hədislər

Mehdinin çıxış zamanı ilə əlaqədar hədislər bunlardır. Bu hədislərdən ümmətin ömrünün hicri 1500-cü ili keçməyəcəyi açıq şəkildə görülür:

Ənəs ibn Malikdən O dedi ki, Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu: Dünyanın ömrü, axirət günlərində yeddi gündür. Allah Təala buyurdu ki: Rəbbin qatında bir gün sizin saydıqlarınızın min ili kimidir. Kim bir din qardaşının Allah yolunda bir ehtiyacını görsə, Allah Təala onun üçün gündüzlərini orucla, gecələrini də ibadətlə keçirmiş kimi bu dünyanın yeddi min illik ömrü qədər savab yazar. (Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 88)

Əhməd İbni Hənbəl davamında nəql etdi. Dünyadan beş min altı yüz il keçmişdir. (Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir zaman, səh. 89)

Bu ümmətin ömrü min (1000) ili keçəcək, lakin min beş yüz (1500) ili keçməyəcək. (Celaleddin Suyuti’-El-Keşfu Fi Mücazeveti Hazin el-Ümmeti El Elfe Ellezi Dellet Aleyh el-Asar; Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri Pamuk Yayınları, səh. 299)

“Mənim ümmətimin ömrü 1500 ili çox keçməyəcək.” (Suyuti, el-keşfu an mücavezeti hazihil ümmeti el-elfu, el-havi lil fetavi, Suyuti. 2/248, tefsiri ruhul beyan. Bursevi. (arapça) 4/262, Ahmed bin Hanbel, Kitâbu’l-ilel, səh. 89)

Abdullah (r.ə)-dən rəvayət edilmişdir: Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu ki: Əhli-beytimdən adı adıma uyğun bir adam başa keçəcək… Dünyanın… ardı...

 

Qiyamətin qopacağı vaxta işarə edən hədislərə baxanda verilmiş vaxt  baxımından hədislərdə birlik olmadığı görülür.

 

Belə bir vəziyyətdə hədislərdəki məlumatların birlikdə diqqət çəkdiyi ortaq nöqtəyə baxmaq lazımdır. Məsələn, dünyanın ömrünün 7000 il olduğuna dair əhli-sünnənin böyük alimlərindən Suyuti həzrətlərinin təsnif etdiyi 8 hədis araşdırıldığında da, bu hədislərin hamısında eyni mövzunun izah edildiyi, aralarında ortaq nöqtə olduğu aydın olur.

 

Hədislərdə izah edilən hadisələrin bənzərliyi, təkcə zaman baxımından ziddiyyətli olması hədislərin Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən günümüzə qədərki nəql etmələrdə səhv edilə biləcəyini göstərir. Buna görə qiyamətin nə vaxt qopacağını izah edən hədislərdəki bu səhvləri normal hesab edərək hədislərdəki ortaq nöqtəyə diqqət verilməlidir.

 


schmetterling111ahfx61-Cİ ŞƏRH:

 

Qiyamətin vaxtını verən hədislərdən, Axırzamanın başlamasının ardınca qiyamətə qədər insanların təxminən 120 ilə qədər yaşayacaqları aydın olur. Bu müddətdə isə əvvəlcə dinsiz sistemlərin hakim olacağı, sonra hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuru və hz. İsa (ə.s)-ın ikinci dəfə yer üzünə gəlişi ilə bərabər İslam əxlaqının bütün dünyaya hakim olacağı, ən son mərhələdə isə İslam əxlaqının dünyadan tamamilə zəifləyib silinəcəyi və dinsizliyin hakim olacağı dünyanın son dövrü olacaq. Yəni bu 120 illik müddətin əvvəlində və sonunda dinsizlik cərəyanı şiddətli olacaq, bu müddətin ortasında isə İslam əxlaqının dünya hakimiyyəti, yəni Qızıl dövr yaşanacaq.

 

Qiyamətin vaxtını uzaq göstərərək insanların qorxmasına… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri ilə əlaqədar bəzi hədislər

“Onlar uzaqgörən, təqvalı və təvazökardırlar. Dünya malına maraq göstərməzlər, imanlı və mədəniyyətlidirlər,…. Gecələr ibadət edərlər, gündüzlər aslandırlar. Mərhəmət, şəfqət, qürur və cihad əhlidirlər. Polad ürəkli və güclü bir imana sahibdirlər. Yorulmaq bilməzlər, güclüdürlər. O qədər dözümlüdürlər ki, dağlara göndərilsələr belə dəlik-deşik edər, yerindən oynadarlar. Haqqa inanan, hz. Mehdi (ə.s)-a itaət edib təslim olan, şəhidlik aşiqi, Allaha daha yaxın olmaq üçün can atan, təhlükələrin və çətinliklərin eşiyində yetişmiş fədakarlar, … cihad (səy göstərən) və şahidlik aşiqidirlər, səbirlidirlər. Təvəkkül onların yol azuqəsidir. Polad ürəkli, dəmir iradəli, gecə namazlarını qılan, qənaətkar, hər biri qırx igid gücünə malik olan mərd insanlardır.” (Safı Golpeygani, Muntahabul-Əsər, s. 486) 

“SANKİ ONLARI GÖRÜRƏM. EYNİ RƏNGDƏ, EYNİ BOYDA, ÜZLƏRİ EYNİ VƏ PALTARLARI DA EYNİ… OLARAQ HƏZRƏTİ MEHDİYƏ BEYƏT EDƏRLƏR.” (İbn Tavus, el-Melahimu ve’l-Fiten, s. 122)        

Bu iki hədis Cevad Muhaddisinin “Ümid Sabahı” kitabının 55-ci  səhifəsində bildirilir.

1298628827_www_harikasozler_net_-_cennet_kuular

 

Əli İbn İbrahim İbn Haşim, atası Məhəmməd İbn Əbu Umeyr və İshak İbn Ammardan, Əbu Abdullahın (Cəfər Sadiq (ə.s)) belə buyurduğunu rəvayət edir:QADINLARI SEVMƏK PEYĞƏMBƏRLƏRİN ƏXLAQINDANDIR.” (Kuleyni, Kafi, 5-ci cild, səh. 320, 1-ci hədis)       

68245_didem_urer_sikintilari_nasil_cozebiliriz

 

Məhəmməd ibn Yəhya əl-Attar, Abdullah İbn Məhəmməd, Əli İbn Hakim, Aban İbn Osman və Ömər İbn Yeziddən, Əbu Abdullahın (Cəfər Sadiq ə.s) belə buyurduğunu rəvayət etdi: QADINLARA QARŞI SEVGİSİ ÇOXALMAYAN BİR KİMSƏNİN İMANININ ARTACAĞINI DÜŞÜNMÜRƏM.” (Kuleyni, Kafi, 5-ci cild, səh. 320, 2-ci hədis.)

 

Məhəmməd İbn Umeyr, Bəkkar İbn Kərdəm ilə başqa birindən nəql etdiyinə əsasən Əbu Abdullahın (Cəfər Sadiq ə.s) belə dediyini rəvayət etdi: HZ. PEYĞƏMBƏR (SALLALLAHU ƏLEYHİ VƏSSƏLƏM) BUYURDU: “MƏNİM GÖZ NURUM NAMAZDA, HƏZZ QAYNAĞIM İSƏ QADINLARDA QƏRAR QILINDI.”(Kuleyni, Kafi, 5-ci cild, səh. 321, 7-ci hədis.)