Peyğəmbərimiz (s.ə.v) -dən nəql edilən sözlərin qətilik qazandığı ilə məlumat

Əhli-sünnənin hafiz və raviləri (rəvayətləri nəql edən kəsləri) yüzlərlə hədis, təfsir (islami şərh), kəlam (Allahın varlığı, sifətləri və islamın doğruluğundan bəhs edən elm), irfan (mədəniyyət), tərcümə, lüğət və tarix kitablarında hz. Mehdi hədislərini rəvayət etmişlər. Bəziləri bunlardır:

1 – Buxari, Səhihində.

2 – Müslim ibnHəccac, Səhihdə.

3 – Buxari, Tarix- iKəbirdə.

4 – ƏbuDavud, Sünəndə.

5 – İbniMacə, Sünəndə.

6 – Hakim, Müstədrəkdə.

7 – ƏhmədibnHənbəl, Müsnedvə əl-CemiBeynəsSihahda.

8 – Tirmizi, Səhihində.

9 – İbni Kəsir, əl- Bidayetu ven Nihayedə.

10 – Həmçinin, Nəhayət-ul Bidayedə.

11 – Zəhəbi, Mizan-ul İtidalda.

12 – Həmçinin, Tezkiret-ul Huffazda.

13 – Həmçinin, Dili-ul Mizanda.

14 – Həmçinin, Tarix -ul İslamda.

15 – Həmçinin, Telhis -ul Müstədrəkdə.

16 – Muttaki, Kenz-ul Ummalda.

17 – Həmçinin, Muntahabı-Kenz-ul Ummalda.

18 – Əbu Nuaym, Hilyet-ul Övliyada.

19 – Muhibbuddin Natiq, Zahair -ul Ukbada.

20 – Həmçinin, Riyaz -un Nazırada.

21 – Yusuf ibn Yəhya Müqəddəsi, Akd -üd Dürerin.

22 – Beyhaki, əl-İtikadda.

23 – Bundan əlavə, əl- Bası ven Nüşurda.

24 – Hamidi, əl -Cemi Beynəs Səhihyendə.

25 – Heysəmi, Mecme-uz Zevaiddə.

26 – Taberi, Mucem- us Sağırın.

27 – Hatib, Tarix- i Bağdadda.

28 – İbni Əsir, Ən Nihayədə.

29 – Eskalani, əl- İsabədə.

30 – Həmçinin, Təhzib -ut Tehzibdə.

31 – İbn – i Asakir, Tarix- i Dimeşkdə.

32 – İbni Əsir, Usd -ul Gabedə.

33 – Diyarbəkri, Tarix-ul Hamisde.

34 – İbn -ül Cevzi, təzkirədir.

35 – İbn – i Hallikan, Vefeyat -ul Ayanda.

36 – İbn – i Həcər, Savaik- ul Muhrikada.

37 – İbn – i Teymiyyə, Minhac- us Sünnədə.

38 – Suyuti, Cami – us Sağırın.

39 – Semhudi, Cövhər -ul Akdeyndə.

40 – Zeyni Dahlan, Siret -un Nebeviyyədə.

saray5