Həzrəti Mehdi (ə.s)-ın əhəmiyyəti və üstün olması

İbni Şirindən nəql edilmişdir: “MEHDİ ƏBU BƏKİR VƏ ÖMƏR (R.Ə)-DAN ÜSTÜNDÜR… Əbu Bəkir (r.ə)-a dedilər ki:                                                            

“O, Əbu Bəkir və Ömərdən üstün olacaq? BƏZİ PEYĞƏMBƏRLƏRDƏN BELƏ ÜSTÜN OLACAQ!” deyə cavab verdi..(Berzenci, Qiyamət Əlamətləri, 10. Nəşr/təzyiq, səh. 193)

Nəfsani arzular, heyvani  ehtiraslar olduqca yayılmış, qurdlar şəhərlərə enmiş, hər tərəfi zülm fırtınası örtmüşdür. Bu gündüzü elə bir gecə təqib etmişdir ki, (Hz.Mehdi (ə.s) camaatı) şəhidlərin ən xeyirlisi, əminlərin ən üstünüdür.  Onlar Allahın xas qullarıdır. Hər çətinliklərini müşavirə ilə həll edərlər. Onlar ətrafda baş verən hadisələrdən məlumatları olan bir ariflərdir. Özünə (Hz. Mehdi (ə.s)-a) gəlincə, İqtidar və siyasət sahibidir. Möhtac olduğu gücü Allahdan alacaq. Çünki O, təsdiqlənmiş quş və bütün heyvanların dillərini bilən bir xəlifədir. Onun ədaləti  bütün insanlar və cinlər tərəfindən bilinəcək . (Berzenci Qiyamət Əlamətləri, 10. nəşr, səh. 189)

BƏDİR SƏHABƏLƏRİNİN SAYLARI  (313) QƏDƏRDİR. ƏVVƏLKİLƏR ONLARA (HZ. MEHDİ (Ə.S) CAMAATINA) YETİŞƏ BİLMƏDİYİ KİMİ, SONRAKILAR DA ONLARA ÇATA BİLMƏZLƏR. ONLARIN SAYLARI TALUT İLƏ ÇAYI KEÇƏNLƏR QƏDƏRDİR. (Kitab-ul Burhan Fi Əlaməti Mehdiyy-il Axır Zaman, səh. 57)

 

HZ. MEHDİ (Ə.S) CƏNNƏTLƏ MÜJDƏLƏNİLMİŞDİR

İbni Abbasdan, dedi ki: Hz. Rəsulullah belə buyurdu:

“HZ. MEHDİ (Ə.S) CƏNNƏT ƏHLİNİN TAVUSUDUR (tovuz quşu).” (əl-Fusulül-Mühimme, səh. 295; İbni Şirveyhi Deylemi, əl-Firdevs, Əlif və Lam babı, Yenabi’ül-Mevedde, səh. 181, 435 və 489, Nur’ül-Ebsar, səh. 154)

Ənəs ibn Malikdən, dedi ki: Hz.Məhəmmədin belə buyurduğunu eşitdim:

 “BİZ ƏBDÜLMÜTƏLLİB ÖVLADLARINDAN YEDDİ ADAM CƏNNƏT ƏHLİNİN ƏFƏNDİLƏRİYİK, MƏN, HƏMZƏ, ƏLİ, CƏFƏR, HƏSƏN, HÜSEYN VƏ MEHDİ. “(Sünen-i İbni Macə, hədis nömrə: 4077, Yenabiül-Mevedde səh. 435, Savaik-ül Muhrika, səh. 309, Zehair-ül Ukba, səh. 15, Metalib-üs Sual, ikinci bab, əl- Burhan fi Alamat-ül Mehdi, ikinci bab və…)

 

HZ. MEHDİ (Ə.S) PEYĞƏMBƏRLƏR KİMİ ÇOX ÜSTÜN ƏXLAQLIDIR.

