mücəddid

Hicri 1400-cü ilə gələnə qədər, Mücəddidlər niyə axırzamanın böyük Mehdisi ola bilməzlər?

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən  rəvayət edilən səhih hədislərdə axır zamanda zühur edəcək olan hz. Mehdi (ə.s.)-ın həm fiziki xüsusiyyətləri, həm də zühurundan əvvəl və sonra baş verəcək olan əhəmiyyətli hadisələr çox təfərrüatlı bir şəkildə bildirilmişdir. Bütün bu dəlillər hz. Mehdi (ə.s.)-ın mütləq bir şəxs olaraq zühur edəcəyini göstərərək, onun mənəvi şəkildə bir şəxs olaraq gələcəyini iddia edənlərə cavab verir. Həmçinin ustad risalələrində təxminən 70 dəfə, müxtəlif yerlərdə hz. Mehdi (ə.s.)-ın  “bir şəxs, bir zat” yəni yaşayan bir adam olacağını vurğulayaraq risalələrində əsla Mehdi olmayacağına da cavab vermişdir. Yəni, hz. Mehdi (ə.s.) bir mənəvi şəxsiyyət olacaq deyil, məhz bir şəxs olacaq. Risaləi Nurları özünə bir proqram (öndər, əsas hesab edən) edərək insanların imanının xilas olmasına vəsilə olacaq.

Birincisi : Fənn və fəlsəfənin tasallutu ilə (təsiriylə) və maddiyyun və tabbiyyun taunu (materializm və darvinizm idealogiyasının) bəşər içinə intişar etməsiylə (yayılması ilə), hər şeydən əvvəl fəlsəfəni və materializm, darvinizm və ateizm fikrini tam susduracaq bir tərzdə imanı qurtarmaqdır. ….Hər halda o vəzifəni ondan əvvəl bir tayfa (bir qrup) bir yöndə yerinə yetirəcək . O şəxs, o tayfanın uzun təqdiqatları nəticəsində yazdıqları əsərləri özünə hazır olunmuş bir proqram edəcək, onun ilə o… ardı...

 

Hz. İsa (ə.s)-ın gəlməyəcəyini söyləyənlərin bu səhv düşüncədə olmaqlarının bir səbəbi  də, İslamda bir xilaskar gözləntisi olmadığı iddiasıdır.

Allah tarix boyu insanlara göndərdiyi peyğəmbərlər vasitəçiliyi ilə doğru yolu göstərmişdir. Bəzən də insanların din əxlaqından uzaqlaşdıqları, pozulma və degenerasiyanın yayıldığı dövrlərdə Rəsul hökmündə təbliğ edənlər göndərərək insanları qaranlıqdan işıqlığa çıxartmışdır. Hər əsrin əvvəlində bir mücəddidin gələcəyi hədislərdə belə xəbər verilir:

Əbu Hüreyrənin rəvayətinə görə, Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur:
“Həqiqətən Əziz və Cəlil olan Allah HƏR ƏSRİN ƏVVƏLİNDƏ bu ümmətin dinini bidatlardan (dinin əslində olmayan sonradan əlavə edilmiş batil inanclardan) təmizləyən, yeniləyən (elm sahibi) bir şəxs göndərər.” (Sünen-i Ebu Davud, 5/100)

İmam Rəbbani Həzrətləri isə belə deyir:

“HƏR ƏSRİN ƏVVƏLİNDƏ  bu ümmətin din alimlərinin arasından BİR MÜCƏDDİD ÇIXACAQ və şəriəti (Quran əxlaqı və fəziləti ilə Peyğəmbərimizin (s.ə.v) sünnəsini) canlandıracaq. (Mektubat-ı Rabbani, 1/520)

Necə ki, Quranda da, darlıq və çətinlik içində olan insanların Allaha, onlar  üçün bir xilaskar  və qoruyucu göndərməsi üçün dua etdikləri xəbər verilmişdir:

Sizə nə olub ki, Allah yolunda və: “Ey Rəbbimiz! Bizi əhalisi zalım olan bu şəhərdən çıxart, bizə Öz tərəfindən bir himayəçi təyin et, bizə Öz tərəfindən bir yardımçı təyin et!” – deyən zəif kişilər, qadınlar və uşaqlar uğrunda vuruşmursunuz? (Nisa Surəsi, 75)… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın müctəhid, mücəddid, mürşid, mehdi və hakim sifətləri

