Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 22.01.1921-ci il tarix 1-ci mövsüm 1-ci yığıncaq 31-ci mövzu 3-cü cild 334-cü səhifədəki Atatürkün ifadələrini ehtiva edən gizli iclas qeydlərindən alınmışdır:

“Əfəndilər, iki cür tədbir alına bilərdi”. Kommunistlərə deyir. “Biri birbaşa kommunizm deyənin başını qırmaq”, yəni başını əzməkdir deyir, birinci yol budur deyir. “… digəri Rusiyadan gələn hər adamı dərhal dənizdən gəlmişsə, gəmidən çıxarmamaq, qurudan gəlmişsə, sərhədin xaricinə atmaq kimi məcburedici, şiddətli, incidici tədbirlərdən istifadə etmək. Bu tədbirləri almaq, iki nöqtədən faydasız görülmüşdür. Birincisi, yaxşı əlaqələrdə olmağı lazımlı saydığınız Rusiya Respublikası tamamilə kommunistdir. Əgər belə məcburedici tədbir tətbiq etsək” belə şiddətli üsul tətbiq etsək “elə isə qeydsiz-şərtsiz ruslarla əlaqədə olmamaq lazımdır”. O zaman bunları etsək əlaqəni kəsmək lazımdır deyir. “Halbuki biz, bir çox siyasi düşüncə ilə bir çox səbəb və faktordan ötrü Ruslarla təmas və əlaqədə olmaq və görüşmək istədik, istəyirik və istəyəcəyik”. Nə ağıllı insan maşaAllah. Bax, xeyli ağıllı danışır. Mən bu xurafatçı dəstəsinin Atatürkə sataşmasını anlaya bilmirəm.

Bax məsələn, çox məqsədəuyğun bir siyasət. “O halda, tətbiq edəcəyimiz tədbirlərdə dostluğunu istədiyimiz bir xalqın, bir hökumətin qanunlarını təhqir etməmək məcburiyyətindəyik”. Türkcəsi də mükəmməldir. Yəni Atatürkşahanə cümlələr qurur. Şəxsən özünə aid yazılar. “Bax bunun üçündür ki, məcburedici tədbir istifadə etmək istəmədik.  İkinci bir nöqtədən də məcburedici tədbir istifadə etməyi faydalı görmədik. Bildiyiniz kimi bu düşüncə axınlarına qarşı” kommunist fikirə qarşı, “düşüncəyə söykənməyən qəti cavab vermək”, yəni başını əzərək, odunla döyərək, öldürərək “o axını yox etmədiyi kimi” Bədiüzzamanla eyni ifadə, “hər hansı bir insanla danışıldığı zaman onun hər hansı bir düşüncəsini qüvvə ilə rədd etsəniz, o israr edər”. Qürurundan ötrü israr edər, “İsrar etdikcə öz-özünü aldatmaqda daha çox irəli gedə bilər”. Diaqnozun mükəmməlliyini görürsənmi. “Bundan ötrü, DÜŞÜNCƏ AXINLARI ZORAKILIQ VƏ ŞİDDƏTLƏ RƏDD EDİLMƏZ. ƏKSİNƏ MÖHKƏMLƏNDİRİLƏR”.

İnkişaf etdirərsiniz deyir, daha da gücləndirərsiniz. “BUNA QARŞI ƏN TƏSİRLİ ÇARƏ, DÜŞÜNCƏ AXININA QARŞI DÜŞÜNCƏNİ MEYDANA GƏTİRMƏK”. Atatürkə halal olsun. “DÜŞÜNCƏYƏ DÜŞÜNCƏ İLƏ CAVAB VERMƏKDİR”. Biz aylardır nə izah edirik. Bax, Atatürkün dediyinin eynisidir.  “BUNDAN ÖTRÜ, KOMMUNİZMİN MƏMLƏKƏT ÜÇÜN, MİLLƏTİMİZ ÜÇÜN, DİNİMİZ ÜÇÜN, QƏBUL EDİLMƏZ OLDUĞUNU İZAH ETMƏK”. Bəs Atatürk dinsiz idi? Darvinist idi? “YƏNİ İCTİMAİYYƏTİ İŞIQLANDIRMAQ ƏN FAYDALI ÇARƏ GÖRÜLMÜŞDÜR”. Bax, dövlət siyasətinin necə olmalı olduğunu Atatürk söyləyir. Buna uyğun davrandınsa mövzu bitdi. Mükəmməl diaqnoz, mükəmməl həll.

“Türk milləti, özün və məmləkətinin yüksək mənfəətləri əleyhinə çalışmaq istəyən təxribatçı, vətənsiz, milliyyətsiz, beyinsizlərin axmaqlamalarındakı gizli və çirkli əməlləri anlamayacaq bir birlik deyil”. Türk milləti ağıllıdır deyir.

