündə də bir dəfə daha hz. Mehdi (ə.s)-ın şəxsimənəvi deyil, şəxs olduğunu ifadə etmişdir.

… Əlbəttə, o qüvvəti əzimdəki (böyük qüvvətdə) bir hamiyəti-aliyə (uca bir səy) fışqıracaq (coşacaq) və həzrəti Mehdi başına keçib, tariqi-i haqq (haqq yola) və həqiqətə sövq edəcək.

(Məktubat, səh. 473)

1b5809352ac16e052c710c0eecd654d3

Ustadın bu sözündə də “…həzrəti Mehdi başına keçib,…” ifadəsiylə hz. Mehdi (ə.s)-ın bir adam olaraq zühur edəcəyini açıq şəkildə ifadə etdiyi görülür. Hz. Mehdi (ə.s)-ın müsəlmanların coşan səyləri və səylərini, xeyirli və gözəl işlərə istiqamətləndirmək və Allahın doğru yoluna göndərmək üçün onlara mənəvi liderlik edəcəyini vurğulamışdır.

Hər əsrdə hidayət edən, bir cür Mehdi və mücəddid gəlir və gəlmişdir, lakin hər biri üç vəzifələrdən birini bir istiqamətdən (baxımdan) etməsi etibarilə, Axırzamanın böyük Mehdisi ünvanını almamışlar.”

(Emirdağ Lahikası, səh. 260)

Ustad hər əsrdə bir cür Mehdi deyilə biləcək şəxslərin gəlib vəzifə yerinə yetirdiklərini ancaq heç birinin Axırzamanın böyük hz. Mehdisinin etdiyi üç vəzifəni bir yerdə yerinə yetirmədiklərinə diqqət çəkmişdir. Demək ki, Axırzamanda gələcək olan hz. Mehdi (ə.s) əvvəlki əsrlərdə gələn mücəddidlər kimi bir şəxs olacaq. Ancaq onu digərlərindən ayıran ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri üç vəzifəni bir yerdə edəcək olmasıdır. Daha əvvəlkilər bu vəzifələrin üçünü birdən etməmişlər.

Bu ayrı-ayrı rəvayətlərin bir təfsir (şərhi) budur ki: böyük Mehdinin çox vəzifələri var. Və siyasət aləmində, dəyanət aləmində, səltənət aləmində, cihad aləmindəki çox dairələrdə işləri olduğu kimi…

(Şüalar, səh. 465)

Ustad hz. Mehdi (ə.s)-ın üç müqəddəs vəzifəsiylə əlaqədar olaraq istər siyasət, istərsə dəyanət, səltənət və mübarizə sahəsində çox işləri olacağını bildirmişdir. Bu sözündə hər hansı bir şəkildə bir şəxsimənəvidən deyil, bir şəxs olaraq hz. Mehdi (ə.s)-ın özündən bəhs etdiyi isə son dərəcə açıqdır.

… Əhli-imanı dəlalətdən qorumaq (iman edənlərin doğru yoldan sapmalarına maneə törətmək) və bu vəzifə həm dünya, həm hər şeyi buraxmaqla, çox zaman tədqiqat ilə (araşdırma ilə) məşğuliyyəti lazım gəldiyindən (tələb etdiyindən), həzrətİ Mehdİnİn O vəzİfəsİnİ şəxsən özü ETMƏYƏ VAXT VƏ HAL tapa BİLMƏZ…

(Emirdağ Lahikası-1 266-267)

Ustad hz. Mehdi (ə.s)ın birinci vəzifəsinin; iman edənlərin imanlarını qorumaq olduğunu bildirmişdir. Ancaq, Ustad, bu vəzifənin çox əhatəli bir iş və məşğuliyyət tələb etməsi səbəbiylə, hz. Mehdi (ə.s)-ın bu vəzifəni tək başına yerinə yetirməsinə halı və zamanının imkan tanımayacağını ifadə etmişdir. Ustad bu sözündə hz. Mehdi (ə.s) üçün “… O vəzifəsini şəxsən özü görməyə vaxt və hal tapa bilməz…” ifadəsində hz. Mehdi (ə.s) üçün “özü” əvəzliyini istifadə edərək onun bir şəxs olduğunu bir dəfə daha vurğulamışdır.