1- ci.  Bəzi ayələr və hədisi şəriflər axır zamanda gələcək bir Mücəddidi Əkbəri (ən böyük din yeniləyicisi) işari məna ilə xəbər verirlər. Lakin o gələcək şəxsin və cəmiyyətinin üç vəzifəsindən ən əhəmiyyətlisi olan və zahirən ən kiçiyi görünən imanı qurtarmaq və həqiqi imaniyyəti günəş kimi göstərmək vəzifəsini Risaleyi Nur və tələbələrinin şəxsi mənəvisi tam etdiklərindən O, gələcək şəxsə dair xəbərləri və işarələri risaleyi nurun şəxsi mənəvisinə, hətta, bəzən tərcüməçisinə də tətbiqə çalışmışlar və şəriəti əhya və xilafəti tətbiq olan çox geniş dairədə hökm edən bu iki mühüm vəzifəsini nəzərə almamışlar… (Tilsimlər Məcmuəsi, səh. 168)      

 

2- ci “… AXIR ZAMANIN ƏN BÖYÜK FƏSADI ZAMANINDA, ƏLBƏTTƏ  ƏN BÖYÜK BİR MÜCTƏHİD (LAZIM OLDUĞUNDA AYƏ VƏ HƏDİSLƏRDƏN HÖKM ÇIXARAN BİR ALİM), HƏM ƏN BÖYÜK BİR MÜCƏDDİD (DİNİ YENİLƏYİCİ), HƏM  HAKİM, HƏM  HZ. MEHDİ (Ə.S), HƏM MÜRŞİD (İNSANLARA DOĞRU YOLU GÖSTƏRƏN), HƏM  QÜTBÜ ƏZƏM (ZAMANININ ƏN BÖYÜK DİNİ LİDERİ) OLARAQ  NURANİ BİR ADAMI GÖNDƏRƏCƏK VƏ O ŞƏXS DƏ, PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN SOYUNDAN OLACAQ.” (Məktubat,  İyirmi Doqquzuncu Məktub, Yeddinci Risalə Olan Yeddinci Qisim, səh. 411-412)

96c80fbf12ec73a2a27fbe4f81c59a1e

 

Nur tələbələrindən olan Mehmet Əli Qaya “Əsrlərin Rəhbərləri və Mücəddidlər və Qiyamət əlamətləri, Dəccal- Mehdi” adlı kitabının bir səhifəsində belə demişdir:

Bədiüzzamanın mücəddid olduğu mövzusunda onsuz da bir şübhə yoxdur. Ancaq bəziləri “13-cü əsrin mücəddididir” deyilir, sonra 14-cü əsrin mücəddidini axtarmaqda və 15-ci əsrin mücəddidi üçün də “Mehdi-i əzəm olacaq” deyirlər. Lakin, bu yanaşmalar doğru deyil. Risalə-i Nur tələbələri ixtilafsız, son mücəddid Bədiüzzamandır və Mehdi-i əzəmdir, fikri ilə eynidir. (“Əsrlərin Rəhbərləri və Mücəddidlər və Qiyamət əlamətləri, Dəccal- Mehdi” səh. 277)

Mehmet Əli Qayanın bu ifadələrini bir-bir açıqlayaq:

1-ci ifadə

Bədiüzzamanın mücəddid olduğu barədə bir şübhə onsuz da yoxdur. Ancaq bəziləri “13-cü əsrin mücəddididir” deyilir, sonra 14-cü əsrin mücəddidini axtarmaqda və 15-ci əsrin mücəddidi üçün də “Mehdi-i əzəm olacaq” deyirlər. Lakin, bu yanaşmalar doğru deyil…

Mücəddid: Peyğəmbərimiz (səv)- in vəfatından sonra İslam dininə daxil olan batil inanclardan dini təmizləyən, İslam dininin Peyğəmbərimiz (s.ə.v)- in dövründə olduğu kimi yaşanmasına vəsilə olan möhtərəm şəxslərə verilən bir addır.  Bədiüzzaman Səid Nursi həzrətləri bu cəhətdən yaşadığı hicri 13-cü əsrin mücəddididir. Ancaq bilindiyi kimi Allah hər əsrdə yəni, hər əsrin əvvəlində bir mücəddid göndərər və bu adamı vəsilə edərək dini bidətlərdən təmizləyər. Bu mövzu Peyğəmbərimiz (s.ə.v)- in hədisləri və böyük İslam alimlərinin bu hədislər istiqamətindəki… ardı...