“Məmləkət həmrəyliyə bağlı bir birliyə möhtacdır. Hər zamankı kimi siyasətçiliklə milləti parçalamaq xəyanətdir”. Mükəmməl, mükəmməl. Dəfələrlə deyilməlidir. Mövzu vətəndirsə, qalanı təfərrüatdır”. Hay maşaAllah. Şahanə, şahanə, maşaAllah.

 

“Rusiyanın yaxın qonşusu və bu məmləkətlə ən çox döyüşmüş bir millət olaraq, biz türklər, orada cərəyan edən hadisəni (kommunizmi) yaxından izləyir və təhlükəni bütün çılpaqlığıyla görürük. Oyanan şərq millətlərinin düşüncələrini mükəmməl istismar edən, onların milli ehtiraslarını oxşayan və kinləri təhrik etməyi bilən bolşeviklər, təkcə Avropanı deyil, Asiyanı da təhdid edən başlıca qüvvə halını almışdır” –deyir Atatürk. (Söylev ve Demeçler 3-cü cild, səh. 94-95)

“İçəridən və çöldən müxtəlif məqsədlərlə bu axının (kommunizmin) məmləkətimiz içinə girməkdə olduğu”. Bax, ta o zaman müəyyən edib. “… və buna qarşı ağıla uyğun tədbir görülmədiyi təqdirdə, millətin çox möhtac olduğu birlik və sakitliyini pozan vəziyyətlərin ortaya çıxması imkan dairəsində görülmüşdür …” (31 oktyabr 1920, IV cild, səh. 360-361) Bax, PKK-nın azğınlığını 31 oktyabr 1920-ci ildə Atatürk bildirir. Dövlət siyasəti olmalı olan bir üslub.

“Moskvada oynanan oyun isə bir başqa cürdür. Stalin tək öz gəncliyinə deyil, dünya gəncliyinə kommunistlik ideologiyasını aşılamağa çalışır. Kommunistlik təbliğatının, füqərası və cahili çox ölkələrdə asan tərəfdar yığdığı isə açıq-aşkar bir gerçəkdir”. (Atatürk’ün İzinde Bir Ömür Böyle Geçti, Sabiha Gökçen, s.155)

Kommunistlərə gəlincə bizim məmləkətimizdə bu doktrinanın heç bir şəkildə bir yeri ola bilməz. Dinimiz” İslamiyyət, “adətlərimiz və eyni zamanda sosial strukturumuz bütövlükdə belə bir fikirin yerləşməsinə uyğun deyil. Sosial baxımdan dini prinsiplərimiz”. İslami prinsiplərimiz, “komünizmi mənimsəməkdən bizi uzaq tutmaqdadır”.  (Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, IV., 1917-1938, Ankara, 1964, s.78)

“Biz nə Bolşevikik nə də kommunist; nə biri, nə də digəri olamarıq. Çünki biz millətpərvər və dinimizə hörmətliyik” –deyir Atatürk. Bəs Atatürk dinsiz idi? Bəs darvinist idi? Bunları bax elmlə susdururuq.( Atatürk’ün Söylev Ve Demeçleri 3-cü cild, 2-ci nəşr, səh. 20)

“Türkiyədə Bolşeviklik olmayacaq” –deyir Atatürk. “Çünki türk hökumətinin ilk məqsədi xalqa azadlıq və səadət vermək, əsgərlərimizə olduğu qədər, vətəndaş xalqımıza da yaxşı baxmaqdır”. (Atatürk’ün Söylev Ve Demeçleri, 3-cü cild, 2-ci nəşr, səh. 99)

Bax, deyir ki Atatürk, “Xeyr, nə kommunizm nə də faşizm… Bu iki ideologiya da məmləkətimizin, xalqımızın həqiqətlərinə, xarakterinə əsla uyğun gəlməz”.

 

“Bəzi kəslər”, bax, Atatürk xurafatçılara deyir. Bəzi kəslər müasir olmağı kafir olmaq sayırlar. Əsl küfr onların bu zənnidir” –deyir, Atatürk alimdir. “Bu səhv təfsiri edənlərin məqsədi İslamların kafirlərə əsir” Bax, çox müdhiş bir diaqnoz, “Bu səhv təfsiri edənlərin məqsədi İslamların kafirlərə əsir olmasını istəmək deyil bəs nədir?” –deyir. Bax, əsir oldular. “Hər sarıqlını hoca sanmayın, hoca olmaq sarıqla deyil, beyinlədir” –deyir. Hay maşaAllah. Bax, nə qədər yığcam danışır, Atatürkün bu danışıqları heyrət vericidir.

