məlumat

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) -dən nəql edilən sözlərin qətilik qazandığı ilə məlumat

Əhli-sünnənin hafiz və raviləri (rəvayətləri nəql edən kəsləri) yüzlərlə hədis, təfsir (islami şərh), kəlam (Allahın varlığı, sifətləri və islamın doğruluğundan bəhs edən elm), irfan (mədəniyyət), tərcümə, lüğət və tarix kitablarında hz. Mehdi hədislərini rəvayət etmişlər. Bəziləri bunlardır:

1 – Buxari, Səhihində.

2 – Müslim ibnHəccac, Səhihdə.

3 – Buxari, Tarix- iKəbirdə.

4 – ƏbuDavud, Sünəndə.

5 – İbniMacə, Sünəndə.

6 – Hakim, Müstədrəkdə.

7 – ƏhmədibnHənbəl, Müsnedvə əl-CemiBeynəsSihahda.

8 – Tirmizi, Səhihində.

9 – İbni Kəsir, əl- Bidayetu ven Nihayedə.

10 – Həmçinin, Nəhayət-ul Bidayedə.

11 – Zəhəbi, Mizan-ul İtidalda.

12 – Həmçinin, Tezkiret-ul Huffazda.

13 – Həmçinin, Dili-ul Mizanda.

14 – Həmçinin, Tarix -ul İslamda.

15 – Həmçinin, Telhis -ul Müstədrəkdə.

16 – Muttaki, Kenz-ul Ummalda.

17 – Həmçinin, Muntahabı-Kenz-ul Ummalda.

18 – Əbu Nuaym, Hilyet-ul Övliyada.

19 – Muhibbuddin Natiq, Zahair -ul Ukbada.

20 – Həmçinin, Riyaz -un Nazırada.

21 – Yusuf ibn Yəhya Müqəddəsi, Akd -üd Dürerin.

22 – Beyhaki, əl-İtikadda.

23 – Bundan əlavə, əl- Bası ven Nüşurda.

24 –… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) texnologiyadan faydalanacaq

Hz. Mehdi (ə.s) üçün kainat, ovucunun içi qədər açıq olacaq. (Bihar-ül Envar cild 52, səhifə: 328)

 

53

Hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın Axırzamandakı texnologiyadan faydalanacağına işarə edilir. Axırzamanda kainat haqqında çox geniş məlumat əldə ediləcək. O vaxta qədər bilinməyən bir sıra məsələlər Axırzamandakı inkişafla əlaqədar Allahın diləməsi ilə öyrəniləcək. Hz. Mehdi (ə.s) da istədiyi hər hansı bir məlumatı əldə etmək üçün və ya dünyanın hər hansı bir yerində biriylə ünsiyyət qurmaq üçün ovuc içi kompüter texnologiyasına müraciət edəcək.

 

QURAN ALLAH QATINDAN HAQQ OLARAQ ENDİRİLMİŞDİR:

 

“Bu ona görədir ki, Allah kitabı haqq olaraq nazil etmişdir. Kitab barəsində ixtilaf edənlər isə, əlbəttə, haqdan uzaq bir ziddiyyət içindədirlər.” (Bəqərə surəsi, 176)

 

“O, sənə Kitabı haqq və özündən əvvəlkiləri təsdiqləməsi üçün nazil etdi…” (Ali İmran surəsi, 3)

 

“Ey insanlar! Sizə Rəbbinizdən bir dəlil gəldi və Biz sizə parlaq bir nur (Quran) nazil etdik. Allaha iman gətirən və Ondan möhkəm yapışan şəxsləri isə Allah Öz rəhməti və lütfünə qovuşduracaq və onları Özünə tərəf gedən düz yola yönəldəcəkdir. ” (Nisa surəsi, 174-175)

 

“Bu, Bizim nazil etdiyimiz mübarək bir Kitabdır. Ona tabe olun və Allahdan qorxun ki, bəlkə sizə rəhm oluna.” (Ənam surəsi, 155)

 

“Rəbbinizdən sizə nazil edilənə tabe olun. Onu qoyub başqa dostlara uymayın. Siz necə də az öyüd-nəsihət dinləyirsiniz.” (Əraf surəsi, 3)

 

“Əlif. Ləm. Mim. Ra. Bunlar Kitabın ayələridir. Rəbbindən sənə nazil edilən həqiqətdir, lakin insanların çoxu buna inanmır.” (Rəd surəsi, 1)

“Heç şübhəsiz, zikri (Quranı) Biz endirdik Biz; onun qoruyucuları da həqiqətən Bizik.” (Hicr surəsi, 9)

 

“Biz Quranı haqq olaraq nazil etdik, o da haqq olaraq nazil oldu. Səni də ancaq müjdə verən və xəbərdar edən bir elçi kimi göndərdik.” (İsra surəsi, 105)

 … ardı...

