MEHDİ (Ə.S) İLƏ ƏLAQƏDAR HƏDİS ŞƏRHİ

 

MEHDİ (Ə.S) DEYLƏM DAĞLARINI FƏTH EDƏR

“İbni Macə və Əbu Naim, Əbu Hureyrədən təxric etdilər. O dedi, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) buyurdu: “Əgər dünyadan bir gün belə qalsa, Allah o günü uzadar. Əhli Beytimdən birini çıxarar və dünyaya malik edər. O Konstantinapol və Deyləm dağlarını fəth edər.”

Konstantinapol; İstanbul. İstanbulu mənəvi olaraq alar. Deyləm dağlarının xüsusiyyəti nə? İranda, Deyləm dağları PKK-ın ən sıx olduğu yerdir. İranda, PKK-ın əsası olan bir bölgədir. Ən sıx yerləşdikləri yerdir. Mehdi oranı da, Deyləm dağlarını da alacaq deyir.