Əbu Saleh Saibi, Əl-Fitan adlı əsərində Həzrəti Möminlərin əmiri (s.ə.v)-dən nəql etmişdir:

“HƏZRƏTİ MEHDİ (Ə.S) GÖRÜNÜŞ, ƏXLAQ, XASİYYƏT VƏ ÜSTÜN FƏZİLƏTİYLƏ ALLAHIN ELÇİSİN (S.Ə.V)-Ə ÇOX BƏNZƏYƏCƏK.”

[əl-Melahim və əl-Fitan, Hissə 79]

 

…EYNİLƏ QARTAL CİNSİNDƏN OLAN  NƏŞİR QUŞUNUN QANADLARIYLA TİTRƏMƏSİ KİMİ ALLAHDAN QORXACAQ. (Əl Kavlu-l Müxtəsər Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sƏH. 51)

HZ. MEHDİ  (Ə.S) ALLAHA QARŞI SON DƏRƏCƏ BOYUN ƏYİCİDİR. ƏXLAQ BAXIMINDAN PEYĞƏMBƏR (S.Ə.V)-Ə BƏNZƏYİR. (Qiyamət Əlamətləri,  Berzenci, sƏH. 163)

Əxlaqı mənim əxlaqım olan bir övladım (Hz. Mehdi (ə.s)) çıxacaq. (Kitab-ül Burhan Fi Əlamət-el Mehdiyy-il Axır Zaman, səh. 21)

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in üstün əxlaqı Quranda belə xəbər verilmişdir:

Şübhəsiz, sən üstün və çox uca bir əxlaq üzərindəsən. (Qələm Surəsi, 4)

PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V) ÜMMƏTİNƏ, “HƏR NƏ OLURSA OLSUN, HZ. MEHDİ (Ə.S)-I TAPIB ONA TABE OLMALARINI” BİLDİRMİŞDİR

Sizdən və ya sonra gələnlərdən biri ona (Hz. Mehdi (ə.s)-a çatacaq olsanız, qar üzərində sürünərək də olsa, gəlsin və onun yanında olsun. Şübhəsiz ki, onlar hidayət bayraqlarıdır. (Ramıq Əl Ehadis, 1. dəri, səh. 298, nömrə: 2)

 

 Sizdən kim ona yetişəcək olsa, qar üzərində sürünərək də olsa ona gəlsin, ona qatılsın. Çünki o, Mehdidir. (İbn Macə, Fiten, B 34, H 4082; İbn Əbi Şeybe, c. VII, sf. 527; Kitab-ül Burhan Fi Əlamət-el Mehdiyy-il Axır Zaman, səh. 14)

 

Sonra hz. Mehdi əleyhissalamın üstün xüsusiyyətlərini  sayaraq buyurdu ki:   “İÇİNİZDƏKİ ƏN GENİŞ SIĞINACAQDIR, İÇİNİZDƏ ELMİ ƏN ÇOX OLANDIR VƏ DOSTLARINI, SEVDİKLƏRİNİ ƏN ÇOX AXTARIB SORUŞANDIR. Allahım! Onun zühurunu hüznlərin aradan qaldırılmasına vəsilə et və ümmətin dağınıqlığını onunla topla! Əgər Allah səni müvəffəq etsə, ONA BEYƏT ET (ONA TABE OL) VƏ ONDAN HEÇ VAXT İMTİNA ETMƏ. ƏGƏR MÜVƏFFƏQ OLARSA  ONA ÇATAR VƏ HİDAYƏT TAPARSANSA ONDAN ƏSLA İMTİNA ETMƏ. AH ÇƏKDİ VƏ ƏLİNİ SİNƏSİNƏ QOYARAQ  – ONU NECƏ DƏ ÇOX GÖRMƏK İSTƏYƏRDİM. ” (Şeyx məhəmməd min.İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı, səh. 252)

 

Əbi Şeybə və Naim ibn Hammad Fitən adlı əsərdə, İbni Macə və Əbu Naim isə İbni Məsuddan açıqlama etdilər. O dedi ki:

 

