Əhzab surəsi 25 29 32 33 35

Əhzab surəsi 25, 29, 32, 33, 35-ci ayələrinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Əhzab surəsi, 25-ci ayə: “Allah kafirləri kin və qəzəbləri ilə birgə (məqsədlərinə çatmadıqları) geri çevirdi“, yəni Allah kafirləri təsirsizləşdirdi. “Onlar heç bir xeyir (qənimət) əldə edə bilmədilər. Döyüşdə (zəfər çalmaq üçün) Allah möminlərə kifayət etdi. Allah yenilməz qüvvət, qüdrət sahibidir!” Əbcədi 2000-ci il tarixini verir.

 

26-cı ayə: “Allah Kitab əhlindən onlara (kafirlərə) kömək edənlərin ürəklərinə qorxu salıb onları öz qalalarından endirdi. Siz onların bir qismini öldürür, bir qismini də əsir alırdınız.”

 

27-ci ayə: “(Allah) sizə onların yerlərinə, yurdlarına və mallarına, üstəlik də ayağınız dəyməyən bir yerə varis etdi. Allah hər şeyə qadirdir!”. Yəni yer üzünə hakim oldunuz. Əbcədi 2079-cu il tarixini verir. Dünya hakimiyyətinin son vaxtlarıdır, inşaAllah. Ən mükəmməl vaxtlar, ən yetkin vaxtlardır.

 

28-ci ayə: “Ya Peyğəmbər! zövcələrinə belə de: “Əgər siz dünya həyatını və onun dəbdəbəsini istəyirsinizsə, gəlin sizə talaq haqqınızı verim və (sonra da) gözəl bir tərzdə (Allahın buyurduğu qayda üzrə) boşayım!”. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in  zövcələrinin bir qismi  peyğəmbəri  sıxırdılar. Allah Təala ayə ilə onlara xəbərdarlıq edir.

 

29-cu ayə: “Əgər siz Allahı, Rəsulunu və axirət yurdunu istəyirsinizsə, artıq heç şübhəsiz ki, Allah, içinizdən gözəllikdə olanlar üçün… ardı...