Hicri 1400

1. Hər əsrdə bir mücəddid gələcəkdir. Hicri 1400-cü ildə gələcək olan isə, Axırzamanın böyük mücəddidi hz. Mehdi (ə.s)-dır.

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən hədislərdə, böyük əhli sünnə alimi Əbu Davud həzrətlərinin Sünəni Əbu Davud adlı əsərində, İmam Rəbbani həzrətlərinin Məktubatında keçən hədislərdə və hicri 1300-cü ilin mücəddidi olan son min ilin ən böyük alimi və mücəddidi olan Səid Nursi həzrətlərinin risalələrində hər əsrdə İslam dinini xurafatlardan ayıracaq bir adamın gələcəyi, bu adam vəsiləsiylə İslam əxlaqı, fəziləti və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsinin canlandırılacağı xəbər verilmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədislərində, xüsusilə hicri 1400-cü ili hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur vaxtı olaraq bildirmiş və bu dövrdən etibarən insanların hz. Mehdi (ə.s) ətrafında toplanmağa başlayacaqlarını söyləmişdir. Ustad həzrətləri isə yaşadığı hicri 1300-cü ildən yüz il sonra hz. Mehdi (ə.s)-ın gələcəyini və dünyaya hakim olan zülm sistemini dağıdacağını söyləmişdir.

62

Əbu Hüreyrənin rəvayətinə görə, Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur:“Həqiqətən Əziz və Cəlil olan Allah HƏR YÜZ İLİN BAŞLANĞICINDA bu ümmətin dinini xurafatdan (dinə sonradan əlavə edilmiş batil tətbiqlərdən) ayıracaq, yeniləyəcək (elm sahibi) bir şəxsi göndərər.” (Süneni Əbu Davud, 5/100)

HƏR YÜZ  İLİN BAŞLANĞICINDA bu ümmətin üləması arasından BİR MÜCƏDDİD GƏLƏCƏK və şəriəti (Quran əxlaqı və fəziləti ilə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsini) canlandıracaq. (Məktubatı Rəbbani, 1/520)    

 … ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) hicri 1400-cü (miladi 1980-ci) ildə təbliğ xidmətinə başlayacaq

İnsanlar 1400-cü ildə hz. Mehdi (ə.s)-ın yanında toplanacaqlar. (Risaletül Huruc-ül Hz. Mehdi, səh. 108)

Hz. Mehdi (ə.s)-ın İstanbulda fəaliyyətə başladığı və ətrafında insanların ilk toplanmağa başladığı ilin hicri 1400-cü il olacağı bu hədisdə açıqca ifadə edilmişdir. Həmçinin, hz. Mehdi (ə.s)-ın təbliğ işlərinə hicri 1400-cü ildə başlayacağını Bədiüzzaman da əsərlərində bu sözlərlə ifadə etmişdir:

 

“İSTİQBAL-DÜNYƏVİYƏDƏ (dünyanın gələcəyində) 1400 İL SONRA GƏLƏCƏK BİR HƏQİQƏTİ (hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişini) ƏSRLƏRİNDƏ QARİB (yaxın) ZƏNN ETMİŞLƏR.”   (Sözler, səh. 318)

 

 

HİCRƏTDƏN 1400 İL SONRAKI ƏQİDƏLƏRDƏN İKİ VƏ YA ÜÇ ƏQİDƏ SAY (Bir əqidə on ildir). O VAXT MEHDİ ƏMİN ÇIXAR.  (Esme-l Mesalik Lieyyam-il Mehdîyy-il Meliki Li Küll-id Dünya Biemrillah-il Malik, Kelde bin Zeyd 216)

R0211

 

… İndi xatırladım ki, əgər şəddəli “lamlar” və “mimlər” iki dəfə sayılsa BUNDAN BİR ƏSR SONRA ZÜLMƏTİ DAĞIDACAQ OLAN ŞƏXSLƏR HƏZRƏTİ MEHDİ (Ə.S.)-IN ŞAGİRDLƏRİ (TƏLƏBƏLƏRİ) OLA BİLƏR.