… O Şəxs, bütün iman əhlinin (iman edənlərin) mənəvi köməkləriylə və İslam Birliyinin muavənətiylə (İslam birliyinin köməkləşməsiylə) və bütün üləma və övliyanın (alimlərin və vəlilərin) və xüsusilə Əhli-beytin nəslindən (xüsusilə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəslindən) hər əsrdə qüvvətli və kəsrətli (çox sayda) olan milyonlar fədakar seyidlərin iştirakıyla (Peyğəmbər soyundan gələn fədakar kəslərin iştiraklarıyla) o vəzifə-i uzmayI (böyük vəzifəni) etməyə çalışar.

(Emirdağ Lahikası-1, səh.266-267)

Ustad hz. Mehdi (ə.s)-ın dövründə İslam Birliyi qurulacağını və bu birliyin və iman edənlərin köməyi və həmrəyliyiylə, həmçinin, dövrün alim və vəli şəxslərinin xüsusilə də Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan gələn milyonlarla seyidin hz. Mehdi (ə.s)-a tabe olmalarıyla böyük bir birlik təmin ediləcəyindən bəhs etmişdir. Hz. Mehdi (ə.s), ibarət olan bu böyük mənəvi birliyin vəsiləsiylə böyük vəzifəsini yerinə yetirəcək. Ustad burada da hz. Mehdi (ə.s)ın bir şəxs olduğunu, özündən “O ŞƏXS” şəklində bəhs edərək açıqca ifadə etmişdir.

… o vəzifələri Onun cəmiyyəti və seyidlər camaatı edəcəyini rəhməti İlahiyyədən gözləyirik.

(Emirdağ Lahikası-1, səh. 265

saidnursi

Ustad hz. Mehdi (ə.s)-ın yerinə yetirəcəyi vəzifələrdən bəhs edərkən hz. Mehdi (ə.s)-ın bir şəxs olduğunu; “ONUN CƏMİYYƏTİ…” ifadəsiylə vurğulamışdır. Şəxsi-mənəvi onsuz da bir birliyin xarakterizə edilmə şəklidir. Bu səbəblə, şəxsi mənəvinin ayrıca bir cəmiyyəti olması və bu şəxsi mənəvidən “onun cəmiyyəti” deyə bəhs edilməsi söz mövzusu ola bilməz. Onun cəmiyyəti ifadəsi hz. Mehdi (ə.s)-ın bir şəxs olduğunu və ona bağlı bir də cəmiyyəti olduğunu ifadə edən bir sözdür.

… bundan bir əsr sonra zülmü (qaranlığı) dağıdacaq şəxslər isə həzrəti Mehdinin şagirdləri (tələbələri) ola bilər.”

(Şüalar, səh. 605)

Ustad Axırzamanda zühur edəcək hz. Mehdi (ə.s)-ın öz dövründə yaşamadığını, özündən bir əsr yəni, yüz il sonra zühur edəcəyini ifadə etmişdir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrindən ibarət olan şəxsi-mənəvinin, ŞƏXS OLAN hz. Mehdi (ə.s)-dan ayrı bir anlayış olduğu da Ustadın bu sözündən aydın olur.

həzrəti Mehdinin (cəmiyyəti nuraniyəsi…)

(Məktubat, səh. 473)

“Həzrət” ünvanı kəslərə verilən bir ünvandır. Bu ünvan heç bir zaman bir cəmiyyət, bir birlik ya da bir qrup üçün istifadə edilməz. Ustadın hz. Mehdi (ə.s)-ın bir şəxs olduğuna inandığı, bu möhtərəm şəxsdən davamlı olaraq həzrət şəklində bəhs etməsindən aydın olur.