 “O (HZ. MEHDİ (Ə.S)) ƏRZƏ SAHİB OLAR VƏ ÖZÜNDƏN ƏVVƏL TƏZYİQƏ VƏ ZÜLMƏ MƏRUZ QALANLARI ÖZ ƏDALƏTİ İLƏ AYDINLIĞA ÇIXARAR. SİZDƏN KİM ONA  YETİŞSƏ, QAR ÜZƏRİNDƏ SÜRÜNƏRƏK DƏ OLSA GƏLSİN, ONA QATILSIN. ÇÜNKİ O HZ. MEHDİ (Ə.S)-DIR. “ (Axır zaman Mehdisinin Əlamətləri, Celalettin Sunu idi, səh. 14)

 

“Ey inananların Əfəndisi, bizə sənin Mehdi (ə.s)-ın haqqında xəbər ver.” İnananların Əfəndisi dedi ki: “… O (MEHDİ (Ə.S)) ARANIZDAKI  ƏN YAXŞI SIĞINACAQDIR, ƏN YAXŞI BİLƏN VƏ ƏN NƏZAKƏTLİ OLANDIR. Ey Allahım, ona sədaqət andını, iztirabdan çıxışı vəsiləsi et və dağılmış ümməti onun əliylə birləşdir. SİZƏ İCAZƏ VERİLDİYİNDƏ BUNU EDİN VƏ ƏGƏR ONA (MEHDİ (Ə.S)-A) ÇATACAQ BİR YOL TAPACAQ OLSANIZ  ONDAN (MEHDİ (Ə.S)-DAN) BAŞQA YOL TUTMAYIN.” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, dəri 51], Ansariyan Nəşriyyat, yığan: Məhəmməd Mis əl-Məclisi, iran-Qum, 2003, səh. 184)

 

Əbul Carud deyir ki: İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam mənə belə buyurdu: “Ey Əbul Carud! Zaman o qədər keçəcək ki, belə deyəcəklər: “Öldümü? Həlakmı oldu? Və ya hansı vadiyə getdi?” Mehdini arzu edənlər də belə deyəcək: “Nə vaxt zühur edəcək? Artıq sümükləri çürüdü? ELƏ O ZAMAN ZÜHURU GÖZLƏYİN VƏ ONUN ZÜHUR ETDİYİNİ DUYSANIZ, BUZUN ÜZƏRİNDƏ SÜRÜNSƏNİZ DƏ ONA ÇATMAĞA ÇALIŞIN.” (Şeyx Məhəmməd b.İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı səh .177)

 

HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN GƏLİŞİ BÜTÜN İNSANLAR ÜÇÜN BİR MÜJDƏDİR

 

“HZ. MEHDİ İLƏ MÜJDƏLƏNİN. O Qureyşdən və Əhli Beytimdən bir adamdır. O, insanların ixtilaf və ictimai sarsıntılar içində olduqları bir zamanda çıxar. O (Hz. Mehdi (ə.s.)) yer üzünü, özündən əvvəl zülm və təzyiq ilə doldurulduğu kimi, ədalət və insaf ilə (mərhəmətlə) doldurar. (Hz. Əbu Səid əl Hudri r.ə. / Ramıq əl-Ehadis 1. dəri, Səhifə 7, Nömrə 7) Kitab-ül Burhan fi Əlamət-el Mehdiyy-il Axır Zaman, səh. 13)

 

Bütün bunlar (axır zaman əlamətləri) ölkələrin dəyişməyə uğrayacağı, qulların zəif vəziyyətə düşəcəyi və hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxmasından ümid kəsiləcəyi bir dövrdə reallaşacaq. Elə o zaman mənim soyumdan olan Qaim (Hz. Mehdi (ə.s)), bir qövmlə ortaya çıxacaq və Allah  bu qövm vasitəsilə haqqı üstün gətirib onların elm qılıncları ilə batili söndürəcək… EY İNSANLAR, MEHDİNİN ÇIXIŞI İLƏ MÜJDƏLƏNİN.  Çünki Allahın vədi həqiqətdir, boşa çıxmaz. Onun hökmü geri çevrilməz. O, hər şeyi hikmət üzrə edər və hər şeyi bilər. Allahın fəthi yaxındır.

