kitab

ADNAN OKTARIN A9 TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ (12 DEKABR 2011, 22:00)

Ali İmran surəsi, 78-ci ayə: “Onlardan elə bir dəstə də vardır ki,”-münafiq dəstəsinə, bu xurafatçı dəstəsinə deyir-“oxuduqlarını Kitabdan hesab edəsiniz deyə Kitabı oxuyarkən dillərini əyib bükürlər.” Uydurmaq üçün, Quranda varmış kimi göstərib, bax, Quranı oxuyarkən dilini əyib bükərlər. “…Kitabdan hesab edəsiniz deyə…”-yəni Allahın hökmlərindən hesab edəsiniz deyə-“halbuki o, kitabdan deyil” əslində isə Allahın hökmü deyil, deyir Allah, “Onlar: “Bu, Allah qatındandır!”–deyirlər. Halbuki o, Allah qatından deyildir. Onlar bilə-bilə Allaha qarşı yalan danışırlar.”-deyir Allah, xurafat dəstəsinə.

 

Hz. Mehdi (ə.s) qızıl möhürlü kitabı açaraq yüksək səslə insanlara oxuyacaq

İmam Sadiq deyir ki: “Qaim (HZ. MEHDİ (ə.s)-ın) müəyyən bir geyim geyəndə, Peyğəmbər (s.ə.v)-in QIZIL MÖHÜRLƏ MÖHÜRLƏNMİŞ MƏKTUBUNUN (KİTABININ) MÖHÜRÜNÜ ÇIXARDARAQ (ÜZ QABIĞINI AÇARAQ), insanlara YÜKSƏK SƏSLƏ oxuyacaq.”  Bihar’ülEnvar, c. 52, s. 326


R0348

 

Allah Axırzamanda müsəlmanların imanlarına kitabları vəsilə edəcək

Həzrəti Peyğəmbəmiz (s.ə.v) dedi ki: “Ey Əli, bil ki, imanın ən əcaibləri və qəti iman baxımından ən böyükləri Axırzamanda yaşayanlar olacaqdır. Onlar Peyğəmbəri görməyəcəklər. Və İmamları onlardan gizli olacaq. Ancaq onlar yalnız ağ üzərindəki qaranın vəsiləsiylə iman edəcəklər.  (Kamaaluddin cild: 1 səh: 288)

 

Hədisdə Axırzamandakı dindar müsəlmanların imanlarının inşaAllah çox məqbul olacağına diqqət çəkilmişdir. Hədisdə izah edilən müsəlmanlar hz. Mehdi (ə.s) və tələbələridir. İmamları zaman-zaman həbsə girəcək, zaman-zaman özlərindən uzaq qalacaq. Hədisdə “ağ üzərindəki qara” deyə diqqət çəkilən isə ağ kağız üzərindəki qara yazılar, yəni kitablardır. İman həqiqətlərini izah edən kitablar vəsiləsiylə insanların imanlarında inkişaf olacaq. Axırzamanda müsəlmanların kitablar yoluyla iman sahibi olacaqları bu şəkildə izah edilir.


R0334

 

Dünyanın ömrünün 7000 il olduğuna bağlı səhih hədisləri kitabında nəql etmişdir

1. Böyük Əhli-sünnə alimi Suyuti həzrətləri; Əlkəsfu An mücavəzəti Hazihilummə əl Əlf və Əlluma fi Əcvibəti əl-Əsilə adlı əsərinin (imam Cəlaləddin Suyuti, şərh və Təhqi: Səid Məhəmməd Lahham, Beyrut-Livan) ərəbcə orijinalında Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədisi şəriflərinə yer vermişdir. Bu əsərin 10-cu səhifəsində qeydə alınmış aşağıdakı iki hədisdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v), dünyanın ömrünün 7000 il olduğunu açıq bir şəkildə bildirmişdir. Bu hədislər hər hansı bir adam tərəfindən deyil, Əhli-sünnə üləmasının böyük alimlərindən olan Suyuti həzrətləri tərəfindən nəql edilmişdir:

makale 01_clip_image002

makale 01_clip_image004

makale 01_clip_image006

Əmr ibn Yəhya, əns haqqında Əlala ibn Zeydə bildirdik: Allah ondan razı olsun dedi ki: Allahın Rəsulu (s.ə.v) dedi ki: dünyanın ömrü axirət günlərindən yeddi gündür. Uca Allah dedi ki: Həqiqətən sənin rəbbinin dərgahında bir gün sizin saydığınız illərdən min il kimidir.1

Ettəbərani Əlkəbiyr də dedi ki: Əhməd ibn Ənnadril əsgəri və Cəafər ibn Məhəmmədul Əryaniyə (və ya uryani də ola bilər) bildirdik (xəbər verdik) ikisi də dedilər ki: Əlvəliyd ibn Əbdül Məlik ibn Sərhul Səhraniyə xəbər verdik, Süleyman ibn Ataul Qüreyşilhərbiyə xəbər verdik, Sulləmətu ibn Əbdüllahil Cəhni haqqında Əmr ibn əbi Şəcəati ibn Rabiil Cəhni haqqında Əddəhhaq ibn Zəmlil Cəhni dedi ki: Bir yuxu gördüm, onu Rəsulullah (s.ə.v)-ə… ardı...