xarakter

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in rəvayətlərindən münafiq xarakteri

Daha, bir çox insan Qurandan çox onun (hz. Mehdi (ə.s)-ın) qorxusu səbəbiylə günahlardan qaçacaqdır. (Əl-Futuhatul Məkkiyəh, səh. 6)

Esbağ ibn Nəbati deyər ki: Əmirəlmöminin Əli əleyhissalam belə buyurdu: “Belə ki, sizdən yalnız gözdəki sürmə qədər və ya yeməkdəki duz qədər qalacaq. Və mən sizə bir nümunə verəcəyəm: Adamın birinin bir qədər buğdası vardır. Onu təmizləyər və bir evə qoyar, uzun bir müddət sonra geri qayıtdığında onun qurdlandığını görər, onu təkrar ayırd edər və təmizləyər sonra təkrar evin içinə qoyar. Uzun bir müddət sonra qayıtdığında onun təkrar qurdlandığını görər. Təkrar onu ayırd edər və təmizləyər və həmişə eyni işi təkrarlayar. Sonunda qurdların heç zərər verə bilmədiyi çox az sağlam buğda qalar. Məhz siz də beləsiniz. Sonda içinizdə fitnələrin əsla zərər verə bilmədiyi çox az bir qrup qalacaq”.

(Eyni hədisi Əhməd ibn Məhəmməd ibn Səid də nəql edir.)

(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 246)

Ayrılanlar da, müxaliflər də ona (hz. Mehdi (ə.s)-a) zərər verə bilməyəcək. O özündən ayrılanlara baxmayaraq müzəffər (qalib) olaraq yoluna davam edəcək. (Ramuz e’l-Ehadis, səh. 487) (Təbəraninin Kəbirindən)

R0292

Əbu Basardan: İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam “günahkarlar çöhrələrindən tanınacaq” (Məhəmməd surəsi, 30), ayəsi haqqında belə buyurdu: Allah onları tanıyar, lakin bu… ardı...

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v), münafiqlərin xarakterini xəbər vermişdir

MEHDİ (Ə.S)-IN HÖKMRANLIĞI DÖVRÜNDƏ ZALIMLARIN VƏ TƏKƏBBÜRLÜLƏRİN HÖKMRANLIĞI, MÜNAFİQLƏRİN VƏ XAİNLƏRİN … NÜFUZU NABÜD OLACAQ (SONA ÇATACAQ)-DIR. (əl-Mehdiyy-il Məvud, c. 1, səh. 252)

 

Əli ibn Əbi Talibin (kərramallahu vəchəh) bildirdiyinə görə Rəsulullah (sallallahu əleyhi vəsəlləm) belə buyurmuşdur: “Mən ümmətimə görə bir mömin ya da müşrikdən qorxmuram. ÇÜNKİ MÖMİNİN İMANI (PİSLİYƏ) MANE OLAR.MÜŞRİKİ DƏ, KÜFRÜ DƏ RƏDD EDƏR. LAKİN ƏSL DİLBAZ MÜNAFİQDƏN NARAHATAM. ÇÜNKİ O, SİZİN XOŞUNUZA GƏLƏN ŞEYLƏRİ DEYƏR, AMMA XOŞUNUZA GƏLMƏYƏN İŞLƏRİ EDƏR.” (Hədisi Tabərani, əl-Mucəmül-əvsat və əl-Mucəmus-sağir, Elm Kitabı, Münafiqin polemiki, səh. 512)

 

Əsbağ İbn Nəbatə deyər ki: Əmirəlmöminin Əli əleyhissalam belə buyurdu: “…BELƏ Kİ, SİZDƏN YALNIZ GÖZDƏKİ SÜRMƏ QƏDƏR VƏ YA YEMƏKDƏKİ DUZ QƏDƏR QALACAQDIR VƏ MƏN SİZƏ BİR NÜMUNƏ VERƏCƏYƏM: BİR NƏFƏRİN BİR MİQDAR BUĞDASI VARDIR. ONU TƏMİZLƏYƏR VƏ BİR EVƏ QOYAR, UZUN BİR MÜDDƏT SONRA GERİ DÖNDÜYÜNDƏ ONUN QURDLANDIĞINI GÖRƏR, ONU TƏKRAR AYIRD EDƏR VƏ TƏMİZLƏYƏR SONRA TƏKRAR EVİNƏ QOYAR. UZUN BİR MÜDDƏT SONRA DÖNDÜYÜNDƏ ONUN TƏKRAR QURDLANDIĞINI GÖRƏR. YENƏDƏ ONU AYIRD EDƏR VƏ TƏMİZLƏYƏR VƏ HƏMİŞƏ EYNİ İŞİ TƏKRARLAYAR. SONUNDA QURDLARIN HEÇ ZƏRƏR VERƏ BİLMƏDİYİ ÇOX AZ MÖHKƏM BUĞDA QALAR. MƏHZ SİZ DƏ BELƏSİNİZ. SONUNDA İÇİNİZDƏ FİTNƏLƏRİN ƏSLA ZƏRƏR VERƏ BİLMƏDİYİ ÇOX AZ BİR QRUP… ardı...