əhli-sünnə alimləri

Hz. Mehdi ilə əlaqədar hədislərin səhih, doğru və sənədli olduğunu ifadə edən -bu ana qədər təsbit edilən Əhli-sünnənin ilm-ul hədis alimlərindən 25-i adlarını və onların bu mövzu haqqındakı şərhlərini ehtiva edən qaynaqların adları belədir:

1-Hafiz Tirmizi (ölm. 297), “Sünən”ində

2- Hafiz Əbu Cəfər Akili (ölm. 322), “əz-Züafa-ül Kəbir”də

3- Əbu Məhamməd Həsən ibn Əli Halef Berbehari Hanbəli Şeyxi (329), “Şerh-us Sünnə” kitabında Şeyx Hammud Tuyceri, “əl-İhticac-ü Bil Əsər Ala Mən Enkere-l Mhdiy-ul Mutazar” nəqlinə görə

4- Hakim Nişaburi (ölm. 405), “əl-Müstədrək”

5- Beyhaki, (ölm. 458), “əl-İtikat-u vel Hidaye İla Sebil-ir Rəşad”

6- Hafız Beğevi (ölm. 510/516), “Mesabih-us Sünnə”

7- Məşhur Tarixçi və Mühəddis İbn-i Əsir (ölm. 606), “En-Nihayet-u Fi Ğerib-il Hədis vel Əsər”

8- İbn-i Menzur Afriki (ölm. 711), “Lisan-ul Arab”

9- İbn-i Teymiye (ölm. 728), “Minhac-üs Sünnə”

10- Hafız Zehebi (ölm. 748), “Telhis-ul Müstədrək”

11- İbn-i Kesir-i Şami (ölm. 774), “en-Nihayet-u Fil Fiten vel Melahim”

12- Fazıl Teftezani (ölm. 793), “Şerh-ul Mekasid”

13- Nuruddin Haysəmi (ölm. 807), “Mecma-üz Zevaid”

14- Şeyx Məhəmməd Cezeri Dəməşqi Şafii (ölm. 833), “Esme-l Menakıb Fi Tehzib-i Esne-l Metalib”

15- Eş-Şehab Əhməd ibn Əbu Bəkr-i Busiri (ölm. 840), “Misbah-üz Zücace Fi Zevaid-i İbn-i Macə”

16- Alauddin ibn Hüsaməddin Muttaki Hindi (ölm. 975), “əl-Burhan Fi… ardı...