Hz. Mehdi (ə.s.) dəccal tərəfdarlarının oynunu pozacaq

Dünyada səmimi dindarların xaricində, səhv istiqamətləndirilə bilən və ya, dini səhv inanclar içində yaşayan insanlar da var. Bütün dünyaya dinsizlik, qırğın, döyüş və zülm gətirməyi hədəfləmiş olan massonlar çirkli oyunlarını  bu  kəslər üzərində oynayaraq, onların aralarında fəsad və ayrılıq çıxararaq məqsədlərinə çatmaq hədəfindədirlər. Bu səbəblə massonlar bir qisim Müsəlmanları, bir qisim Yəhudiləri və bir qisim evanjelik Xristianları təsirləri altına almış, hər birini eyni çirkli hədəfə yönəltmişlər.

Bu təlqinə uyan bəzi Müsəlmanlar massonların istiqamətləndirməsiylə Hz. Mehdi (ə.s.)-ın ortaya çıxışı ilə sel kimi qan axıdılacağını, insanların qətlə yetiriləcəyini, axan qanın atların qarnına qədər çatacağını iddia edirlər. Bəzi evanjelik Xristianlar isə, yenə masonik sehrinin yoluyla  istiqamətləndirərək, Hz.Mehdi (ə.s.)-ın gəlişi ilə birlikdə dünya əhalisinin 1/3 hissəsinin qətl ediləcəyini, tam 2 milyard 335 milyon insanın yox ediləcəyi böyük bir qırğın gözləyirlər. Bir qisim Yəhudilər  isə yenə eyni dövrdə, həm Xristianların həm də, Müsəlmanların arasından milyonlarla insanın qətl ediləcəyi inancındadırlar.

SƏHV İSTİQAMƏTLƏNDİRİLƏN BU İNSANLARIN HAMISININ HƏDƏFİ QAN TÖKMƏKDİR. Massonlar öz planlarını qüsursuzca tətbiq etmiş, söz mövzusu olan kəsləri özlərinə tərəfdar halına gətirmişdir. HAMISININ İDARƏÇİSİ MASSONLARDIR.

Bu anda massonlar və  bu fikrin müdafiəçisi olan bir qisim Müsəlmanlar, Xristian və Yəhudilər  tək bir fikirdə birləşmişlər. DÖRDLÜ İTTİFAQ içində iştirak edən bu kəslər QAN TÖKMƏNİN PLANLARINI  HƏYATA KEÇİRİRLƏR. Çoxlu sayda evanjelik masson, Müsəlman masson və Yəhudi masson bu fikri və bu fikrin müdafiəçilərini dəstəkləyirlər  və oynanılan bu oyunda yalnız tək bir məqsəd var: ÇAY KİMİ QAN AXITMAQ.

Ancaq Allahın icazəsiylə, HZ.MEHDİ (Ə.S.) GƏLDİYİNDƏ BU OYUNU POZACAQDIR. Massonların və onların dəstəkçisi halına gətirilmiş olan bir qisim Müsəlman, Xristian və Yəhudilərin qan və vəhşilik gözləmələri boşa çıxacaqdır. HƏQİQİ MÜSƏLMANLAR, HƏQİQİ XRİSTİANLAR VƏ HƏQİQİ YƏHUDİLƏR BARIŞ MÖVZUSUNDA İTTİFAQ EDƏCƏK VƏ BİRLİKDƏ ALLAHI UCALDACAQLAR. Hz. Mehdi (ə.s.)-ın zühur etdiyi dövr, massonların gözləmələrinin tam əksinə SEVGİ, BARIŞ,ƏMİN-AMANLIQ, TƏHLÜKƏSİZLİK DÖVRÜ OLACAQDIR. Hz. Mehdi (ə.s.) dövründə DÖYÜŞLƏR, QIRĞINLAR SONA ÇATACAQ, CİNAYƏT TÖRƏDİLMƏYƏCƏK, HƏBSXANALAR  BELƏ BOŞALACAQDIR. Hz. Mehdi (ə.s.) dövründə, TƏK BİR ADAMIN BURNU BELƏ QANAMAYACAQDIR. Hz Mehdi (ə.s.) şəfqəti, sevgisi, ədaləti, gözəl əxlaqı ilə bütün dünyanı qardaşlığa, barış və sevgiyə yönəldəcək, dünya barış və bolluğun hökm sürdüyü, insanların nemət  və əmin-amanlıq içində yaşadığı QIZIL DÖVRƏ girəcəkdir.

