səhabələr

Hz. Mehdi ilə bağlı hədisləri rəvayət edən səhabənin sayı əllidən çoxdur. Bu səhabələrdən bəziləri bunlardır:

 

1.    Ənəs İbni Malik

2.    Katade

3.    Hz. Aişə

4.    Əbu Hureyrə

5.    İmran ibn Hüseyn

6.    Nafi ibn Utbə

7.    Əbu Bərzə

8.    Hüzeyfə ibn Əsir əl Qıfari

9.    Keysan, Osman ibn əl-As

10.    Cabir ibn Abdillah

11.    Əbu Ümamə

12.    İbn Məsud

13.    Abdullah ibn Əmir

14.    Səmürə ibn Cündüp

15.    Nəvvas ibn Səman

16.    Əmir ibn Avf

17.    Hüzeyfə ibn əl-Yəman

18.    Əbul Əşas əs-Sənani

19.    Əbu Umamə əl-Bahili

20.    Əbud Dərdə

21.    Əbu Rəfi

22.    Əbu Səid Əl-Hudri

23.    Əbu Malik əl-Qıfari

24.    Rəbi İbni Ənəs

25.    Şəhribni Həvşəb

26.    Amman ibni Yasir…

2