bildirmişdir

HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN QIÇINDA BİR İZ VARDIR

HƏZRƏTİN- (HZ. MEHDİ (Ə.S)- IN) QIÇLARI GENİŞ, İRİ VƏ SAĞ QIÇINDA BƏDƏN RƏNGİNİN ƏKSİNƏ BİR İZ VAR. (Mucəm-ul Ehadisi İmam Mehdi cild: 4, səhifə 154 və Kamal-ud Din cild: 2, səhifə 376 və Bihar cild: 52, səhifə 322)

(HZ. MEHDİ (Ə.S)- IN) SAĞ QIÇINDA QARA BİR İZ (XAL) VARDIR.  (Şeyx Məhəmməd İbn İbrahimi Numanı, Qeybəti Numanı səh. 251)      

HZ. MEHDİ (Ə.S)- IN ALNINDA BİR İZ VARDIR

Humran İbn Ayan deyir ki, İmam Məhəmməd Bakır əleyhissalama belə ifadə etdim: …ALNINDA İZ VARDIR, ÜZÜNDƏ İSƏ LƏKƏ (XAL)... (Şeyx Məhəmməd İbn İbrahimi Numanı, Qeybəti Numanı səh. 252)

Humran İbn Ayan İmam Məhəmməd Bakir əleyhissalama deyir: ALNINDA İZ VARDIR, ÜZÜ GÖZƏLDİR…” (Şeyx Məhəmməd İbn İbrahimi Numanı, Qeybəti Numanı səh. 252-253)

 Əbu Basir deyir: İmam Məhəmməd… ardı...

 

“AÇILIB AĞARDIĞI VAXT GÜNDÜZƏ AND OLSUN” AYƏSİNDƏ GÜNDÜZLƏ ƏLAQƏLİ VURĞU HZ. MEHDİ (Ə.S)-A İŞARƏDİR.

Təfsirül-Qummi əsərindən Əhməd ibn İdris, Məhəmməd ibn Əbdülcabbar, İbn Əbu Uməyrə, Həmmad ibn Osman vasitəsilə Məhəmməd ibn Müslimdən rəvayət edir:

Əbu Cəfər, Məhəmməd Baqir əleyhissalama Allah Təalanın “Qaralıb ortalığı bürüdüyü zaman gecəyə and olsun!”, “Açılıb ağardığı vaxt gündüzə and olsun!” ayəsini oxuduğu zaman buyurdu:

“Gündüzlə əlaqəli vurğu biz Əhli-beytdən olan əl-Qaim Mehdi (ə.s)-dır. Zühur edəndə dəccaliyyətə qalib gələcəkdir. Allah Quranda insanlar üçün nümunələr vermiş və nəbisinə onunla xitab etmişdir. Bizdən başqa kimsə ondan xəbərdar deyil.”

(Məclisi, Bihərül-Ənvar, Beyrut, 1404, cild: 24, səh.: 71-72.)

 

HZ. MEHDİNİN ZÜHUR ZAMANI QƏFİLDƏN GƏLƏCƏKDİR

Kənzu Cəmiil-Fəvaidi və Təvilil-Ayətiz-Zahirəti əsərindən:

Məhəmməd ibn Abbas; Əli ibn Abdullah ibn Əsəd, İbrahim ibn Məhəmməd, İsmayıl ibn Bəşşər, Əli ibn Cəfər Hədrami vasitəsilə Zürarədən rəvayət edir:

Əbu Cəfər [Məhəmməd Baqir əleyhissalama] izzət və cəlal sahibi AllahınOnlar özləri də bilmədən qəfildən başlarının üstünü alacaq o saatdan (qiyamət saatından) başqa bir şeymi gözləyirlər?!” (Zuxruf surəsi, 66) ayəsinin mənasını soruşdum.

O da buyurdu:

“Nəzərdə tutulan şey əl-Qaimin (Mehdi əleyhissalam) zühur zamanıdır ki, onlara qəfildən gələcəkdir.” (Məclisi, Bihərül-Ənvar, Bəyrut, 1404, cild: 24, səh.: 124.)

ŞURA SURƏSİ 24-CÜ AYƏDƏ İŞLƏDİLƏN “HAQQI ÖZ… ardı...