müctəhid

Hz. Mehdi (ə.s)-ın müctəhid, mücəddid, mürşid, mehdi və hakim sifətləri

1- ci.  Bəzi ayələr və hədisi şəriflər axır zamanda gələcək bir Mücəddidi Əkbəri (ən böyük din yeniləyicisi) işari məna ilə xəbər verirlər. Lakin o gələcək şəxsin və cəmiyyətinin üç vəzifəsindən ən əhəmiyyətlisi olan və zahirən ən kiçiyi görünən imanı qurtarmaq və həqiqi imaniyyəti günəş kimi göstərmək vəzifəsini Risaleyi Nur və tələbələrinin şəxsi mənəvisi tam etdiklərindən O, gələcək şəxsə dair xəbərləri və işarələri risaleyi nurun şəxsi mənəvisinə, hətta, bəzən tərcüməçisinə də tətbiqə çalışmışlar və şəriəti əhya və xilafəti tətbiq olan çox geniş dairədə hökm edən bu iki mühüm vəzifəsini nəzərə almamışlar… (Tilsimlər Məcmuəsi, səh. 168)      

 

2- ci “… AXIR ZAMANIN ƏN BÖYÜK FƏSADI ZAMANINDA, ƏLBƏTTƏ  ƏN BÖYÜK BİR MÜCTƏHİD (LAZIM OLDUĞUNDA AYƏ VƏ HƏDİSLƏRDƏN HÖKM ÇIXARAN BİR ALİM), HƏM ƏN BÖYÜK BİR MÜCƏDDİD (DİNİ YENİLƏYİCİ), HƏM  HAKİM, HƏM  HZ. MEHDİ (Ə.S), HƏM MÜRŞİD (İNSANLARA DOĞRU YOLU GÖSTƏRƏN), HƏM  QÜTBÜ ƏZƏM (ZAMANININ ƏN BÖYÜK DİNİ LİDERİ) OLARAQ  NURANİ BİR ADAMI GÖNDƏRƏCƏK VƏ O ŞƏXS DƏ, PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN SOYUNDAN OLACAQ.” (Məktubat,  İyirmi Doqquzuncu Məktub, Yeddinci Risalə Olan Yeddinci Qisim, səh. 411-412)

96c80fbf12ec73a2a27fbe4f81c59a1e

 

1- ci. Bəzi ayələr və hədisi şəriflər axır zamanda gələcək bir Mücəddidi, Əkbəri (din yeniləyicisi) işari məna ilə xəbər verir. Lakin o gələcək şəxsin və cəmiyyətinin üç vəzifəsindən ən əhəmiyyətlisi olan və zahirən ən kiçiyi görünən imanı qurtarmaq və həqiqi imanı günəş kimi göstərmək vəzifəsini Risaləyi- Nur və tələbələrinin şəxsi mənəvisi tam etdiklərindən, o gələcək şəxsə dair xəbərləri və işarələri, Risaləyi Nurun şəxsi mənəvisinə hətta, bəzən tərcüməçisinə də tətbiqə çalışmışlar və şəriəti əhya və xilafətə tətbiq olan çox geniş dairədə hökm edən bu iki mühüm vəzifəsini nəzərə almamışlar.. (Tilsimlər Məcmuəsi, s. 168)

2-ci “… axır zamanın ən böyük fəsadı zamanında, əlbəttə ən böyük bir Müctəhid (lazım olduğunda ayə və hədislərdən hökm çıxaran bir alim), həm Mücəddid (dini yeniləyici), həm Hakim, həm hz. Mehdi (ə.s), həm Mürşid (insanlara doğru yol göstərən), həm Qütbi Əzəm (zamanının ən böyük dini lideri) olaraq  nurani bir adamı göndərəcək və o şəxs də,  Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəslindən olacaq.” (Məktubat,  iyirmi doqquzuncu məktub, yeddinci Risalə olan yeddinci hissə, səh. 411-412)

  1. 1.     Hz. Mehdi (ə.s) ən böyük Mücəddid (dini yeniləyici) olacaq.

Sünenində, Beyhaki “Şuab-ı İman” da təxric buyurdular (meydana qoydular): Hər yüz ildən bir Cənabı Allah haqq  dini yeniləyən göndərir…”… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) Peyğəmbərimiz (s.ə.v)- in hədislərində açıq bir şəkildə bildirdiyi kimi heç bir təriqətə,  məzhəbə, yaxud  mürşidə bağlı olmayacaq.

