… Bəli, yüzlərlə müqəddəs qəhrəmanları yetişdirən və minlərlə mənəvi komandirləri ümmətin başına keçirən və Quranın həqiqətlərinin mayasıyla, imanın nuru ilə və İslamiyyətin şərəfi ilə bəslənən  Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in ev xalqı,  ƏLBƏTTƏ AXIR ZAMANDA   İSLAM DİNİNİN, QURANİ-KƏRİMİN VƏ HZ. MƏHƏMMƏDİN SÜNNƏSİNİN CANLANDIRILMASIYLA, ELANI İLƏ, HÖKMLƏRİNİN YERİNƏ YETİRİLMƏSİ İLƏ BAŞ KOMANDİRLƏRİ OLAN BÖYÜK MEHDİNİN QÜSURSUZ ƏDALƏTİNƏ VƏ HAQQA UYĞUNLUĞUNU DÜNYAYA GÖSTƏRMƏK ÇOX MƏQBUL OLMAQLA  BƏRABƏR  ÇOX LAZIMLI, GƏRƏKLİ VƏ İCTİMAİ HƏYATDAKI PRİNSİPLƏRİN GƏRƏYİDİR . (Şüalar, 510)

 

 

1.  ƏLBƏTTƏ AXIRZAMANDA  İSLAM DİNİNİN, QURANI KƏRİMİN VƏ HZ. MƏHƏMMƏDİN SÜNNƏSİNİN CANLANDIRILMASIYLA , BAŞ KOMANDİRLƏRİ OLAN BÖYÜK MEHDİNİN  ….. (Şüalar, 510)

“Allahın köməyi və zəfər  gəldiyi zaman; İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə (islama) daxil olduqlarını gördüyün zaman  Rəbbini həmd-səna ilə təqdis et  və Ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən, O, tövbələri qəbul edəndir! ” (Nəsr Surəsi, 1-3)

 

 

 

 Həqiqətən, Biz sənə açıq-aşkar bir zəfər bəxş etdik. Belə ki, Allah, sənin keçmiş və gələcək (hər) günahını bağışlasın, üzərindəki nemətini tamamlasın və səni düz yola yönəltsin. Allah, sənə “üstün və şərəfli” bir zəfərlə kömək etsin. (Fəth Surəsi, 1-3)

 

 

 İbn Şirin Hz.Əli (r.ə)-dan rəvayət edir ki;  HZ. MEHDİ (ƏS)-IN BAYRAĞI ÜZƏRİNDƏ “BEYƏT  ALLAH (C.C)-DİR”  YAZILIB.  (Meriy ibn Yusif ibn Əbi Bəkir ibn Əhməd ibn Yusif əl-Makdisi “Fəraidu Fəvaidil Fikir Fil İmam əl-Mehdi əl-Muntazar)

 

Hz. Huzeyfə (r.ə)-dan edilən rəvayətə görə:  “İnsanlar Rüknün (inanılacaq şeyi dillə təsdiq edərək) yanında Hz. Mehdi (ə.s)-a beyət edəcəklər. ALLAH (C.C)  ONUN   ƏLİ  İLƏ DİNİ GÜCLƏNDİRƏCƏK , ONA   FƏTHLƏR  EHSAN   EDƏCƏK və yer üzündə “La ilahə illəllah” (c.c) deməyən kimsə qalmayacaqdır.” (Meriy ibn Yusif ibn Əbi Bəkir ibn Əhməd ibn Yusif əl-Makdisi “Fəraidu Fəvaidil Fikir Fil İmam əl-Mehdi əl-Muntazar)

 

 

  Uzaq yerlərdə  olan  tələbələri Hz. Mehdi (ə.s)-a  beyət edəcək. Zülmü və zalımları fikirlə təsirsiz hala gətirəcək, ölkələr düzələcək, Allah-Təala Mehdi (ə.s)-a İstanbulu (mənən) fəth etdirəcəkdir.   (“Ukayli” Ən-Nəcmus-sakıb fi Bəyanı Ənnəl Mehdi ibn Övladı Əli ibn  Əbi Talib Alət-Mövzum vəl kamal)

