ədalət

Adnan Oktarın 20 aprel 2011 A9 Tv, Aks Tv və Tv Kayseridəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınaram; Nur surəsi 45; “Allah, hər canlını sudan yaratdı”, “Hər canlının mənşəyində su vardır” deyir, Allah. İnsanların da böyük hissəsi sudur, bütün canlıların böyük hissəsi sudur bilirsiniz. “Bunlardan kimi qarını üzərində gəzir, kimi iki ayağı üzərində gəzir, kimi də dörd (ayağı) üzərində gəzir. Allah, dilədiyini yaradar. Heç şübhəsiz Allah, hər şeyə güc çatdırandır. And olsun Biz, açıqlayıcı ayələr endirdik. Allah, dilədiyini doğru yola yönəldər.” Yəni hidayət verib doğru yola istiqamətləndirər. Əbcədi 2044 tarixini verir.

“Onlar deyərlər ki: “Allaha və elçisinə iman etdik və itaət etdik”. Sonra bunun ardından onlardan bir qrup arxa çevirər. Bunlar iman etmiş deyildirlər”. İnsanlar ümumiyyətlə iman edərlər, lakin bir müddət sonra baxarsan namazdan imtina edər, dindən imtina edər. Dindən imtina edən, sonradan rəftarını dəyişdirən çox insana rast gəlmisiniz. Quran onlara diqqət çəkir. “Aralarında hökm etməsi üçün Allaha və Rəsuluna çağırıldıqları zaman, onlardan bir qrup üz çevirər”. “Bir qrup Quran əxlaqına görə hərəkət edək deyildiyində qəbul etməzlər” deyir, Allah. “Lakin haqq lehlərindədirsə, ona boyun əyərək gəlirlər”.

İnsanlar da bir şey olduğunda mütləq əvvəl öz haqlarının qorunmasını istəyərlər halbuki, ədalətdə mütləq bir tərəf zərər çəkmiş olacaq. Özünü zərər çəkmiş zənn… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) insanları Qurana dəvət edəcək

“Onlar hidayətə qarşı istək və  arzularına  uymaq istədikləri halda, o da (hz. Mehdi (ə.s) ) dünya istəklərinə qarşı hidayətə uymağı istəyər. Onlar Qurana qarşı rəylərini istəsələr, o da rəyə qarşı Qurana uymaq istəyər.

… Döyüş dünyanın  hər tərəfinə  yayıldığı, həddini aşıb, yüksəlib şiddətləndiyi zaman, əmr sahibi (hz.Mehdi (ə.s)) onlardan pislik edən kəsləri sorğuya çəkəcək. Yer üzü qızıl və gümüşdən nə varsa aşkar edəcək, sərvət və xəzinələrini Ona təqdim edəcək. O da (hz. Mehdi  (ə.s) da) ədalətin  necə tətbiq olunduğunu  onlara göstərəcək. Kitaba və sünnəyə təkrar həyat verəcək. (Nəhcül Bəlaği, 138. Xütbə)

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in 1400 il bundan əvvəl bütün təfərrüatlarıyla xəbər verdiyi axırzamanda, yəni içində yaşadığımız bu əsrdə insanların böyük bir əksəriyyəti, dünya ehtirası ilə dolu, Allahdan və din əxlaqından qafil bir həyat keçirirlər. Belə bir seçim etmələrinə də səbəb olaraq, yaşadıqları ictimai şərtləri və dünya həyatının özlərini bu seçkiyə məcbur istiqamətində səbəblər qarşıya qoyarlar. Halbuki, hz. Mehdi (ə.s), zühur etdiyində bu kəsləri Qurana uymağa, Quran əxlaqını səmimi olaraq yaşamağa və peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in  sünnəsinə tabe olmağa dəvət edəcək. Bu səbəblədir ki, hz. Mehdi (ə.s) dövründə insanların mənəviyyatları çox güclənəcək, Allaha və axirət gününə iman edən,… ardı...

 

“Qaim (Hz. Mehdi (ə.s.)) qiyam etdiyi zaman … ZÜLM VƏ ƏDALƏTSİZLİK ONUN DÖVRÜNDƏ YOX OLACAQ. PROSPEKTLƏR, YOLLAR ONUN SAYƏSİNDƏ GÜVƏN VƏ DİNCLİK İÇİNDƏ OLACAQ. YER ÜZÜÖZ BƏRƏKƏTİNİ AŞKARA (ORTAYA) ÇIXARACAQ. HAQQ SAHİBİ ÖZ HAQQINA QOVUŞACAQ. XALQ  İÇƏRİSİNDƏ EYNİLƏ DAVUD (Ə.S) VƏ PEYĞƏMBƏR (S.Ə.V) KİMİ HÖKM VERƏCƏK. Məhz bu dövrdə yer üzü öz xəzinələrini aşkar edəcək, bərəkətlərini ortaya çıxaracaq İNFAQ, SƏDƏQƏ VƏ MADDİ KÖMƏYƏ EHTİYACI OLAN BİR NƏFƏR DƏ  TAPILMAYACAQ. ÇÜNKİ BÜTÜN MÖMİNLƏR  ZƏNGİN VƏ EHTİYACSIZ  OLACAQ. “   (Bihar-ül Envar, 13-cü cild, köhnə təzyiq.)


