hidayət

ADNAN OKTARIN KANAL AVROPA-DAKI CANLI REPORTAJI (3 OKTYABR 2010)

 

ADNAN OKTAR: Taha surəsi 114-cü ayə, şeytandan Allaha sığınıram. “Haqq olan, tək hökmdar olan Allah Ucadır. Onun vəhyi sənə gəlib-tamamlanmadan əvvəl, Quranı (oxumada) tələsmə” yavaş-yavaş düşünərək oxu. “Və de ki: “Rəbbim, elmimi artır.”” Biz də Allahdan xahiş edirik elmimizi artırsın. İnşaAllah.

 

“Sonra”, hz. Adəm ilə əlaqədar ayədə Allah şərh edir. “Sonra Rəbbi onu seçdi, tövbəsini qəbul etdi və doğru yola çatdırdı. Dedi ki: “Kiminiz kiminizə düşmən olaraq, hamınız oradan enin.” Dəccal hz. Mehdi (ə.s)-a düşmən olur. Deyilmi? Şeytan müsəlmanlara düşmən olur.

 

“Hamınız oradan enin. Artıq sizə Məndən bir yol göstərici gələcəkdir”. Bax, “Artıq sizə Məndən bir yol göstərici gələcəkdir; kim Mənim hidayətimə” kim mənim Mehdimə “iman gətirsə, artıq o azmaz və bədbəxt olmaz”. Əbcədi 1982-ci ili verir. Bir tək tarix çıxır-1982. Bax, “Artıq sizə Məndən bir yol göstərici gələcəkdir” bir mürşid, bir Mehdi. “Kim Mənim hidayətimə uysa”, Allahın hidayətinə uysa, hz. Mehdi (ə.s) da Allahın Hadi isminin təcəllisidir. Hz. Mehdi (ə.s)-a iman gətirən hidayət tapmış olur. “Kim mənim hidayətimə uysa”, hz. Mehdi (ə.s)-a uysa, Mehdimə uysa şəklində də şərh edə bilərik. “İman gətirsə, artıq o  azmaz” bax, azmaz. Şeytan nə edir? Caduyla insanları çaşdırıb azdırır.… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın imani əsərləri, Axırzamanda insanların hidayətinə vəsilə olacaq

Əli ibn. Əbu Talib (ə.s.) belə buyurur: “Hz. Peyğəmbər (s.ə.v) uzun bir vəsiyyətində mənə xitab olaraq belə buyurdu:

Ya Əli! İman baxımından xalqın ən heyrət verici olanları və yəqin baxımından da ən böyük insanları, Axırzamanda gələcək olan kəslərdir. Onlar Peyğəmbəri görməmiş və imam da (hz. Mehdi (ə.s.) da) onlardan gizlidir. BUNUNLA BİRLİKDƏ ONLAR AĞ SƏHİFƏLƏR NAXIŞ OLUNMUŞ QARA XƏTTLƏR VASİTƏSİYLƏ (YAZILI SƏNƏDLƏRLƏ) İMAN EDƏRLƏR. (Men La Yehzuruhu’l Fakih, cild 1, səh. 269)

 

Axırzamanda, ağ səhifələrə qara hərflərlə kitabların basılacağı və hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrinin də, hz. Mehdi (ə.s)-ın liderliyində hazırlanacaq olan bu əsərləri oxuyacaqları xəbər verilmişdir. Bilindiyi kimi hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri də, onun hz. Mehdi (ə.s) olduğundan əmin olmayacaqlar, ancaq görünən əlamətlərə görə ona qarşı bir hüsnü zənn sahibi olacaqlar.

R0376

 

Hz. Mehdi (ə.s) dünya səviyyəsində təbliğ edərək insanların hidayətinə vəsilə olacaq

Mehdi (ə.s)ALOVLU HİDAYƏT MƏŞƏLİYLƏ ALƏMDƏ GƏZƏR və salehlər kimi yaşayar.   (əl-Mehdiyy-il Mev’ud, c: 1, s: 281-282 və 266 və 300.)