 

 

 “… HZ. MEHDİ (Ə.S) VƏ  TƏLƏBƏLƏRİ … (ROMANI)  TƏSBİH  VƏ  TƏKBİRLƏ  FƏTH EDƏCƏKLƏR,    … O ŞƏHƏRİN (VATİKANIN)   DİVARLARI  BİR-BİR  YIXILACAQ   …” (Məhəmməd ibn Rəsul Əl Hüseyn Əl Bərzənci, Qiyamət Əlamətləri, səh. 204)

 

 

Əbu Basir belə deyir:   İmam Cəfər Sadiq (ə.s)-a “Ey Rəsulullahın övladı! Sizin Əhli-Beytin Qaimi  kimdir? ”  deyə soruşduğumda belə cavab verdi: … Hz. Mehdi (ə.s) dünyanı fəth edəcəkdir, İsa ibn Məryəm (ə.s) nazil olaraq onun arxasında namaz qılacaq. O zaman yer üzü Allahın  nuruyla işıqlanacaq, Allahdan başqasına ibadət edilən hər yer, Allaha ibadət edilən yerlər halına gələcək,  müşriklərin xoşuna gəlməsə də, din o gün yalnız Alahın dini olacaq. “(Biharul Ənvar,  51-ci cild, səh. 146)

 

Rəsullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur: “ƏHLİ BEYTİMDƏN BİR ADAM (HZ. MEHDİ (Ə.S))  (DÜNYAYA) SAHİB OLANA QƏDƏR QİYAMƏT QOPMAZ . O (HZ. MEHDİ (Ə.S)),  İSTANBULU VƏ CƏBƏLİ  (dağ-İstanbulun 7 təpəsini ) (MƏNƏN) FƏTH EDƏCƏK . ”  (Meriy ibn Yusif ibn  Əbi Bəkir ibn Əhməd  ibn Yusif əl-Makdisi “Fəraidu Fəvaidil Fikir Fil İmam əl-Mehdi əl-Muntazar    Ukayli” Ən-Nəcmus-sakib fi Bəyanı Ənnəl Mehdi ibn Övladı Əli ibn Əbi Talib Alət-Mövzum vəl kamal.)

 

Hz. Peyğəmbər (s.ə.v) hz. Əli (ə.s)-a belə buyurdu: “İLKLƏRİ   SƏN VƏ  SONLARI İSƏ ALLAHIN  BÜTÜN DÜNYANI FƏTH ETMƏYİ NƏSİB EDƏCƏYİ  ŞƏXS  HZ. MEHDİ (Ə.S)-DIR. “(Biharul Ənvar, 52-ci cild, səh. 378)

 

 HZ. MEHDİ (Ə.S) DÜNYANIN ŞƏRQ VƏ QƏRBİNİ FƏTH EDİB İSLAMI ( İSLAM ƏXLAQINI )  DÜNYANIN DÖRD BİR  TƏRƏFİNƏ   HAKİM EDƏCƏKDİR… Allah Təala insanlara elə bir güc verəcək ki, hər kəs olduğu yerdə onun sözlərini eşidəcək və HZ. MEHDİ (Ə.S) İSLAMA HƏYAT VERƏCƏKDİR … (Biharul-Ənvar,  52-ci cild, səh. 279 və  53-cü cild, səh. 12 İkmalud-Din,  2-ci cild, səh. 367)

 

 “Tələsənlər həlak olar, zühur  “(Hz. Mehdi (ə.s)-ın  zühuru) yaxındır” deyənlər xilas olar, qalanın hasarları kimi yerdə sabitdir, KƏDƏRDƏN  SONRA MÜDHİŞ BİR QƏLƏBƏ  GƏLƏCƏKDİR.” (Şeyx Məhəmməd ibn  İbrahim Numani, Qeybəti Numanı səh. 229)

 

2.