Axır zamanda hz. Mehdi (ə.s) müsəlmanların mənəvi lideri olacaqdır. Müsəlmanlar və digər insanlar arasında Quran əxlaqına uyğun bir ədalət sistemini hakim edəcəkdir. Onun dövründə Quran əxlaqı tam olaraq tətbiq olunduğundan insanların zülmə, haqsızlığa və ədalətsizliyə uğramaları, hüquqlarının tapdalanması kimi bir vəziyyət söz mövzusu olmayacaq. Hz. Mehdi (ə.s) müsəlmanları Quran hökmlərinə, yəhudiləri və xristianları isə Tövrat və İncilin Quran ayələrinə uyğun olan hökmlərinə uyğun olaraq idarə edəcək. Dövründə insanlar hz. Mehdi (ə.s) vasitəsi ilə mənən (mənəvi olaraq) islah olacaqlar, Allahın razılığını güdməyi, Qurana… ardı...

 

…bəli,yüzlərlə  müqəddəs qəhrəmanları yetişdirən, minlərlə mənəvi komandirləri ümmətin başına keçirən və Quran həqiqətləri ilə, imanın nuru ilə və İslamiyyətin şərəfiylə bəslənən, inkişaf edən Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in xalqı, ümməti, ƏLBƏTTƏ AXIR ZAMANDA, İSLAM  DİNİNİN,  QURANI KƏRİMİN VƏ HZ. MƏHƏMMƏDİN SÜNNƏSİNİN CANLANDIRILMASIYLA, ELANI İLƏ, HÖKMLƏRİNİN YERİNƏ YETİRİLMƏSİ İLƏ, BAŞ KOMANDİRLƏRİ OLAN BÖYÜK MEHDİNİN  QÜSURSUZ ƏDALƏTİNİ VƏ HAQQA UYĞUNLUĞUNU DÜNYAYA GÖSTƏRMƏLƏRİ ÇOX MƏQBUL OLMAQLA BƏRABƏR, ÇOX  LAZIM VƏ LAZIMLI VƏ İCTİMAİ  HƏYATDAKI  PRİNSİPLƏRİN GƏRƏYİDİR. (Şüalar, 510)

5bgeqfm1

 

 

… Bəli, yüzlərlə müqəddəs qəhrəmanları yetişdirən və minlərlə mənəvi komandirləri ümmətin başına keçirən və Quranın həqiqətlərinin mayasıyla, imanın nuru ilə və İslamiyyətin şərəfi ilə bəslənən  Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in ev xalqı,  ƏLBƏTTƏ AXIR ZAMANDA   İSLAM DİNİNİN, QURANİ-KƏRİMİN VƏ HZ. MƏHƏMMƏDİN SÜNNƏSİNİN CANLANDIRILMASIYLA, ELANI İLƏ, HÖKMLƏRİNİN YERİNƏ YETİRİLMƏSİ İLƏ BAŞ KOMANDİRLƏRİ OLAN BÖYÜK MEHDİNİN QÜSURSUZ ƏDALƏTİNƏ VƏ HAQQA UYĞUNLUĞUNU DÜNYAYA GÖSTƏRMƏK ÇOX MƏQBUL OLMAQLA  BƏRABƏR  ÇOX LAZIMLI, GƏRƏKLİ VƏ İCTİMAİ HƏYATDAKI PRİNSİPLƏRİN GƏRƏYİDİR . (Şüalar, 510)

 

 

1.  ƏLBƏTTƏ AXIRZAMANDA  İSLAM DİNİNİN, QURANI KƏRİMİN VƏ HZ. MƏHƏMMƏDİN SÜNNƏSİNİN CANLANDIRILMASIYLA , BAŞ KOMANDİRLƏRİ OLAN BÖYÜK MEHDİNİN  ….. (Şüalar, 510)

“Allahın köməyi və zəfər  gəldiyi zaman; İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə (islama) daxil olduqlarını gördüyün zaman  Rəbbini həmd-səna ilə təqdis et  və Ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən, O, tövbələri qəbul edəndir! ” (Nəsr Surəsi, 1-3)

 

 

 

 Həqiqətən, Biz sənə açıq-aşkar bir zəfər bəxş etdik. Belə ki, Allah, sənin keçmiş və gələcək (hər) günahını bağışlasın, üzərindəki nemətini tamamlasın və səni düz yola yönəltsin. Allah, sənə “üstün və şərəfli” bir zəfərlə kömək etsin. (Fəth Surəsi, 1-3)

 

 

 İbn Şirin Hz.Əli (r.ə)-dan rəvayət edir ki;  HZ. MEHDİ (ƏS)-IN BAYRAĞI ÜZƏRİNDƏ “BEYƏT… ardı...