bağlı

Dünyanın ömrünün 7000 il olduğuna bağlı səhih hədisləri kitabında nəql etmişdir

1. Böyük Əhli-sünnə alimi Suyuti həzrətləri; Əlkəsfu An mücavəzəti Hazihilummə əl Əlf və Əlluma fi Əcvibəti əl-Əsilə adlı əsərinin (imam Cəlaləddin Suyuti, şərh və Təhqi: Səid Məhəmməd Lahham, Beyrut-Livan) ərəbcə orijinalında Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədisi şəriflərinə yer vermişdir. Bu əsərin 10-cu səhifəsində qeydə alınmış aşağıdakı iki hədisdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v), dünyanın ömrünün 7000 il olduğunu açıq bir şəkildə bildirmişdir. Bu hədislər hər hansı bir adam tərəfindən deyil, Əhli-sünnə üləmasının böyük alimlərindən olan Suyuti həzrətləri tərəfindən nəql edilmişdir:

makale 01_clip_image002

makale 01_clip_image004

makale 01_clip_image006

Əmr ibn Yəhya, əns haqqında Əlala ibn Zeydə bildirdik: Allah ondan razı olsun dedi ki: Allahın Rəsulu (s.ə.v) dedi ki: dünyanın ömrü axirət günlərindən yeddi gündür. Uca Allah dedi ki: Həqiqətən sənin rəbbinin dərgahında bir gün sizin saydığınız illərdən min il kimidir.1

Ettəbərani Əlkəbiyr də dedi ki: Əhməd ibn Ənnadril əsgəri və Cəafər ibn Məhəmmədul Əryaniyə (və ya uryani də ola bilər) bildirdik (xəbər verdik) ikisi də dedilər ki: Əlvəliyd ibn Əbdül Məlik ibn Sərhul Səhraniyə xəbər verdik, Süleyman ibn Ataul Qüreyşilhərbiyə xəbər verdik, Sulləmətu ibn Əbdüllahil Cəhni haqqında Əmr ibn əbi Şəcəati ibn Rabiil Cəhni haqqında Əddəhhaq ibn Zəmlil Cəhni dedi ki: Bir yuxu gördüm, onu Rəsulullah (s.ə.v)-ə… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) zühur etməsiylə təriqətlərin hamısı ona beyət edəcək

Əbu Səiddən: Həsən ibn Əli əleyhissələm … belə buyurdu:

“… UCA ALLAH ONUN DOĞUMUNU GİZLƏYƏCƏK VƏ ŞƏXSİNİ SAXLAYACAQ. BELƏCƏ O, ZÜHUR ETDİYİNDƏ KİMSƏNİN BEYƏTİ  ONUN BOYNUNDA OLMAYACAQ… ONUN QEYBİNDƏ ALLAH ONUN ÖMRÜNÜ UZADACAQ, SONRA ÖZ QÜDRƏTİ İLƏ ONU QIRX YAŞINDAN DAHA GƏNC GÖRÜNÜŞLÜ OLARAQ  AŞKAR EDƏCƏK VƏ BU,  ALLAHIN HƏR ŞEYƏ QADİR OLDUĞUNUN BİLİNMƏSİ ÜÇÜNDÜR.”   (Kamal-ud Din, 1-ci cild, səh. 315)    

42Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədisi şərifində hz. Mehdi (ə.s)-ın doğumunun gizli olacağını yəni evdə doğulacağını bildirmişdir. Ayrıca hz. Mehdi (ə.s) uzun bir dövr insanların gözündən uzaq bir şəkildə evində yaşayacaq. İnsanların arasına çıxmayacaq. Hz. Mehdi (ə.s) heç bir təriqətə mənsub olmayacaq yəni, zühur etdiyində nə Nəqşibəndi, nə Qadiri, nə də başqa bir təriqətlə əlaqəsi olmayacaq. Əksinə təriqətlərin hamısı ona bağlanacaq və hz. Mehdi (ə.s) bütün təriqətlərin üstündə olacaq. Ayrıca Peyğəmbərimiz (s.ə.v), hz. Mehdi (ə.s)-ın uzun ömürlü olacağını və özü daha yaşlı olmasına baxmayaraq Allahın onu 40 yaşından daha gənc görünüşlü olaraq zühur etdirəcəyini də bildirmişdir.

 

 

Ustad, hz. Mehdi (ə.s)-a dərin bir sevgi və hörmətlə bağlıdır

Ustad hz. Mehdi (ə.s)-a eşqlə, dərin bir sevgi və sədaqətlə bağlıdır. Özü şəxsən risalələrində hz. Mehdi (ə.s)-ın xidmətçisi, qabaqcıl əsgəri, dümdarı olduğu ifadə edərək ona olan sevgisini, hörmətini, heyranlığını çox açıq bir şəkildə bildirərkən, Ustadı -öz iradəsi xaricində- sanki mehdilik mövqesi üçün yarışan, (haşa) hz. Mehdi (ə.s)-dan üstün olma iddiasında olan, hz. Mehdi (ə.s)-ı özündən (haşa) aşağı bir mövqedə görən bir kimsə kimi göstərməyə çalışmaq son dərəcə çirkindir.

 

Hz. Mehdi (ə.s) Axırzamanda Ustadın hazırladığı risalələr ilə təbliğ işləri görəcək, Risalə-i Nuru özünə hazır bir proqram  edib, onunla birinci vəzifəsini yerinə yetirəcək ki, bu onun, Risalə-i Nurun ruhunu çox yaxşı qavramış olduğunu, Ustadı çox yaxşı anladığını, risalələri anlama və izah etmə gücünün çox yüksək olduğunu göstərir. Bu vəziyyət iki şəxsi möhtərəmin bir-birlərinə dərin bir sevgi və hörmət ilə bağlı olduqlarının açıq bir ifadəsidir.

 

Birincisi : Fənn və fəlsəfənin təsiriylə və maddiyyun (materializm, darvinizm və ateizm epidemiyası),  və tabiiyyun taunu bəşər (hər şeyin əsasını təbiətdə görənlər, təbiəti yaradıcı qəbul edən müşriklər) içinə intişar (yayılması, ağızdan-ağıza dolaşması) etməsiylə, hər şeydən əvvəl fəlsəfəni və maddiyyun (materializm, darvinizm və ateizm epidemiyası), fikrini tam susduracaq bir tərzdə imanı qurtarmaqdır.

İman əhlini dəlalətdən… ardı...