Mehmet Əli Qaya

Nur tələbələrindən Mehmet Əli Qaya əsrlərin rəhbərləri mücəddidlər və qiyamət əlamətləri, dəccal-Mehdi” adlı kitabının 239- cu səhifəsində belə bir şərhi var:

Bədiüzzaman 1877-ci ildə Mövlana Xalidin şagirdləri, bir əsr sonra da Mehdinin şagirdləri mübarizə edəcək. O zaman 1977-ci ildə kimin şagirdləri var idi? Bədiüzzaman Səid Nursinin… Bunu təsdiq edən, Mövlana Xalid qolunun şeyxlərindən İsmət Əfəndi təriqət üsulunu bəyan edən kitabı, ” Risaləi Kutsiyə” 76-cı səhifəsində Mövlana Xalid son mücəddiddir. Ondan sonra Mehdi mücəddid olaraq gələcəkdir” buyurur. Mövlana Xaliddən sonra Bədiüzzaman Səid Nursidən başqa mücəddid vardırmı? Yoxdur.

Bədiüzzaman həzrətlərinin bu mövzuyla əlaqədar sözü bu şəkildədir:

Onlar Allahın nurunu ağızlarıyla söndürmək istəyirlər. Allah isə kafirlərin xoşuna gəlməsə də, öz nurunu tamamlayar. (Tövbə surəsi, 32)

Ayəsindəki ALLAHIN NURUNU AĞIZLARIYLA  SÖNDÜRMƏK  İSTƏYİRLƏR.  ALLAH  İSƏ NURUNU TAMAMLAYAR  cümləsi qüvvətli, lətafətlimünasibəti məansı ilə birlikdə şəddəli  (lam)- lar, bir (lam)  və şəddəli  (mim) əsl sözdən olduğundan, iki  (mim) sayılmaq cəhətiylə 1324 edər, …. Əgər şəddəli  (mim) də şəddəli (lam)-lar bir sayılsa, o vaxt 1284 edər. ƏGƏR ŞƏDDƏLİ  (lam)-LAR VƏ (mim) İKİ SAYILSA, BUNDAN BİR ƏSR SONRA ZÜLMƏTİ DAĞIDACAQ ŞƏXSLƏR , HƏZRƏTİ MEHDİNİN ŞAGİRDLƏRİ OLA BİLƏR. HƏR NƏ İSƏ… BU NURLU AYƏNİN ÇOX NURANİ… ardı...

 

Nur tələbələrindən olan Mehmet Əli Qaya, kitabının 277 -ci səhifəsində hz. Mehdi (ə.s)- ın hakimlik xüsusiyyətiylə əlaqədar olaraq bu şərhi etmişdir:

Hakim: Müdrik və hikmət sahibi mənasını verir. Qədimdə buna filosof deyilmişdir. Bu xüsusiyyətilə Bədiüzzaman o dərəcədə böyük bir hakim və alimdir ki, Mehmet Akif Ərsoy və Əli Ülvi Qurucu kimi alimlər, Nurəddin Topçu kimi fəlsəfəçilər “Sokrat və Aristotel fəlsəfədə Səid Nursinin ancaq tələbəsi ola bilərlər” demişlər. Artıq bizə söz düşməz. …hökm vermək istiqamətindən məsələyə baxsaq hökm və hakimiyyət hər vaxt elm və qələm sahiblərinindir və hər vaxt elm sahibləri hakimdir. Bütün insanlar elmin məhkumudur. Haqlı olan da hər vaxt hakimdir. Məhkum olan ancaq günahkar olandır. …Bu baxımdan Bədiüzzaman Səid Nursi həm hakimdir, həm də hikmətli bir insandır. Əsla məhkum olmamışdır.

