bildirilmişdir

Hz. Mehdi (ə.s)-ın xüsusiyyətləri peyğəmbərlərə endirilən kitablarda bildirilmişdir

Naim, Kaabdan belə rəvayət etdi: Mən hz. Mehdi (ə.s)-ı PEYĞƏMBƏRLƏRİN SUHUFUNDA (səhifələrində, kitablarında) belə görürəm. Hz. Mehdi (ə.s)-ın əməlində nə zülm nə də ayıb vardır.”  (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Hz. Mehdisi’nin Alametleri s. 59, Kahraman Neşriyat)

 

PEYĞƏMBƏRLƏRƏ AİD OLAN KİTABLARDA “hz. Mehdi (ə.s)-ın işi zülm və pislik deyil” deyə işarə edilmişdir.” (Gözlənilən Hz. Mehdinin Əlamətləri, Əl -Kavlul Müxtəsər Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)

 

Mən, hz. Mehdi (ə.s)-ı, PEYĞƏMBƏRLƏRİN SƏHİFƏLƏRİNDƏ (KİTABLARINDA) belə görürəm: “Hz. Mehdi (ə.s)-ın əməlində nə zülm nə də ayıb vardır.”  (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, səh. 21)

 

Rəvayətlərdə, hz. Mehdi (ə.s)-ın xüsusiyyətlərinin və çıxış əlamətlərinin, peyğəmbərlərə endirilən kitablarda olduğu bildirilir. Bu da İncil, Tövrat, Zəbur və daha əvvəl gələn səhifə və kitablarda hz. Mehdi (ə.s)-a aid məlumatların olduğunu göstərir.

vesileolduklari07

Ayədə buna aid belə buyrulur:

Biz, Zikrdən (Lövhi-məhfuzdakı yazıdan) sonra nazil etdiyimiz kitablarda da yazmışdıq ki, yer üzünə Mənim əməlisaleh qullarım varis olacaqlar.. (Ənbiya surəsi, 105)

İslam alimləri bu ayəni belə təfsir etmişlər:

İmam Baqir və Sadiqdən belə rəvayət edilir: “BURADAKI (AYƏDƏ BİLDİRİLƏN) ‘SALEH QULLAR’, HZ. MEHDİ VƏ… ardı...

 

Əbu Həmzə belə deyir: “İmam Sadiq (ə.s)-a dedim ki, “imamsız (Mehdi olmadan) yer baqi qalarmı?” İmam: “əgər yer üzü imamsız qalsa alt-üst olar”-deyə buyurdular.(Usul-u Kafi, İslamiye Baskısı, 1381, cild. 1, səh. 334)

 

Veşşa deyir ki: İmam Rza (ə.s)-dan “yer üzü imamsız qalarmı?”-deyə soruşdum. İmam (ə.s) “xeyr” deyə buyurdu….İmam (ə.s) daha sonra belə buyurdu: “Yer üzü imamsız qalmaz, əks halda yer üzü alt-üst olar”. (Usul-u Kafi, cild. 1, səh. 334)

 

Müfəzzəl ibn Ömər əmirəlmöminin əleyhissalam: Kufə şəhərinin minbərində belə buyurdu: “Bilin ki, yer üzü Allahın hüccəti (hz. Mehdi (ə.s)) olmadan ayaqda dayana bilməz… Əgər Allahın hüccəti (hz. Mehdi (ə.s)) bir an yer üzündən çəkilsə, yer xalqın üzərinə çökər”. (Şeyh Muhammed B. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 162)


R0118

Allah hər dövrdə yer üzündəki təxribatçılığın qarşısının alınmasına; insanların rifah və xoşbəxtliyinə insanlara Allahın dinini təbliğ edən elçilərini vəsilə etmişdir. Allahın Axırzamanda bütün yer üzünün dinclik və qurtuluşuna vəsilə etdiyi adam da hz. Mehdidir. Necə ki, hədislərdə hz. Mehdinin olmadığı mühitdə yer üzünün müxtəlif fəlakətlərlə həlaka və məhvə uğrayacağına; bütün dünyada dəhşətli bir anarxiya və xaos meydana gələcəyinə işarə edilmişdir. Necə ki, hz. Mehdinin zühurunun yaxınlaşdığı bu dövrdə də dünyanın bir çox yerində terrorun, döyüşlərin, qırğınların hökm sürdüyü görülür.

 … ardı...