 

Hədisdə bəhs olunan “…ALOVLU HİDAYƏT MƏŞƏLİYLƏ ALƏMDƏ GƏZƏR…” ifadəsi üç xüsusiyyəti birdən ehtiva R0279edir. Bu xüsusiyyətlərdən

  • birincisi; “alovlu məşəl” ifadəsinin işarəli mənada işıq saçan bir vasitəyə diqqət çəkməsi,

 

  • ikincisi“hidayət” ifadəsinin bu vasitənin insanların hidayətinə vəsilə olması və

 

  • üçüncüsü də; “aləmdə gəzər” ifadəsinin hz. Mehdi (ə.s)-ın bu vasitə vəsiləsiylə bütün dünyaya çatacağına diqqət çəkməsidir.

 

Bu üç xüsusiyyətə birdən diqqət olunanda Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bu hədisində bildirdiyi “alovlu hidayət məşəli”nin televiziya, internet və peyk üzərindən edilən nəşrlərə işarə etdiyi açıqca görülür. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in digər hədislərində açıqca ifadə etdiyi kimi hz. Mehdi (ə.s) İstanbulda olacağına görə, “aləmdə gəzməsi” də ancaq etdiyi təbliğin, imani fəaliyyətlərin televiziya, internet və peyk vəsiləsiylə bütün dünyaya yayılması şəklində olacaq. Bütün bu dəlillər işığında hz. Mehdi (ə.s)-ın mükəmməl təbliğini TELEVİZİYA, İNTERNET və PEYK VASİTƏSİLƏ dünya səviyyəsində reallaşdıracağı və bu şəkildə insanların hidayətinə vəsilə olacağı aydın olur.

 

 

 

Hz.Mehdi (ə.s)-ın peyğəmbərlik yolu ilə hidayətə çatacağını ifadə etmişdir

36.  ÜÇÜNCÜ CİLD, 123-cü MƏKTUB

Bu məktub Nur Məhəmməd Təhari üçün yazılmışdır. Allah Təalaya iki yolla qovuşa biləcəyini bildirilmişdir.

Bismillahir-rəhmanir-rahim. Allah Təalaya həmd olsun və Onun seçdiyi, sevdiyi qullarına salam olsun! İnsanı Allah Təalaya iki yol qovuşdurar: Birincisi, peyğəmbərlərin yaxınlığı kimi olan PEYĞƏMBƏRLİK YOLUDUR ki, insanı əsl həqiqətə çatdırar. Peyğəmbərlər “aleyhimüssalavatü vəttəslimat” və onların səhabələri bu yolla  qovuşmuşdular. Ümmətlərindən səhabə olmayanlar arasından istədiklərini də bu yola qovuşmaqla şərəfləndirərlər. Lakin bunların sayı çox azdır. Bu yolda hər hansı bir vasitə və ya vasitəçi yoxdur. Yəni Allaha qovuşduqdan, çatdıqdan sonra birbaşa Allahdan feyz (elm, irfan, ruzi, nemət) alarlar. Bunu da vasitəçi olmadan, arada pərdə olmadan əldə edərlər.

İkinci yol VİLAYƏT yoludur. Allahın sirr, elm verdiyi kimsələrdir, hansı ki, aralarında  həm təmiz, pak, əsilli-soylu, həm də avam insanlar ola bilər, bütün Övliyalar həmişə bu yoldan qovuşmuşdular. Bu yol, təriqət yoludur. Övliyanın cəzbələri də bu yolun meyarlarındandır. Bu yoldan qovuşanlar bir-birlərinə vasitə və pərdə olarlar. Bu yolda qovuşanların öndəri, ən üstün olanı və o birilərə vasitə olanı həzrəti Əli Mürtəzadır “kərrəməllahu təala vecheh-ül-kərim”dir. Bu yolda gələn feyzlərin qaynağı odur. Rəsulullahdan “aleyhi və əla əlihissəlatü vəssələm” gələn feyzlər, bacarıqlar… ardı...