Həm “böyük Mehdinin” halları sabiq Mehdilərə (əvvəlki Mehdilərə) işarə edən rəvayətlərə razı (uyğun) çıxmır, hədisi mütəşabih (bir çox mənaya gələ biləcək hədis) hökmünə keçər.

(Şüalar, səh. 582)

Ustad bu sözündə, hz. Mehdi (ə.s)-ı digər əsrin əvvəllərində zühur etmiş olan mücəddidlərdən ayıran fərqliliklərin olduğunu ifadə etmişdir. Hz. Mehdi (ə.s)-ı, şəxs olaraq zühur etmiş digər mücəddidlərlə müqayisə etməsi də Ustadın hz. Mehdi (ə..)-ın bir şəxs olduğuna inandığını göstərir. Ancaq bir şəxs, digər başqa şəxslərlə müqayisə edilə bilər. Bir birliklə, bir qrupla, bir camaatla bir şəxs müqayisə edilə bilməz. Bir şəxs ancaq başqa bir şəxslə müqayisə edilə bilər.

Bəlkə nuru-imanın (iman nurunun) diqqətiylə, O Əşhası-Axırzaman (Axırzaman şəxsləri) tanına bilər.

(Sözlər, səh. 343-344)

Ustad hz. Mehdi (ə.s) və hz. İsa (ə. s.)-dan yaranan Axırzaman şəxslərini ancaq diqqətli iman sahiblərinin tanıya biləcəyini ifadə etmişdir. Ustad hz. Mehdi (ə.s)-dan da hz. İsa (ə.s)-dan da -açıq bir ifadəylə- şəxs olaraq bəhs etmişdir.

Həm də o eşhasın (o şəxslərin) şəxsi mənəvisinə və ya təmsil etdikləri camaata aid asar-ı azimeyi (fövqəladə əsərləri, izləri) o eşhasın (şəxslərin) özlərini təsəvvür edərək elə təfsir etmişlər ki, o eşhas-I Harika (möcüzəli şəxslər, yəni Hz. İsa və Hz. Mehdi) çıxdıqları vaxt bütün xalq onları tanıyacaq kimi şəkil vermişlər. (Sözlər, səh. 343-344)

Ustad Sözlər-Risaləsində iştirak edən bu ifadəsində, hz. Mehdi (ə.s) və hz. İsa (ə.s)-dan “möcüzə şəxslər, şəxslər, zatlar” şəklində bəhs etmişdir. Bu da həm hz. Mehdi (ə.s)-ın, həm də hz. İsa (ə.s)-ın möcüzəvi bir şəxs olduqlarını və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində bildirdiyi kimi Axırzamanda bir şəxs olaraq zühur edəcəklərini göstərir.

Beşinci və altıncı işarələr, islahı-aləmin şəxsən həzrəti Mehdinin zühuruna bağlı (bağlı, bir şeyə bağlı olan) olduğuna qənaət edən zümrədən, bu şəxsİ-AlİşanIn (şanı şərəfi yüksək şəxsin) belə, bu əmrdə güclü olmasında şübhə duyanların, bu qorxularını (quruntularını, düşüncələrini) aradan qaldıracaq (ortadan qaldıracaq), etimadlarını təmin edəcək (etibarlarını təmin edəcək), çox qüvvətli günəş kimi bir həqiqət.

(Barla Lahikası – Məktub Nömrə: 111 – səh.1452)

Ustad bu sözündə də hz. Mehdi (ə.s)-ı yenə həzrət ünvanıyla xarakterizə edərək Axırzamanda zühur edəcəyi gözlənilən böyük Mehdinin bir adam olacağını vurğulamışdır. Həmçinin, yenə şəxsi-Alişan ifadəsiylə də hz. Mehdi (ə.s)-ın bir şəxs olduğunu ifadə etmişdir.