saidnursi

Buradakı ifadələrindən görüldüyü kimi Mehmet Əli Qaya Ustadımıza sevgisini göstərmək adına şiddətli bir məntiqsizlik içinə düşür. Ustadımızın Axır zamanın böyük Mehdisi olduğunu isbat edə bilmək üçün, öz fikrinə görə bir üsul taparaq hər kəs tərəfindən mənası bilinən hakimlik anlayışını həqiqi mənasından uzaqlaşdıraraq, filosof kimi açıqlayır. Ardından da Bədiüzzaman həzrətlərinin gəlib-keçmiş ən böyük filosof olduğunu ifadə edərək, hz. Mehdi (ə.s)- ın digər heç bir mücəddiddə toplu olaraq olmayan 6 böyük xüsusiyyətindən biri olan hakimlik… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) Peyğəmbərimiz (s.ə.v)- in hədislərində açıq bir şəkildə bildirdiyi kimi heç bir təriqətə,  məzhəbə, yaxud  mürşidə bağlı olmayacaq.

İmam Həsən (ə.s) belə buyurur:

Məryəmin oğlu İsa (ə.s)-ın onun arxasında namaz qılacağı Qaim (hz. Mehdi (ə.s)) xaric, …. hamımızın boynunda beyət məsuliyyəti vardır. Uca Allah, heç bir kimsənin boynunda beyət məsuliyyəti olmaması üçün hz.Mehdi (ə.s)- ın doğumunu gizləyəcək və gizli olmasını əmr edəcək.(Mucem-ul Ehadisi İmam Mehdi cild: səh. 3: 165)

Böyük İslam alimi Muhyiddin Ərəbi həzrətləri də “Fütühat-ül Məkkiyə” adlı əsərində hz. Mehdi (ə.s)- ın bütün məzhəbləri ortadan  qaldıracağı, yəni heç bir məzhəbə bağlılığı olmayacağı haqqında belə bir məlumat vermişdir:

… Hz. Mehdi (ə.s), dini Peyğəmbərin zamanında olduğu kimi eynilə tətbiq edəcək. Yer üzündə məzhəbləri ortadan qaldıracaq. Xalis həqiqi dindən başqa heç bir məzhəb qalmayacaq. (Məhəmməd B. Rəsul Əl Hüseyn Əl Bərzənci, Qiyamət əlamətləri, səh. 186-187)

 

Muhyiddin Ərəbi əl Endülüsihəzrətləri yenə eyni əsərində belə bildirir:

… Onun ( Hz.Mehdi (ə.s.)- ın) düşmənləri ictihad alimlərinin təqlid edənləri olacaq. Çünki onlar, hz. Mehdi (ə.s.)-ın məzhəb imamlarının əksinə hökm etdiyini gördüklərində buxoşlarına gəlməyəcək, lakin qarşı da gəlməyəcəklər… Onun (hz. Mehdi (ə.s)-ın) qılınc qardaşlarıdır. Qılıncından qorxduqları üçün istər istəməz hakimiyyətinə boyun əyəcəklər. Onun (hz. Mehdi (ə.s)-ı)açıq düşmənləri,şəriət… ardı...

 

Nur tələbələrindən olan Mehmet Əli Qaya “Əsrlərin Rəhbərləri və Mücəddidlər və Qiyamət əlamətləri, Dəccal- Mehdi” adlı kitabının bir səhifəsində belə demişdir:

Bədiüzzamanın mücəddid olduğu mövzusunda onsuz da bir şübhə yoxdur. Ancaq bəziləri “13-cü əsrin mücəddididir” deyilir, sonra 14-cü əsrin mücəddidini axtarmaqda və 15-ci əsrin mücəddidi üçün də “Mehdi-i əzəm olacaq” deyirlər. Lakin, bu yanaşmalar doğru deyil. Risalə-i Nur tələbələri ixtilafsız, son mücəddid Bədiüzzamandır və Mehdi-i əzəmdir, fikri ilə eynidir. (“Əsrlərin Rəhbərləri və Mücəddidlər və Qiyamət əlamətləri, Dəccal- Mehdi” səh. 277)

