dəlil

 

De: “Həmd olsun Allaha! (Nəml surəsi, 93)

Uca Allah bu ayədəki hökmü ilə ayələrinin yaşadığımız xarici dünyada görüləcəyini və mömin qullarının bunları bilib tanıyacağını vəd edir. Allahın dəlillərini bilib tanımaq, insanı imana və Quran əxlaqını yaşamağa aparan əsas yoldur. Ayədə xəbər verildiyi kimi, Allah möminlərin ürəklərini gücləndirmək, onların Özünə olan sevgi və bağlılıqlarını artırmaq üçün, nəfslərində və ətraflarında meydana gələn hər şeyin ‘haqq’ olduğunu onlara göstərməsi bütün iman edənlər üçün böyük bir rəhmətdir.

 

Ayənin davamında da, Allahın qullarının etdiklərindən xəbərsiz olmadığı, hər şeyin Allahın məlumatı daxilində olduğu xəbər verilir. Bu ayənin hökmünə görə möminlər, həyatları boyunca başlarına gələn hər şeyin Allahın özlərinə olan vədinə əsasən reallaşdığını bilərək hərəkət edərlər. Allaha olan imanları, sevgiləri və buna bağlı olaraq da təslimiyyət və sədaqətləri davamlı olaraq artar. Allahın hər zaman möminlərin dostu və köməkçisi olduğunu, bütün dualarına cavab verdiyini bilir və Ona qarşı böyük bir sevgi duyarlar. Çətinliklər qarşısında Allahın razılığını qazana bilmək üçün təslimiyyətlə səbir edər, Allahı vəkil edərək Ona sığınarlar. Allahın bildirdiyi din əxlaqını yaşayarkən və təbliğ edərkən qarşılaşdıqları çətinliklərin bu əxlaqı yaşamalarına və elmi mübarizələrinə mane olmasına icazə verməz, mənfi kimi görünən vəziyyətlərdə, din əxlaqının yayılmasının qarşısını almaq üçün səy göstərən kəslərin düşündüklərinin əksinə həmrəyliklərini daha da gücləndirirlər. Bu da möminlərin həqiqətən güclü bir Allah sevgisinə və sədaqət duyğusuna sahib olduqlarının ən gözəl dəlillərindən biridir.

 

Hz. Mehdi öz elmiylə hökm edəcək

İbn Şehraşubun Mənaqibindən və əl-Həraic vəl-Cəraih əsərindən:

Həsən ibn Zərif rəvayət edər:

“Könlümü iki mövzu narahat edirdi və onlarla əlaqədar Əbu Məhəmməd əleyhissalama yazmaq istədim. Beləcə, ona bir məktub yazıb əl-Qaim Mehdi əleyhissalamı, onun nə ilə hökm edəcəyini və məclisinin harada olacağını soruşdum.

Belə bir cavab gəldi:

Əl-Qaim Mehdi [əleyhissalam] haqqında soruşmusan, qiyam etdiyi zaman insanlar arasında Davud [əleyhissalam]ın hökmünə bənzər şəkildə öz elmiylə hökm verəcək və heç bir dəlilə ehtiyac duymayacaq.”

İlamul-Vera və əl-İrşad əsərlərində İbn Quluya, Küleyni, Əli ibn Məhəmməd və Həsən ibn Zərif sənədiylə bənzər hədisə yer verilmişdir.

(Məclisi, Biharül-Ənvar, Beyrut, 1404, c. 50, s. 264-265)

61358301