1327538110_hzsuyleyman1Cənabı Allah hər üç  dində də  sevgini, barışı və qardaşlığı tərifləmiş və ucaltmışdır. Allahın bütün inananlara bir rəhmət olaraq xəbər verdiyi Hz.Mehdi (ə.s.) dövrünü bir qırğın və vəhşilik dövrü kimi göstərməyə çalışan azğın düşüncənin massonların bir oyunu olduğunu bilməlidirlər. Səmimi olan hər  Müsəlman, Xristian və Yəhudi ağıllı düşünməli və oynanılan bu oyunun fərqində olmalıdır. Hz. Mehdi (ə.s.) dövründəki əmin-amanlıq, sevgi, güvən və qardaşlıq mühiti Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-dən rəvayət edilən hədislərdə açıq bir şəkildə xəbər verilmişdir:

İnsanlar, bal arılarının bəyləri ətrafında toplanması kimi, Hz.Mehdi (ə.s.)-ın ətrafında toplanarlar. (Hz.Mehdi (ə.s.)) Daha əvvəl zülmlə dolmuş dünyanı ədalətlə doldurar. Ədaləti o cür olar ki, yuxuda olan bir kimsə də oyandırılmaz və BİR DAMLA QAN BELƏ AXIDILMAZ. Dünya elə bil ki, əsri səadət dövrünə geri dönər. l Kavlul Müxtəsər Fi Əlamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 29 və 48)

 

Hz. Mehdi (ə.s.) Peyğəmbər (s.ə.v.)-in yolu ilə gedəcək, yatan adamı oyandırmayacaq, QAN DA AXIDILMAYACAQ. (Məhəmməd B. Rəsul əlHüseyni Əl Bərzənci, Qiyamət Əlamətləri, Pambıq Nəşrləri, Qiyamət Əlamətləri, s. 163)

 

(Hz. Mehdi (ə.s.)) Zamanında nə bir kimsə yuxusundan oyandırılacaq, NƏ DƏ BİR KİMSƏNİN BURNU QANAYACAQDIR. (Əl Kavlul Müxtəsər Fi Əlamətil Mehdiyy-il Muntazar, s. 44)

 

Ona (Hz. Mehdi (ə.s.)-ə) beyət edənlər, (Kəbə ətrafındakı) ruku və mövqe arasında beyət edərlər. Yatanı oyandırmaz, ƏSLA QAN TÖKMƏZLƏR. (əl-Heytəmi, əl-Kavlul Müxtəsər Fi Əlamət-el Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)

 

Bu (Əmir) də (Hz. Mehdi (ə.s.)), insanlar yer üzünü daha əvvəl zülm ilə doldurduqları kimi YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ. (Sünəni İbni Macə, 10/348)

 

Zülm və azğınlıqla dolu olan DÜNYA, O (HZ. MEHDİ (Ə.S.) GƏLDİKDƏN SONRA ƏDALƏTLƏ DOLUB DAŞACAQDIR. (Əl Kavlul Müxtəsər Fi Əlamətil Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)

 

HZ. MEHDİ (Ə.S.ın ZAMANINDA ƏDALƏT O QƏDƏR BOL OLACAQ Kİ, zorla alınan hər mal sahibinə geri qaytarılacaqdır. (əl-Kavlul Müxtəsər Fi Əlamətil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

 

ONUN (HZ. MEHDİ (Ə.S.)-ın ƏDALƏTİ HƏR YERİ BÜRÜYƏCƏK və insanlar Hz. Peyğəmbər (s.ə.v.)-in sünnəsiylə rəftar edəcəkdir. Hətta, birinə, mala ehtiyacı olan kim varsa çağırmasını söyləyəcək, yalnız bir adam gələcəkdir (yəni ehtiyaci olan demek olar ki olmayacaq). (əl-Kavlul Müxtəsər Fi Əlamət-el Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)

 

Qiyamətin qopması üçün zamanda yalnız bir gündən başqa vaxt qalmamış da olsa, Alla, mənim Əhli Beytimdən bir şəxsi (Hz. Mehdi (ə.s.)-ı) göndərəcək, yer üzü zülmlə dolduğu kimi, O, YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ. (Sünəni Əbu Davud, 5/92)

 

Hz. Mehdi (ə.s.) məndəndir, yer üzü zülm və işgəncə ilə dolduğu kimi, ONU DÜZGÜNLÜK VƏ ƏDALƏTLƏ DOLDURAR. (Sünəni Əbu Davud, 5/93)

 

Qab su ilə dolduğu kimi YER ÜZÜ BARIŞLA DOLACAQDIR. Kimsə arasında bir DÜŞMƏNLİK QALMAYACAQ VƏ BÜTÜN DÜŞMƏNLİKLƏR, BOĞUŞMALAR, HƏSƏD APARMALAR ŞÜBHƏSİZ İTİB GEDƏCƏKDİR. (Səhihi Müslim, 1/136)

 

… Cənabı Haqq İslamı necə Bizimlə başlatmışsa Onunla (Hz. Mehdi (ə.s.) ilə) sona çatdıracaqdır. Necə ki, Bizimlə onlar aralarındakı ŞİRK VƏ ƏDAVƏTN (KİN VƏ DÜŞMƏNLİKDƏN) XİLAS OLMUŞ VƏ ÜRƏKLƏRİNƏ ÜLFƏT (DOSTLUQ) VƏ MƏHƏBBƏT YERLƏŞMİŞSƏ, (HZ. MEHDİ (Ə.S.)-IN GƏLİŞİ İLƏ) YENƏ ELƏ OLACAQ. (Axır Zaman Mehdisinin Əlamətləri, Celalettin Sunu idi, s. 20)

 

… ONUN (HZ. MEHDİ (Ə.S.)) DÖVRÜNDƏ YAXŞI İNSANLARIN YAXŞILIĞI ARTAR, PİSLƏRƏ QARŞI BELƏ YAXŞILIQ EDiLƏR. (Kitab-ul Burhan Fi Əlamət-el Mehdiyy-il Axır Zaman, s. 17)