Mehmet Əli Qayanın bu ifadələrini bir-bir açıqlayaq:

1-ci ifadə

Bədiüzzamanın mücəddid olduğu barədə bir şübhə onsuz da yoxdur. Ancaq bəziləri “13-cü əsrin mücəddididir” deyilir, sonra 14-cü əsrin mücəddidini axtarmaqda və 15-ci əsrin mücəddidi üçün də “Mehdi-i əzəm olacaq” deyirlər. Lakin, bu yanaşmalar doğru deyil…

Mücəddid: Peyğəmbərimiz (səv)- in vəfatından sonra İslam dininə daxil olan batil inanclardan dini təmizləyən, İslam dininin Peyğəmbərimiz (s.ə.v)- in dövründə olduğu kimi yaşanmasına vəsilə olan möhtərəm şəxslərə verilən bir addır.  Bədiüzzaman Səid Nursi həzrətləri bu cəhətdən yaşadığı hicri 13-cü əsrin mücəddididir. Ancaq bilindiyi kimi Allah hər əsrdə yəni, hər əsrin əvvəlində bir mücəddid göndərər və bu adamı vəsilə edərək dini bidətlərdən təmizləyər. Bu mövzu Peyğəmbərimiz (s.ə.v)- in hədisləri və böyük İslam alimlərinin bu hədislər istiqamətindəki… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində açıq bir şəkildə bildirdiyi kimi heç bir təriqətə, dolayısıyla da heç bir məzhəbə yaxud mürşidə bağlı olmayacaq.

risalei-nur

İmam Həsən (ə.s) belə buyurur:

Məryəmin oğlu İsa (ə.s)ın onun arxasında namaz qılacağı Qaim (Hz. Mehdi (ə.s)) xaric, …. hamımızın boynunda beyət məsuliyyəti vardır. Uca Allah, HEÇ BİR KİMSƏNİN BOYNUNDA  BEYƏT MƏSULİYYƏTİ OLMAMASI ÜÇÜN (H.Z MEHDİ (Ə.S)-IN) DOĞUMUNU GİZLƏYƏCƏK VƏ GİZLİ OLMASINI ƏMR EDƏCƏK.

(Mucem-ul Ehadisi İmam Mehdi 3-cü Cild  Səhifə 165)

 

Böyük İslam alimi Muhyiddin Ərəbi Həzrətləri də “Fütühat-ül Məkkiyə” adlı əsərində hz. Mehdi (ə.s)-ın bütün məzhəbləri qaldıracağı, yəni heç bir məzhəbə bağlılığı olmayacağı haqqında belə bir məlumat vermişdir:

… HZ. MEHDİ (Ə.S) DİNİ PEYĞƏMBƏRİN ZAMANINDA OLDUĞU KİMİ EYNİLƏ TƏTBİQ EDƏCƏK. YER ÜZÜNDƏ MƏZHƏBLƏRİ QALDIRACAQ. XALİS HƏQİQİ DİNDƏN BAŞQA HEÇ BİR MƏZHƏB QALMAYACAQ.

(Məhəmməd B. Rəsul Əl Hüseyn Əl Berzenci, Qiyamət Əlamətləri, səh. 186-187)

 

Muhyiddin Ərəbi əl Endülüsi Həzrətləri yenə eyni əsərində belə bildirir:

 

ONUN (HZ. MEHDİ (Ə.S.)-IN) DÜŞMƏNLƏRİ İCTİHAD ALİMLƏRİNİN TƏQLİD EDƏNLƏRİ OLACAQ. Çünki onlar  HZ. MEHDİ (Ə.S.)-IN MƏZHƏB RƏHBƏRLƏRİNİN ƏKSİNƏ HÖKM  ETDİYİNİ GÖRDÜKLƏRİNDƏ bundan xoşlanmayacaqlar, lakin qarşı… ardı...