(Yenabiu’l-Mevedde, səh. 440)

 

Əbul Hicaf da Peyğəmbər (s.ə.v)-in üç dəfə belə buyurduğunu rəvayət edir: ”HZ. MEHDİ (Ə.S) BARƏSİNDƏ SİZLƏRƏ  MÜJDƏLƏR OLSUN. Xalqın dağıldığı və çətinliklərin artdığı zaman hz. Mehdi (ə.s) zühur edəcək. Zülm və pisliklərlə dolan yer üzünü ədalətlə dolduracaq. Qulların ürəyinə Allaha qulluğu yerləşdirəcək və onun ədaləti hər kəsi örtəcək.

 (Peygamberin Əhli Beytindən Olan Hz. Mehdi (ə.s.), səh. 16; Bihar-ül Envar, 51-ci cild, səh. 74)

 

“İnsanlar, şiddətli bir qorxu üzərində olmadıqca, hz. Mehdi (ə.s) zühur etməz. Ondan əvvəl zəlzələlər, fitnələr, insanların başına gələn bəlalar və taun (vəba) xəstəliyi zühur edəcək… Elə o vaxt (Hz. Mehdi (ə.s)) zühur edəcək. ONA (HZ. MEHDİ (Ə.S)-A) YETİŞƏNƏ VƏ ONUN KÖMƏKÇİLƏRİNDƏN OLANLARA MÜJDƏLƏR OLSUN. Ona (Hz. Mehdi (ə.s)-a) müxalif çıxanlara və əmrinə qarşı gələnlərə təəssüflər olsun.” (Fera idu Fevaidil Fikir Fil İmam əl-Mehdi əl-Muhtazar)

 

Hər kəs onun (Hz. Mehdi (ə.s)-ın) ətrafında sevdiyi uşaqlarına qəlbən sevgiylə bağlı bir atanın məclisində,  mərhəmətli bir şahın hüzurundakı kimi oturacaq, sevinc verən ayələri və müjdələri sonsuz xoşbəxtlik yurdunda göstərəcək. (Seyyid Murtaza Müctəhidi Sisdəni, Nashr Almas Nəşrləri, səh. 257 )

 

… Bir hədisi şərifdə, Rəsulullah (s.ə.v) Əfəndimiz belə buyurmuşdur: “Küfr hər yanı zəbt edib cəmiyyət içində açıq səkildə özünü göstərmədikcə hz. Mehdi (ə.s) zühur etməz. Bu vaxtda, baş verən isə, küfrün zəbtidir. Onun qüvvəsidir. İslamın və müsəlmanın da  zəifliyidir. Bu vaxt, Rəsulullah (s.ə.v) Əfəndimizin, Əhli İslamın  düşəcəyini (zəifləyəcəyini) bildirdiyi dövrdür. XOŞBƏXTLİK ONLARA NƏSİB OLMUŞDUR, RƏSULULLAH (S.Ə.V) ƏFƏNDİMİZ ONLARI MÜJDƏLƏMİŞDİR. (İmamı Rəbbani, Məktubatı Rəbbani, 2. dəri, 381. Məktub, səh. 1184-1186)

 

Rəsulullah (s.ə.v)-in ümməti arasından çıxanlar çox kamildirlər. Yəni, Rəsulullah (s.ə.v)-in vəfatından min il keçdikdən sonra az olmaları, hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişi ilə əlaqədardır. Onun (Hz. Mehdi (ə.s)-ın) mübarək kudümünü (gəlişini), Hatəmür- Rüsül (Rəsulullah (s.ə.v)) müjdələmişdir. Hz. İsa (ə.s) da aradan min il keçdikdən sonra nüzul edəcəkdir (enəcək). (İmamı Rəbbani, Məktubatı Rəbbani, 1-ci cild. Səh. 440)

 

HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN GƏLİŞİ İNSANLAR ÜÇÜN HƏR MÖVZUDA QEYDSİZ ŞƏRTSİZ QƏTİ HƏLLDİR.

