ömür

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (24 DEKABR 2010)

 

Şuəra surəsini açmışam. Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla. Bax, Rəhman və Rəhim olan, sırf bu sözlər belə insanın ürəyində rahatlıq meydana gətirər, Rəhman və Rəhim; Qoruyan və Himayə edən olan Allahın adıyla, Allahın şəfqəti və himayəsiylə başlayır. “Ta, Sin, Mim. Bunlar, açıq-aşkar olan Kitabın ayələridir.” Bəs Quran bağlı idi, ay xurafatçılar, bax, açıqdır, Allah deyir. Sizə mi inanaq, Qurana mı inanaq. Təbii ki, Qurana inanacağıq. “Onlar mömin olmayacaqlar deyə az qala özünü məhv edəcəksən, elə mi?” Allah Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i xəbərdar edir. Çünki adam ölüdür, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) izah edir.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) çox sevgi dolu, çox şirin bir peyğəmbərdir,  Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dünya şirinidir. Çox həssasdır, özünü çox üzür. İzah edir, izah edir, adam öküz kimi baxır. O zaman da çox kədərlənir, Allah da xəbərdar edir, özünü məhv mi edəcəksən deyir. Kədərdən xəstələnir. “Diləsək, onların üzərinə göydən bir ayə (möcüzə) endirərik, ona boyunları əyilmiş qalarlar”. Əbcədi neçədir; 2022, göydən enən bir ayə, möcüzədir; İsa Məsih, Allah tam tarixini verir; 2022, İsa Məsihin görünməsi, aşkar olmasıdır. “Diləsək, onların üzərinə göydən bir ayə (möcüzə) endirərik, ona boyunları əyilmiş qalarlar” deyir, heyrət və təəccüb içində qalarlar, Allah deyir, təslim olmuş olaraq qalarlar, Allah deyir. 2022-də… ardı...

 

Dünyanın ömrünün 7000 il olduğuna bağlı səhih hədisləri kitabında nəql etmişdir

1. Böyük Əhli-sünnə alimi Suyuti həzrətləri; Əlkəsfu An mücavəzəti Hazihilummə əl Əlf və Əlluma fi Əcvibəti əl-Əsilə adlı əsərinin (imam Cəlaləddin Suyuti, şərh və Təhqi: Səid Məhəmməd Lahham, Beyrut-Livan) ərəbcə orijinalında Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədisi şəriflərinə yer vermişdir. Bu əsərin 10-cu səhifəsində qeydə alınmış aşağıdakı iki hədisdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v), dünyanın ömrünün 7000 il olduğunu açıq bir şəkildə bildirmişdir. Bu hədislər hər hansı bir adam tərəfindən deyil, Əhli-sünnə üləmasının böyük alimlərindən olan Suyuti həzrətləri tərəfindən nəql edilmişdir:

makale 01_clip_image002

makale 01_clip_image004

makale 01_clip_image006

Əmr ibn Yəhya, əns haqqında Əlala ibn Zeydə bildirdik: Allah ondan razı olsun dedi ki: Allahın Rəsulu (s.ə.v) dedi ki: dünyanın ömrü axirət günlərindən yeddi gündür. Uca Allah dedi ki: Həqiqətən sənin rəbbinin dərgahında bir gün sizin saydığınız illərdən min il kimidir.1

Ettəbərani Əlkəbiyr də dedi ki: Əhməd ibn Ənnadril əsgəri və Cəafər ibn Məhəmmədul Əryaniyə (və ya uryani də ola bilər) bildirdik (xəbər verdik) ikisi də dedilər ki: Əlvəliyd ibn Əbdül Məlik ibn Sərhul Səhraniyə xəbər verdik, Süleyman ibn Ataul Qüreyşilhərbiyə xəbər verdik, Sulləmətu ibn Əbdüllahil Cəhni haqqında Əmr ibn əbi Şəcəati ibn Rabiil Cəhni haqqında Əddəhhaq ibn Zəmlil Cəhni dedi ki: Bir yuxu gördüm, onu Rəsulullah (s.ə.v)-ə… ardı...

 

Dakkak İbn Zeydi, Cühenidən  belə rəvayət etdi:

“ Mən gördüyüm bir yuxunu Rəsulullah (s.ə.v)-ə danışdım. Bu yuxuda Peyğəmbər (s.ə.v) yeddi pilləli bir minbərin ən üst pilləsində idi. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) BUYURDU Kİ, YEDDİ PİLLƏLİ GÖRDÜYÜM MİNBƏR BU DÜNYANIN ÖMRÜ OLAN YEDDİ MİN İL DEMƏKDİR. MƏN DƏ ONUN SON MİN İLİNDƏ OLACAĞAM.” (Kitab-ül Burhan Fi Elamet-el Mehdiyy-il Axır zaman, 89)

 

H. 5 — İbni Əbi Xatəm, təfsirində İbni Abbasdan belə rəvayət etdi:

“DÜNYA, AXİRƏT HƏFTƏLƏRİNDƏN BİR HƏFTƏ OLUB, YEDDİ MİN İLDİR VƏ BUNUN ALTI MİNİ İLİ KEÇMİŞDİR.”

 

H. 6 — İbni Abbasdan səhih olaraq nəql edilən belə bir rəvayət vardır.

O dedi : “DÜNYA YEDDİ GÜNDÜR. HƏR BİR GÜN MİN İL KİMİDİR VƏ RƏSULULLAH (S.Ə.V)ONUN SONUNDA GÖNDƏRİLDİ.”

 

H. 4 — Tabarani Kəbirində deyir ki, Əhməd İbn  Nadr əl-Əsgəri və Cəfər İbn Məhəmmədül Fəryabi, (Ravi silsiləsi ilə) Dakkak İbn Zeydi Cühenidən olan rəvayəti belə nəql etmişlər:

“ O dedi ki: MƏN GÖRDÜYÜM BİR YUXUNU RƏSULULLAH (S.Ə.V) DANIŞDIM. BU YUXUDA, PEYĞƏMBƏR (S.Ə.V) YEDDİ PİLLƏLİ BİR MİNBƏRİN ƏN ÜST PİLLƏSİNDƏ İDİ. O BUYURDU Kİ, YEDDİ PİLLƏLİ GÖRDÜYÜN MİNBƏR BU DÜNYANIN YEDDİ MİN İL ÖMRÜDÜR, MƏN… ardı...