 (Şüalar, s. 605) (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, səh. 90)

 

Bədiüzzaman“BUNDAN BİR ƏSR SONRA”  ifadəsiylə açıq bir şəkildə yaşadığı dövrdən bir əsr, yəni yüz il sonraya diqqət çəkmişdir. Əlavə olaraq ustad bundan bir əsr sonra Hz. Mehdi (ə.s) və tələbələrinin çox möhtəşəm və təsirli bir təbliğ fəaliyyəti ilə dünyada o günə kimi hakimiyyətdə olan darvinizmi, kommunizmi, materializmi tam olaraq susduracaqlarına xüsusi diqqət çəkmişdir.

 

Nə Mövlana Xalid Həzrətlərinin, nə də Ustad Bədiüzzaman Səid Nursi Həzrətlərinin dövrlərində belə böyük və təsirli bir anti-dəccal fəaliyyəti aktual olmamış, ancaq hicri 1400-cü ildə  zühur edəcək olan Hz. Mehdi (ə.s)-a zəmin hazırlamış və onun işlərinə kömək olaraq ön işləri görmüşdür. Nəticə olaraq “ZÜLMƏTİ DAĞIDACAQ“, yəni dəccal sistemini tam olaraq susduracaq şəkildə təsirli bir fəaliyyət nəticə etibarı ilə nə Mövlana Xalidin yaşadığı hicri 1200-cü illərdə, nə də Ustadın yaşadığı hicri 1300-cü ildə reallaşmamışdır.

 

  1. Mövlana Xalid həzrətləri də, Ustad Bədiüzzaman Həzrətləri də Mehdi (ə.s)-ın dəyanət, səltənət və siyasət aləmində yerinə yetirəcəyi üç vəzifəni cəm şəkildə edə bilməmişlər, ancaq bu vəzifələrdən birini bir istiqamətdə… ardı...

 

Hicri 1400-cü ilə gələnə qədər, Mücəddidlər niyə axırzamanın böyük Mehdisi ola bilməzlər?

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən  rəvayət edilən səhih hədislərdə axır zamanda zühur edəcək olan hz. Mehdi (ə.s.)-ın həm fiziki xüsusiyyətləri, həm də zühurundan əvvəl və sonra baş verəcək olan əhəmiyyətli hadisələr çox təfərrüatlı bir şəkildə bildirilmişdir. Bütün bu dəlillər hz. Mehdi (ə.s.)-ın mütləq bir şəxs olaraq zühur edəcəyini göstərərək, onun mənəvi şəkildə bir şəxs olaraq gələcəyini iddia edənlərə cavab verir. Həmçinin ustad risalələrində təxminən 70 dəfə, müxtəlif yerlərdə hz. Mehdi (ə.s.)-ın  “bir şəxs, bir zat” yəni yaşayan bir adam olacağını vurğulayaraq risalələrində əsla Mehdi olmayacağına da cavab vermişdir. Yəni, hz. Mehdi (ə.s.) bir mənəvi şəxsiyyət olacaq deyil, məhz bir şəxs olacaq. Risaləi Nurları özünə bir proqram (öndər, əsas hesab edən) edərək insanların imanının xilas olmasına vəsilə olacaq.

Birincisi : Fənn və fəlsəfənin tasallutu ilə (təsiriylə) və maddiyyun və tabbiyyun taunu (materializm və darvinizm idealogiyasının) bəşər içinə intişar etməsiylə (yayılması ilə), hər şeydən əvvəl fəlsəfəni və materializm, darvinizm və ateizm fikrini tam susduracaq bir tərzdə imanı qurtarmaqdır. ….Hər halda o vəzifəni ondan əvvəl bir tayfa (bir qrup) bir yöndə yerinə yetirəcək . O şəxs, o tayfanın uzun təqdiqatları nəticəsində yazdıqları əsərləri özünə hazır olunmuş bir proqram edəcək, onun ilə o… ardı...