nur şagirdləri

Nur tələbələrindən Mehmet Əli Qaya əsrlərin rəhbərləri mücəddidlər və qiyamət əlamətləri, dəccal-Mehdi” adlı kitabının 239- cu səhifəsində belə bir şərhi var:

Bədiüzzaman 1877-ci ildə Mövlana Xalidin şagirdləri, bir əsr sonra da Mehdinin şagirdləri mübarizə edəcək. O zaman 1977-ci ildə kimin şagirdləri var idi? Bədiüzzaman Səid Nursinin… Bunu təsdiq edən, Mövlana Xalid qolunun şeyxlərindən İsmət Əfəndi təriqət üsulunu bəyan edən kitabı, ” Risaləi Kutsiyə” 76-cı səhifəsində Mövlana Xalid son mücəddiddir. Ondan sonra Mehdi mücəddid olaraq gələcəkdir” buyurur. Mövlana Xaliddən sonra Bədiüzzaman Səid Nursidən başqa mücəddid vardırmı? Yoxdur.

Bədiüzzaman həzrətlərinin bu mövzuyla əlaqədar sözü bu şəkildədir:

Onlar Allahın nurunu ağızlarıyla söndürmək istəyirlər. Allah isə kafirlərin xoşuna gəlməsə də, öz nurunu tamamlayar. (Tövbə surəsi, 32)

Ayəsindəki ALLAHIN NURUNU AĞIZLARIYLA  SÖNDÜRMƏK  İSTƏYİRLƏR.  ALLAH  İSƏ NURUNU TAMAMLAYAR  cümləsi qüvvətli, lətafətlimünasibəti məansı ilə birlikdə şəddəli  (lam)- lar, bir (lam)  və şəddəli  (mim) əsl sözdən olduğundan, iki  (mim) sayılmaq cəhətiylə 1324 edər, …. Əgər şəddəli  (mim) də şəddəli (lam)-lar bir sayılsa, o vaxt 1284 edər. ƏGƏR ŞƏDDƏLİ  (lam)-LAR VƏ (mim) İKİ SAYILSA, BUNDAN BİR ƏSR SONRA ZÜLMƏTİ DAĞIDACAQ ŞƏXSLƏR , HƏZRƏTİ MEHDİNİN ŞAGİRDLƏRİ OLA BİLƏR. HƏR NƏ İSƏ… BU NURLU AYƏNİN ÇOX NURANİ… ardı...