İman həqiqətləri və yaradılış möcüzələri

  • DNT VƏ GENETİKA TARİXİNİN BAŞLANĞICI
  • HALLEY ULDUZU VƏ 76 İL
  • HEMOQLOBİN VƏ DƏMİR
  • QUM TƏPƏLƏRİ VƏ MARS PLANETİ
  • KVANT FİZİKASI
  • OZON TƏBƏQƏSİ
  • YER ALTINDAKI ENERJİ: NEFT
  • GÖZ TƏBƏQƏSİ RETİNA
  • TELEVİZORUN İCADI
  • VENERA VƏ MARSIN FIRLANMA MÜDDƏTLƏRİ

 

DNT VƏ GENETİKA TARİXİNİN BAŞLANĞICI

 

(Bu hissə Ömər Çelakılın “Qurani Kərimdə kainatın elementləri” kitabından faydalanaraq hazırlanmışdır. Bu hissədə doğruluğu təsdiq edilmiş təsbitlərə yer verilmişdir.)

Bilindiyi kimi DNT termini, canlılardakı genetik vəsaitin qısaldılmış ifadəsidir. Genetika elminin başlanğıc tarixi isə, Mendel adlı elm adamının 1865-ci ildə hazırladığı genetika qanunlarına əsaslanır. Elm tarixi üçün dönüş nöqtəsi meydana gətirən bu tarixə, Quranda 18:65 nömrəli Kəhf surəsinin 65-ci ayəsində işarə edilir. (Doğrusunu Allah bilir.)

 

Image result for DNAD-N-T hərflərinin (Ərəbcədə Dal-Nun-Əlif hərflərinin) Quranda haralarda yan-yana gəldiyi araşdırıldığı zaman, ən çox Kəhf surəsinin 65-ci ayəsində keçdiyi görüləcək. Bu ayədə bənzərsiz şəkildə, D-N-T hərfləri ard-arda tam üç dəfə, yan-yana yer alır. Quranın başqa heç bir ayəsində “DNT” hərfləri bu şəkildə ard-arda və çox sayda keçməz.

 

DNT termininin diqqət çəkici şəkildə yer aldığı bu istisna ayənin nömrəsi isə 18:65-dir. Bu rəqəmlər genetika elminin başlanğıc ili olan 1865-ci ilə diqqət çəkir. Bunu təsadüf olaraq qiymətləndirə bilmərik. Çünki Quranda yalnız 18:65 ayəsində “DNT” ard-arda üç dəfə keçir. Bu işarə möcüzəvi xüsusiyyətdədir, çünki DNT… ardı...

 

Dəmir, Quranda diqqət çəkilən elementlərdən biridir. Quranda, “Dəmir” mənasını verən “Hədid” surəsində Allah belə buyurur:

 

… Biz özündə çox böyük qüvvə və insanlar üçün mənfəətlər olan dəmiri də endirdik… (Hədid surəsi, 25)

Image result for Dünya'daki demir madeninin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğini ortaya koymuştur

Ayədə, dəmir üçün istifadə edilən “ənzəlna”, yəni “endirmə” sözü, məcazi olaraq insanların xidmətinə verilmə mənasında düşünülə bilər. Lakin sözün, yağış və günəş şüaları üçün istifadə edilən “göydən fiziki olaraq endirmə” şəklindəki həqiqi mənası diqqətə alındığında, ayənin çox əhəmiyyətli elmi möcüzə ehtiva etdiyi görülür. Çünki müasir astronomik tapıntılar, Dünyadakı dəmir mədəninin xarici kosmosdakı nəhəng ulduzlardan gəldiyini ortaya qoymuşdur. (Ətraflı məlumat üçün baxın. Quran Möcüzələri, 4-cü nəşriyyat, Harun Yəhya)

Bununla yanaşı Hədid surəsi, dəmir elementinin kimyəvi simvoluna da işarə edir. Çünki bu surənin tam ortasındakı 15-ci ayənin ərəbcə oxunuşu, “Fe” hərfi ilə başlayır. Dəmir elementi də kimyada “Fe” olaraq göstərilir.

Eyni zamanda Quranın 57-ci surəsi olan “Əl-Hədid” sözünün ərəbcədəki ədədi dəyəri (əbcədi) hesablandığında qarşımıza çıxan rəqəm, surə nömrəsi ilə eynidir: “57”. Yalnız “hədid” sözünün ədədi dəyəri hesablandığında isə əldə etdiyimiz ədəd 26-dır. 26 rəqəmi, periodik cədvəldə də görüldüyü kimi, dəmirin atom nömrəsidir. Atom nömrəsi, dəmir daxil bütün elementlər üçün ən əhəmiyyətli anlayışdır. Hər şeyin məlumatına sahib olan Rəbbimizin vəhyi olan Quranda, Hədid surəsi ilə həm dəmirin meydana gəlməsinə, həm də atom nömrəsinə işarə edilir. (Doğrusunu Allah bilir.)

 

Quranda “gün (yəvm)” sözü 365 dəfə keçir.

Dünyanın Günəş ətrafında fırlanması 365 gün davam edir.

