HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN YUNİS SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

 

Yunis surəsi, 86-cı ayə

“Və bizi Öz mərhəmətinlə kafir camaatın əlindən qurtar”. Yəni Allaha inanmayan, zülm edən, əziyyət verən insanların cəmiyyətindən qurtar. “Mərhəmətinlə qurtar”. Axırzamanda Allahın rəhmətinin təcəllisi kimdir? Mehdi (ə.s.)-dır. Yəni, “Mehdi (ə.s.) ilə qurtar” şəklində bir məna var. “Və bizi Öz mərhəmətinlə kafir camaatın əlindən qurtar”. Allahın Rəhman və Rəhim adının təcəllisi Mehdi (ə.s.) olduğuna görə, inşaAllah Allah, Məhəmməd ümmətini rəhmətiylə, Mehdi (ə.s)-ı vəsilə edərək qurtaracaq, inşaAllah.

Yunis surəsi, 87-ci ayə

Biz Musaya və onun qardaşına: “Camaatınız üçün Misirdə evlər hazırlayın, evlərinizi namazgah edin və namaz qılın. Möminləri müjdələ!” – deyə vəhy etdik”.

Biz Musaya və onun qardaşına: “Camaatınız üçün Misirdə evlər hazırlayın …” DEMƏLİ MÖMİNLƏRIN ALLAHIN XATIRLANDIĞI EVLƏRƏ GİRMƏK, ALLAHIN XATIRLANDIĞI EVLƏR TİKMƏK VƏ ORADA ALLAHIN XATIRLANMASINI TƏMİN ETMƏK MÜSƏLMANIN VƏZİFƏSİDİR. ELƏ EVLƏR OLMALIDIR Kİ, ORADA ALLAH XATIRLANMALIDIR. ““Camaatınız üçün Misirdə evlər hazırlayın, evlərinizi namazgah edin və namaz qılın. Möminləri müjdələ!” – deyə vəhy etdik”. Hz. Musa (ə.s)-a evlər hazırlamağı vəhy edilir. Deməli o dövrdə Müsəlmanlar bir yerə yığılıb, evlərdə Tövrat oxuyurdular. Allahı xatırlayırdılar. Məsihdən yəni Moşiyahdan bəhs edirdilər. İslam Birliyi olacağından bəhs edirdilər və evlərin sayını getdikcə artırırdılar. Təmiz, nurlu evlərdə… Continue reading

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN AYƏ İZAHLARI

Ənam surəsi, 80-ci ayə

“Qövmü onunla höcətləşdi. O dedi: Allah məni doğru yola yönəltdiyi halda, siz Onun barəsində mənimlə höcətləşirsiniz? Mən, sizin Ona şərik qoşduqlarınızdan qorxmuram. Yalnız Rəbbimin istədiyi şey istisnadır. Rəbbim elmi ilə hər şeyi əhatə etmişdir. Məgər düşünüb ibrət almayacaqsınız?”

“Qövmü onunla höcətləşdi” -deyir Allah. İndi də məsələn belə mübahisə edirlər. “Allah məni doğru yola yönəltdiyi halda, siz Onun barəsində mənimlə höcətləşirsiniz?” Çünki Allah yolu təyin etmiş, necə olacağını müəyyən etmişdir. “Hz. İsa Məsih (ə.s) enəcək”deyir Allah, “Hz. Mehdi (ə.s) zühur edəcək”. Qurtuluş hz. Mehdi (ə.s) ilədir. Məntiqli olan da budur, ağıllı olan da budur. Çünki tək bir beyin və tək bir ağıl ancaq öhdəsindən gələ bilər. O, oradan çəkər, o oradan çəksə anarxiya olar. Yəni bir nöqtəni müəyyən bir yerdən çəksən, müəyyən bir nöqtəyə doğru gedər. Dörd adam ayrı nöqtədən çəksə parçalanar. İndiki sistemdə elə olur.

Ali imran surəsi, 104-cü ayə

“Qoy sizin içərinizdən xeyrə çağıran, yaxşı işlər görməyi buyuran və pis əməlləri qadağan edən bir camaat çıxsın. Məhz onlar nicata qovuşanlardır”.

