Cənabı Haqq bir an ərzində yer ilə göy arasındakı aləmi buludlarla doldurub boşaltdığı kimi, bir saniyədə dənizin fırtınalarını sakitləşdirər və bahar içində yaz mövsümünü, yazda bir saatda qış fırtınasını icad edən QADİRİ ZÜLCƏLAL, HZ. MEHDİ (Ə.S) İLƏ  İSLAM ALƏMİ ÜZƏRİNDƏKİ  ZÜLM VƏ QARANLIĞI  DAĞIDACAQ VƏ VERDİYİ VƏDİNİ ƏLBƏTTƏ YERİNƏ YETİRƏCƏK. (Məktubat, İyirmi Doqquzuncu Məktub, Yeddinci Risalə Olan Yeddinci Qisim, səh. 411-412) 

Dünyada tək bir gün qalsa belə (qiyamət qopmadan) Allah o günü uzadacaq, əhli beytimdən adı adıma, atasının adı da atamın adına uyğun  mütləq bir kimsə (Hz. Mehdi (ə.s) gələcək, daha əvvəl zülm və haqsızlıqla dolu olan yer üzünü ədalət və insafla (mərhəmətlə) dolduracaq. (Əbu Davud və Tırmizi / Böyük Hədis Külliyyatı, Rudani 5. dəri, səh. 365)

 

QİYAMƏTİN QOPMASINA BİR GÜN QALMIŞ OLSA BELƏ, ALLAH MƏNİM ƏHLİ BEYTİMDƏN BİR ŞƏXSİ GÖNDƏRƏCƏK, YER ÜZÜ ZÜLMLƏ  DOLDUĞU  KİMİ,  HZ.MEHDİ (Ə.S) YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ. (Süneni Əbu Davud, 5/92)         

 

Dünyadan yalnız bir gün qalsaydı belə Cənabı Allah mütləq zülm və haqsızlıqla, kədərlə doldurduğu yer üzünü düzgünlük və ədalətlə doldurmaq üçün adı atamın adına uyğun gələn məndən Əhli Beytimdən birini  Hz. Mehdi (ə.s)-ı göndərmək üçün o günü uzadardı.”           (Əbu Davud və Tirmiz)

 

Əli ibn Əbi Talib (r)-dan belə rəvayət edilmişdir. Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur: “DƏHRDƏN BİR GÜNDƏN BAŞQA GÜN QALMAMIŞ OLSAYDI BELƏ, ALLAH ƏVVƏLDƏN ZÜLMLƏ DOLDURDUĞU KİMİ ONU ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ, ƏHLİ  BEYTİMDƏN BİRİNİ (HZ. MEHDİ (Ə.S)-I) MÜTLƏQ GÖNDƏRƏRDİ.” (Əbu Davud tahric etmişdir.) (Fi Zilali’l- Quranda Qiyamət və Əlamətləri, Əhməd Faiz, 1993, səh. 113)    

 

… Əbu Həmzə-i Somalidən buyurur: “Bir gün İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın yanında oturmuşdum. Yanındakılar çıxıb getdikdən sonra mənə belə buyurdu: “EY ƏBU HƏMZƏ! ALLAHIN YANINDA DƏYİŞMƏYƏCƏK OLAN QƏTİ HÖKMLƏRDƏN BİRİ HZ. MEHDİMİZİN QİYAMIDIR… Yer üzü zülm və cəfa ilə dolduqdan sonra, ədalət və bərabərliklə dolduracaq olan hz. Mehdi (ə.s)…” (Şeyx Məhəmməd b. İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı səh. 90-91)       

 

Yer üzü zülm və müharibə ilə dolduqdan sonra  mənim Əhli Beytimdən biri (Hz.Mehdi (ə.s)) çıxar və necə ki, dünya əvvəl zülm və fitnələrlə dolu idi, o (Hz. Mehdi (ə.s)) dünyanı ədalətlə dolduracaq. (Kitab-ül Burhan fi Əlamət-el Mehdiyy-il Axır Zaman, səh. 11)       

 

İmam Ahmə Əbu Yala, Semuyəh, Ziyaül-Makdisi əl-Muhtaredə Əbu Səid (r.ə)-dan rəvayət etdiklərinə görə Həzrəti Peyğəmbər (s.ə.v) belə buyurmuşdur: Əhli  Beytimdən saçı düz, alnı açıq, burnu dik biri (Hz.Mehdi (ə.s)), yer üzünü özündən əvvəl zülmlə doldurulması kimi ədalətlə doldurmadan qiyamət qopmayacaq. (Məhəmməd ibn Saleh et-Dimaşki, Peyğəmbər (s.ə.v) Külliyyatı, səh. 202)       

risalei-nur