BAŞ  KOMANDİRLƏRİ  OLAN BÖYÜK MEHDİNİN  QÜSURSUZ  ƏDALƏTİNİ   VƏ HAQQA UYĞUNLUĞUNU  DÜNYAYA GÖSTƏRMƏK ÇOX MƏQBUL OLMAQLA BƏRABƏR  ÇOX LAZIMLI, GƏRƏKLİ  VƏ İCTİMAİ HƏYATDAKI PRİNSİPLƏRİN GƏRƏYİDİR. (Şüalar, 510)

 

 

 Qiyamətin qopması üçün zamanda yalnız bir gündən başqa vaxt qalmamış  olsa da,  Allah mənim Əhli-Beytimdən bir şəxsi göndərəcək,  yer üzü zülmlə dolduğu kimi  O YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ . (Sünəni Əbu Davud, 5/92)

 

 

 Hz. Mehdi məndəndir, yer üzü zülm və işgəncə ilə dolduğu kimi, ONU DÜZGÜNLÜK VƏ ƏDALƏTLƏ  DOLDURACAQ.  (Sünəni  Əbu Davud, 5/93)

 

 

 YER ÜZÜ ZÜLM VƏ İŞGƏNCƏ YERİNƏ  ƏDALƏTLƏ DOLACAQ .  (HZ. MEHDİ) HƏR ŞEYİ HAQQ VƏ ƏDALƏT  ÖLÇÜLƏRİYLƏ BƏRABƏR BİR HALDA  PAYLAYACAQ . Beləcə yer və göy sakinləri ondan razı olduqları kimi havadakı quşlar, meşədəki yırtıcı heyvanlar, dənizdəki balıqlar belə məmnunluq hiss  edəcəklər. (İmam Suyuti, Qiyamət Əlamətləri, Ölüm və Diriliş, səh. 1699, səh. 175)

 

 

Hişam ibn  Salim deyir ki, İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam belə buyurdu: “Hz. Mehdinin zühuruna qədər xalqın hər sinfi xalqa hökm  irəli sürəcək və artıq heç kim “Əgər biz hökumət qursaydıq, ədaləti tətbiq edərdik ”   -deyə  bilməyəcək.  DAHA SONRA QAİM  (HZ. MEHDİ )  ƏLEYHİSSALAM HAQQ VƏ  ƏDALƏT  İLƏ  QİYAM EDƏCƏK . “(Şeyx Məhəmməd ibn İbrahimi-Numani, Qeybəti-Numani səh. 322)

 

 

İshaq ibn  Qalibdən: “İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam Hz. Mehdinin hal və xüsusiyyətlərini izah edən bir xütbəsində belə buyurdu:  GENİŞ NURU VƏ ŞƏFASI   İLƏ AÇIQ, HAQQ VƏ AŞKAR BƏYANLA   ƏDALƏTİ  TƏTBİQ  EDƏR .” (Şeyx Məhəmməd  ibn İbrahimi-Numani, Qeybəti-Numani səh. 267)

 

 

  Dünya həyatının bir günü qalsa, Allah Təala o günü uzadar, mənim Əhli-Beytimdən bir şəxs göndərər. Onun adı mənim adım kimidir. Atasının adı atamın adı kimidir. ZÜLM VƏ  PİSLİKLƏ DOLMUŞ DÜNYANI  ƏDALƏT VƏ DÜRÜSTLÜKLƏ        DOLDURACAQ. (Böyük Fitnə Məsih Dəccal, Saim Güngör, Pamuk Nəşrləri, səh. 80) (Əbu Davud və Tirmizi / Böyük Hədis Külliyyatı, Rudani, 5-ci cild, səh. 365)

 

 

 HZ. MEHDİ  (Ə.S.)-IN ƏDALƏTİ  ELƏ OLACAQ Kİ, HEÇ KİMƏ , HEÇ BİR ŞEYDƏ ƏSLA HAQSIZLIQ  EDİLMƏYƏCƏK DİR. (Kafi,  4-cü cild , səh. 427)

42b