Hz. Mehdi (ə.s)-ın diyanət sahələrində vəzifələri olacağını bildirmişdir

Sözün hamısı:

ON DOQQUZUNCU MƏSƏLƏ. RƏVAYƏTLƏRDƏ, AXIRZAMANIN ƏLAMƏTLƏRİNDƏN OLAN VƏ ƏLİ- BEYTİ NƏBƏVİDƏN HƏZRƏTİ MEHDİNİN (RADIYALLAHU ANH) HAQQINDA AYRI-AYRI XƏBƏRLƏR VAR. Hətta bir qisim elm sahibləri və vəlilər, əvvəlki dövrlərdən onun çıxmasına hökm etmişlər. Allahu aləm haqq ilə, bu ayrı-ayrı rəvayətlərin bir şərhi budur ki: BÖYÜK MEHDİNİN ÇOX VƏZİFƏLƏRİ VAR VƏ SİYASƏT, DİYANƏT, SƏLTƏNƏT, CİHAD ALƏMİNDƏKİ ÇOX İSTIQAMƏTLƏRDƏ İŞLƏRİ OLDUĞU KİMİ, hər bir əsr, ümidsizlik zamanında mənəvi gücünü təmin edəcək bir  mehdiyə və yaxud həmin vaxt mehdinin onların imdadına  gəlməsinə möhtac olduğundan, rəhmət-i İlahiyyə ilə hər dövrdə, bəlkə də hər əsrdə bir mehdi çıxmış, soyunu şəriətini mühafizə etmiş və sünnətləri həyata tətbiq etdirmişdir.

Məsələn, siyasət aləmində Mehdin-i Abbasi və diyanət aləmində Əbdülqadir Gilani həzrətləri və şahı nəqşibənd (Nəqşibəndi təriqətinin qurucusu şeyx Məhəmməd Bahaüddin) və aktab-ı erbaa (A. Geylani, Əhmədi Bədəvi, Əhmədi Kutai, Seyid İbrahim Dessuki) VƏ ON İKİ İMAM KİMİ BÖYÜK MEHDİNİN BİR QİSİM VƏZİFƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN ŞƏXSLƏR kimi Mehdi haqqında edilən rəvayətlərdə, göz qarşısında olması vacib olan Məhəmməd əleyhissalatu vəssalam olduğu üçün rəvayətlərə istinad edərək, doğrulara nail olmaq istəyən bir çoxları demişdir ki: “Əvvəlki düşüncədir…” Hər nə isə… Bu məsələ Risaleyi Nurda bəyan edildiyinə görə, bunu ona həvalə  edərək sadəcə bu qədərini deyirik ki: Dünyada həmrəylik içində olan heç bir xanədan və təvafüq edən (uyma, uyğun gəlmə) heç bir qəbilə və aydın heç bir cəmiyyət və camaat yoxdur ki, ƏL-İ BEYTİN XANƏDANINA, QƏBİLƏSİNƏ, CƏMİYYƏTİNƏ VƏ CAMAATINA  ÇATA BİLSİN.  (Şüalar, 509)      

2