 

HZ. MEHDİ (Ə.S.) YARDIMSEVƏR VƏ FƏRYAD EDƏNİN YARDIMINA QAÇAN, KÖMƏK EDƏNDİR. ALLAH, ONU DÜNYADAKI İNSANLARIN KÖMƏYİNƏ ÇATMASI ÜÇÜN GÖNDƏRƏCƏK… (əl-Mehdiyy-il Mevud, 1-ci cild, səh. 264, 275, 277, 285, 287, 288, 311, 318, 2-ci cild, səh. 11)

 

Dedi ki: Ey Əmirəlmömin! Bu Mehdi kimdəndir? Buyurdu ki: Bəni Haşimdəndir (haşim oğullarından), Ərəblərin uca dağının zirvəsindən. O elə bir dənizdir ki, ona girən qeyb olar. ÖZÜNƏ SIĞINANLAR ÜÇÜN AMANDIR..” (Şeyx Məhəmməd b. İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı, səh. 250)

 

Abdullah ibn Zamrə, İbni Mati-i Himyəri (Kab-ul Əhbar)-dan nəql edərək belə dedi: “… Qiyam edəcək (Qaim) olan Mehdi, Əlinin soyundandır. O, BU YER ÜZÜNÜ, YER ÜZÜNDƏN BAŞQA BİR HALA GƏTİRƏCƏK… (Şeyx Məhəmməd b. İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı səh.168-169)

 

Əbu Vail deyir ki: Əmirəlmömin əleyhissalam Hüseyn əleyhissalama baxaraq belə buyurdu: “Mənim bu oğlum seyiddir (əfəndidir) və Rəsulullah da onu seyid deyə adlandırmışdır və Allah onun nəslindən bir adam gətirəcək ki, adı peyğəmbərin adıdır. Həm üzü, həm də əxlaqı peyğəmbərə bənzəyir. Xalqın qəflətdə olduğu və haqqın ölüb, zülmün ortaya çıxdığı zamanda zühur edəcək. Vallah, əgər vaxtından əvvəl zühur etsə, onu öldürərlər. GÖYDƏ OLAN VƏ YAŞAYANLAR ONUN ZÜHURUYLA RAHATLIQ TAPACAQLAR. …Yer üzü zülm və cəfa ilə dolduğu kimi, onu ədalətlə dolduracaq.” (Şeyx Məhəmməd b. İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı, səh. 251)

 

Qoyunların çobanlarından qaçması kimi insanlar ondan (Hz. Mehdi (ə.s)-dan) qaçacaqlar…

 

Daha sonra insanlar hər yerdə bir yardımçı axtarmağa başlayarlar. ANCAQ ONDAN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-DAN) BAŞQA ÖZLƏRİNƏ KÖMƏK EDƏCƏK BİRİNİ TAPA BİLMƏDİKLƏRİNDƏN, ONA (HZ. MEHDİ (Ə.S)-A) QAÇMAĞA BAŞLAYARLAR… (Bihar ul-Envar, dəri. 52, səh. 326)

 

Hz. Cəfər Sadiq (ə.s) belə buyurur: Xalq hər yerdə (qurtarıcı) axtarışa çıxar. ONDAN BAŞQASINI TAPA BİLMƏYİB YENƏ ONA (HZ. MEHDİYƏ) DOĞRU QAÇARLAR. (Bihar, 52-ci cild, səh. 326)

 

İbni Münavi deyir ki: “DANYAL (Ə.S)-IN KİTABINDA BELƏ YAZILIDIR.” … HZ. MEHDİ (Ə.S) ÇIXACAQ və ALLAHU-TƏALA DAHA ƏVVƏL FƏSADA UĞRAYANLARI VƏ İMAN ƏHLİNİ ONUNLA (HZ. MEHDİ (Ə.S) İLƏ) QURTARACAQ. Sünnələr onunla canlandırılacaq… (Bu hədis Kitab-ül Burhan Fi Əlamət-el Mehdiyy-il Axır Zaman adlı kitabın Süleymanıya Kitabxanasında olan əl yazılı bir nüsxəsində mövcuddur.)