İmam Həsən (ə.s) belə buyurur:

Məryəmin oğlu İsa (ə.s)-ın onun arxasında namaz qılacağı Qaim (hz. Mehdi (ə.s)) xaric, …. hamımızın boynunda beyət məsuliyyəti vardır. Uca Allah, heç bir kimsənin boynunda beyət məsuliyyəti olmaması üçün hz.Mehdi (ə.s)- ın doğumunu gizləyəcək və gizli olmasını əmr edəcək.(Mucem-ul Ehadisi İmam Mehdi cild: səh. 3: 165)

Böyük İslam alimi Muhyiddin Ərəbi həzrətləri də “Fütühat-ül Məkkiyə” adlı əsərində hz. Mehdi (ə.s)- ın bütün məzhəbləri ortadan  qaldıracağı, yəni heç bir məzhəbə bağlılığı olmayacağı haqqında belə bir məlumat vermişdir:

… Hz. Mehdi (ə.s), dini Peyğəmbərin zamanında olduğu kimi eynilə tətbiq edəcək. Yer üzündə məzhəbləri ortadan qaldıracaq. Xalis həqiqi dindən başqa heç bir məzhəb qalmayacaq. (Məhəmməd B. Rəsul Əl Hüseyn Əl Bərzənci, Qiyamət əlamətləri, səh. 186-187)

 

Muhyiddin Ərəbi əl Endülüsihəzrətləri yenə eyni əsərində belə bildirir:

… Onun ( Hz.Mehdi (ə.s.)- ın) düşmənləri ictihad alimlərinin təqlid edənləri olacaq. Çünki onlar, hz. Mehdi (ə.s.)-ın məzhəb imamlarının əksinə hökm etdiyini gördüklərində buxoşlarına gəlməyəcək, lakin qarşı da gəlməyəcəklər… Onun (hz. Mehdi (ə.s)-ın) qılınc qardaşlarıdır. Qılıncından qorxduqları üçün istər istəməz hakimiyyətinə boyun əyəcəklər. Onun (hz. Mehdi (ə.s)-ı)açıq düşmənləri,şəriət… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində açıq bir şəkildə bildirdiyi kimi heç bir təriqətə, dolayısıyla da heç bir məzhəbə yaxud mürşidə bağlı olmayacaq.

risalei-nur

İmam Həsən (ə.s) belə buyurur:

Məryəmin oğlu İsa (ə.s)ın onun arxasında namaz qılacağı Qaim (Hz. Mehdi (ə.s)) xaric, …. hamımızın boynunda beyət məsuliyyəti vardır. Uca Allah, HEÇ BİR KİMSƏNİN BOYNUNDA  BEYƏT MƏSULİYYƏTİ OLMAMASI ÜÇÜN (H.Z MEHDİ (Ə.S)-IN) DOĞUMUNU GİZLƏYƏCƏK VƏ GİZLİ OLMASINI ƏMR EDƏCƏK.

(Mucem-ul Ehadisi İmam Mehdi 3-cü Cild  Səhifə 165)

 

Böyük İslam alimi Muhyiddin Ərəbi Həzrətləri də “Fütühat-ül Məkkiyə” adlı əsərində hz. Mehdi (ə.s)-ın bütün məzhəbləri qaldıracağı, yəni heç bir məzhəbə bağlılığı olmayacağı haqqında belə bir məlumat vermişdir:

… HZ. MEHDİ (Ə.S) DİNİ PEYĞƏMBƏRİN ZAMANINDA OLDUĞU KİMİ EYNİLƏ TƏTBİQ EDƏCƏK. YER ÜZÜNDƏ MƏZHƏBLƏRİ QALDIRACAQ. XALİS HƏQİQİ DİNDƏN BAŞQA HEÇ BİR MƏZHƏB QALMAYACAQ.

(Məhəmməd B. Rəsul Əl Hüseyn Əl Berzenci, Qiyamət Əlamətləri, səh. 186-187)

 

Muhyiddin Ərəbi əl Endülüsi Həzrətləri yenə eyni əsərində belə bildirir:

 

ONUN (HZ. MEHDİ (Ə.S.)-IN) DÜŞMƏNLƏRİ İCTİHAD ALİMLƏRİNİN TƏQLİD EDƏNLƏRİ OLACAQ. Çünki onlar  HZ. MEHDİ (Ə.S.)-IN MƏZHƏB RƏHBƏRLƏRİNİN ƏKSİNƏ HÖKM  ETDİYİNİ GÖRDÜKLƏRİNDƏ bundan xoşlanmayacaqlar, lakin qarşı… ardı...