 

Həyatın məlumat bankı olan DNT

İnkişaf etməkdə olan elmin ortaya qoyduğu vəziyyət, canlıların əsla təsadüflərlə ortaya çıxmayacaq qədər qüsursuz bir nizama və son dərəcə kompleks bir quruluşa sahib olduğudur. Bu isə canlıların üstün bir güc və ağıl sahibi olan bir Yaradıcının əsəri olduğunun bir dəlilidir. Məsələn, bu günlərdə İnsan Genom Layihəsi hesabına gündəmdə olan insan genindəki qüsursuz quruluş, yəni Allahın bənzərsiz yaratması bir daha ortaya qoyulur.

Bu layihə çərçivəsində Amerikadan Çinə qədər bir çox ölkədən olan elm adamları 10 ildir DNT-də iştirak edən 3 milyard kimyəvi hərfi oxumaq və sıralarını müəyyən etmək üçün fəaliyyət göstərdilər. Bunun nəticəsində insana aid 22-ci xromosomda olan məlumatların 85%-i doğru olaraq düzüldü. Bu hər nə qədər həyəcan verici, əhəmiyyətli bir nailiyyət olsa da, İnsan Genom Layihəsinin rəhbəri olan Dr. Frensis Kolinsin də “insanın məlumat kitabçasının ilk dəfə bir bölməsini tamamlaya bildik” sözləri ilə ifadə etdiyi kimi DNT-dəki məlumatın ifşa olunması üçün hələ ilk addım atılıb. Bu məlumatın ifşa olunmasının niyə bu qədər çox vaxt apardığını başa düşmək üçün DNT-yə yerləşdirilən məlumatın nə qədər böyük olduğunu dərk etmək lazımdır.

dna

Kiçik bir nöqtədəki böyük bank

DNT-nin quruluşu bu əsrin ortalarına qədər bilinmirdi. Canlı hüceyrələrindəki nüvələrin içində olan bu nəhəng molekul ancaq 1950-ci illərdə kəşf edildi. DNT-nin quruluşunu… ardı...

 

Allah qullarından dilədiyinə qeyb haqqında məlumat verər

İnsanın duyğuları vasitəçiliyi ilə qəbul edə bilmədiyi, gələcəyə və keçmişə dair hadisələr mənasını verən “qeybi”, yalnız üstün güc sahibi olan Allah bilər. Kainatda və digər bütün aləmlərdə meydana gələn hər hadisə, Allahın məlumatı daxilində və idarəsi altındadır. Zamanı yaradan və insanlara bu anlayışı öyrədən Allahdır. Uca Allah zamandan münəzzəhdir. O gizlinin gizlisini bilər və Öz Qatında gizli tutduğu məlumat və qeyb xəbərlərindən dilədiyi qədərini elçilərindən bəzilərinə açar.

Allahın özlərinə xüsusi elm verdiyi kəslər, bu elm sayəsində Allahın icazəsiylə keçmişdən və gələcəkdən xəbər verə bilir, yaşanan hadisələrin iç üzünü görür, bunlardan fərqli nəticələndirər çıxara bilirlər. Məsələn, Quranda bildirilən və hz. Musa (ə.s)-ın özünə elmindən öyrətməsi üçün tabe olduğu elm sahibi adam, bunlardan biridir. Hz. Xızır (ə.s) olduğu qəbul edilən bu adam (doğrusunu Allah bilir), Allahın özünə bildirdiyi qədəriylə hadisələrin iç üzünü, necə inkişaf edəcəyini belə biləcək bir elmə malikdir. Bu səbəblə, meydana gələn hadisələrə əvvəldən tədbir ala bilir. Uca Allahın qədərdə təyin etdiyi bu tədbirlər, kənərdan baxan və bu elmin şüurunda olmayan birinə çaşdırıcı gələ bilir.

Quranda bildirildiyi üzrə; Peyğəmbər əfəndimiz (s.ə.v) də Allahın icazəsiylə qeybdən, gələcəyə dair bir çox xəbərlər vermiş, hz. Yusuf (ə.s) da, yaşanacaq hadisələri əvvəldən bilmiş və yuxuları şərh edərək… ardı...