 

HZ. MEHDİ (Ə.S), İNSANLARI BÖYÜK BİR BƏLADAN, HƏR KƏSİ ƏHATƏ EDƏN VƏ KOR BİR FİTNƏDƏN QURTARACAQ. (əl-Mehdiyy-il Mev’ud, 1-ci cild, səh. 264)

 

Şeyx Tusinin Qaybəti: “Sonra Hz. Mehdi (ə.s)-ın yüksəlişi olacaq… ALLAH ONUN (HZ. MEHDİ (A.S)-IN) VASİTƏSİ İLƏ YALANLARI ORTADAN QALDIRACAQ. ONUN (HZ. MEHDİ (Ə.S)) VASİTƏSİ İLƏ ŞİDDƏTİ ORTADAN QALDIRACAQ. O (Hz. Mehdi (ə.s)) insanların əsarət altında yaşamalarına son verəcək.”

(Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, dəri 51], Ansariyan Nəşriyyat, Yığan: Məhəmməd Mis əl-Məclisi, iran-Qum, 2003, səh. 132)

 

HZ. MEHDİ (Ə.S) BÜTÜN QƏM VƏ ZÜLMƏTLƏRİ ARADAN QALDIRAN BİR GÜNƏŞDİR. Lütfkarlıq etdiyi  zaman çox bərəkətli bir yağışdır. (Məhəmməd B. Rəsul Əl Hüseyn Əl Berzenci, Qiyamət Əlamətləri, səh. 188)

 

Bəli, DÜNYANI FİTNƏ VƏ DÜŞMƏNÇİLİK ƏHATƏ ETDİYİNDƏ, HƏR YER ZÜLM, FƏSAD VƏ PİSLİKLƏ DOLDUĞUNDA, DƏLALƏT VƏ AZMA QALALARINI YIXMAQ (haqqı buraxıb batilə uyan mərkəzləri  fikirlə təsirsiz hala gətirmək), QARANLIQ VƏ DAŞ ÜRƏKLƏRİ TÖVHİD, İNSANİYYƏT VƏ ƏDALƏT NURUYLA İŞIQLANDIRMAQ ÜÇÜN ALLAH UCA İSLAHÇISINI (HZ. MEHDİ (ə.s)-ı) GÖNDƏRƏCƏK. (əl-Mehdiyy-il Mev’ud, 1-ci cild, səh. 310)

 

Ummi Hanı deyir ki, Əbu Cəfər (ə.s)-dan soruşdum ” Dedi ki: “… (HZ. MEHDİ (Ə.S)) QARANLIQ BİR GECƏDƏ PARILDAYAN, YANAN BİR ULDUZ KİMİ ORTAYA ÇIXACAQ. ƏGƏR BU VAXTI GÖRƏCƏK OLSANIZ  ÜRƏYİNİZ TƏSƏLLİSİNİ TAPACAQ.”

(Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, dəri 51], Ansariyan Nəşriyyat, yığan: Məhəmməd Mis əl-Məclisi, iran-Qum, 2003, s. 206)

 

BU DİN ELÇİLƏRİ, SƏLAH (DİNCLİK, RAHATLIQ, DÜZƏLTMƏ VƏ YAXŞILAŞDIRMA) VƏ ƏDALƏT ELÇİLƏRİ ELƏ BİR SEVİNC VƏ 

MƏMNUNİYYƏTƏ SƏBƏB OLACAQLAR  Kİ, HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN SƏHABƏLƏRİNİN AYAQ BASDIĞI YER BAŞQA YERLƏRƏ QARŞI FƏXR EDƏCƏK. (İkmalüd Din. Bihar’ül Envar,  52-ci cild, səh. 327)

