Tövratda hz. Mehdi (ə.s) dünya hakimiyyətinə işarə edən sözlər

Soyunu göydəki ulduzlar qədər çoxaldacağam. Bu ölkələrin hamısını onlara verəcəyəm. YER ÜZÜNDƏKİ BÜTÜN XALQLAR SƏNİN SOYUN VASİTƏSİLƏ MÜQƏDDƏS HESAB EDİLƏCƏK. (Yaradılış, 26:4)
Yerin tozu qədər saysız bir soya sahib olacaqsan. ŞƏRQƏ, QƏRBƏ, ŞİMALA, CƏNUBA DOĞRU YAYILACAQSINIZ. YER ÜZÜNDƏKİ BÜTÜN XALQLAR SƏN VƏ SOYUN VASİTƏSİLƏ MÜQƏDDƏS HESAB EDİLƏCƏK. (Yaradılış, 28:14)
Səni (hz. İbrahim (ə.s)-ı) çox mübarək edəcəyəm. Sənin nəslini, göydəki ulduzlar kimi, dəniz kənarında olan qum kimi çoxaldacağam; SƏNİN NƏSLİN DÜŞMƏNLƏRİNİN QAPISINA HAKİM OLACAQ VƏ NƏSLİN VASİTƏSİLƏ YER ÜZÜNDƏKİ BÜTÜN MİLLƏTLƏR MÜBARƏK QILINACAQLAR. Çünki sözümü dinlədin. (Yaradılış, 22:17-18)
O (HZ. MEHDİ (Ə.S)) BÜTÜN DÜNYANI ALLAHA BİRLİKDƏ QULLUQ ETMƏLƏRİ ÜÇÜN İSLAH EDƏCƏK. Çünki belə yazılmışdır: “O zaman, birlikdə Mənə yalvarmaları, çiyin çiyinə Mənə xidmət etmələri üçün, xalqların dodaqlarını pak edəcəyəm.” [Sefenya, 3:9] (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Qanunları 11:4)

Ona [hz. Mehdi (ə.s)-a] suverenlik, ucalıq və krallıq verildi. HƏR DİLDƏ DANIŞAN İNSANLAR VƏ BÜTÜN XALQLAR ONA XİDMƏT ETDİ… (Daniel, 7:14)
… SƏNİ (HZ. MEHDİ (Ə.S)-I)… XALQLARA İŞIQ EDƏCƏYƏM. Belə ki, kor gözləri açasan, zindandakı məhbusları, həbsxana qaranlığında yaşayanları azad edəsən. (Yeşaya, 42:6-7)
… XALQLARA BAYRAQ OLACAQ, XALQLAR ONA (HZ. MEHDİ (Ə.S)-A) YÖNƏLƏCƏK… (Yeşaya, 11:10)
BÜTÜN MİLLƏTLƏR ONU (HZ. MEHDİ (Ə.S)-I) DİNLƏMƏYƏ GƏLƏCƏKLƏR… (Maimonides, Mişna Tora, Tövbə 9:2)

… SAHİL XALQLARI ONUN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN) QANUNUNA ÜMİD BAĞLAYACAQ. (Yeşaya, 42:4)
XALQLAR SƏNİN İŞIĞINA, KRALLARIN ÜZƏRİNƏ DOĞAN İŞIQĞA GƏLƏCƏK. “Başını qaldır ətrafına bir bax, hamısı toplanmış sənə tərəf gəlir…” (Yeşaya, 60:3-4)
Sahibi (Şilo) (hz. Mehdi (ə.s)) gələnə qədər… (sonra) XALQLAR ONUN SÖZÜNÜ DİNLƏYƏCƏKLƏR. (Yaradılış, 49:10)
… SAHİL BOYU YAŞAYAN XALQLAR ONUN (HZ MEHDİ (Ə.S)-IN) QANUNUNA ÜMİD BAĞLAYACAQLAR. (Tövrat: Yeşaya, 42:4)

Onun (hz. Mehdi (əs)-ın) fövqəladə doğruluğu və vəsilə olacağı möcüzələr (çaşdırıcı gözəlliklər) səbəbiylə İNSANLAR ONUNLA BARIŞ EDƏCƏK VƏ BÜTÜN ÖLKƏLƏR ONA XİDMƏT EDƏCƏK. (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)
Gələcək zamanda, Kral Məsih (hz. Mehdi (ə.s)) çıxacaq və DAVUD KRALLIĞINI KEÇMİŞDƏKİ HAKİMİYYƏTİNƏ YENİDƏN QOVUŞDURACAQ. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Qanunları 11:4)

(HZ. MEHDİ (Ə.S)) SUVERENLİK SÜRSÜN DƏNİZDƏN DƏNİZƏ, FƏRATDAN YER ÜZÜNÜN UCUNA QƏDƏR! (Mezmurlar, 72:8)
O (HZ. MEHDİ (Ə.S)) BÜTÜN DÜNYANI ALLAHA QULLUQ ETMƏLƏRİ ÜÇÜN MÜKƏMMƏLLƏŞDİRƏCƏK. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Qanunları 11:4)
O dövrdə (hz. Mehdi (ə.s) dövründə) …BÜTÜN DÜNYANIN TƏK MƏŞĞULİYYƏTİ ALLAHI BİLİB TANIMAQ OLACAQ… (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Qanunları 12:5)

O dövrdə (hz. Mehdi (ə.s) dövründə) … insan üçün mümkün olan ən üst səviyyədə Yaradıcılarını anlamaları mümkün olacaq… Çünki belə yazılmışdır: “ÇÜNKİ SULAR DƏNİZİ NECƏ DOLDURURSA, DÜNYA DA RƏBBİN UCALIĞININ MƏLUMATIYLA DOLACAQ….” (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Qanunları 12:5)
O zaman Rəbbin Ucalığı görünəcək. BÜTÜN İNSANLAR BİRLİKDƏ ONU GÖRƏCƏK… (Yeşaya, 40:5)
222_223_happiness