hökm etmək

Hz. Mehdi (ə.s) yəhudilərə Tövratla, xristianlara da İncillə hökm edəcək

Cabir ibn Yezid əl-Cofi, İmam Məhəmməd Baqirdən rəvayət edir:“…Hz. Mehdi (ə.s)-ın hz. Mehdi (ə.s) deyə adlandırılmasının səbəbi budur ki, gizli bir işə doğru istiqamətləndiriləcək, Tövrat və digər səmavi kitabları Antakyada bir mağaradan çıxardacaq və YƏHUDİLƏR ARASINDA TÖVRATLA, XRİSTİANLAR ARASINDA İNCİLLƏ HÖKM EDƏCƏK.” (əl-Mehdiyy-il Mev’ud, 1-ci cild, səh. 254-255)

 

“Ona hz. Mehdi (ə.s) deyilməsinin səbəbi – Şamda olan dağlardan birinə yönəlməsidir. Oradan (HƏQİQİ) TÖVRAT KİTABLARINI ÇIXARACAQ, YƏHUDİLƏRƏ QARŞI DƏLİL GƏTİRƏCƏK.”  (Suyuti, əl-Havi li’l Feteva, II. 81)


R0340

Harun ibn Maruf; Zamra ibn Rabiyədən, Abdullah ibn Şevzəbdən rəvayət edir: “Şübhəsiz ki, hz. Mehdi (ə.s), “Mehdi (ə.s.)” deyə adlandırılmışdır. Çünki O, Şam dağlarından bir dağa doğru hidayət olunar (istiqamətləndirilər), “TÖVRAT” KİTABLARINI (DƏRİLƏRİNİ) ORADAN ÇIXARDAR VƏ ONLARA ƏSASLANARAQ YƏHUDİLƏRLƏ MÜZAKİRƏ EDƏR VƏ (NƏTİCƏDƏ) BİR DƏSTƏ YƏHUDİ ONUN ƏLİYLƏ MÜSƏLMAN OLAR.

http://www.ahirzaman.net/mehdi_ahirzaman07.html#81

 Ona “Mehdi (ə.s)” deyilməsinin səbəbi budur; o, yəhudilərin həcc etdiyi Şam dağlarından bir dağın içindəki TÖVRATA DAİR KİTABLARI ÇIXARAR VƏ YƏHUDİLƏRDƏN BİR CAMAAT ONUN ƏLİYLƏ MÜSƏLMAN OLAR.   (Celaleddin SuyutininTasnifinden Hadisler, AhirZaman Mehdisinin Alametleri, Müellif Ali bin Hüsammeddin elMuttaki, Kahraman Neşriyat Kitabevi, səh. 77)

 

R0370Peyğəmbərimiz hz. Məhəmməd (s.ə.v) Axırzamanda gələcək hz. Mehdi (ə.s)-ın Tövratı açıqlayacağını bildirir. Allahın izniylə… ardı...

 

vesileolduklari20

İmam Həsən Əskəri (ə.s), hz. Mehdi (ə.s)-ın tavsifində (xüsusiyyətlərini izah edərkən) belə buyurmuşdur: “Hz. Mehdi (ə.s) qiyam edəndə, hz. Davudun hökm etdiyi kimi, xalqın arasında bir şahid istəmədən hökm verəcək.”  (Kâfî, c. 1, s. 509, H. 13.)

 

…bəli,yüzlərlə  müqəddəs qəhrəmanları yetişdirən, minlərlə mənəvi komandirləri ümmətin başına keçirən və Quran həqiqətləri ilə, imanın nuru ilə və İslamiyyətin şərəfiylə bəslənən, inkişaf edən Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in xalqı, ümməti, ƏLBƏTTƏ AXIR ZAMANDA, İSLAM  DİNİNİN,  QURANI KƏRİMİN VƏ HZ. MƏHƏMMƏDİN SÜNNƏSİNİN CANLANDIRILMASIYLA, ELANI İLƏ, HÖKMLƏRİNİN YERİNƏ YETİRİLMƏSİ İLƏ, BAŞ KOMANDİRLƏRİ OLAN BÖYÜK MEHDİNİN  QÜSURSUZ ƏDALƏTİNİ VƏ HAQQA UYĞUNLUĞUNU DÜNYAYA GÖSTƏRMƏLƏRİ ÇOX MƏQBUL OLMAQLA BƏRABƏR, ÇOX  LAZIM VƏ LAZIMLI VƏ İCTİMAİ  HƏYATDAKI  PRİNSİPLƏRİN GƏRƏYİDİR. (Şüalar, 510)

5bgeqfm1

 

 

Hz. Mehdi (ə.s.) eynilə hz. Davud (ə.s.) kimi vəhbi elm sahibi olacaq

Şeyx Müfid belə deyir :

QAİMİ ƏLi MƏHƏMMƏD (S.Ə.V) (HZ. MEHDİ (Ə.S.)) QİYAM ETDİYİNDƏ EYNİ HZ. DAVUD KİMİ, YƏNİ BATİNİ ELMƏ ƏSASLANARAQ HÖKM EDƏCƏK, ŞAHİDƏ EHTİYAC DUYMADAN HÖKM EDƏCƏK. ALLAH HÖKMÜ ONA İLHAM EDƏCƏK VƏ O DA İLAHİ İLHAMA GÖRƏ HÖKM EDƏCƏK.(İrşad, Şeyx Müfid, səh. 365, 366)     

islammektebihar2rv9

 

Hz. Mehdi öz elmiylə hökm edəcək

İbn Şehraşubun Mənaqibindən və əl-Həraic vəl-Cəraih əsərindən:

Həsən ibn Zərif rəvayət edər:

“Könlümü iki mövzu narahat edirdi və onlarla əlaqədar Əbu Məhəmməd əleyhissalama yazmaq istədim. Beləcə, ona bir məktub yazıb əl-Qaim Mehdi əleyhissalamı, onun nə ilə hökm edəcəyini və məclisinin harada olacağını soruşdum.

Belə bir cavab gəldi:

Əl-Qaim Mehdi [əleyhissalam] haqqında soruşmusan, qiyam etdiyi zaman insanlar arasında Davud [əleyhissalam]ın hökmünə bənzər şəkildə öz elmiylə hökm verəcək və heç bir dəlilə ehtiyac duymayacaq.”

İlamul-Vera və əl-İrşad əsərlərində İbn Quluya, Küleyni, Əli ibn Məhəmməd və Həsən ibn Zərif sənədiylə bənzər hədisə yer verilmişdir.

(Məclisi, Biharül-Ənvar, Beyrut, 1404, c. 50, s. 264-265)

61358301