 

Həris ibn Muğayrə-i Nasri, İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamdan soruşdu ki: “İMAM (HZ. MEHDİ (Ə.S)) NƏ İLƏ TANINAR?” deyə ifadə edincə belə buyurdu: HEYBƏT VƏ TƏMKİN İLƏ. BAŞQA NƏ İLƏ TANINAR? HALAL VƏ HARAM İLƏ, XALQIN ONA OLAN EHTİYACI İLƏ VƏ ONUN HEÇ KİMSƏYƏ MÖHTAC OLMAMASINDAN TANINAR… (Şeyx Məhəmməd b. İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı, səh. 283)

 

“Ey inananların Əfəndisi (s.ə.v) bizə sənin Mehdin (ə.s.) haqqında xəbər ver.” İnananların Əfəndisi (s.ə.v) dedi ki: “… HƏR KƏS DEGENERASİYA OLDUĞUNDA, (HZ. MEHDİ (Ə.S)) SAFLIQ MƏKANI OLACAQ… BAŞI TƏMKİNİ İLƏ DİKDİR, ZADƏGANLIĞI ƏN SEÇMƏ XARAKTERDƏ STABİLLİKLƏ KÖKLƏŞMİŞDİR. ..”

(Kitab-ül Gaybet, [Bir-ul Envar, 51-ci cild], Ansariyan Nəşriyyat, Yığan: Məhəmməd Mis əl-Məclisi, iran-Qum, 2003, səh. 184)

 

Amirə bint-i Nufeyl deyir ki: İmam Hüseyn əleyhissalamın belə buyurduğunu eşitdim: “SİZLƏR BİR-BİRİNİZDƏN BERI (UZAQ) OLDUĞUNUZU SÖYLƏMƏDİKCƏ, BİR-BİRİNİZİN ÜZÜNƏ TÜPÜRMƏDİKCƏ, BİR-BİRİNİZİ  YADIRĞAMADIQCA VƏ BİR-BİRİNİZLƏ LƏNƏTLƏŞMƏDİKCƏ GÖZLƏDİYİNİZ (HZ. MEHDİNİN ZÜHURU)BAŞ VERMƏYƏCƏK. İFADƏ ETDİM Kİ: ELƏ İSƏ O ZAMANDA HEÇ BİR XEYİR YOXDUR. BUYURDU Kİ: “XEYİRİN HAMISI O ZAMANDADIR. QAİMİMİZ (HZ. MEHDİ) QİYAM EDƏCƏK (ZÜHUR EDƏCƏK) VƏ BUNLARIN HAMISINI ORTADAN QALDIRACAQ.” (Şeyx Məhəmməd b. İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı səh. 240)

 

Hz. Əli b. Əbi Talib (ə.s) də belə buyurur: “Qaimimiz (Hz. Mehdi) zühur edəcək, İNSANLARIN ÜRƏYİNDƏKİ DÜŞMƏNLİK VƏ İXTİLAF SƏBƏBLƏRİNİ KÖKDƏN TƏMİZLƏYƏCƏK. BELƏCƏ ÜMUMİ BİR TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ SABİTLİK MEYDANA GƏLƏCƏKDİR.” (Bihar-ul Envar,  52-ci cild, səh. 336)

 

Hişam ibn Səlim deyir ki: İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam belə buyurdu: “Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuruna qədər xalqın bir qismi bir qisminə hökm edəcəcək. ELƏ Kİ, ARTIK HEÇ KİM “ƏGƏR BİZ HÖKM ETSƏYDİK ƏDALƏTİ TƏTBİQ EDƏRDİK” DEYƏ BİLMƏYƏCƏK. Daha sonra Qaim əleyhissalam haqq və ədalət ilə qiyam edəcək.”  (Şeyx Məhəmməd b. İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı səh. 322)

60