 

Image result for chromosomeİnsanların və digər canlıların genetik quruluşu, xromosomlara bağlıdır və DNT-lər bu xromosomlarda yer alan genetik məlumatlardır. Cinsiyyətin təyin olunması isə 23-cü xromosom cütünə bağlıdır. Yəni bir kişi və qadın arasındakı quruluş fərqliliyi 23-cü xromosom cütündən qaynaqlanır. Hər hansı bir adamın 23-cü xromosomu XX şəklində ifadə edilən quruluşdadırsa cinsiyyəti qadın, XY şəklindədirsə cinsiyyəti kişidir.

Kişi-qadın fərqliliyini təmin edən 23-cü xromosom cütünə Quranda belə işarə edilir: Quranda həm “kişi” sözü, həm “qadın” sözü ayrı-ayrı 23 dəfə təkrarlanır. (Hər iki sözün də yalnız tək halları sayılır.) Xromosomlarla əlaqədar yaxın dövrdə əldə edilən bu tapıntı, Quranda əsrlərdən əvvəl xəbər verilir və kişi-qadın arasındakı təməl fərqliliyin 23 sayı ilə əlaqədar olduğuna işarə edilir. (Doğrusunu Allah bilir.)

 

O Saat yaxınlaşdı və ay bölündü”. (Qamər surəsi, 1)

 

“Qamər” sözünün türkcədəki qarşılığı “Ay”dır və Qamər surəsində “Ay” sözü birinci ayədə yer alır. Bu ayədən Quranın sonuna qədər tam 1390 ayə var. Hicri təqvimdə 1390-cı il, miladi təqvimə görə 1969-cu ilə bərabərdir ki, bu da Aya getmə tarixidir. Bu surədə, insan tarixinin ən əhəmiyyətli inkişaflarından birinə 14 əsr əvvəl işarə edilir. (Doğrusunu Allah bilir.)

Related imageBununla yanaşı, yuxarıdakı ayədə “bölündü” mənasını verən “inşakka” sözü istifadə edilmişdir. Bu söz “torpağın yarılması, qazılması, qabardılması, torpağın sürtülməsi…” mənalarında da istifadə edilən “şakka” felindən törənmişdir. Bənzər şəkildə Aya gedən “Apollo 11” kosmik vasitəsi də, Ay torpağından nümunə götürərək, bu torpağı Dünyaya gətirmişdir. Bu baxımdan da Qəmər surəsinin 1-ci ayəsindəki “Ay bölündü” ifadəsi, günümüzdəki inkişaflarla paralellik içindədir.

 

“Ay” sözünün Quranda keçmə sayı = 27

Ayın Dünya ətrafındakı fırlanma müddəti (gün olaraq) = 27  

 

Ay orbitinə girən Apollo 8 heyət üzvündən Bill Anders tərəfindən 24 dekabr 1968-ci il tarixində çəkilən bu fotoşəkildə, Dünyanın Ay səthi üzərində doğuşu göstərilmişdir. (NASA)

 

Quranda keçən “dəniz” və quru” sözlərinin sayca bir-birlərinə nisbəti, bu gün müasir elmin təsbit etdiyi nisbətlə tamamilə eynidir. Quranın endirildiyi dövrdə hələ qitələr kəşf edilməmişdi və quru-dəniz nisbətinin təsbit edilməsi mümkün deyildi. Amerika kimi böyük quru parçasının kəşf edilməsi də, ancaq 15-ci əsrdə mümkün olmuşdur.

“Quru” sözü Quranda 13 dəfə keçərkən, “dəniz” sözü 32 dəfə keçir. Bu sayların cəmi bizə 45 sayını verir. Əgər quruların Quranda bəhs edilmə sayı 13-ü 45-ə bölsək, 28,8888888889% taparıq. Dənizlərin Quranda bəhs edilmə sayı 32-ni 45-ə böldüyümüz zaman isə, 71,1111111111% sayını taparıq. Bu nisbətlər, planetimizdəki su və quru parçalarının həqiqi nisbətidir.

Bu söz təkrarlarıyla, Quranda Dünyanın 71%-nin dənizlər, 29%-nin qurularla əhatəli olduğuna işarə edilir. (Doğrusunu Allah bilir.) Bu nisbəti müasir dövrdə ancaq, elm adamlarının peyk fotoşəkilləri və kompyuter hesablamaları sayəsində əldə edilə bilir.

 

 

“Şiranın da Rəbbi Odur”. (Nəcm surəsi, 49)

 

Ərəbcə qarşılığı “Şira” olan Sirius ulduzunun yalnız 49-cu ayədə keçməsi, son dərəcə diqqət çəkici vəziyyətdir. Çünki elm adamları Sirius ulduzunun hərəkətlərindəki nizamsızlıqlardan yola çıxaraq, onun bir cüt ulduz olduğunu kəşf etdilər. Bu səbəbdən Sirius, Sirius A və Sirius B olaraq ifadə edilən iki ulduzdan ibarət olan bir sıra ulduzdur. Sirius B ulduzunun xüsusiyyəti teleskopsuz görülmür.

Sirius ulduzları bir-birlərinə doğru yay şəklində ox… ardı...