Şeytandan Allaha sığınaram. “Qoy sizin içərinizdən xeyrə çağıran, yaxşı işlər görməyi buyuran və pis əməlləri qadağan edən bir camaat çıxsın”. Bu, məhz hz. Mehdi və hz.… Continue reading

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN ƏRAF SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

 

Əraf surəsi, 55-ci ayə

Rəbbinizə yalvara-yalvara, həm də gizlicə dua edin. Şübhəsiz ki, O, həddi aşanları sevməz!

Şeytandan Allaha sığınaram. Rəbbinizə yalvara-yalvara, həm də gizlicə dua edin. Şübhəsiz ki, O, həddi aşanları sevməz!

Dua səmimi edilməlidir. Bunu xüsusi bir diqqətlə, xüsusi bir səmimiyyət ruhuyla nail olmaq lazımdır. BİR DƏ UZUN DUA DEYİL. ƏSASLI, DƏRİN VƏ SƏMİMİ DUA ÇOX ƏHƏMİYYƏTLİDİR. ÜRƏKDƏN, CAN-DİLDƏN OLMALIDIR İNŞAALLAH.

Əraf surəsi, 66-cı ayə

“Qövmünün kafir zadəganları dedilər: “Biz səni səfeh sayırıq və həqiqətən də, səni yalançılardan hesab edirik!”” Diqqət edin, Peyğəmbər (s.ə.v)-ə nə deyirlər? “Qövmünün kafir zadəganları dedilər”-yəni, o dövrün mətbuatından bir hissə, sərmayəçiləri, o dövrün kübar cəmiyyəti, o dövrün yüksək vəzifəli saxtakar dəstəsi, dinsiz, yalançı dəstəsi. “Biz səni səfeh sayırıq”. Yəni, “Sənin ağlın pozulub, dəlisən sən” -deyirlər Peyğəmbər (s.ə.v)-ə. Kim deyir? O dövrün idarəçiləri, o dövrün dərin dövləti, saxtakarları deyir. “… və həqiqətən də, səni yalançılardan hesab edirik!” Yəni haşa “yalançı, oyunçusan sən” deyirlər. Özlərinə sərf etmədiyinə görə “həm də dəlisən” -deyirlər.  Axırzamanda Mehdi (ə.s)-a nə deyəcəklər? Eyni şəkildə “Sən yalançı və dəlisən” deyəcəklər.

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN MUMİNUN SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHI

 

Muminun surəsi, 101-ci ayə

“Sur üfürüləcəyi gün onların aralarında qohumluq əlaqəsi olmayacaq və onlar bir-birindən hal-əhval tutmayacaqlar”.

“Sur üfürüləcəyi gün” -yəni qiyamət başladığı vaxt. “Onların aralarında qohumluq əlaqəsi olmayacaq və onlar bir-birindən hal-əhval tutmayacaqlar”. “Hansı irqdən, hansı soydan olduğunu araşdırmazlar” -deyir Allah. Artıq qiyamətlə bitir. Əlbəttə bu, irqçiliyə qarşı bir cavabdır.

“QƏLBLƏR TƏKCƏ ALLAH XATIRLANDIQDA RAHATLIQ TAPAR”

 

QƏLB SIXILSA AĞIL DA SIXILAR. BİR-BİRİYLƏ ƏLAQƏLİDİR. Allah həmişə iman sevinci versin. Sevinc imandan qaynaqlanar. Məsələn, deyirlər ki, “açıq havaya çıxsam ürəyim açılar”. Açıq havaya şeytanın da səninlə birlikdə çıxır. Ürəyin açılmaz. Və yaxud “yemək yesəm ürəyim açılar” deyirlər. Şeytanın da səninlə birlikdə yemək yeyər. Şeytandan Allaha sığınaram. … qəlblər ancaq Allahı zikr etməklə rahatlıq tapır”. Rad surəsi, 28-ci ayədir bu, inşaAllah.

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN HƏDİS İZAHI

“İmam Baqirdən soruşdum: “Qaim Məhəmməd Mehdi nə vaxt zühur edəcək?” Belə cavab verdi: “Eyni sual Allahın elçisinin qarşısında da soruşulmuşdu və o, belə cavab vermişdi: “Onun çıxışı qəfildən olan yenidən diriliş anına bənzəyər”. (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)

Allah Allah, birdən. Demək ki, mübarəyin fəaliyyətləri o qədər güclü olacaq ki, sanki ölmüş kimi görünən İslam aləmi yenidən böyüyüb genişlənəcək. Yenidən canlanacaq, həyat tapacaq inşaAllah.