Bax, qadınlar haqqında deyir ki, “İnsan birliyi qadın və kişi deyilən iki cins insandan ibarətdir. Mümkündürmü ki, bu kütlənin bir parçasını irəlilədək, o birinə laqeydlik edək və beləliklə kütlənin bütünlüyü irəliləyə bilsin? Mümkündür ki, bir cismin yarısı torpağa zəncirlərlə bağlı qaldıqca o biri qisimi göylərə yüksələ bilsin?Üslubu görürsənmi? Şahanə. “Bir cismin yarısı torpağa zəncirlərlə bağlı qaldıqca o biri qismi göylərə yüksələ bilməz” -deyir. “Ey qəhrəman türk qadını, sən yerdə sürünməyə deyil, çiyinlər üzərində göylərə yüksəlməyə layiqsən” –deyir. Bizim də etdiyimiz budur.

“Qadınlarımız üçün əsl mübarizə sahəsi, əsl zəfər qazanılması lazım olan sahə görünüş və geyimdə müvəffəqiyyətdən çox”. Məsələn, adam başını örtür, oh bitdi, qurtardıq deyir. Bitdi, deyir. Bax, görünüş və geyimdə müvəffəqiyyətdən çox; işıqla” nurla deyir bax, nurla, “elm və mədəniyyətlə, gerçək fəzilətlə bəzənməkdir!” Dərin imanla, dərin ağılla. “Mən möhtərəm xanımlarımızın, Avropa qadınlarından geri qalmayacağı, əksinə bir çox istiqamətdən onlardan irəlidə olacaq işıqla, məlumat və mədəniyyətlə bəzənəcəklərindən əsla şübhə etməyən və buna qəti şəkildə əmin olanlardanam”. Müasir, dindar, keyfiyyətli, yüksək səviyyəli türk qadınları önə keçəcəklər deyir, hətta Avropadan daha irəlidə olacaqlar deyir.

PKK ƏGƏR BİR QURTULUŞ İSTƏYİRSƏ, İSLAM BİRLİYİNƏ GİRSİN. TÖVBƏ ETSİNLƏR, İSLAM BİRLİYİNƏ GİRSİNLƏR. TÜRK-İSLAM BİRLİYİ ÜÇÜN CƏHD GÖSTƏRSİNLƏR, ƏGƏR ÜRƏKLƏRİNDƏ BİR PARÇA QIRINTI QALDISA, BİR YAXŞILIQ QIRINTISI QALDISA. DÜŞÜNSÜNLƏR, “BU İŞDƏN BİR ÇIXIŞ YOLU YOXDUR. CİNAYƏTDƏN BAŞQA, PİSLİKDƏN BAŞQA, ALÇAQLIQDAN BAŞQA BİR ŞEY YOXDUR. BÜTÜN MİLLƏTİN NİFRƏTİNİ QAZANIRIQ. KOMMUNİSTLİKLƏ DƏ BU İŞ GETMƏZ. AMMA İSLAM BİRLİYİ MÜKƏMMƏLDİR. HƏM KÜRDLƏR, QARDAŞLARIMIZ BURADA SƏRHƏDSİZ AZAD OLARLAR. HƏR YERLƏ BİRLƏŞƏRİK, İRANLA, SURİYA İLƏ BİRLƏŞƏRİK. HÜZUR İÇİNDƏ YAŞAYARIQ. ALLAH BİZİ BAĞIŞLASIN” -DESİNLƏR. Etdikləri pisliklərdən ötrü, amma əlbəttə cinayət işləyən bağışlanılmaz. O, onların cəzasını çəkəcək.

Canlarımıza zərər gəlməsin, qoç igidlərimizə zərər gəlməsin. QURANDA ZİREHƏ ÇOX DİQQƏT ÇƏKİLMİŞDİR. HƏMİŞƏ MƏNİM CANLARIM ÜRƏYİNDƏN, CİYƏRİNDƏN GÜLLƏ YARASI ALIR, ALININDAN GÜLLƏ YARASI ALIR. MƏSƏLƏN ALINLARINI QORUYAN POLAD DƏBİLQƏLƏR OLSUN. ÜRƏKLƏRİNİ, QARACİYƏRLƏRİNİ, HƏYATİ ORQANLARINI QORUYAN QALIN ZİREH OLSUN. QURANDA QALIN ZİREHƏ DİQQƏT ÇƏKİLMİŞDİR. Mənim canlarıma rahatca güllə dəyir, mən bunu anlamıram. ZİREH VARSA BİR ŞEY OLMAZ. BİR POLAD PARÇASI BELƏ SİNƏSİNƏ DƏYSƏ, KİFAYƏTDİR. MƏSƏLƏN QIRXA OTUZ BİR POLAD PARÇASI OLSA, BİTDİ. BİR SANTİMETR QALINLIĞINDA BİR POLAD BELƏ OLSA, GÜLLƏ ONU DEŞƏ BİLMƏZ, DƏYİB KEÇƏR. ALNINA DA POLAD BİR DƏBİLQƏ.