nəql edilən sözlər

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) -dən nəql edilən sözlərin qətilik qazandığı ilə məlumat

Əhli-sünnənin hafiz və raviləri (rəvayətləri nəql edən kəsləri) yüzlərlə hədis, təfsir (islami şərh), kəlam (Allahın varlığı, sifətləri və islamın doğruluğundan bəhs edən elm), irfan (mədəniyyət), tərcümə, lüğət və tarix kitablarında hz. Mehdi hədislərini rəvayət etmişlər. Bəziləri bunlardır:

1 – Buxari, Səhihində.

2 – Müslim ibnHəccac, Səhihdə.

3 – Buxari, Tarix- iKəbirdə.

4 – ƏbuDavud, Sünəndə.

5 – İbniMacə, Sünəndə.

6 – Hakim, Müstədrəkdə.

7 – ƏhmədibnHənbəl, Müsnedvə əl-CemiBeynəsSihahda.

8 – Tirmizi, Səhihində.

9 – İbni Kəsir, əl- Bidayetu ven Nihayedə.

10 – Həmçinin, Nəhayət-ul Bidayedə.

11 – Zəhəbi, Mizan-ul İtidalda.

12 – Həmçinin, Tezkiret-ul Huffazda.

13 – Həmçinin, Dili-ul Mizanda.

14 – Həmçinin, Tarix -ul İslamda.

15 – Həmçinin, Telhis -ul Müstədrəkdə.

16 – Muttaki, Kenz-ul Ummalda.

17 – Həmçinin, Muntahabı-Kenz-ul Ummalda.

18 – Əbu Nuaym, Hilyet-ul Övliyada.

19 – Muhibbuddin Natiq, Zahair -ul Ukbada.

20 – Həmçinin, Riyaz -un Nazırada.

21 – Yusuf ibn Yəhya Müqəddəsi, Akd -üd Dürerin.

22 – Beyhaki, əl-İtikadda.

23 – Bundan əlavə, əl- Bası ven Nüşurda.

24 –… ardı...

 

Hz. Mehdi ilə əlaqədar hədislərin səhih, doğru və sənədli olduğunu ifadə edən -bu ana qədər təsbit edilən Əhli-sünnənin ilm-ul hədis alimlərindən 25-i adlarını və onların bu mövzu haqqındakı şərhlərini ehtiva edən qaynaqların adları belədir:

1-Hafiz Tirmizi (ölm. 297), “Sünən”ində

2- Hafiz Əbu Cəfər Akili (ölm. 322), “əz-Züafa-ül Kəbir”də

3- Əbu Məhamməd Həsən ibn Əli Halef Berbehari Hanbəli Şeyxi (329), “Şerh-us Sünnə” kitabında Şeyx Hammud Tuyceri, “əl-İhticac-ü Bil Əsər Ala Mən Enkere-l Mhdiy-ul Mutazar” nəqlinə görə

4- Hakim Nişaburi (ölm. 405), “əl-Müstədrək”

5- Beyhaki, (ölm. 458), “əl-İtikat-u vel Hidaye İla Sebil-ir Rəşad”

6- Hafız Beğevi (ölm. 510/516), “Mesabih-us Sünnə”

7- Məşhur Tarixçi və Mühəddis İbn-i Əsir (ölm. 606), “En-Nihayet-u Fi Ğerib-il Hədis vel Əsər”

8- İbn-i Menzur Afriki (ölm. 711), “Lisan-ul Arab”

9- İbn-i Teymiye (ölm. 728), “Minhac-üs Sünnə”

10- Hafız Zehebi (ölm. 748), “Telhis-ul Müstədrək”

11- İbn-i Kesir-i Şami (ölm. 774), “en-Nihayet-u Fil Fiten vel Melahim”

12- Fazıl Teftezani (ölm. 793), “Şerh-ul Mekasid”

13- Nuruddin Haysəmi (ölm. 807), “Mecma-üz Zevaid”

14- Şeyx Məhəmməd Cezeri Dəməşqi Şafii (ölm. 833), “Esme-l Menakıb Fi Tehzib-i Esne-l Metalib”

15- Eş-Şehab Əhməd ibn Əbu Bəkr-i Busiri (ölm. 840), “Misbah-üz Zücace Fi Zevaid-i İbn-i Macə”

16- Alauddin ibn Hüsaməddin Muttaki Hindi (ölm. 975), “əl-Burhan Fi… ardı...